AKCJONARIAT I AKCJE

Wskaźniki GRI:

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów
WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-ESG a także indeksu branżowego WIG-PALIWA.

W 2020 roku indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości 7,7% (r/r), natomiast indeks WIG 1,4% (r/r). W tym okresie cena akcji PKN ORLEN spadła o 32,7% (r/r). Uwzględniając wypłatę dywidendy oraz jej reinwestycję roczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje PKN ORLEN wyniosła -31,6% w PLN. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 381 236 269 akcji, czyli o 96,2% więcej w porównaniu z rokiem 2019.

Kapitał i struktura akcjonariatuPKN ORLEN

W 2020 roku oraz do dnia autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2020 rok” nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN 1)

58,85% Pozostali 27,52% Skarb Państwa 7,34% Nationale-NederlandenOFE 6,29% Aviva OFE AvivaSantander

1) Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2020 rok”.

 

  • Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN. Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.
  • Zarząd PKN ORLEN nie posiada informacji o umowach wpływających na przyszłą zmianę ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  • W 2020 roku w Grupie ORLEN nie był realizowany program akcji pracowniczych.
  • W 2020 roku PKN ORLEN nie przeprowadzał transakcji nabywania akcji własnych.
  • Członkowie Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadali akcji Spółki.
  • Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadali akcji PKN ORLEN.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2020 roku, na 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2020 rok” jest dostępna w sekcji „Ład Korporacyjny”.

Informacje odnośnie ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji są zawarte w sekcji „Ład Korporacyjny”.

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

Kluczowe Dane

J.M.

2020

2019

2018

zmiana %

1

2

3

4

5

6

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

mln PLN

2 755

4 300

5 556

-35,9%

 

Kurs maksymalny 1

PLN

86,96

113,75

113,50

-23,6%

Kurs minimalny 1

PLN

37,74

80,98

80,76

-53,4%

Cena akcji na koniec roku 1

PLN

57,72

85,82

108,15

-32,7%

Średnia cena w okresie 1

PLN

59,00

97,4

94,83

-39,4%

 

Wskaźnik P/E2 średni

 

9,2

9,7

7,3

-5,2%

Wskaźnik P/E2 na koniec roku

 

9,0

8,5

8,4

5,9%

 

Liczba wyemitowanych akcji

szt.

427 709 061

427 709 061

427 709 061

0,0%

Kapitalizacja na koniec roku

mln PLN

24 687

36 706

46 257

-32,7%

Średnia dzienna wartość obrotów

mln PLN

88

76

81

15,8%

Średni dzienny wolumen obrotu

szt.

1 512 842

783 455

853 103

93,1%


1) Ceny akcji wg kursów zamknięcia poszczególnych notowań.
2) P/E – cena rynkowa akcji (P) / wartość zysku netto przypadającą na jedną akcję (earnings per share – EPS).

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 1999 – 2020

20 0 40 60 80 100 120 140 PLN/Akcję 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

Notowania PKN ORLEN, WIG20 i WIG PALIWA na GPW w 2020 roku 1)

50% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 110% gru 19 sty 20 lut 20 mar 20 kwi 20 maj 2020 cze 20 lip 20 sie 20 wrz 20 paź 20 lis 20 gru 20 WIG 20 WIG PALIWA PKN

1) Zmiana procentowa notowań PKN ORLEN, WIG 20 w stosunku do notowań z 20 grudnia 2019 roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

Politykadywidendowa

W ramach przyjętej w listopadzie 2020 roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2021-2030 Koncern przyjął politykę dywidendową zakładającą coroczną wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 PLN na 1 akcję poczynając od roku 2021. Koncern realizuje politykę dywidendową uwzględniając sytuację płynnościową i realizację strategicznych celów finansowych. Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2020 rok została przedstawiona w pkt 14.9.5 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.

Wykonywanie prawa głosuoraz specjalne uprawnienia kontrolne akcjonariuszy

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zwani są Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady szczegółowo określa Statut Spółki.

Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.

Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.

Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

  • ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych;
  • ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji;
  • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ratingi

W 2020 roku utrzymane zostały oceny ratingowe PKN ORLEN na poziomie inwestycyjnym przyznane przez dwie wiodące agencje ratingowe Fitch Ratings i Moody’s Deuchland GmbH , odpowiednio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i Baa2 z perspektywą pozytywna. W lipcu 2020 roku agencja Moody`s Investor Services dokonała podwyższenia perspektywy ratingu PKN ORLEN z negatywnej na pozytywną wskazując, że porozumienie PKN ORLEN z Komisją Europejską w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos i podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa dotyczącego integracji z PGNiG mogą wpłynąć na polepszenie jego sytuacji finansowej. Agencja Moody’s w uzasadnieniu swojej decyzji wskazała, że prowadzone przez PKN ORLEN procesy akwizycyjne, konsolidujące polski sektor energetyczny, wpłyną pozytywnie na wzrost dywersyfikacji biznesowej koncernu oraz stabilność przepływów pieniężnych. Podkreśla także, że PKN ORLEN zamierza sfinansować transakcje głównie akcjami własnymi, pochodzącymi z podniesienia kapitału, utrzymując przy tym swoje zadłużenie na konserwatywnym poziomie nie przekraczającym 2.0-2,5x skorygowanego wyniku EBITDA.

Ratingi obligacji wyemitowanych przez Grupę ORLEN zostały opisane w pkt 5.3.3. „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2020 rok”.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF