LIST PREZESA ZARZĄDU

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Branża paliwowo-energetyczna jest w dużej mierze uzależniona od czynników makroekonomicznych oraz trendów światowej gospodarki. W minionym roku istotny wpływ na działalność całego sektora – w tym również PKN ORLEN – miała kontynuacja trudnych warunków makroekonomicznych. Mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem, czyli pandemią COVID-19, której stawić czoła musiały przedsiębiorstwa na całym świecie. W szczególności negatywne skutki pandemii odczuła branża rafineryjna, ze względu na znaczące ograniczenia mobilności zarówno osób, jak i towarów.

PKN ORLEN po raz kolejny udowodnił jednak, że dzięki zrównoważonej strategii rozwoju oraz bezpiecznemu zarządzaniu finansami, potrafi sprawnie funkcjonować w niekorzystnym otoczeniu i osiągać stabilne wyniki. Potwierdzają to liczby. W 2020 roku Koncern osiągnął zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi na wysokim poziomie 12,4 mld zł oraz zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, uwzględniając zysk na okazyjnym nabyciu akcji Grupy Energa. Rekordowy zysk operacyjny wypracował segment detaliczny oraz energetyki, uzyskując EBITDA przed odpisami aktualizującymi w wysokości 10,7 mld zł. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego, związanego z pandemią COVID-19, przychody ze sprzedaży uplasowały się na poziomie 86,2 mld zł.

W minionym roku aktywnie zarządzaliśmy źródłami finansowania, utrzymując wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. W czwartym kwartale PKN ORLEN wyemitował obligacje zrównoważonego rozwoju o łącznej wartości 1 mld zł. Poziom marży uzależniony jest od realizacji przez PKN ORLEN poziomu ratingu ESG nadanego Koncernowi przez agencję MSCI. Uzyskaliśmy bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii Koncernu i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Stabilna, dobra kondycja finansowa PKN ORLEN umożliwiła realizację wielu ważnych inwestycji rozwojowych, na które, zgodnie z planem, przeznaczyliśmy w zeszłym roku łącznie 9 mld zł.

PKN ORLEN w 2020 roku konsekwentnie budował swoją wartość i przewagi konkurencyjne. Rozwijaliśmy i zwiększaliśmy produkcję petrochemiczną, prowadziliśmy dalszą integrację aktywów rafineryjnych, duży nacisk postawiliśmy na rozwój segmentu. Rozpoczęliśmy największą inwestycję petrochemiczną w Europie, którą jest rozbudowa Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Ponadto zwiększyliśmy tempo prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacji, wspierających wszystkie obszary działalności. W 2021 roku otworzyliśmy nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Przede wszystkim jednak jeszcze mocniej skoncentrowaliśmy się na rozwoju w kierunku koncernu multi-energetycznego, który jest przyszłością Grupy ORLEN. Cel ten osiągniemy realizując plany konsolidacji na polskim rynku.

Do Grupy ORLEN w kwietniu 2020 roku dołączyła Grupa Energa. To niewątpliwie sukces, ponieważ proces przejęcia energetycznej spółki został zrealizowany w zaledwie cztery miesiące, co czyni go największym i najkrótszym tego typu w Polsce. Połączenie potencjału obu firm umożliwiło nam kontynuację działań zwiększających znaczenie nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W ubiegłym roku znacząco przybliżyliśmy się do finalizacji procesu przejęcia Grupy LOTOS. Procesu koniecznego z punktu widzenia przyszłości biznesowej obu firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy i bezpieczeństwa energetycznego Polski. W lipcu 2020 roku, po miesiącach trudnych negocjacji, PKN ORLEN uzyskał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie tej transakcji. Jej finalizacja jest na ostatniej prostej. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, wspólnie z którymi PKN ORLEN spełni wynegocjowane z Komisją Europejską warunki zaradcze przy przejęciu Grupy LOTOS.

W lipcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy proces przejęcia Grupy PGNiG, a w marcu tego roku Komisja Europejska zadecydowała, by nasz wniosek o zgodę na tę transakcję rozpatrzył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeniesienie kompetencji oceny transakcji do polskiej instytucji wynikało z faktu, że planowana koncentracja nie wywrze istotnych skutków dla konkurencji poza Polską. Pozyskanie zgody na przejęcie PGNiG jest bardzo ważne w kontekście budowy silnego koncernu multi-energetycznego, który będzie znaczącym podmiotem na konkurencyjnym rynku europejskim.

Przejęcie Polska Press wpisało się z kolei w dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. To biznesowa decyzja, która będzie się opłacać, ponieważ wydawnictwo to posiada nie tylko 20 tytułów prasowych, ale przede wszystkim witryny internetowe z ok. 17,5 mln użytkownikami, za pomocą których będziemy docierać do klientów oraz przeprowadzać badania choćby w zakresie preferencji zakupowych.

W 2020 roku kontynuowaliśmy kluczowe dla rozwoju Koncernu inwestycje. Rozpoczęta w zeszłym roku budowa strategicznej dla rafinerii w Płocku instalacji Visbreakingu przebiega zgodnie z harmonogramem i zakończy się w grudniu 2022 roku. Równolegle będzie realizowana infrastruktura podłączenia Visbreakingu do reszty rafinerii. Zgodnie z szacunkami, po zakończeniu tej inwestycji EBITDA Koncernu wzrośnie nawet o ponad 400 mln zł rocznie. W 2020 roku kontynuowaliśmy realizację Programu Rozwoju Petrochemii, który zwiększy moce produkcyjne o co najmniej 30 procent.

W minionym roku działania PKN ORLEN koncentrowały się również na dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, co istotnie wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poszerzenie kierunków dostaw do płockiej rafinerii było efektem współpracy biznesowej z producentami spoza Europy, w tym z Afryki, Zatoki Perskiej czy Stanów Zjednoczonych.

Jednym z priorytetów było również wzmacnianie spółek z Grupy ORLEN. Koncern konsekwentnie przekształca ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię. W zakładzie w Trzebini w ubiegłym roku kontynuowaliśmy budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Z kolei włocławska spółka ANWIL prowadziła, rozpoczętą w 2019 roku, rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów azotowych.

Koncern w minionym roku kontynuował też działania, które jeszcze bardziej wzmacniają pozycję i rozpoznawalność marki ORLEN za granicą. W pełni realizowaliśmy strategię cobrandingu, czyli ujednolicenia wizerunku sieci zagranicznych stacji poprzez dodanie do lokalnych marek „star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach oraz na Słowacji logotypu Grupy ORLEN. Ponadto w ubiegłym roku pod Berlinem otworzyliśmy pierwszą stację wyłącznie pod marką ORLEN. Kolejna stacja, w Hamburgu, otwarta została w marcu tego roku. Wsparciem dla procesu cobrandingu było zaangażowanie Koncernu w Formułę 1 i współpraca z Robertem Kubicą.
W 2020 roku przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy również Strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, która pozwoli Koncernowi dalej dynamicznie się rozwijać i osiągnąć pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Zdajemy sobie sprawę, że funkcjonując w branży paliwowo-energetycznej, musimy uwzględnić jej długoterminową perspektywę, dlatego rozwój energetyki, poprzez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania, to jeden z filarów nowej Strategii PKN ORLEN, który znacząco wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostrzegając duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, podjęliśmy w minionym roku decyzję o budowie w Ostrołęce bloku energetycznego w technologii gazowej. PKN ORLEN zrealizuje tę inwestycję przy współpracy właśnie z PGNiG i Energą.

W najbliższych latach chcemy stać się znaczącym producentem energii elektrycznej pochodzącej z zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania, na którą zapotrzebowanie stale rośnie. Na ten cel do końca dekady Koncern przeznaczy rekordową kwotę 47 mld zł. Największą część tych nakładów przeznaczymy na inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak morskie farmy wiatrowe, farmy wiatrowe na lądzie czy projekty z zakresu fotowolatiki.

Duży nacisk kładziemy na rozwój petrochemii. W perspektywie Strategii 2030 segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe.

Kolejnym filarem działalności PKN ORLEN jest segment detaliczny, który w ostatnich latach osiąga rekordowe wyniki. Zamierzamy utrzymać ten trend, między innymi pozyskując nowe grupy klientów dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Stąd w zeszłym roku przejęcie spółki RUCH, na bazie której będziemy rozwijać m.in. nowe formaty gastronomiczno-sklepowe pod marką „ORLEN w ruchu” oraz segment usług kurierskich „ORLEN paczka”. Na wzbogaceniu oferty skorzystają nasi klienci oraz akcjonariusze.

Nie zapominamy również o inwestycjach w technologie przyszłości. Mocny nacisk kładziemy na rozwój technologii wodorowej. Mając świadomość, że w przyszłości wodór będzie istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, PKN ORLEN intensyfikuje prace w tym obszarze, umacniając swoją pozycję lidera na wymagającym rynku paliw alternatywnych. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy we Włocławku budowę hubu wodorowego. W kolejnym kroku taka inwestycja planowana jest również w Płocku. Technologie wodorowe rozwijamy też w ORLEN Południe w Trzebini. Ponadto podpisaliśmy już kilka porozumień z samorządami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Naszą Strategię podsumowaliśmy strategiczną deklaracją Grupy ORLEN o neutralności klimatycznej do 2050 roku. To ambitny cel, którego realizację zapowiedzieliśmy jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej. Ogłoszona przez nas strategia neutralności emisyjnej opiera się na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. Mamy pewność, że ten cel uda się osiągnąć, budując jeden silny koncern multi-energetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków, odporny na czynniki makroekonomiczne. Dlatego konsekwentnie realizujemy zaplanowane procesy akwizycyjne i ambitne projekty inwestycyjne.

W tym roku kontynuujemy ważne inwestycje rozwojowe, kluczowe dla przyszłości Koncernu. Jestem przekonany, że ich realizacja przełoży się na jeszcze lepsze wyniki Grupy ORLEN i pozytywne efekty dla Akcjonariuszy.

Wykorzystujemy szansę, którą daje nam globalne dążenie do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Koncern aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej. Chcemy być jej liderem w Europie Środkowej. PKN ORLEN dobrze rozumie wyzwania, które przed koncernem paliwowym stawia transformacja energetyczna. Dlatego przygotowaliśmy strategię zmiany. Pokazujemy, jak chcemy się zmienić. W jakich kierunkach. I w jakim tempie. Chcemy kreować przyszłość. Odpowiedzialnie. 

 

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF