JAK REALIZUJEMY CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030

SDGs:

Z myślą o przyszłych pokoleniach PKN ORLEN realizuje szereg działań społecznych i inwestuje w projekty z obszaru zero- i niskoemisyjnej gospodarki. Ich realizacja wynika z przyjętych przez spółkę wewnętrznych aktów, takich jak np. „Strategia CSR do 2022 roku”, „Kodeks etyki” i ogłoszonej w 2020 roku „Strategii rozwoju Grupy ORLEN do 2030 roku”, ale także z międzynarodowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, których jesteśmy sygnatariuszem.

Nasze projekty wpisują się m.in. w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę. Poniżej zaprezentowano zainicjowane bądź zrealizowane w 2020 roku przez Grupę ORLEN projekty i przypisano je do strategicznych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej w Polsce. Zestawienie jest umowne – należy bowiem pamiętać, że Cele Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie przenikają się i uzupełniają. Należy przez to rozumieć, że nasze projekty w swojej istocie przekładają się na realizację nawet kilku celów jednocześnie. Warto również zaznaczyć, że na innym poziomie – w rozumieniu możliwości i zasięgu – mogą działać przedsiębiorstwa, na innym zaś – rządy poszczególnych państw na świecie, sygnatariuszy deklaracji ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju kluczowedla branży paliwowo - energetycznej*

Cele Zrównoważonego Rozwoju dodatkowedla branży paliwowo - energetycznej*

DodatkoweCele Zrównoważonego Rozwoju