EMISJE DO POWIETRZA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe, dzięki czemu poziomy poszczególnych emisji są kontrolowane na bieżąco.

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje lotnych związków organicznych oraz inne charakterystyczne dla prowadzonych procesów.

Do innych źródeł emisji zalicza się emisje niezorganizowane spoza instalacji w tym wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz ze środków dezynfekcyjnych.

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2020 roku wyniosła ponad 17 mln Mg.

Wielkość emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przez wszystkie spółki Grupy ORLEN

Substancja

Wielkość emisji [Mg]

2020

2019

Zmiana [%]

Dwutlenek siarki

20 013

17 250

16,02

Tlenki azotu

12 609

9 824

28,35

Tlenek węgla

8 310

5 400

53,90

Pyły

1 019

888

14,80

Dwutlenek węgla

17 010 022

15 919 204

6,85

Pozostałe substancje 

21 457

19 218

11,65

Ogółem emisja

17 073 431

15 971 785

6,90


Całkowity poziom emisji, wyższy niż w 2019 roku, wynika z uwzględnienia spółek Grupy Energa.

W puli pozostałych substancji emisja lotnych związków organicznych (VOC) wyniosła 10 098 Mg, trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) – 0,03 Mg, a niebezpiecznych substancji
(HP) 633 Mg.

Zarządzanie emisjągazów cieplarnianych

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN obejmują emisje CO2 raportowane w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Emisje biogenicznego CO2 nie występują. Ponadto występuje emisja CO2 nie objęta Systemem EU ETS, która w 2020 roku wyniosła łącznie 146 087 Mg.

Dla instalacji spółek Grupy ORLEN objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej jednostki. Łączna pula darmowych uprawnień przyznanych instalacjom Grupy ORLEN na 2020 rok wyniosła 7 459 339 Mg.

Zweryfikowana emisja CO2 z instalacji EU ETS w spółkach Grupy ORLEN w latach 2019 – 2020 [Mg]

Spółka/Instalacja EU ETS

2020

2019

Emisja [Mg]

Emisja [Mg]

ANWIL Elektrociepłownia

70 964

86 822

ANWIL Instalacja chlorku winylu

83 307

71 724

ANWIL Instalacja produkcji amoniaku

794 573

762 677

ANWIL Instalacja produkcji kwasu azotowego

64 459

57 659

Basell Orlen Polyolefins Poliolefiny III

40 873

41 308

ORLEN Lietuva Oil Refinery

1 478 463

1 599 384

ORLEN Południe Destylacja Rurowo-Wieżowa (Jedlicze)

1 397

1 653

ORLEN Południe Regeneracja Olejów Przepracowanych (Jedlicze)

11 098

10 813

ORLEN Południe Destylacja Rurowo-Wieżowa III (Trzebinia)

9 431

11 795

ORLEN Południe Elektrociepłownia (Jedlicze)

22 731

24 730

ORLEN Południe Elektrociepłownia (Trzebinia)

66 035

70 610

ORLEN Południe Instalacja Oksydacji Asfaltów (Trzebinia)

2 655

2 392

PKN ORLEN Blok Gazowo-Parowy

1 460 196

1 460 944

PKN ORLEN Elektrociepłownia

2 612 010

2 588 426

PKN ORLEN Olefiny II

893 427

889 428

PKN ORLEN Rafineria

2 567 319

2 798 447

PKN ORLEN Tlenek Etylenu i Glikol

36 307

33 729

PKN ORLEN Elektrownia Gazowo-Parowa (Włocławek)

1 049 789

922 750

PKN ORLEN PTA - Produkcja Kwasu Tereftalowego (Włocławek)

93 359

99 247

PARAMO HS Kolin

16 004

16 086

PARAMO HS Pardubice

24 083

23 813

UNIPETROL AGROCHEMIE

644 524

751 603

UNIPETROL PETROCHEMIE

2 230 173

2 469 797

UNIPETROL Rafinerie Kralupy

442 708

520 067

UNIPETROL Rafinerie Litvínov

321 528

420 734

SPOLANA Power plant

50 346

129 540

SPOLANA Production of VCM

28 354

29 334

Energa Ciepło Kaliskie Ciepłownia Rejonowa

27 303

 

Energa Elektrownie Ostrołęka Elektrownia B

1 476 893

 

Energa Kogeneracja Elektrociepłownia Elbląg

166 312

 

Energa Kogeneracja Elektrociepłownia Kalisz

62 604

 

Energa Kogeneracja Elektrociepłownia Żychlin

14 710

 

Łącznie Grupa ORLEN

16 863 935

15 895 512


Dla wszystkich instalacji niezależna weryfikacja emisji CO2 przebiegła pozytywnie.

Grupa ORLEN na bieżąco monitoruje rzeczywistą wielkość emisji CO2 i odnosi ją do ilości przyznanych uprawnień prowadząc działania zapewniające posiadanie wymaganej ilości uprawnień.

Emisja CO2 w spółkach Grupy ORLEN według źródła pochodzenia – zakres 1

Źródło pochodzenia

2020
Emisja CO[Mg]

2019
Emisja CO[Mg]

Procesy technologiczne

7 816 510

8 162 984

Wytwarzanie energii

9 175 872

7 753 619

Inne procesy

1 740

2 601

Emisja wszystkich gazów cieplarnianych wynosi 17 018 663 Mg, co w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 stanowi 17 307 889 Mg CO2e

Substancja

Emisja [Mg]

eCO2

Dwutlenek węgla (CO2)

17 010 022

17 010 022

Metan (CH4)

8 418

235 698

Podtlenek azotu (N2O)

222

58 806

Heksafluorek siarki (SF6)

0,07

1 528

HFCs

1,12

1 835

 Razem

17 018 663

17 307 889

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową

Spółki Grupy ORLEN w 2020 roku wyemitowały 36,56 Mg substancji, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

 

Rodzaje i ilości substancji zubożających warstwę ozonową w spółkach Grupy ORLEN w latach 2019 – 2020

Substancja

2020

2019

Emisja [Mg]

fluorowęglowodory (HFC)

1,12

5,36

tetrachlorometan (tetrachlorek węgla)

0,07

0,04

1,1,1–trichloroetan

32,01

32,45

bromometan (bromek metylu)

3,37

3,07

RAZEM

36,57

40,92


Substancje kontrolowane używane są w oznaczeniach laboratoryjnych i analitycznych, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz jako odczynniki ułatwiające procesy chemiczne w produkcji chloru i sody kaustycznej. Ekwiwalent trichlorofluorometanu (CFC-11) dla wyemitowanych substancji został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. i wyniósł 5,64 Mg.

Ślad węglowy

PKN ORLEN na początku września 2020 roku ogłosił strategię dekarbonizacji, która jest jednym ze zobowiązań nowej strategii biznesowej Grupy ORLEN do 2030 roku. Koncern zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku Koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

W 2020 roku kontynuowano działania związane z wyliczeniem śladu węglowego organizacji i produktów. W tym celu wykorzystano stworzone w latach poprzednich narzędzia. Określanie śladu węglowego organizacji jest dobrowolne i uwzględnia emisje bezpośrednie, emisje pośrednie energetyczne oraz inne pośrednie emisje związane z użytkowaniem wprowadzonych na rynek produktów. Emisje gazów cieplarnianych, w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla, liczone są według standardu GHG Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard) dla Zakresu 1, Zakresu 2 (wg metody market-based) i zakresu 3.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF