16.5.2. RYZYKO ZMIAN KURSÓW WALUTOWYCH

Ryzyko zmiankursów walutowych

Struktura walutowa instrumentów finansowych

Klasy instrumentów finansowych 

EUR 

USD 

CZK 

CAD 

Pozostałe waluty 
po przeliczeniu  
na PLN 

Razem 
po przeliczeniu 
na PLN 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

 Aktywa finansowe  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości  
godziwej przez inne całkowite dochody  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 2  

 2  

 -  

 -  

 4  

 7  

Dostawy i usługi  

 431  

 634  

 74  

 156  

 4 684  

 6 719  

 21  

 30  

 30  

 31  

 3 181  

 4 536  

 Leasing  

 -  

 -  

 -  

 -  

 76  

 143  

 -  

 -  

 -  

 -  

 13  

 25  

Instrumenty pochodne  

 115  

 118  

 18  

 13  

 -  

 -  

 2  

 -  

 -  

 -  

 604  

 553  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 49  

 728  

 35  

 209  

 254  

 5 216  

 5  

 1  

 23  

 14  

 442  

 4 787  

Depozyty zabezpieczające  

 -  

 -  

 97  

 79  

 -  

 -  

 2  

 2  

 -  

 -  

 368  

 304  

Należności z tytułu rozliczonych  
instrumentów pochodnych  

 -  

 -  

 12  

 29  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 46  

 110  

Korekta pozycji zabezpieczanej   

 -  

 -  

 1  

 1  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 2  

 4  

 Pozostałe  

 7  

 10  

 12  

 79  

 296  

 124  

 -  

 2  

 1  

 2  

 133  

 373  

 

 602  

 1 490  

 249  

 566  

 5 310  

 12 202  

 32  

 37  

 54  

 47  

 4 793  

 10 699  

 Zobowiązania finansowe  

 Kredyty  

 -  

 501  

 -  

 -  

 2 847  

 -  

 15  

 1  

 -  

 -  

 543  

 2 134  

 Obligacje  

 1 818  

 1 261  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 8 389  

 5 369  

 Leasing  

 373  

 341  

 -  

 -  

 2 313  

 2 371  

 1  

 -  

 -  

 -  

 2 131  

 1 852  

 Dostawy i usługi  

 260  

 368  

 571  

 1 072  

 3 617  

 3 708  

 16  

 20  

 4  

 5  

 4 032  

 6 326  

Zobowiązania inwestycyjne  

 117  

 81  

 5  

 14  

 1 485  

 1 422  

 25  

 50  

 -  

 -  

 891  

 783  

Instrumenty pochodne  

 41  

 6  

 35  

 48  

 305  

 305  

 9  

 4  

 -  

 -  

 397  

 268  

Zobowiązania z tytułu rozliczonych 
instrumentów pochodnych  

 -  

 -  

 41  

 55  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 156  

 209  

Korekta pozycji zabezpieczanej   

 -  

 -  

 2  

 1  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 7  

 4  

 Pozostałe  

 2  

 3  

 72  

 73  

 1 631  

 1 494  

 -  

 2  

 -  

 -  

 565  

 551  

 

 2 611  

 2 561  

 726  

 1 263  

 12 198  

 9 300  

 66  

 77  

 4  

 5  

 17 111  

 17 496  

Analiza wrażliwościna zmiany kursów walutowych

 

 

EUR / PLN 

USD / PLN 

CZK / PLN 

CAD / PLN 

Razem 

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

 odchylenie kursów +15% 

Wpływ na wynik przed opodatkowaniem (A) 

 (1 063) 

 (1 526) 

 8  

 60  

 (25) 

 11  

 (159) 

 4  

 (1 239) 

 (1 451) 

Wpływ na kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (B) 

 (319) 

 (1 036) 

 10  

 1  

 -  

 -  

 -  

 -  

 (309) 

 (1 035) 

Wpływ na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek działających za granicą (C) 

 (110) 

 (11) 

 (150) 

 (129) 

 (149) 

 69  

 147  

 (20) 

 (262) 

 (91) 

Wpływ łączny (A+B+C) 

 (1 492) 

 (2 573) 

 (132) 

 (68) 

 (174) 

 80  

 (12) 

 (16) 

 (1 810) 

 (2 577) 

Wrażliwość inwestycji netto w podmioty zagraniczne z uwzględnieniem rachunkowości zabezpieczeń (D) 

 137  

 112  

 279  

 363  

 1 393  

 1 480  

 303  

 318  

 2 112  

 2 273  

Łączny wpływ na rachunek zysków lub strat i inne całkowite dochody (A+B+D) 

 (1 245) 

 (2 450) 

 297  

 424  

 1 368  

 1 491  

 144  

 322  

 564  

 (213) 

Przy odchyleniu kursów walutowych o (-)15% analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze znakiem przeciwnym.
Powyższe odchylenia kursów skalkulowano na podstawie średnich zmienności poszczególnych kursów walut w 2020 i 2019 roku.
Wpływ odchyleń kursów walut na wartość godziwą instrumentów pochodnych oszacowano przy niezmiennych poziomach stóp procentowych.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF