16.1. KATEGORIE I KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Kategorie i klasyinstrumentów finansowych

 

Kategorie instrumentów finansowych 

NOTA 

31/12/2020 

31/12/2019 

AKTYWA 

Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 

Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 

14.10.1 

 61  

 66  

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 

Instrumenty finansowe zabezpieczające  

14.10.1 

 169  

 465  

Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

14.10.1 

 444  

 84  

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

14.10.1 

 6  

 4  

Leasing 

Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9  

 

 13  

 25  

 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

 

 10 017  

 15 189  

Dostawy i usługi 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.5.2 

 7 579  

 8 424  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.6 

 1 240  

 6 159  

Należności z tytułu rozliczonych  
instrumentów pochodnych 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.10.1 

 46  

 110  

Depozyty zabezpieczające 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.10.1 

 425  

 354  

Pożyczki udzielone 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.10.1 

 1  

 -  

Lokaty krótkoterminowe 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.10.1 

 60  

 -  

Korekta pozycji zabezpieczanej  

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.10.1 

 2  

 4  

Pozostałe 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

14.5.2, 14.10.1 

 664  

 138  

 

 

 

 10 710  

 15 833  

ZOBOWIĄZANIA 

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 

Instrumenty finansowe zabezpieczające  

14.10.2 

 164  

 83  

Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

14.10.2 

 243  

 181  

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

14.10.2 

 1  

 4  

Leasing 

Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9  

17.2.1 

 5 214  

 3 998  

 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

 

 23 887  

 18 848  

Dostawy i usługi 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.5.3 

 6 463  

 7 889  

Zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.10.2 

 6  

 10  

Kredyty 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.7 

 3 866  

 2 136  

Pożyczki 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.7 

 130  

 -  

Obligacje 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.7 

 10 364  

 6 471  

Zobowiązania inwestycyjne 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.5.3, 14.10.2 

 2 111  

 1 456  

Zobowiązania z tytułu rozliczonych  
instrumentów pochodnych 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.10.2 

 156  

 209  

Korekta pozycji zabezpieczanej  

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.10.2 

 7  

 4  

Pozostałe 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

14.5.3, 14.10.2 

 784  

 673  

 

 

 

 29 509  

 23 114  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF