15.3. (ZYSK)/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

(Zysk)/Stratana działalności inwestycyjnej

 

 NOTA 

2020 

2019 

Utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego 

13.9, 13.10 

 1 591  

 179  

Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 

13.9, 13.10, 13.11 

 (1 115) 

 161  

(Zysk) z tytułu okazyjnego nabycia jednostek zależnych 

13.9

 (4 063) 

 -  

Pozostałe 

 

 (7) 

 (24) 

 

 

 (3 594) 

 316  

  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF