14.9.3. ZYSKI ZATRZYMANE

Zyskizatrzymane

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Kapitał zapasowy 

 34 512  

 30 052  

Pozostałe kapitały 

 871  

 875  

Zyski i straty aktuarialne 

 (102) 

 (54) 

Zysk netto okresu przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

 2 755  

 4 300  

Wpływ wdrożenia nowych MSSF16  

 -  

 (4) 

 

 38 036  

 35 169  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF