14.11. REZERWY

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rezerwy
Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego.

Ryzyko środowiskowe
Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego lub eliminacji szkodliwych substancji w przypadku występowania prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku wykonania tych czynności. Wysokość rezerw podlega okresowej weryfikacji na podstawie ocen stopnia zanieczyszczenia. Zmiany rezerwy zwiększają lub zmniejszają w bieżącym okresie wartość składnika aktywów wywołującego obowiązek rekultywacji. W przypadku, gdy zmniejszenie rezerwy jest większe od wartości bilansowej składnika aktywów, kwotę tej nadwyżki ujmuje się w wyniku finansowym.

Nagrody jubileuszowe oraz świadczenia po okresie zatrudnienia
Zgodnie z obowiązującymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do nagród jubileuszowych wypłacanych po przepracowaniu określonej liczby lat oraz odpraw emerytalnych i rentowych wypłacanych w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Wysokość powyższych nagród i odpraw zależy od stażu pracy oraz wynagrodzenia pracownika.

Nagrody jubileuszowe zalicza się do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, natomiast odprawy emerytalne i rentowe zalicza się do programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Rezerwy są szacowane przez niezależnego aktuariusza i przeszacowywane w przypadku wystąpienia istotnych przesłanek mających wpływ na ich wysokość z uwzględnieniem m.in. rotacji zatrudnienia i planowanych zmian wynagrodzeń.

Zyski i straty aktuarialne od świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmuje się w składnikach innych całkowitych dochodów a od pozostałych świadczeń pracowniczych, ujmuje się w wyniku finansowym.

Emisje CO2, certyfikaty energetyczne
Grupa tworzy rezerwę na szacowane koszty emisji CO2. w okresie sprawozdawczym, która jest ujmowana w ciężar kosztów działalności podstawowej (podatki i opłaty). Wartość rezerwy ustala się w oparciu o wartości posiadanych uprawnień z uwzględnieniem metody średniej ważonej, a w przypadku niedoboru uprawnień na podstawie cen zakupu uprawnień określonych w zawartych kontraktach terminowych lub rynkowych notowań uprawnień do emisji na dzień sprawozdawczy.
Certyfikaty energetyczne są to prawa majątkowe do energii i świadectwa efektywności energetycznej. Grupa tworzy rezerwy na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia w okresie sprawozdawczym, która jest ujmowana w ciężar kosztów działalności podstawowej, jako koszty zużycia materiałów i energii w przypadku zakupu energii na potrzeby własne lub jako podatki i opłaty w przypadku sprzedaży energii.
Obowiązek przedłożenia certyfikatów energetycznych do umorzenia lub do uiszczenia opłaty zastępczej lub uzyskania oświadczenia wraz audytem efektywności energetycznej jest uregulowany na podstawie odrębnych przepisów.

Pozostałe rezerwy
Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy na toczące się postępowania sądowe i tworzone są na bazie dostępnych informacji, w tym opinii niezależnych ekspertów. Grupa tworzy rezerwy w przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego na Grupie ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych, który można wiarygodnie oszacować i gdy jest prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

SZACUNKI

Tworzenie rezerw wymaga dokonania szacunków prawdopodobieństwa wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określenia wysokości stanowiącej najbardziej wiarygodny szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku obecnego na koniec okresu sprawozdawczego. Rezerwy są tworzone, gdy prawdopodobieństwo wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%.

Rezerwy

 

 

 Długoterminowe  

 Krótkoterminowe  

 Razem  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Środowiskowa 

 1 101  

 817  

 59  

 42  

 1 160  

 859  

Nagrody jubileuszowe i świadczenia 
po okresie zatrudnienia 

 1 003  

 256  

 97  

 49  

 1 100  

 305  

Emisje CO, certyfikaty energetyczne 

 -  

 -  

 1 460  

 961  

 1 460  

 961  

Pozostałe 

 160  

 40  

 684  

 184  

 844  

 224  

 

 2 264  

 1 113  

 2 300  

 1 236  

 4 564  

 2 349  

  

Zmiana stanu rezerw

 

 Rezerwa środowiskowa  

 Rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia 
po okresie zatrudnienia  

 Emisje CO 
certyfikaty  
energetyczne  

 Pozostałe  

 Razem  

01/01/2020 

 859  

 305  

 961  

 224  

 2 349  

Utworzenie 

 233  

 158  

 1 726  

 226  

 2 343  

Odwrócenie 

 (1) 

 -  

 (29) 

 (184) 

 (214) 

Wykorzystanie 

 (29) 

 (72) 

 (1 529) 

 (116) 

 (1 746) 

Nabycie jednostek zależnych 

 87  

 705  

 313  

 683  

 1 788  

Różnice kursowe 

 11  

 4  

 18  

 11  

 44  

 

 1 160  

 1 100  

 1 460  

 844  

 4 564  

           

01/01/2019 

 846  

 289  

 784  

 155  

 2 074  

Utworzenie 

 52  

 44  

 1 027  

 97  

 1 220  

Odwrócenie 

 (4) 

 -  

 (30) 

 (22) 

 (56) 

Wykorzystanie 

 (43) 

 (29) 

 (821) 

 (6) 

 (899) 

Różnice kursowe 

 8  

 1  

 1  

 -  

 10  

 

 859  

 305  

 961  

 224  

 2 349  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF