14.11.1. REZERWA ŚRODOWISKOWA

Rezerwaśrodowiskowa

Grupa jest prawnie zobowiązana do usuwania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego w obrębie zakładów produkcyjnych, instalacji wytwórczych, stacji paliw, terminali paliw, stacji elektroenergetycznych, baz magazynowych i składowisk popiołu.

Grupa dokonała szacunków rezerwy na ryzyko środowiskowe związane z usunięciem zanieczyszczeń na podstawie analizy przygotowanej przez niezależnego eksperta lub własne analizy uwzględniającej przewidywane koszty remediacji. W zależności od rodzaju obiektu generującego zanieczyszczenia, wartość rezerwy jest szacowana poprzez uwzględnienie częstotliwości remediacji, skali zanieczyszczenia środowiska i osiągniętych efektów ekologicznych. Wycofanie z eksploatacji większości obiektów nastąpi w dalszej przyszłości, co skutkuje niepewnością w zakresie oceny szczegółowych wymagań, które będą musiały zostać spełnione w momencie ich usunięcia. Poziom niepewności jest obciążony potencjalną zmianą regulacji dotyczących m.in. ochrony środowiska i oczekiwań społecznych. Jednocześnie, istotnym czynnikiem jest postęp technologiczny, który będzie kształtował przyszłe koszty likwidacji.

Na etapie zagospodarowania i wydobycia złóż węglowodorów Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji odwiertów i infrastruktury wspierającej. W ramach tej kategorii rezerwy obejmują również koszty demontażu farm wiatrowych.

Pozycja rezerwy środowiskowej dotyczy głównie spółek działających na terenie Polski, Czech i Kanady. W Republice Czeskiej, zobowiązania wynikające z zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego powstałe przed datą prywatyzacji poszczególnych jednostek spoczywają na państwie czeskim. W przypadku zanieczyszczeń, powstałych po tej dacie, obowiązek taki spoczywa na spółkach Grupy.

W 2020 roku dokonano aktualizacji założeń przyjętych do wyliczenia wartości rezerwy środowiskowej. Metodologia wyliczenia wartości rezerwy środowiskowej nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Obliczenia zostały zdyskontowane w oparciu o stopę wolną od ryzyka ustaloną na poziomie rentowności obligacji (10, 20 lub 30 letnich w zależności od przewidywanego okresu zapadalności rezerwy).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku średnia ważona stopa dyskonta przyjęta do kalkulacji rezerwy środowiskowej wynosiła odpowiednio 1,72% i 2,26% (Polska), 0,94% i 1,68% (Kanada) i 1,8% i 1,9% (Czechy). Stopę dyskonta skorygowano o efekt inflacji.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF