13.13.1. UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKU

Uzgodnienie efektywnejstawki podatku

 

2020 

2019 

Zysk przed opodatkowaniem 

 2 856  

 5 352  

Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej w Polsce stawki (19%) 

 (543) 

 (1 017) 

Różnice stawek podatkowych 

 13  

 69  

Litwa (15%) 

 (28) 

 16  

Niemcy (30%) 

 (36) 

 (27) 

Kanada (23%) 

 81  

 80  

Malta (35%) 

 (4) 

 -  

Zysk z tytułu okazyjnego nabycia jednostek zależnych 

 772  

 -  

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

 (328) 

 -  

Nieodpłatne prawa majątkowe do energii  

 (62) 

 (15) 

Darowizny 

 (37) 

 (8) 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 

 28  

 26  

Opłata z tytułu realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) 

 (30) 

 -  

Rezerwa na podatek odroczony od zysków kapitałowych w Orlen Capital 

 43  

 (22) 

Niedobory materiałów w magazynach obcych 

 -  

 (29) 

Pozostałe 

 113  

 (58) 

Podatek dochodowy 

 (31) 

 (1 054) 

Efektywna stawka podatku 

1% 

20% 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała nierozliczone straty podatkowe w łącznej wysokości odpowiednio 663 mln PLN i 1 251 mln PLN dotyczące głównie spółek z Grupy ORLEN Upstream, dla których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego z powodu braku pewności odnośnie możliwości rozliczenia tych strat w przyszłości.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF