Orlen raport 2020

2020w podsumowaniu Zarządu

O skuteczności podejmowanych działań świadczą osiągane wyniki finansowe. W wyjątkowo trudnym 2020 roku wypracowaliśmy solidny wynik netto na poziomie 2,8 mld zł. To zasługa wszystkich pracowników, którzy z determinacją realizują cele biznesowe. W 2020 roku koncentrowaliśmy się zarówno na inwestycjach rozwojowych jak i na akwizycjach, co wpisuje się w nasz strategiczny cel, jakim jest budowa silnego zintegrowanego koncernu multienergetycznego.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Przeczytaj wypowiedź
1 / 8
PKN ORLEN realizuje ambitny plan rozwoju, nakreślony w strategii Grupy ORLEN do 2030 roku, poprzez wzmacnianie perspektywicznego obszaru petrochemii, maksymalizację marży oraz wejście w nowe segmenty działalności. W 2020 roku kontynuowaliśmy realizację największego w historii spółki projektu inwestycyjnego - Programu Rozwoju Petrochemii, w ramach którego rozpoczęliśmy proces kontraktacji na budowę Kompleksu Olefiny III.

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu ds. Rozwoju

Przeczytaj wypowiedź
2 / 8
Transformacja Grupy ORLEN w kierunku koncernu multienergetycznego jest oparta na energetyce odnawialnej i gazowej, efektywnej i niskoemisyjnej produkcji rafineryjno-petrochemicznej oraz własnym wydobyciu węglowodorów. Grupa ORLEN, przejmując w 2020 roku Grupę Energa, zyskała dostęp do ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł - elektrowni wodnych, lądowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Józef Węgrecki
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Przeczytaj wypowiedź
3 / 8
Działalność detaliczna jest bardzo istotnym elementem działalności Grupy ORLEN. Prowadzimy ponad 2,8 tys. stacji w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji i Litwie. W ciągu najbliższych 10 lat chcemy rozbudować sieć ORLEN, zwłaszcza za granicą, do około 3,5 tysiąca obiektów. To ugruntuje naszą pozycję lidera w regionie. Stawiamy na nowoczesność i kompleksowość usług. Na naszych stacjach będzie można nie tylko zatankować benzynę i olej napędowy, ale także naładować samochód elektryczny, napędzany CNG i LNG oraz wodorem.

Patrycja Klarecka
Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

Przeczytaj wypowiedź
4 / 8
Siła i stabilność wyników sprzedażowych Koncernu opiera się na dywersyfikacji. W momencie słabszej kondycji makroekonomicznej oraz zaburzeń pandemicznych w segmencie rafineryjnym, realizujemy bardzo dobre wyniki w segmencie petrochemii oraz energetyki. Dywersyfikacja dotyczy również kanałów i kierunków sprzedaży. Sukcesywnie zwiększamy eksport naszych produktów. Ponad połowa przychodów PKN ORLEN pochodzi z rynków zagranicznych.

Michał Róg
Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Przeczytaj wypowiedź
5 / 8
Jesteśmy świadomi priorytetów i kierunku zmian określonych przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, dlatego konsekwentnie rozwijamy naszą działalność w oparciu o innowacyjne, zero- i niskoemisyjne technologie oraz produkty, inwestujemy w najlepsze dostępne techniki środowiskowe BAT, a decyzje biznesowe podejmujemy kierując się zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Armen Konrad Artwich
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Przeczytaj wypowiedź
6 / 8
W biznesie kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja źródeł przychodów i zysków. Wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe. W 2020 roku były one satysfakcjonujące, mimo że otoczenie makroekonomiczne, spowodowane pandemią, nie sprzyjało branżom, w których działamy.

Jan Szewczak
Członek Zarządu ds. Finansowych

Przeczytaj wypowiedź
7 / 8
Jesteśmy nowoczesną marką i wizytówką polskiego biznesu. Rynek docenia nasze sukcesy. Potwierdzają to liczne nagrody oraz wyróżnienia przyznane nam w ubiegłym roku. ORLEN jest najcenniejszą polską marką według rankingu „Rzeczpospolitej”. Jej wartość od poprzedniej edycji wzrosła dwukrotnie i obecnie jest wyceniana na blisko 10 mld zł. PKN ORLEN oferuje produkty i usługi na światowym poziomie. Są one dostępne już w blisko 100 krajach na 6 kontynentach. Naszym priorytetem jest więc nieustanne wzmacnianie rozpoznawalności marki ORLEN, by jak najpełniej wykorzystywać jej potencjał.

Adam Burak
Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu

Przeczytaj wypowiedź
8 / 8

W 2020 roku osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja obszarów działalności.

2020Kluczowe wyniki

Wyniki

Grupa ORLEN wnikliwie obserwuje panujące trendy i skutecznie na nie odpowiada, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe.

Rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podjęte trzy lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, właściwie określiły strategiczne kierunki rozwoju. W 2020 roku Koncern aktywnie zarządzał źródłami finansowania, utrzymując wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. W czwartym kwartale PKN ORLEN wyemitował obligacje zrównoważonego rozwoju o łącznej wartości 1 mld zł. Zrealizowanych zostało również wiele ważnych inwestycji rozwojowych, na które, zgodnie z planem, przeznaczono 9 mld zł.

Czytaj więcej
7,2 mld zł Przepływy z działalności operacyjnej
86,18 mld zł Przychody ze sprzedaży
0,4 mld zł (1,00 PLN / akcję) Dywidenda za 2019 rok
1,27 Wskaźnik Dług netto EBITDA
Baa2 z perspektywa pozytywną Rating Agencji Moody's
BBB- z perspektywą stabilną Rating Agencji Fitch

W 2020 roku konsekwentnie realizowane były działania ukierunkowane na tworzenie multienergetycznego koncernu.

Kontynuowane były prace nad inwestycjami w segment petrochemiczny oraz rozbudowa mocy nawozowych w ANWIL czy przekształcanie spółki ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię. Rozpoczęła się również inwestycja w instalację Visbreakingu w Płocku. PKN ORLEN sfinalizował nabycie akcji spółki Energa, zakończył przejęcie spółki RUCH, uzyskał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na akwizycję Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia PGNiG. Wzmacniano kompetencje w obszarze odnawialnych źródeł energii, m.in. poprzez przejęcie Grupy Energa oraz zaawansowane przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej.

Czytaj więcej
2 855 2 836 Liczba stacji Własne źródła OZE ponad 0,5*GWe <0,1*GWe * Ponad 0,5 GWe zinstalowanej mocy elektrycznej i blisko 0,1 GWtzainstalowanej mocy cieplnej
3,2 GWe łączna zainstalowana moc elektryczna w Grupie ORLEN
6,7 GWt łączna zainstalowana moc cieplna w Grupie ORLEN
6 rafinerii o łącznej mocy przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie
114 liczba stacji ładowania EV
1,2 tys. punktów RUCH
174 mln boe łączne zasoby 2P ropy i gazu

Dla Grupy ORLEN kwestie związane z ESG stanowią ważny element zarządzania strategicznego.

Zagadnienia ESG są zintegrowane ze strategią biznesową w celu wzmocnienia wyników finansowych Koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. W 2020 roku zobowiązaliśmy się osiągnąć neutralność emisyjną najpóźniej do roku 2050, opierając się na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

Czytaj więcej
2030 2020 EmisjeCO2 netto 2050 Cel operacyjny 2030 Zero emisji netto 2050 -33% CO2 / MWhw energetyce Zero emisji netto -20% CO2 w rafinerii i petrochemii
33 377 Pracowników Grupy ORLEN
0,72 Wskaźnik wypadkowości TRR
771 310 Beneficjentów programu grantowego dla społeczności lokalnych "Moje miejsce na Ziemi"
4 Fundacje korporacyjne
2,1 mld m3 Ilość powtórnie wykorzystanej wody
66,6 mln EUR Nakłady inwestycyjne zw. z ochroną środowiska

W odpowiedzi na transformację energetyczną Grupa ORLEN ewoluuje w kierunku bardziej zrównoważonego koncernu multienergetycznego.

StrategiaORLEN 2030

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności, uwzględniającą nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie. Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł. Realizacja strategii doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Czytaj więcej

Wodór Energia z biomasyi odpadów Energetyka wodna Energetyka słoneczna Recyklingtworzyw sztucznych Elektromobilność Produkcjai magazynowanie energii Energetyka gazowa CNG/LNG Energetyka wiatrowa

KierunekOdpowiedzialność

Grupa ORLEN wspiera rozwój społeczności lokalnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i działa na rzecz wyrównywania szans. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, dba o dziedzictwo narodowe i wspiera sport.

ponad
500
stypendystów Fundacji ORLEN
ponad
1 tys.
pracowników uczestniczących w Wolontariacie Pracowniczym
ponad
1 tys.
użytkowników Bezpłatnego Systemu Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego
Czytaj więcej

W Strategii ORLEN 2030 potwierdzone zostało zobowiązanie do realizacji długoterminowego celu Grupy ORLEN, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN.

ponad
5 tys. m2
areał nasadzeń drzew i krzewów w Płocku
utworzenie blisko
2,7
hektara łąk na obszarze składowiska odpadów paleniskowych i przed siedzibą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka
ponad
120
sokołów wędrownych wykluło się na terenie zakładów produkcyjnych Grupy ORLEN
Czytaj więcej

Pracownikom Grupy ORLEN są zapewnione godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy.

Ponad
10 tys.
pracowników m.in. z Grupy Energa i Grupy RUCH dołączyło do Grupy ORLEN
Rotacja pracowników
7,7%
Nowy
Kodeks Etyki
Grupy ORLEN
Czytaj więcej

Grupa ORLEN dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich klientów, odpowiada na ich oczekiwania, zwiększa dostępność i inspiruje do odpowiedzialności.

ponad
1,4 tys.
stacji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami
ponad
1,7 tys.
punktów Stop Cafe z kawą z certyfikatem Fairtrade w ofercie
ponad
136 mln
punktów programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazanych przez klientów na cele charytatywne
Czytaj więcej

Grupa ORLEN inspiruje do odpowiedzialności, podejmowania i rozwijania współpracy oraz promowania odpowiedzialnych postaw.

ponad
24 tys.
dostawców Grupy ORLEN
dostawców
100%
akceptuje „Kodeks postępowania dla dostawców PKN ORLEN"
ponad
7 tys.
osób dołączyło w 2020 r. do programu ORLEN W PORTFELU
Czytaj więcej

Relacje z interesariuszami Grupy ORLEN oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. W 2020 roku zostało przeprowadzone badanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Czytaj więcej

Działania i realizowane projekty przez Grupę ORLEN wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę.

Czytaj więcej

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF