BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

PKN ORLEN kontynuował realizację, największego w historii spółki programu inwestycyjnego, tj. Programu Rozwoju Petrochemii, w skład którego wchodzą kluczowe projekty Olefiny III, Fenol II oraz Pochodne Aromatów. W ramach Olefin III trwały zaawansowane prace w zakresie wyboru wykonawcy. Zakontraktowano konsorcja złożone z firm inżynieryjnych oraz technologicznych celem pozyskania ofert płatnych na realizację Kompleksu Olefiny III w formule EPC LSTK (ang. Engineering, Procurement, Construction, Commissioning Lump Sum Turn Key - projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz, uruchomienie). W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, zrealizowano projekt bazowy oraz uruchomiono proces wyboru wykonawcy w formule „pod klucz” dla inwestycji. Obecnie moce produkcyjne fenolu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku wynoszą około 46 tys. ton rocznie, natomiast po realizacji inwestycji zwiększą się do około 200 tys. ton rocznie. Uruchomienie Fenol II umożliwi wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych, przyczyniając się do zwiększenia udziału PKN ORLEN w rynku fenolu i umocnienia pozycji konkurencyjnej na światowym rynku petrochemicznym. W ramach wydłużania łańcucha wartości i maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji, PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy instalacji izopropanolu. Pozwoli to zagospodarować aceton, stanowiący produkt uboczny wytwarzania fenolu, w wysokomarżowy rozpuszczalnik, jakim jest izopropanol. Produkcja izopropanolu poszerzy portfel produktów specjalistycznych, odpowiadając na coraz większe wymagania klientów. W 2020 roku zainicjowano i rozpoczęto również strategiczny Program Infrastruktura, którego zadaniem jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku dla Programu Rozwoju Petrochemii oraz dla innych projektów rozwojowych. Po rozbudowie, Kompleks Petrochemiczny w Płocku będzie jednym z największych i najnowocześniejszych w Europie, tym samym PKN ORLEN stanie się wiodącym producenta petrochemii w Europie Środkowej.

Zakończono projekt budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku (CBR). W grudniu 2020 roku rozpoczęto odbiory techniczne, a inwestycja została oddana do użytku w lutym 2021 roku. Oficjalne otwarcie Centrum odbyło się w maju 2021 roku. Centrum Badawczo-Rozwojowe to kluczowa inwestycja w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, dzięki której PKN ORLEN będzie miał możliwość dalszej optymalizacji procesów, opracowywania i wdrażania własnych technologii i rozwiązań, co przyniesie wymierne korzyści finansowe w przyszłości. CBR będzie stanowił również nowoczesną platformę współpracy pomiędzy PKN ORLEN, a światem nauki i biznesu.

W 2020 roku PKN ORLEN wzmacniał pozycję na międzynarodowym rynku paliwowym poprzez maksymalizację wyników rafinerii, rozwój aktywów rafineryjnych oraz modernizację istniejących jednostek. Rozpoczęto budowę kluczowej instalacji Visbreakingu, która umożliwi pogłębienie przerobu ropy naftowej i zapewni zwiększenie uzysku produktów lekkich. Pozostałość próżniowa, wykorzystywana dotychczas do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, dzięki instalacji Visbreakingu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy. Prowadzono prace w zakresie modernizacji Instalacji Hydrokrakingu oraz Instalacji HON (Hydroodsiarczania Oleju Napędowego) w celu zwiększenia marżowości i intensyfikacji produkcji oleju napędowego. Zakupiono projekt bazowy dla modernizacji Instalacji HOG (Hydroodsiarczania Gudronu), w celu poprawy efektywności procesowej instalacji. W 2020 roku zrealizowano projekt bazowy oraz prowadzono kontraktację wykonawstwa dla inwestycji MaxEne. Wdrożenie innowacyjnej technologii MaxEne przyczyni się do realizacji wyższych marż na paliwach i petrochemikaliach w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Istotnym elementem rozwoju PKN ORLEN było zwiększanie produkcji biopaliw, w tym biopaliw drugiej generacji. Opracowano technologię procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi. Prowadzono prace w zakresie budowy własnej jednostki do produkcji biokomponentów poprzez współuwodornienie olejów roślinnych (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil). W ramach tego projektu rozpoczęto proces wyboru wykonawcy inwestycji.

W 2020 roku realizowano prace badawczo-rozwojowe, wspólnie z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytutami naukowymi oraz w ramach ścisłej współpracy ze spółkami Grupy ORLEN. Zgodnie z przyjętą Strategią, badania prowadzone były w zakresie nowych technologii, produktów oraz biopaliw. W portfolio prac badawczych PKN ORLEN znalazły się także tematy odnoszące się do wymogów ogólnie pojętej polityki klimatycznej, jak też Polityki Dekarbonizacji PKN ORLEN. Uruchomione badania skupiały się na technologiach wychwytu emitowanego dwutlenku węgla i zagospodarowania go do wartościowych produktów chemicznych. Istotnym elementem badań były również technologie wytwarzania zielonego, bezemisyjnego wodoru oraz intensyfikacji zagospodarowania produktów pochodzenia wtórnego w świetle priorytetów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Prowadzono również działania na rzecz proaktywnego poszukiwania nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zorganizowano szereg przedsięwzięć, spotkań z udziałem polskich uczelni, instytutów badawczych, fundacji wspierających rozwój badań, ośrodków transferu technologii oraz firm technologicznych.

W 2020 roku kontynuowano digitalizację Zakładu Produkcyjnego w Płocku, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. W ramach Programu Przemysł 4.0. realizowano projekty w zakresie wdrażania zaawansowanych narzędzi analityki danych do modelowania i prognozowania optymalnych parametrów procesów, w celu osiągnięcia optymalizacji kosztowo - produktowej. Prowadzono m.in. prace w zakresie wdrożenia systemu do zarządzania kluczowymi parametrami procesowymi na instalacjach z największym wpływem na marżę produkcji (money maker).

Grupa Energa

Grupa Energa kontynuowała projekt Bateryjny Magazyn Energii Bystra NEDO, którego celem jest zdobycie wiedzy i doświadczenia nt. możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii w celu zwiększenia elastyczności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Finalnym produktem projektu będzie magazyn energii na Farmie Wiatrowej Bystra.

W dniu 10 marca 2020 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór, który stanowi pierwszy projekt „wodorowy” w Grupie Energa, dofinansowany ze środków pomocowych. Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej – power - to - gas (P2G), opartego na stosie stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (ang. SOC - solid oxide cell) pracujących w trybie elektrolizera, przewidzianego również do pracy w trybie odwracalnym (ang. rSOC - reversible solid oxide cell).

W 2020 roku Energa OZE SA kontynuowała innowacyjny projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na zbiorniku wodnym o mocy do około 1 MW. Celem projektu jest rozwój oraz przetestowanie technologii pływających instalacji PV w celu efektywnego zagospodarowania w przyszłości zbiorników wodnych (w tym zbiorników wodnych na terenach pokopalnianych). Realizacja takiego projektu jest przedsięwzięciem o charakterze innowacyjnym w skali kraju. Instalacja pilotażowa, która została opracowana przez Energa OZE SA w roku 2018, znajduje się przy EW Łapino o łącznej mocy 3,92 kW. Powstały cztery małe instalacje PV złożone z 4 paneli fotowoltaicznych (łącznie 16 paneli o mocy 245W każdy). Projekt realizowany wspólnie z Centrum Badawczo Rozwojowym im. M. Faradaya, a współpraca dotyczy opracowania konstrukcji innowacyjnych pływaków, do których montowane będą panele fotowoltaiczne.

W 2020 roku spółka Energa Operator SA kontynuowała projekt demonstracyjny EUniversal w zakresie rozwoju elastyczności sieci i możliwości wykorzystania usług elastyczności na rynku energii. Projekt realizowany jest przez europejskie konsorcjum złożone z 18 europejskich podmiotów związanych z branżą energetyczną i dofinansowany w zakresie badań oraz innowacji z unijnego programu Horizon 2020. Przedmiotowy projekt umożliwi wprowadzenie zmian w poborze lub produkcji energii, także tej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury energetycznej.

W grudniu 2020 roku Energa Invest Sp. z o.o. poinformowała, że otrzyma z NCBiR blisko 3 mln PLN dofinansowania na wdrożenie nowych rozwiązań w budowie słupów wysokiego napięcia. Celem projektu jest opracowanie nowatorskich konstrukcji jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia. Wynikiem prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych obejmujących zagadnienia koncepcyjne, symulacyjne, weryfikacyjne oraz prototypowe nowych konstrukcji i układów zasilania, ma być stworzenie  gotowych do wdrożenia na rynek rozwiązań i wzrost konkurencyjności spółki Energa Invest Sp. z o.o. Partnerem projektu będzie Politechnika Gdańska.

W dniu 8 grudnia 2020 roku Energa SA zawarła umowę z NCBiR o ochronie informacji. Obie strony umowy zamierzają rozpocząć prace dotyczące wspólnej organizacji i współfinansowania różnych instrumentów w ramach programów o charakterze badawczo-rozwojowym. Celem jest zwiększenie skali wdrożeń przemysłowych, rozwiązań innowacyjnych poprzez zawarcie porozumienia do umowy o współpracy, w toku których konieczne stanie się udostępnienie informacji, których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie może naruszyć interesy stron. Energa i NCBiR postanowiły zawrzeć przedmiotową umowę o zachowaniu ochrony informacji w celu określenia warunków, na jakich udostępniać będą sobie wzajemnie informacje o charakterze poufnym.

Grupa ORLEN Unipetrol

Grupa ORLEN Unipetrol zakończyła realizację inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 (PE3). Wybudowana instalacja ma docelowo wytwarzać łącznie 270 tys. ton polietylenu oraz zastąpić najstarszą część linii o mocy 120 tys. ton. Uruchomienie nowej instalacji skutkuje wzrostem mocy zakładu w Litvinovie do 470 tys. ton polietylenu rocznie. W Spolana Neratovice zakończono budowę nowej ciepłowni opalanej gazem, która zastąpi dotychczasową instalację na węgiel brunatny, co będzie skutkowało ograniczeniem emisji substancji do atmosfery.

W 2020 roku w Grupie ORLEN Unipetrol realizowano prace badawczo-rozwojowe. Obszarami badań była produkcja biopaliw i zielonego wodoru, przetwarzanie alternatywnych surowców do produkcji paliw oraz produkcji monomerów i polimerów, zgodnie z regulacjami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ośrodek badawczy Grupy ORLEN Unipetrol Centre for Research and Education (ORLEN UniCRE) poszukiwał optymalnych technologii biokomponentów, w tym przetwarzania czystych olejów roślinnych i zużytych olejów spożywczych do produkcji uwodornionego oleju roślinnego (HVO), jako optymalnej alternatywy dla oleju napędowego z surowców kopalnych. Prowadzone były również badania w zakresie biomasy i odpadów komunalnych.

W 2020 roku Grupa ORLEN Unipetrol przeprowadziła próbę operacyjną przetwarzania HVO w krakingu parowym, w wyniku której powstały pierwsze „zielone” monomery. Zakończył również projekt instalacji pilotażowej jednostki do pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych. Rozwiązanie to umożliwia dalsze badania w tym zakresie, szczegółową analizę produkowanych materiałów, a tym samym określenie odpowiedniego ich wykorzystania do innych procesów. Ważnym zadaniem strategicznym był też rozwój produkcji zielonego wodoru. Grupa Unipetrol postrzega ekologiczny wodór jako odpowiednią alternatywę dla przyszłej bezemisyjnej gospodarki oraz mobilności. W 2020 roku Grupa Unipetrol podpisała umowę na budowę pierwszych trzech stacji/stanowisk wodorowych na stacjach BENZINA ORLEN Group, których uruchomienie nastąpi w 2021 roku. ORLEN UniCRE rozpoczął studium wykonalności budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 52 MW wraz z elektrolizerem do produkcji zielonego wodoru o mocy 20 MW.

W 2020 roku Grupa Unipetrol rozpoczęła budowę nowej instalacji DCPD (dicyklopentadienu) o wydajności 22,4 tys. ton rocznie. Produkt DCPD jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych żywic węglowodorowych (kolorowy asfalt, farby wzmacniające), nienasyconych żywic poliestrowych (elementy łodzi, wyroby sanitarne), EPDM - elastomery etylenowo-propylenowo-dienowe (zderzaki samochodowe, pokrycia dachowe) i COC - kopolimer cyklicznych olefin (materiały przezroczyste). Są to sektory, w których Grupa Unipetrol będzie koncentrowała prace badawczo-rozwojowe. Grupa Unipetrol na oddanej do użytku w 2020 roku pilotażowej instalacji destylacyjnej przygotowała próbki komercyjne dla przyszłych klientów. Jednostka ta umożliwiła skuteczną walidację technologii oraz pozwala na dalsze testy oraz badania i rozwój produktów.

Ośrodek badawczy Polymer Institute Brno (PIB) koncentrował się na wsparciu działalności jednostki Polietylenu 3 (PE3) i rozwoju produktów. Inne projekty obejmowały produkcję PLA (polilaktyd) w Grupie ORLEN, jako składnika poprawiającego biodegradowalność polimeru, który jest również produkowany z materiału odnawialnego. PIB koncentrował się również na mechanicznym recyklingu tworzyw sztucznych. Ten rodzaj recyklingu jest poważnym wyzwaniem, przyczyniającym się do realizacji celów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Grupa Unipetrol intensywnie angażowała się także w pogłębianie współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi. W 2020 roku podpisała umowę umożliwiającą Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Czeskiej udział w programie University Center UCT Prague - Unipetrol.

ORLEN Lietuva 

ORLEN Lietuva w 2020 roku kontynuowała projekt budowy nowej instalacji Hydrokrakingu. Zgodnie z otrzymanym projektem bazowym przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy. Realizacja tej technologii przyczyni się do pogłębienia przerobu ropy naftowej i tym samym do ograniczenia produkcji ciężkich frakcji rafineryjnych oraz maksymalizacji osiąganych marż. Inwestycja pomoże również efektywnie realizować nowe, zaostrzone wymagania jakościowe przy produkcji ciężkich frakcji rafineryjnych wynikające z regulacji IMO.

Rozpoczęto projekt budowy instalacji Alkilacji produkującej wysokooktanowy komponent do produkcji benzyn silnikowych. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem do finalnej decyzji inwestycyjnej w instalację Bottom of the Barrel. Inwestycja ukierunkowana jest na maksymalizowanie poziomu marżowości rafinerii w wyniku pogłębienia przerobu ropy.

W 2020 roku przeprowadzono pierwszy test co-procesingu na instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego LK2. W efekcie otrzymano mieszankę oleju napędowego i HVO (biopaliwa). Test przebiegł pomyślnie, otrzymano i potwierdzono certyfikat BV. Po rozpoczęciu sezonu zimowego rozpoczęto sprzedaż arktycznego oleju napędowego blendując go z HVO. Uzyskano lepszej jakości olej napędowy, w porównaniu z blendowaniem z RRME.

Skorygowano technologię PPF Splitter, w celu otrzymania lepszej jakości propylenu. Zmieniono technologię procesu PrimeG (odsiarczania benzyny krakingowej), zmniejszając energochłonność instalacji. Zrealizowano także kilka projektów zwiększających efektywność rafinerii (wymiana wymienników ciepła) oraz pozwalających na zmniejszenie emisji CO2.

ANWIL

ANWIL kontynuował prace rozwojowe związane z intensyfikacją produkcji nawozów z 0,5 mln ton rocznie do poziomu około 1,5 mln ton rocznie. W ramach projektu w 2020 roku kontynuowano budowę trzech kluczowych instalacji tego kompleksu tj. kwasu azotowego, neutralizacji i granulacji, osiągając poziom przekraczający 44% zaawansowania. Rozbudowa nawozów jest pochodną rosnącego popytu na nawozy sztuczne. W zakresie istniejących instalacji zakończona została modernizacja linii A amoniaku, która pozwoli na utrzymanie produkcji amoniaku na wysokich poziomach. Zrealizowano modernizację przegrzewacza pary B-1304A, co przyczyniło się do obniżenia zużycia energii i emisji NOx. Przeprowadzono pomyślnie próby produkcji nawozów z dodatkiem siarczanów glinu i potasu, których celem było poprawienie właściwości mechanicznych nawozów.

W roku 2020 ANWIL S.A. realizował również prace analityczne i przedprojektowe na rzecz rozbudowy zdolności produkcyjnych PCW do poziomu 420 tys. ton rocznie, w ramach działań strategicznych Rozwoju Petrochemii Grupy ORLEN. Na instalacji chloru uruchomiono dziewiąty elektrolizer, który pozwolił na poprawę dostępności operacyjnej instalacji i poprawę efektywności produkcji chloru.

We współpracy z PKN ORLEN rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa HUB-u wodorowego w ANWIL S.A.” mającego na celu umożliwienie Grupie ORLEN wejście na rynek zeroemisyjnych paliw w Polsce oraz stworzenie nowego produktu jakim są paliwa wodorowe dla automotive. W ramach działań złożono wniosek o bezzwrotne dofinansowanie projektu (instrument CEF Transport Blending Facility). Na koniec roku projekt znajdował się w fazie realizacji procesu zakupowego na wybór wykonawcy projektu w formule EPC.

ANWIL S.A. przeprowadził również niezbędne prace przygotowawcze w celu uruchomienia studiów wykonalności dla projektu Amoniak 120+, w ramach którego poszukiwane będą najbardziej efektywne technologie pozwalające zwiększyć zdolności produkcyjne amoniaku. Z Politechniką Warszawską oraz partnerem komercyjnym kontynuowane były prace nad rozwiązaniami podnoszącymi wydajność i efektywność energetyczną syntezy amoniaku.

W ramach rozwoju narzędzi do pozyskiwania innowacji nawiązano współpracę z dwoma akceleratorami, zajmującymi się kojarzeniem startupów i przemysłu. Efektem tej współpracy było podpisanie umowy, w ramach której prowadzone były prace nad innowacyjnym rozwiązaniem dedykowanym mapom precyzyjnego nawożenia wykorzystującym dane ze stacjonarnych stacji pomiarowych (pogodowych).

W obszarze rozwoju nawozów ANWIL S.A. pozyskał nowego partnera do realizacji badań agrotechnicznych oraz kontynuowana była współpraca z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Przeprowadzono szereg prób z dodatkami poprawiającymi własności nawozów, a ze wsparciem Politechniki Warszawskiej rozpoczęto prace badawcze nad sterowaniem krystalizacją azotanu amonu. W ramach przygotowywanego programu rozwoju produkcji nawozowej w ANWIL S.A. opracowano Koncepcję Programowo–Przestrzenną budowy testowo–produkcyjnej instalacji nawozów, która stanowić będzie ważny element przygotowywanego programu rozwoju na kolejne lata.

W obszarze rozwoju tworzyw, po pozytywnych wynikach prac badawczych nad wtryskiem wody amoniakalnej do rurociągów odzysku, rozpoczęto prace projektowe umożliwiające przeprowadzenie prób z technologią CID (Continuous Initiator Dosing). Zakończono prace badawcze nad odzyskiem CW (ciepła wypadowego) ze ścieków, zamiennikiem środka antypiennego dla procesu polimeryzacji oraz prace nad kompozytem pochodzenia roślinnego dla matrycy PCW. Rozpoczęto prace nad projektem dotyczącym opracowania technologii produkcji chlorku winylidenu z odpadów produkcyjnych. Projekt ten z racji swojego potencjału zgłoszony został do konkursu Szybka Ścieżka ogłoszonego przez NCBiR. Rozpoczęto również prace badawcze dotyczące sposobu zatężania kwasu solnego (instalacja VICARB), wybuchowości pyłu PCW, migracji plastyfikatora z plastyfikowanych aplikacji PCW oraz receptur na bazie PCW mających odporność na działanie bakterii i grzybów.

ORLEN Południe

ORLEN Południe kontynuował budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Nowa instalacja będzie produkować 30 tys. ton produktu rocznie i ma strategiczne znacznie dla Grupy ORLEN. Finalizowane były prace w zakresie budowy wytwórni wodoru.

Realizowano działania związane z biopaliwami zaawansowanymi. W ramach tych działań, kontynuowano projekt budowy instalacji produkcji biodiesla z olejów pofryturowych UCO (ang. Used Cooking Oil) o wydajności 30 tys. ton/rok. Zakupiono dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych oraz rozpoczęto postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy budowy instalacji w formule PC. W ramach rozbudowy istniejącej instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (I etap rozbudowy instalacji o dodatkowe 25 tys. t/rok) podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji. Rozpoczęto także postępowania na zakup licencji i projektu bazowego w ramach dalszej rozbudowy instalacji (II etap zwiększenia mocy produkcyjnych o dodatkowe 100 tys. t/rok poprzez budowę nowej instalacji). W ramach wydłużania łańcucha wartości w procesie produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych, podjęto decyzję o budowie własnej tłoczni oleju rzepakowego. Pozyskano nieruchomość pod budowę tłoczni o wydajności 200 tys. t/rok z możliwością rozbudowy do 300 tys. t/rok. Kontynuowano realizację projektu budowy instalacji do budowy bioetanolu 2G. Zakupiono projekt bazowy dla instalacji do produkcji bioetanolu ze słomy zbóż oraz rozpoczęto procesy zakupowe dla budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu 2G wraz z energetyką, biogazownią i oczyszczalnią ścieków. W ramach budowy nowej linii biznesowej w obszarze biogazu, nabyto pierwszą biogazownię w Konopnicy. W ramach ścieżki „greenfield” pozyskano biogazownię w budowie, w lokalizacji Głąbowo oraz rozszerzono współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie analizy kolejnych lokalizacji.

Kontynuowano projekt „Opracowanie technologii oczyszczania gliceryny pochodzenia UCO i zwierzęcego” – zakończono prace I etapu z Instytutem Nafty i Gazu z Krakowa, gdzie opracowano technologię oczyszczania gliceryny pochodzenia UCO i zwierzęcego w warunkach laboratoryjnych. Kontynuowano prace dotyczące biodegradowalnych środków przeciwzbrylających do przemysłu nawozów sztucznych, na które pozyskano dofinansowanie z Programu Sektorowego INNOCHEM. Wytypowano finalne mieszanki antyzbrylaczy do testów u producentów nawozów sztucznych. W ramach dofinansowania z Programu INNOCHEM realizowano projekt „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów” - rozpoczęto realizację II etapu, tj. budowę instalacji pilotażowej do produkcji kwasu mlekowego. Prowadzono także prace z Polską Akademią Nauk w zakresie opracowania technologii produkcji biopolimeru polihydroksymaślanianu (PHB).

ORLEN OIL

ORLEN OIL kontynuował prace badawcze dotyczące wdrożenia nowych i modyfikacji istniejących produktów oraz definiowania nowych kierunków rozwoju technologii środków smarnych. Podjęto szereg działań związanych ze stałym podnoszeniem jakości olejów, w odpowiedzi na bieżące potrzeby zgłaszane przez pion sprzedaży. Kluczowe nakłady na prace badawcze ponoszone były w segmentach strategicznych dla Spółki, szczególnie w sektorze olejów silnikowych do samochodów osobowych oraz przemysłowych uniwersalnych i branżowych. W 2020 roku opracowano i wdrożono technologie dla 73 nowych produktów m.in. w segmencie olejów przemysłowych specjalistycznych, przemysłowych uniwersalnych, płynów eksploatacyjnych, smarów i innych olejów. Dla produktów ORLEN OIL uzyskano 93 aprobaty producentów maszyn, urządzeń i silników.

Kontynuowano również współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, certyfikacyjnymi i opiniotwórczymi wpływającymi na kierunki rozwojowe środków smarowych. Uzyskano dofinansowanie z NCBiR do projektu „Polepszenie właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicza - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Prace w projekcie koncentrują się na opracowaniu linii środków smarowych, w których konwencjonalne dodatki uszlachetniające będą zastąpione lub uzupełnione nanokomponentami. Linia ta będzie obejmowała trzy powszechnie wykorzystywane w przemyśle i motoryzacji produkty: smary plastyczne i oleje obróbcze – emulgujące i nieemulgujące.

ORLEN Asfalt

ORLEN Asfalt przeprowadził prace badawcze w Paramo dotyczące sprawdzenia polskiej receptury asfaltu wysokomodyfikowanego HiMA na surowcach z Litvinova. Po pozytywnych próbach produkcji i badań jakościowych, uruchomiono w Paramo produkcję PMB HiMA 65/105-80 oraz 45/80-80. Umożliwiło to spółce ORLEN Asfalt Česká Republika rozpoczęcie dostaw tego produktu na rynek czeski oraz na eksport, głównie do Szwajcarii. W 2020 roku ORLEN Asfalt uczestniczył w sześciostronnym porozumieniu badawczym, dotyczącym nowych zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA w budowie dróg krajowych, pomiędzy stroną naukową (Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów), a stroną przemysłową (ORLEN Asfalt, Grupa Lotos, BUDIMEX). Projekt zakończono w grudniu 2020 roku i rozpoczęto wdrożenie jego wyników, w tym w Departamencie Technologii GDDKiA. W 2020 roku identyfikowano nowe obszary zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA w technice drogowej oraz testowano nowe technologie wykorzystujące ORBITON HiMA, w celu poszerzenia rynku i zwiększenia sprzedaży tego produktu.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF