KAPITAŁ FINANSOWY

Kapitał finansowy to zasoby finansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy ORLEN, które aktualnie posiadamy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz wypracowujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Kluczowe danedotyczące kapitału

Struktura naszego kapitału finansowego obejmuje kapitał własny i obcy - wynikający głównie z wykorzystania przez nas zobowiązań zaciągniętych na rynku finansowym.

Kapitał własny Grupy ORLEN [mld PLN] Zyski zatrzymane 38,0 Kapitał podstawowy 1,1 Kapitał z emisjiakcji powyżej ichwartości nominalnej 1,2 Pozostałe kapitałyi różnice kursowe 2,1 Kapitał własnyrazem 42,4
Kapitał obcy Grupy ORLEN [mld PLN] Kapitał obcy razem Obligacje Kredyty bankowei pożyczki 14,4 10,4 4,0 Kapitał obcykrótkoterminowy Kapitał obcydługoterminowy 14,4 4,9 9,5

Zarządzanie wynikamiz kapitału

  • Prowadzenie działań w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej, produkcji zaawansowanych petrochemikaliów, z jednoczesną przebudową dotychczasowej działalności, w której innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii wpisuje się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej Grupy ORLEN do 2050 roku.
  • Dalszy rozwój struktury wielofunkcyjnej Grupy ORLEN w celu utrzymania pozycji lidera procesu transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej.
  • Utrzymanie stabilności finansowej dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów.
  • Utrzymanie zakładanego bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych, w tym w szczególności poziomu dźwigni finansowej.
  • Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy ORLEN w długiej perspektywie zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.
  • Silne nastawienie na rozwój obecnych aktywów, a także na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

 

Koncern posiada stabilną sytuację finansową, potwierdzoną bezpiecznym poziomem wskaźników zadłużenia oraz przyznanym przez Moody’s ratingiem na poziomie Baa2.

Dług netto / dźwignia finansowa [mld PLN / %] Dźwignia finansowa Dług netto 2020 13,1 31,0% 2019 2,4 6,3% 2018 5,6 15,7%

Osiągnięterezultaty

W konsekwencji zmian w strukturze Grupy ORLEN związanych z objęciem kontroli nad ENERGA S.A., jak również biorąc pod uwagę rozwój działalności Grupy ORLEN w poszczególnych obszarach i związany z tym obowiązujący proces podejmowania decyzji operacyjnych oraz alokacji zasobów w ramach Grupy, począwszy od I półrocza 2020 roku Grupa ORLEN zdecydowała o zmianie prezentacji segmentu Downstream i rozbicia go na trzy segmenty operacyjne: Rafineria, Petrochemia i Energetyka.

W 2020 roku poszczególne segmenty operacyjne Grupy ORLEN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypracowały łącznie 12,4 mld PLN zysku EBITDA LIFO przed uwzględnieniem efektu odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość majątku. 

 

(0,2) Rafineria 2,1 Petrochemia 7,4 Energetyka 3,2 Detal 0,3 Wydobycie (0,4) Funkcje korporacyjne 12,4 EBIDTA LIFO2020

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w wysokości (1,6) mld PLN zysk EBITDA LIFO wyniósł 10,8 mld PLN.

Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł (2,4) mld PLN i w rezultacie Grupa ORLEN osiągnęła w 2020 roku zysk EBITDA na poziomie 8,4 mld PLN.

Wpływ odpisów aktualizujących i wyceny zapasów na poziom EBITDA [mld PLN] (1,6) Odpisy aktualizujące Wycena zapasów tzw. Efekt LIFO (2,4) 12,4 EBITDA LIFO 2020 EBITDA 2020 8,4

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej za 2020 rok wyniosły 7,2 mld PLN i były niższe o (2,1) mld PLN (r/r) głównie z tytułu niższego zysku przed opodatkowaniem o (2,5) mld PLN oraz zwiększenia zysku z działalności inwestycyjnej o (3,9) mld PLN (dotyczącej głównie rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA w wysokości (4,1) mld PLN).

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej za 2020 rok wyniosły (8,5) mld PLN i były wyższe o (4,5) mld PLN(r/r) głownie z tytułu zwiększenia wydatków netto na nabycie i sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania w kwocie o (3,3) mld PLN.

Negatywny wpływ pandemii koronawirusa, ambitny plan inwestycyjny nakierowany na wzrost wartości firmy wymusił rewizję założonego poziomu dywidendy za rok 2020 i obniżenie jej poziomu do 1,00 PLN na akcję tj. 0,4 mld PLN. PKN ORLEN zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku Strategią do 2030 roku zakłada powrót do ścieżki wypłaty dywidendy sprzed pandemii COVID-19, co oznacza wypłatę na poziomie min. 3,50 PLN na akcję i utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach.

0,61,44 PLN / akcję 0,71,65 PLN / akcję 0,92,00 PLN / akcję 1,33,00 PLN / akcję 1,33,00 PLN / akcję 0,41,00 PLN / akcję Wypłata dywidendy w mld PLN

Jak kapitał finansowywpływa na pozostałe kapitały?

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku wyznacza drogę do transformacji w kierunku koncernu multi-energetycznego i lidera transformacji energetycznej w regionie.

Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 140 mld PLN. Rozwój Grupy jest oparty na zdywersyfikowanym portfelu inwestycji w obecne i przyszłe obszary aktywności Koncernu. Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie segment energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Na te dwa segmenty zostanie zaalokowane do 2030 roku około 45-55 mld PLN planowanych nakładów inwestycyjnych. Do 2030 roku segment rafineria pozostanie ważnym obszarem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. Strategia zakłada również dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, opartego o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci Grupy ORLEN będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37% do 45%. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. W strategii Grupa ORLEN zakłada ostrożny rozwój portfela aktywów segmentu wydobycie ze szczególnym uwzględnieniem złóż gazowych oraz potencjalną odbudową istniejącego portfela aktywów wydobywczych po połączeniu z Grupą Lotos.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku największą pozycję aktywów Grupy PKN ORLEN stanowiły rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, których wartość zwiększyła się o 18,0 mld PLN i wyniosła 51,9 mld PLN. W 2020 roku nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 7,9 mld PLN i były o 3,8 mld PLN wyższe od nakładów poniesionych w 2019 roku.

Więcej informacji na temat kapitału finansowego znajduje się w rozdziale „Wyniki Finansowe”.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF