KAPITAŁ INTELEKTUALNY

SDGs:

Realizacja celów strategii ORLEN2030 będzie wymagała transformacji wewnątrz organizacji.

Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ORLEN. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Kluczowe danedotyczące kapitału

 • Wiedza i unikalne doświadczenie – ponad 33 000 zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadra o bogatym doświadczeniu w pracy w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, energetyce i wydobyciu.
 • Systemy zarządzania – stała dbałość o najlepsze standardy działania i najwyższą możliwą efektywność operacyjną. Realizacji tych celów służy Zintegrowany System Zarządzania.
 • Polityki i Procedury Należytej Staranności w zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania.
 • Badania i rozwój technologiczny – realizacja projektów ukierunkowanych na rozwój perspektywicznej branży petrochemicznej, maksymalizację marży oraz wejście w nowe segmenty rynku.
 • Własne jednostki badawczo-rozwojowe: otwarte w 2021 roku nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku - jedna z najważniejszych dla przyszłości Grupy ORLEN inwestycji zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, a także działające w Czechach – ORLEN Unipetrol Research and Education CentreORLEN Polymer Institute Brno.
 • Kultura innowacji:
  - Motywowanie pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez, m.in. wdrażanie wewnętrznych projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą;
  - Motywowanie pracowników do wdrażania innowacji z zewnątrz w tym, między innymi poprzez aktywny udział w prowadzonych w Grupie ORLEN inicjatywach mających na celu dostarczenie innowacyjnych rozwiązań przygotowanych między innymi przez startupy.
 • ORLEN - najcenniejsza polska marka - PKN ORLEN zajął pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najcenniejszą polską markę. Marka ORLEN została wyceniona na blisko 10 mld zł. Jej wartość od poprzedniej edycji rankingu wzrosła dwukrotnie.

Zarządzaniewynikami z kapitału

 • Budowa ekosystemu innowacji wokół PKN ORLEN.
  Strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+ zostały zdefiniowane w Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB). SAB to długofalowa strategia rozwoju innowacji, która przekłada cele strategii biznesowej na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.
 • Wzmacnianie dialogu ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii.
 • Uruchomienie narzędzi pozyskiwania innowacji: akcelerator i fundusz CVC.
 • Rozwój współpracy ze startupami.
 • Własne prace badawcze i testy usprawniające procesy, udoskonalające produkty i optymalizujące wsady.
 • Prace nad własnymi technologiami.

Osiągnięterezultaty

W 2020 roku kontynuowano realizację największego w historii Spółki programu inwestycyjnego, tj. Programu Rozwoju Petrochemii. W ramach Programu rozpoczęto proces kontraktacji na budowę Kompleksu Olefiny III. Podpisano umowy na licencję i projekt bazowy dla Fenol II oraz Instalacji Izopropanolu. Realizacja tych inwestycji pozwoli na zwiększenie wolumenu petrochemikaliów bazowych w PKN ORLEN będących podstawą dalszego wydłużania łańcuchów produktowych i zwiększania zintegrowanej marży petrochemicznej.

Zakończono budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, kluczowej infrastruktury badawczej Programu Rozwoju Petrochemii. Inwestycja ta pozwoli na dalszą optymalizację procesów, opracowywanie i wdrażanie własnych technologii i rozwiązań oraz stanowić będzie nowoczesną platformę współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu.

W 2020 roku kontynuowano działania rozwojowo-inwestycyjne dla podnoszenia efektywności segmentu rafineryjnego. Rozpoczęto budowę instalacji Visbreakingu, która pozwoli na pogłębienie przerobu ropy i wytworzenie większej liczby produktów wysokomarżowych. Zakupiono projekt bazowy dla rozbudowy i modernizacji instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG). Realizowano proces kontraktacji dla budowy instalacji MaxEne, służącej powiększeniu uzysków produkcji rafineryjnej i petrochemicznej.

W ramach rozwoju BIO-produktów, działania koncentrowały się na zwiększaniu produkcji biopaliw, w tym zawansowanych biopaliw drugiej generacji (HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy, biometan). Prowadzono także prace w obszarze recyklingu oraz biomateriałów jak również zaawansowanych technologii gospodarki obiegu zamkniętego.

Istotnym elementem rozwoju Grupy ORLEN jest cyfryzacja segmentu produkcyjnego. Wdrażane były zaawansowane systemy predykcyjne i analityczne służące optymalizacji procesów produkcyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, jak i w zakładach produkcyjnych Grupy ORLEN.

W ramach realizacji Strategii Grupy ORLEN prowadzono wiele działań rozwojowych również w spółkach Grupy. W spółce ANWIL kontynuowano projekt rozbudowy nawozów oraz wzbogacenia portfolio produktowego. Powstaje nowoczesny kompleks instalacji, który będzie obejmował instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Efektem będzie wzrost zdolności produkcyjnych nawozów azotowych oraz umocnienie pozycji ANWIL na rynku nawozowym. ORLEN Południe realizuje ambitne projekty rozwojowe, w tym finalizowana jest budowa nowoczesnej na skalę europejską instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego. Rozwijana jest nowa linia biznesowa w obszarze produkcji biogazu. Finalizowane były prace związane z wytwórnią wodoru. W Grupie Unipetrol zakończono budowę instalacji Polietylenu o mocy 270 tys. ton rocznie. W ORLEN Lietuva kontynuowano projekt budowy nowej instalacji Hydrokrakingu, która umożliwi pogłębienie przerobu ropy oraz zwiększenie marżowości rafinerii.

W segmencie Energetyka spółki Grupy ORLEN koncentrowały się przede wszystkim na inicjatywach i projektach, w obszarach które definiuje Strategiczna Agenda Badawcza Grupy Energa na lata 2019–2028, posiadająca charakter „mapy drogowej” i określająca kierunki badań, rozwoju i innowacji. W 2020 roku spółki z Grupy Energa w obszarze Badań, Rozwoju i Innowacji realizowały 22 projekty, w tym kontynuowały 9 projektów rozpoczętych w poprzednich latach.

Projekty realizowane w ramach umacniania kultury innowacji:

 • W 2020 roku przypadł piąty rok funkcjonowania Programu Twórca, którego celem jest wspieranie innowacyjności pracowniczej, identyfikacja oraz zapewnienie ochrony inicjatyw technicznych i technologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w Grupie ORLEN i poza nią. W latach 2015-2020 zgłoszono łącznie 127 inicjatyw, spośród których nagrodzono 19 inicjatyw (w tym 5 o charakterze wynalazczym).
 • Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę badawczą na rzecz PKN ORLEN dla przedstawicieli świata nauki
  PKN ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych organizuje konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski. Laureaci otrzymują nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, przyznane przez Prezesa Zarządu Koncernu. Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu kwalifikowane są prace badawcze wykonane na zlecenie PKN ORLEN lub te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych w obrębie tematyki branżowej. W 2020 roku zarówno pierwsza jak i druga Nagroda trafiły do autorów prac zgłoszonych przez Instytut Chemii Przemysłowej, Sieć Łukasiewicz.
 • Promowanie inicjatywy pracowników
  W 2020 roku odbyła się czwarta edycja konkursu „Projekt Roku”, którego celem jest promowanie profesjonalnego zarządzania projektami w Grupie ORLEN oraz motywowanie zespołów projektowych do efektywnej współpracy. Zwycięzcy typowani są w kategoriach: Projekt Roku – filar Budowa wartości, Projekt Roku – filar Ludzie, Projekt Roku – filar Siła finansowa, Innowacyjny Projekt Roku. W ostatniej z kategorii w tej edycji zwyciężył projekt: „Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego”, zrealizowany przez Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Głównym celem tego projektu było opracowanie innowacyjnej w skali co najmniej kraju technologii pozwalającej na otrzymywanie produktu zawierającego wysokiej jakości biokomponent.
 • Zaangażowanie pracowników w realizowane programy akceleracyjne
  W 2020 roku PKN ORLEN realizował dwa projekty akceleracyjne Space3ac Scale Up II oraz Pilot Maker Electro Scaleup, w ramach których wdrożono pilotażowo wspólnie ze startupami sześć rozwiązań w obszarach: data panel dla instalacji produkcyjnej, bezpieczeństwa rurociągów z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, HR- systemowe ułatwienia płacowe i bezpieczeństwa logistyki kolejowej produktów. Zrealizowano też wdrożenie pilotażowe w ramach Pilot Maker Electro Scaleup dotyczące opracowania elementów infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Współpraca ze startupami

 • W ramach współpracy z nauką i startupami w 2020 roku PKN ORLEN realizował pierwszą edycję projektu Inventor Tech Day ukierunkowanego na pozyskanie bezpośrednich relacji z wynalazcami. Przeprowadzona akcja objęła Polskę, Europę, Azję i Amerykę Północną. Do konkursu zgłosiło się 155 wynalazców, z których wybrano 15 najbardziej obiecujących rozwiązań, a ich autorzy i promotorzy technologii zyskali możliwość zaprezentowania się szerokiemu gronu odbiorców spośród specjalistów różnych obszarów PKN ORLEN.
 • PKN ORLEN angażował się również w inicjatywy na rzecz wdrażania innowacji, w tym opracowanych przez młode technologiczne firmy (startupy). W 2020 roku wdrażane były programy akceleracyjne realizowane w ramach „PO Inteligentny Rozwój 2014-2020”, których celem było pozyskanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez startupy oraz realizacja pilotażowych na infrastrukturze PKN ORLEN. W 2020 roku dzięki realizacji tych programów udało się wdrożyć różne rozwiązania w różnych obszarach działalności PKN ORLEN (energetyka, HR, logistyka, bezpieczeństwo, produkcja).
 • Pozytywne efekty realizowanych pilotaży zaowocowały podjęciem decyzji o budowie własnego korporacyjnego Akceleratora PKN ORLEN, którego powołanie planowane jest na połowę 2021 roku.
 • W 2020 roku PKN ORLEN brał udział w inicjatywie govTech, której celem było usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami, w tym start-upami.

W ubiegłym roku w PKN ORLEN zrealizowano ponad 80 prac badawczych i zleconych, koncepcji i projektów we współpracy z jednostkami naukowymi i uczelniami wyższymi.

Współpraca z nauką

W 2020 roku poza standardowymi relacjami wynikających z realizacji prac badawczych zintensyfikowano działania na rzecz proaktywnego poszukiwania nowatorskich rozwiązań technologicznych w środowisku uczelni, instytutów badawczych i firm B+R poprzez organizację spotkań projektowych - Innovation Day. W ramach tej formuły zorganizowanych zostało 12 spotkań, z udziałem polskich uczelni, instytutów badawczych, fundacji wspierających rozwój badań, ośrodków transferu technologii oraz firm technologicznych, jak również specjalistów i ekspertów PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN. Gośćmi PKN ORLEN byli reprezentanci uczelni takich jak: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie czy Politechnika Warszawska w Płocku. Swoje projekty prezentowały także jednostki badawcze: Instytut Przemysłu Skórzanego, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Przemysłowych Instytut Motoryzacji, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Spawalnictwa, Instytut Technologii Eksploatacji, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Lotnictwa. Możliwość prezentacji swoich projektów i możliwości otrzymały również Poznański Park Naukowo-Technologiczny czy Porozumienie Centrów Transferu Technologii. Podjęto rozmowy także z firmami technologicznymi światowego formatu taki jak: BASF, Thyssen Kroup, Johnson Matthey czy Creavis-Evonik. W sumie w ramach Innovation Day w 2020 roku przeanalizowano 115 projektów. Spośród zaprezentowanych tematów dialog techniczny został podjęty w stosunku do 26 - trzy z tych tematów rozpoczęły realizację w 2020 roku, sześć znalazło się w planie prac badawczych 2021 rok.

 • Realizowanych było 13 doktoratów wdrożeniowych we współpracy z krajowymi uczelniami wyższymi.
 • W 2020 roku PKN ORLEN rozpoczął prace nad intensyfikacją współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Strony podpisały list intencyjny, a potem porozumienie dotyczące wspólnej organizacji i finansowania różnych koncepcji konkursów grantowych o charakterze badawczo-rozwojowym. Beneficjentami i realizatorami konkursów będą podmioty zewnętrzne – prywatne lub publiczne, ze świata nauki i technologii. Docelowy model działania, który zostanie wypracowany wspólnie w 2021 roku, będzie wspierał rozwój skali wybranych rozwiązań i wdrożenia dofinansowanych projektów.
 • Organizacja profilowanych staży i praktyk oraz rekrutacja najlepszych studentów i absolwentów.
  Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii zrealizowało w 2020 roku pierwszą edycję praktyk projektowych dla studentów nowego, praktycznego kierunku Technologii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej. Firma przyjęła 22 studentów, którzy opracowywali tematy projektowe poznając jednocześnie specyfikę technologiczną Zakładu Produkcyjnego w Płocku i poszczególnych instalacji.
  Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.
 • Organizacja „Dnia Wiedzy z ORLENEM” realizowanego dla studentów Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku oraz dla studentów Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej.
 • Udział w Business Networking Day (warsztaty, prelekcje i konsultacje kariery z udziałem PKN ORLEN) oraz w wydarzeniu Spotkaj Swojego Pracodawcę na Politechnice Warszawskiej. 

Więcej informacji na znajduje się w sekcjach „Badania i Rozwój Technologiczny” „Odpowiedzialny Pracodawca”.

Jak kapitał intelektualnywpływa na pozostałe kapitały

Rozwój kapitału intelektualnego wiąże się dużymi nakładami finansowymi, ale ma jednocześnie istotny wpływ na kapitały ludzki, społeczny i produkcyjny. Przykładem jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powstało w Płocku. Zostaną w nim zatrudnieni specjaliści o wysokich kompetencjach w obszarze B+R. Tym samym powstanie nowoczesna platforma współpracy ze środowiskami naukowymi.

Strategiczny rozwój Grupy ORLEN oparty jest na maksymalizacji efektywności ekonomicznej aktywów produkcyjnych, wydłużaniu łańcucha wartości, rozwoju portfolio produktowego oraz budowie nowoczesnej petrochemii, poprzez rozwój aktywów petrochemicznych (produkty bazowe, zaawansowane i polimery), co wzmacnia pozycję Koncernu na europejskim rynku i zwiększa przychody dla Akcjonariuszy w długiej perspektywie.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF