KAPITAŁ LUDZKI

SDGs:

Ludzie to jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy. Kluczowe cele to: budowanie kompetencji „organizacji uczącej się”, wsparcie różnorodności i zarządzania talentami, realizacja synergii kapitału ludzkiego z przepływu wiedzy i kompetencji w Grupie ORLEN, dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków oraz zabezpieczenie przyszłych kadr, szczególnie w kontekście światowego trendu niedopasowania kompetencji.

Kluczowe danedotyczące kapitału

 • Ponad 33 tys. pracowników zaangażowanych w realizację Strategii Grupy ORLEN (w 2020 roku do Grupy ORLEN dołączyło m.in. blisko 10 tys. pracowników Grupy Energa).
 • Międzynarodowy zespół w Polsce, Czechach, Niemczech, Litwie, Słowacji i Kanadzie.
 • Reprezentanci różnorodnych zawodów.
 • Przedstawiciele wielu pokoleń.
 • Byli pracownicy z długim stażem zawodowym w Grupie ORLEN.
 • Potencjalni pracownicy – profesjonaliści oraz uczniowie szkół technicznych i uczelni wyższych będący na etapie wyboru studiów, kierunków kariery zawodowej.

Zarządzaniewynikami z kapitału

 • Polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych.
 • Projektujemy działania w zakresie rozwoju kompetencji ważnych aktualnie i w przyszłości dla osiągania celów strategii biznesowej.
 • Rozwijamy angażujące przywództwo, koncentrując się na rozwoju kompetencji menedżerów w zakresie budowaniu kultury feedbacku, zarządzania przez wartości, wzmacniania efektywności i budowania wielopłaszczyznowej współpracy oraz innowacyjności w zespołach.
 • Cyklicznie badamy poziom zaangażowania i satysfakcji z różnych obszarów środowiska pracy w celu lepszego poznania potrzeb i oczekiwań pracowników oraz wprowadzania zmian i usprawnień zwiększających ich zaangażowanie.
 • W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych na rynku pracy, wdrażamy rozwiązania w zakresie zarządzania wiekiem i budowania sukcesji.
 • Dbamy o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.
 • Dbamy o utrzymanie równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, czemu służy program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”.
 • Zapewniamy pracownikom profilaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy oraz dbamy o zdrowie psychiczne pracowników, traktując to działanie jako integralną część kultury organizacyjnej (Pracownia Psychologii Pracy).
 • Realizujemy działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej. Są one skierowane do określonych grup docelowych istotnych dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych pracowników, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych.
 • Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, budujemy świadomość bezpiecznego wykonywania pracy oraz kreujemy proaktywne postawy wśród pracowników i kontraktorów. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.
 • Dajemy szansę zatrudnienia osobom niepełnosprawnym. Przystąpiliśmy wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca – Integracja, którego celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Osiągnięterezultaty

 

j.m.

2020

2019

Zatrudnienie w Grupie ORLEN

[osoby]

33 377

22 337

Rotacja pracowników

[%]

7,7

8,9

Wskaźnik fluktuacji*

[%]

9,8

14,1

Wskaźnik wypadkowości TRR (Total Recordable Rate)

[liczba]

0,72

0,9

Wskaźnik zdarzeń awaryjnych T1 PSER (Process Safety Events Rate)

[liczba]

0,05

0,09

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym:

Kobiety

[godziny]

17,0

23,4

Mężczyźni

[godziny]

15,0

25,2

Menedżer

[godziny]

23,2

38,5

Nie-menedżer

[godziny]

14,6

23,7

*Wskaźnik fluktuacji - udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych  

PKN ORLEN niezmiennie od 9 lat uznawany jest przez ekspertów z Top Employers Institute za czołowego pracodawcę w Polsce. Na podstawie wyników niezależnego badania dotyczącego polityki personalnej firm uczestniczących w badaniu, PKN ORLEN zajął pierwsze miejsce w 2020 roku i po raz kolejny otrzymał tytuł „Top Employer Polska 2020”. W badaniu przeprowadzanym przez Instytut TOP Employers uczestniczą tylko najlepsi światowi pracodawcy.

Kluczowe projekty i działania realizowane w 2020 roku:

 • W 2020 roku szczególną wagę nadano rozwojowi kompetencji w zakresie innowacyjności i pracy projektowej, dla których uruchomiony został projekt grywalizacji. Ponadto zrealizowano działania rozwojowe w zakresie data science oraz kontynuowany był szeroko zakrojony pod kątem merytorycznym program rozwoju dla kierowników projektów.
 • Mając na uwadze wyzwania związane z zagrożeniem koronawirusem, zrealizowane zostały wykłady on-line dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami oraz omawiające sposoby wsparcia pracowników.
 • Przeprowadzona została kolejna edycja Rozmowy Rozwojowej, która jest już sprawdzoną formułą kształtowania kultury partnerstwa i udzielania informacji zwrotnej. Efektem Rozmowy Rozwojowej jest tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych w kontekście celów biznesowych.
 • Pracownicy korzystali z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. Uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych (otwartych i zamkniętych) projektowanych ściśle pod kątem potrzeb danego obszaru lub pracownika, a także studiach podyplomowych, MBA, oraz poszerzali i wymieniali z innymi wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych.
 • W 2020 roku realizowany był program Ambasador marki pracodawcy, którego celem jest wzmacnianie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy poprzez m.in. komunikowanie mocnych stron PKN ORLEN jako pracodawcy oraz budowanie marek osobistych pracowników, pokazanie ludzi, którzy tworzą Grupę ORLEN.
 • W 2020 roku odbyły się dwa spotkania dla menedżerów zatrudniających lub mających w planach zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz jedno spotkanie skierowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Ponadto w grudniu 2020 roku uruchomione zostały dla pracowników PKN ORLEN indywidualne konsultacje ze specjalistą w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie stałych, cotygodniowych dyżurów.
 • Staże w PKN ORLEN odbywało 85 osób w ramach programów Kierunek ORLEN, jak również w programie #Energia dla przyszłości. PKN ORLEN był partnerem strategicznym Letniej Szkoły Giełdowej.
 • W 2020 roku podpisano porozumienia dotyczące praktyk grupowych z Uczelnią Techniczno - Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, porozumienie dotyczące praktyk projektowych z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz porozumienie ramowe dotyczące współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.
 • PKN ORLEN uczestniczył w Targach Pracy (Wirtualne Targi Pracy IT, Targi CSR oraz Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na Wydziale EITI PW) na uczelniach technicznych. Ponadto prowadzone były działania edukacyjno – informacyjne, w tym między innymi Dzień Wiedzy z ORLENEM.

 

Więcej informacji na temat obszaru pracowniczego znajduje się w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca".

Jak kapitał ludzkiwpływa na pozostałe kapitały

W 2020 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Przejęcie w roku 2020 GK ENERGA (9 731 osób) i GK RUCH (407 osób) oraz zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 11 040 osób (r/r) do poziomu 33 377.

Pozyskiwanie z rynku wysoko wykwalifikowanych pracowników jest konieczne dla utrzymania i rozwoju składników przypisanych do kategorii kapitał produkcyjny.

Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oddziałują pozytywnie na kapitał intelektualny i społeczny wpływając również na kapitał finansowy. Aby pozyskać wartościowych pracowników z rynku, Grupa ORLEN oferuje wyjątkowe warunki pracy – zarówno w sferze wynagrodzeń, jak i świadczeń pozafinansowych.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF