KAPITAŁ NATURALNY

SDGs:

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych. W strategię ORLEN2030 zostało wpisane zobowiązanie osiągnięcia długofalowego celu Grupy ORLEN jakim jest całkowita neutralność emisyjna w 2050 roku.

Kluczowe danedotyczące kapitału

W procesach produkcyjnych wykorzystujemy surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze).

 • Dzięki przejęciu w 2020 roku Grupy Energa, Grupa ORLEN zyskała do aktywów OZE (m.in. farmy wiatrowe, hydroelektrownie, farmy fotowoltaiczne).
 • Grupa ORLEN to podmiot posiadający największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie. Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld m3 rocznie.
 • Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2020 roku wyniosły 174,0 mln boe.
 • Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN

Na terenie Polski, Grupa ORLEN na koniec 2020 roku posiadała samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG S.A.) 16 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych o łącznej powierzchni blisko 11,8 tys. km2,
W prowincji Alberta w Kanadzie Grupa ORLEN jest rozpoznawalnym operatorem z aktywami poszukiwawczo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni około 358,5 tys. akrów brutto (około 1,5 tys. km2), a w przeliczeniu na ilość udziałów około 234,8 akrów netto (około 1,0 tys. km2).

 • Powierzchnia zakładów produkcyjnych i terminali paliw w Polsce, Czechach i na Litwie wynosi ponad 4,3 tys.ha.
 • Sieć dystrybucyjna Grupy Energa składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi 24% powierzchni kraju.

Zarządzaniewynikami z kapitału

 

 • W Strategii ORLEN2030 potwierdzone zostało zobowiązanie do realizacji długoterminowego celu Grupy, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i wskazane zostały inwestycje służące temu celowi.

Cele operacyjne redukcji emisji Grupy ORLEN

Do 2050 roku Grupa ORLEN Chce osiągnąć neutralność emisyjną Zero emisji netto 2050
 • Grupa ORLEN zainwestuje ponad 30 mld PLN w zrównoważone nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030, w tym ponad 25 mld PLN na projekty związane z redukcją emisji CO2. W ciągu najbliższych dziesięciu lat Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć do 3% rozwojowych nakładów inwestycyjnych (łącznie około 3 mld PLN) na innowacje oraz badania i rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych technologii.

Aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku ORLEN będzie realizować następujące cele:

 • zwiększenie bazy aktywów w zakresie energetyki odnawialnej
  W 2030 roku spodziewane jest osiągnięcie > 2,5 GW mocy odnawialnej (2019:> 0,5 GW) głównie przez szybki rozwój morskich i lądowych aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych.

  Najważniejsze obecnie projekty OZE to budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1 200 MW. Powyższa inwestycja to niezwykle skomplikowany proces, a PKN ORLEN jest jednym z prekursorów tego typu inwestycji na polskim rynku.

  Grupa ORLEN planuje również kolejne projekty w zakresie lądowych farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, chcąc zwiększyć portfel tych aktywów o min. 800 MW do roku 2030.

 • realizacja inwestycji dekarbonizacyjnych
  W ciągu najbliższych 10 lat Grupa ORLEN zrealizuje ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie i stniejących aktywów produkcyjnych. W nowych projektach wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie.

 • rozwój biopaliw niskoemisyjnych
  Grupa ORLEN zainwestuje w 5 dużych projektów inwestycyjnych związanych z produkcją biopaliw oraz biogazu, zwiększając tym samym ponad sześciokrotnie swoje możliwości produkcyjne do roku 2030.

  Grupa ORLEN wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji o około 500 tys. ton biopaliw rocznie.

  W trakcie realizacji pozostają projekty wpisujące się w Strategię ORLEN Południa do 2025 roku, zmierzające do transformacji Zakładu w kierunku biorafinerii.

 • rozwój infrastruktury ładowania aut elektrycznych
  Grupa ORLEN wykorzystując synergie z Grupą ENERGA, dąży do rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych i zamierza obsługiwać ponad 1000 szybkich ładowarek EV do 2030 roku.

 • rozwój w zakresie innych paliw alternatywnych: LNG / CNG, H2
  Grupa ORLEN będzie kompleksowo rozbudowywać infrastrukturę produkcyjno-dystrybucyjną i promować rozwój rynku wodoru i paliw alternatywnych, zwłaszcza w transporcie miejskim, dalekosiężnym i kolejowym.

 • gospodarka o obiegu zamkniętym
  Grupa ORLEN zainwestuje również w recykling i powiązane działania w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym i osiągnie 0,3-0,4 mlnton mocy w recyklingu plastików do roku 2030.

 • wdrożenie projektów pilotażowych
  Grupa ORLEN zamierza uruchomić projekty pilotażowe dla wybranych technologii wspierających redukcję emisji CO2: zielony H2, CCS, biometan.

 • „Zielone” finansowanie i ład korporacyjny
  Grupa ORLEN zamierza stać się regularnym emitentem obligacji ekologicznych i liderem zrównoważonego rozwoju, wykorzystując mechanizmy korporacyjne do promowania i realizacji celów ESG – środowiskowych, społecznych, zarządczych (ang. Environmental, Social, Governance).

 

 • Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, realizując, m.in. projekty związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmują one działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne na samych instalacjach produkcyjnych.
 • Identyfikujemy aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
 • Realizujemy obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
 • Efektywnie zarządzamy uprawnieniami do emisji CO2.
 • Prowadzimy efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.
 • Efektywnie zarządzamy remediacją gruntów.
 • Inwestujemy w nisko i zeroemisyjne technologie oraz OZE.
 • Uczestniczymy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
 • Koncern dąży do zrównoważonego rozwoju i raportuje wyniki działalności w obszarze środowiska zarówno organom administracyjnym (urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa inspekcje ochrony środowiska) jak również interesariuszom.

 

Więcej informacji na temat zarządzania kapitałem naturalnym można znaleźć w rozdziale „Środowisko i Klimat

Osiągnięterezultaty

 

j.m.

2020

2019

Łączny pobór wód:

[mln m3]

331,8

94,1

  Powierzchniowe

[mln m3]

327,0

89,1

  Podziemne

[mln m3]

1,6

1,6

  Wodociągowe

[mln m3]

3,2

3,4

Ilość powtórnie wykorzystanej wody

[mln m3]

2 097,9

2 018,1

Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska, w tym:

[mln m3]

304,1

50,9

   Ścieki przemysłowe

[mln m3]

298,4

44,4

Emisje poszczególnych substancji, w tym:

[Mg]

17 087 644

15 971 785

Dwutlenek siarki

[Mg]

20 013

17 250

Tlenki azotu

[Mg]

12 609

9 824

Tlenek węgla

[Mg]

8 310

5 400

Pyły

[Mg]

1 019

888

Dwutlenek węgla (w tym EU ETS)

[Mg]

17 010 022

15 919 204

Pozostałe substancje

[Mg]

21 457

19 218

Emisja substancji zubożających warstwę ozonową

[Mg]

36,57

40,92

Odpady

[tys. ton]

291,6

220,5

Istotne wycieki

 

 

 

  Ilość wycieków

[liczba]

8

10

  Objętość wycieków

[Mg]

ok. 31

140

Nakłady inwestycyjne zw. z ochroną środowiska

[mln EUR]

66,6

40,05

Wykorzystane biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju

 

 

 

  Estry

[t]

765 320

852 758

  Bioetanol

[t]

243 093

264 175


Wzrost wskaźników w stosunku do 2019 roku wynika z włączenia Grupy Energa do Grupy ORLEN.

Informacje na temat inwestycji i działań środowiskowych zrealizowanych w 2020 roku w Grupie ORLEN znajdują się w rozdziale „Środowisko i Klimat

Jak kapitał naturalnywpływa na pozostałe kapitały

Działalność produkcyjna, która wiąże się z korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii, emisjami, wytwarzaniem odpadów czy ścieków nie jest obojętna dla kapitału naturalnego. Dlatego jednym z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN jest ograniczanie wpływu na środowisko i klimat. Działania w tym zakresie przyczyniają się do rozwoju pozostałych kapitałów, między innymi kapitału intelektualnego i produkcyjnego.

W 2020 roku w skład Grupy ORLEN weszła Grupa Energa z ponad 50 aktywami produkującymi energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. 

PKN ORLEN w 2020 roku zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.  

Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF