KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności, uwzględniającą nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie.

Kluczowe danedotyczące kapitału

W ramach segmentów Energetyka, Rafineria, Petrochemia, Detal i Wydobycie posiadamy:

Segment Energetyka

 • Bloki energetyczne zlokalizowane w Polsce (Płock, Ostrołęka, Elbląg, Włocławek, Jedlicze oraz Trzebinia), w Czechach (Litvinov, Spolana, Kolin i Pardubice) oraz na Litwie (Możejki).
 • Nowoczesne bloki parowo-gazowe w Polsce: CCGT Włocławek i CCGT Płock.
 • Aktywa OZE należące do Grupy Energa: 46 elektrowni wodnych, 6 farm wiatrowych, instalacje spalające biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz 2 instalacje fotowoltaiczne.
 • PKN ORLEN posiada koncesję na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej mocy 1200 MWe.
 • Linie energetyczne o długości ponad 191 tys. km, obejmujące swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowi około 1/4 powierzchni kraju.
  Więcej informacji na temat aktywów energetycznych Grupy ORLEN znajduje się w sekcji „Segment Energetyka”.

Segment Rafineria

 • 6 rafinerii zlokalizowanych w Polsce, Litwie i Czechach o łącznej max. zdolności przerobu ropy ponad 35,2 mt/r.
 • Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury - terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysternami samochodowymi.
  Więcej informacji na temat aktywów rafineryjnych i logistycznych znajduje się w sekcjach „Segment Rafineria”„Aktywa logistyczne”.

Segment Petrochemia

 • Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi – m.in. Olefiny (Płock, Unipetrol), Basel ORLEN Polyolefins (Płock), Metateza (Płock), PX/PTA (Włocławek), chemia (Włocławek), instalacja Polietylenu III (Unipetrol).
  Więcej informacji na temat aktywów petrochemicznych znajduje się w sekcji „Segment Petrochemia”.

Segment Detal

 • Największa sieć detaliczna w Europie Środkowej – ponad 2800 stacji paliw.
 • Ponad 2 200 punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0 i Star connect zlokalizowanych na stacjach.
 • Ponad 1200 punktów RUCH.
 • 114 stacji ładowania EV.
 • 43 stacje CNG.
 • 2 stacje wodorowe.
  Więcej informacji na temat aktywów segmentu Detal znajduje się w sekcji „Segment Detal”.

Segment Wydobycie

 • Aktywa poszukiwawczo-rozpoznawcze w Polsce i Kanadzie – 174,0 mln boe łącznych zasobów 2P ropy i gazu.

Więcej informacji w sekcji „Segment Wydobycie”.

Zarządzaniewynikami z kapitału

 • We wrześniu 2020 roku PKN ORLEN, jako jeden z liderów w Europie Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku Koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.
  Więcej informacji: PKN ORLEN neutralny emisyjnie do 2050
 • Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie 2020 roku Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku transformacja Koncernu w kierunku grupy multienergetycznej, będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł.
  Więcej informacji: Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku
 • Ważnym krokiem w kierunku budowy multienergetycznego koncernu jest zrealizowana w 2020 roku transakcja przejęcia Grupy Energa oraz planowane przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS i PGNiG.
  Więcej informacji: Prezentacje
 • Dzięki przejęciu Grupy Energa, Grupa ORLEN zyskała dostęp do aktywów OZE (m.in. farmy wiatrowe, elektrownie wodne).

 • Grupa ORLEN realizcje budowę projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych. W 2020 roku zakończone zostały badania środowiskowe na obszarze farmy, proces wstępnych badań dna morskiego, przeprowadzono badania wietrzności, a także sfinalizowano negocjacje oraz umowę o przyłączenie do sieci, uzyskano dwa pozwolenia na układanie kabli na obszarze morskim oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

 • Rok 2020 stanowił dla Koncernu okres intensywnego rozwoju technologii wodorowych. W fazie budowy jest węzeł doczyszczania i hub wodorowy w Trzebini, gdzie wodór o czystości automotive będzie dostępny do końca 2021 roku. We wrześniu 2020 roku Koncern ogłosił przetarg na budowę hubu wodorowego we Włocławku, o docelowej mocy 600 kg/h, dzięki któremu zajmie wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie.

 • Koncern również wdraża program budowy szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw.

 • Grupa ORLEN rozwija również projekty w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe na budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej przy CCGT Włocławek o mocy 2 MW.

 • Realizowana jest transformacja zakładów spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Wśród inwestycji dla Trzebini i Jedlicza prowadzone są prace dla instalacji zielonego glikolu, aktywów produkcyjnych UCO FAME, kompleksu instalacji bioetanolu II generacji, modernizacji instalacji biodiesla. Nową linią biznesową w ORLEN Południe będą biogazownie.

 • Rozwój segmentu detalicznego jest oparty na rozbudowie sieci sprzedaży i znaczącym poszerzeniu oferty dla klientów. W oparciu o przejętą w 2020 roku sieć RUCH, biznes detaliczny ORLENU zostanie wzmocniony o 1300 kolejnych punktów sprzedaży, będzie możliwe rozwijanie formatów sklepowo-gastronomicznych poza stacjami paliw, a także rozbudowa własnej sieci punktów odbioru paczek.

 • W ramach segmentu Wydobycie kontynuowana jest działalność poszukiwawczo-wydobywcza w celu zwiększania wydobycia i poszerzania dostępu do własnych zasobów węglowodorów w oparciu o scenariusz ostrożnej kontynuacji.

 

Więcej informacji na temat ważnych projektów realizowanych w 2020 roku znajduje się w sekcji „O Grupie ORLEN” oraz „Realizacja zamierzeń inwestycyjnych”.

Osiągnięterezultaty

 

2020

2019

Energetyka

Łączna zainstalowana moc elektryczna

3,2 GWe

1,8 Gwe

Łączna zainstalowana moc cieplna

6,7 GWt

6,2 GWt

Źródła OZE

Ponad 0,5 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i blisko 0,1 GWt zainstalowanej mocy cieplnej

<0,1GWe

Długość sieci energetycznej

191 tys. km

3,4 tys. km

Rafineria

Wykorzystanie mocy przerobowych

84%

96%

Uzysk produktów białych

79%

80%

Petrochemia

Wykorzystanie mocy Olefin

84%

79%

Wykorzystanie mocy instalacji PTA

79%

95%

Detal

Liczba stacji

2 855

2 836

Punkty gastronomiczne na stacjach

2 218

2 421

Punkty RUCH

1209

0

Liczba stacji ładowania EV

114

64

Liczba stacji ładowania wodorem

2

2

Udział w rynku paliw

15,8%

16,5%

Wydobycie

Łączne zasoby 2P ropy i gazu

174,0 mln boe

197,3 mln boe

Średnia produkcja

18 tys. boe/dzień

18,2 tys. boe/dzień

Nakłady inwestycyjne

8,99 mld PLN

5,5 mld PLN

Amortyzacja

4,5 mld PLN

3,5 mld PLN

Jak kapitał produkcyjnywpływa na pozostałe kapitały

Inwestycje oraz planowane przejęcia wymagają dużych nakładów kapitałowych. W 2020 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie blisko 9 mld PLN, tj. o 3 535 mln PLN (o 64,8%) powyżej wykonania z 2019 roku.

Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł, aktywnie zarządzając portfelem działalności biznesowych. Największa część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na segmenty, które w najlepszy sposób realizują ambicje strategicznego rozwoju Spółki określone w strategii ORLEN 2030. Około 85 mld zł zostanie zaalokowane w nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld zł.

Przejęcie Grupy ENERGA oraz planowane - Grupy LOTOS i PGNiG - będą oznaczały wymierne korzyści dla pracowników tych firm. Z punktu widzenia kapitału ludzkiego i intelektualnego, pracownicy z branży rafineryjnej i energetycznej, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN. Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie.

Silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionach swojej działalności. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Oznacza to znaczące wzmocnienie kapitału społecznego.

Dzięki realizowanym inwestycjom w zero i niskoemisyjne źródła energii ograniczamy wpływ działalności Grupy ORLEN na środowisko, co poza wpływem na kapitał naturalny, jest odpowiedzią na zmiany w unijnym otoczeniu prawnym.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF