KAPITAŁ SPOŁECZNY

Kapitał społeczny Grupy ORLEN rozumiemy jako wspólne normy, wartości i zachowania oraz oparte na zaufaniu i zaangażowaniu relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. pracownikami, społeczeństwem, klientami, partnerami biznesowymi. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności.

Kluczowe danedotyczące kapitału

 • Grupa ORLEN działa zgodnie z Kodeksem etyki i ze „Strategią CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”.
 • Rozpoczęte zostały prace nad nową strategią zrównoważonego rozwoju. Strategia będzie integrowała cele zrównoważonego rozwoju, wspierając realizację strategii biznesowej 2030.
 • „Kodeks postępowania dla Dostawców" jest obowiązkowym kryterium w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.
 • Grupa ORLEN działa w odpowiedzi na aktualne wyzwania otoczenia (zaangażowanie w zwalczanie epidemii COVID-19).
 • Prowadzony jest dialog i współpraca z lokalnymi społecznościami, dla których jesteśmy najbliższym sąsiadem.
 • Priorytetem jest ochrona zdrowia.
 • Grupa ORLEN koncentruje się na przeciwdziałaniu, wykluczeniu społecznemu i prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans.
 • Priorytetem Grupy ORLEN jest dbanie o dziedzictwo narodowe oraz wspieranie sportu.
 • Podejmowane są działania na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania wrażliwości ekologicznej.
 • W relacjach z pracownikami wykazywana jest dbałość o bezpieczne środowisko pracy, zapewnienie godnych warunków pracylikwidowanie nierówności, dbałość o rozwój pracowników oraz wspieranie ich w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.
 • W relacjach z klientami Grupa ORLEN kieruje się dbałością o ich bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiada na ich oczekiwania, zwiększa dostępność obiektów oraz inspiruje do odpowiedzialności.
 • Partnerów biznesowych Grupy ORLEN inspirujemy do odpowiedzialności.
 • Działania i efekty ich realizacji wzmacniają zaufanie inwestorów.

Zarządzanie wynikamiz kapitału

 • W 2020 roku PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN udzielały wsparcia rzeczowego oraz finansowego w celu zwalczania epidemii COVID-19. Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz służb mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Więcej informacji w sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.
 • W 2020 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka PKN ORLEN kontynuował realizację umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie dotyczącej pionierskiej w skali kraju współpracy pn. „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.
 • W 2020 roku kontynuowano realizację programów o zasięgu ogólnopolskim pozwalających dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.: programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi”„ORLEN dla Strażaków” oraz program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Fundacja ORLEN przeprowadziła kolejne edycje programów stypendialnych, między innymi „Dla Orłów” – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, dla studentów – „BONA FIDE” . W 2020 roku odbyła się I edycja programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” , skierowanego do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.
 • Grupa ORLEN realizuje projekty dla społeczności lokalnych – głównie w Płocku w ramach programu „ORLEN dla Płocka” oraz miejscach, gdzie prowadzi działania biznesowe. Komunikację ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach realizuje m.in. za pośrednictwem Bezpłatnego Systemu Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego. Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.
 • Grupa ORLEN realizuje projekty społeczne, których celem jest zmniejszanie nierówności. W 2020 roku kierowane były do dzieci – podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz do seniorów. Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.
 • Grupa ORLEN wspiera sport zawodowy i amatorski (Alfa Romeo Racing Team, ORLEN Team Art, ORLEN Team, Grupa Sportowa ORLEN, wsparcie polskiej siatkówki oraz systemu szkoleń młodzieży). Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.
 • Grupa ORLEN jako narodowy koncern wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. W 2020 roku kontynuował współpracę z Muzeum Narodowym, Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.
 • Realizowane są projekty, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej naszych interesariuszy, m.in. opieka nad sokołami wędrownymi, hodowle pszczół w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, ekowolontariat, nasadzenia drzew i krzewów, zakładanie łąk kwietnych, akcje zarybiania rzek, sprzątanie nabrzeży akwenów. Więcej informacji w sekcji „Ochrona Bioróżnorodności”.
 • Istotnym działaniem jest dawanie szans zatrudnienia osobom z niepełnosprawnościami, w efekcie czego PKN ORLEN przystąpił wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca - Integracja. Celem programu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Więcej informacji w sekcji Odpowiedzialny Pracodawca.
 • Realizowany jest program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, zapewniający szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, w strukturach firmy działa Pracownia Psychologii Pracy. Więcej informacji w sekcji Odpowiedzialny Pracodawca .
 • W 2020 roku kontynuowany był program wolontariatu pracowniczego , który jest realizowany przez Fundację ORLEN. Wolontariusze rozwozili seniorom obiady i zakupy spożywcze, przygotowali paczki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej czy pomagali w schronisku dla zwierząt. Fundacja zrealizowała również wydarzenie pod hasłem Tydzień Wolontariatu.
 • Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym. W Grupie ORLEN funkcjonują także Fundacja ANWILFundacja ORLEN UnipetrolFundacja Energa . Jesteśmy też jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” . Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność za Społeczeństwo”.
 • PKN ORLEN aktywnie angażuje się w akcje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2020 roku przeprowadzono drugą edycję kampanii #DobryKierowca , której celem było promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze.
 • W 2020 roku odbyła się kampania #WspieramyPolskę , której celem było wzmocnienie postaw konsumenckich i zachęcenie Polaków do świadomego wybierania produktów rodzimych firm.
 • W 2020 roku PKN ORLEN zwiększał dostępność programu ORLEN W PORTFELU , pierwszego w Polsce długoterminowego programu skierowanego do inwestorów indywidualnych. Z portalu orlenwportfelu.pl korzysta już ponad 130 tys. użytkowników, a ponad 7 tys. zdecydowało się dołączyć do samego programu w ubiegłym roku. W ramach programu realizowany jest również projekt Akademia Inwestowania.

Osiągnięterezultaty

Do głównych wskaźników efektywności dla kapitału społecznego należą:

 

j.m.

2020

2019

Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści1

[liczba]

556

537

Programy grantowe Fundacji ORLEN

Program „Moje miejsce na Ziemi”2 – złożone wnioski

[liczba]

        2 855

2 131

Program „Moje miejsce na Ziemi”– wnioski nagrodzone grantami

[liczba]

300

276

Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneficjentów

[liczba]

   771 310

700 000

Program „Moje miejsce na Ziemi” – wolontariusze zaangażowani w realizację
nagrodzonych projektów

[liczba]

4 264

-

Program „Moje miejsce na Ziemi” – osoby z niepełnosprawnościami zaangażowane
w realizację nagrodzonych projektów

[liczba]

2 562

-

Program „ORLEN dla Strażaków”3 – złożone wnioski

[liczba]

       4 048

2 248

Program „ORLEN dla Strażaków” – wnioski nagrodzone grantami

[liczba]

          185

249

Program "Czuwamy! Pamiętamy!4 - złożone wnioski

[liczba]

302

76

Program "Czuwamy! Pamiętamy! - wnioski nagrodzone grantami

[liczba]

33

16

Projekty prozdrowotne dla pracowników 

Dodatkowe badania profilaktyczne5

[liczba]

-

1 050

Strefa Zdrowia6 - uczestnicy

[liczba]

-

350

Projekty zdrowotne dla społeczności lokalnych

Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób
układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego7, w tym:

Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – złożone wnioski8

[liczba]

                      68

-

Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – wnioski nagrodzone grantami

[liczba]

                      28

-

Projekty informacyjne

Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego – użytkownicy 9

[liczba]

ponad 1000

blisko 1 000

Program wolontariatu pracowniczego

Akcje wolontariatu

[liczba]

                      51

40

Liczba wolontariuszy

[liczba]

                  ponad 1000

800

Szacowana liczba beneficjentów akcji wolontariatu

[liczba]

ponad 2800

-

Projekty sponsoringowe na rzecz mieszkańców Płocka

[liczba]

                      34

59

Angażowanie klientów w projekty charytatywne11

Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele charytatywne

[liczba]

136 097 525 (w tym na samą walkę z COVID19: 76 749 000)

45 670 769

Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN ORLEN”, „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.”

[%]

100

100


1) Programy stypendialne Fundacji ORLEN: „Dla Orłów” – program skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN, „Mam pasję powyżej średniej” - program skierowany do uczniów z Płocka i okolic, program „BONA FIDE” dla studentów, program dla Rodaków ze Wschodu, program dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, program "Pełnia Życia” dla niepełnosprawnych sportowców, program „Mistrzowie Chemii”.
2) Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” – program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, w tym dotarcie do mniejszych miejscowości i zaktywizowanie społeczności wiejskich. Projekty zgłoszone do konkursu mogły dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura, ekologia, ochrona zwierząt czy zrównoważony rozwój.
3) Program grantowy „ORLEN dla Strażaków” – program o zasięgu ogólnopolskim realizowany od 2000 roku, którego celem jest wspieranie strażaków z państwowych oraz ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, a także wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. W ramach programu jednostki mogą wnioskować o dofinansowanie między innymi na sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.
4) Program grantowy "Czuwamy! Pamiętamy!" – program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski. W ramach inicjatywy, wnioskodawcy mogą otrzymać darowiznę na rewitalizację miejsc historycznych ważnych dla lokalnej społeczności
5) Dodatkowe badania profilaktyczne - w ramach „Profilaktyki na wyciągnięcie ręki” organizowano badania profilaktyczne w miejscu pracy. W 2019 roku do dyspozycji pracowników były: badania densytometryczne (gęstości kości), badania w kierunku wykrywania wirusa HCV (wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C), badania słuchu. Rodzice dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, korzystali z badań USG dla dzieci w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów. W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 powyższa forma działań prozdrowotnych została zastąpiona webinarami dotyczącymi „Budowania odporności w czasie pandemii”, w których wzięło udział ok. 160 osób.
6) Strefa Zdrowia - w maju 2019 roku pracownicy PKN ORLEN w Płocku, Warszawie i Włocławku mieli możliwość korzystania ze strefy zdrowia, w której można było uzyskać poradę fizjoterapeuty, skorzystać z masażu, poddać się badaniu podoskopem (aparat wykrywający wady w budowie i ułożeniu stóp). W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 powyższa forma działań prozdrowotnych została zastąpiona webinarami dotyczącymi „Budowania odporności w czasie pandemii”, w których wzięło udział ok. 160 osób.
7) Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego – program zainicjowany przez PKN ORLEN, realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Głównymi celami programu są wczesne diagnozowanie chorób onkologicznych i pulmonologicznych, promowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia.
8) Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego. W ramach inicjatywy wnioskodawcy mogą otrzymać darowiznę m.in. na organizację szkoleń, warsztatów, wykładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
9) Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców i Regionu Płockiego – system informujący o projektach społecznych, kulturalnych, sportowych, itp. inicjowanych przez PKN ORLEN oraz Fundację ORLEN. System powiadamia także o możliwych uciążliwościach środowiskowych i czasowych utrudnieniach związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Płocku.
10) Angażowanie klientów w projekty charytatywne – umożliwienie klientom przekazywania punktów zebranych w programie lojalnościowym VITAY i w aplikacji YANOSIK na cele charytatywne.

Jak kapitał społecznywpływa na pozostałe kapitały

Dzięki działaniom realizowanym w ramach zrównoważonego rozwoju możemy uzyskiwać lepsze warunki finansowania naszych przedsięwzięć i minimalizować różne ryzyka, co ma wpływ na poziom kapitału finansowego.

Realizowane programy profilaktyki zdrowotnej, program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” i bogaty pakiet świadczeń pozafinansowych oferowane przez pracodawcę są ukierunkowane na wzmacnianie kapitału ludzkiego. Ich celem jest zachowanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym i zachęcenie pracowników do aktywności fizycznej oraz dbania o zdrowie. Zadowolony i zdrowy pracownik chętniej podejmuje nowe wyzwania, jest efektywny oraz zaangażowany w swoją pracę.

Realizacja szerokiego spektrum działań na rzecz m.in. lokalnych społeczności (programy grantowe, stypendialne, zaangażowanie w inicjatywy kulturalne i sportowe) przekłada się na budowę przyjaznego środowiska dla rozwoju firmy, dalszych inwestycji w kapitał produkcyjny.

Działania prowadzone w obszarze społecznym wzmacniają rozpoznawalność marki ORLEN, co przekłada się na zwiększenie wartości kapitału intelektualnego.

Zaangażowanie w projekty, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej naszych interesariuszy, ma pozytywne oddziaływanie na kapitał naturalny.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF