O GRUPIE ORLEN

Wskaźniki GRI:

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface. Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku nową Strategią 2030, ambicją Grupy ORLEN jest bycie aktywnym liderem procesu transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Grupa ORLEN jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km pokrywającą około 1/4 terytorium kraju. Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała 2 855 stacjami paliw. W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH. Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek RUCH. Spółka rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. Na koniec 2020 roku w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Znaczna część paliwa produkowanego przez Grupę ORLEN sprzedawana jest poprzez własną sieć detaliczną Grupy ORLEN, która posiada największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Litwie.

Sieć detaliczną Grupy ORLEN wspiera infrastruktura hurtowa i logistyczna składająca się z naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Mapa aktywówGrupy ORLEN

Segment Petrochemia EBITDA LIFO: 2,1 mld PLN Wykorzystanie mocyOlefin w Grupie ORLEN:84% Sprzedaż wolumenowa:5,1 mln ton Nakłady inwestycyjne:1,9 mln PLN Największa firma petrochemiczna w Europie Środkowo-Wschodniej posiadająca jako jedyna w pełni zintegrowane instalacje produkcyjne paraksylenu i PTA Wykorzystanie mocy instalacji PTA: 79% Segment Energetyka EBITDA LIFO: 7,4 mld PLN1 Produkcja energii elektryczneji cieplnej ze źródełkonwencjonalnych oraz OZE Ponad 0,5 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej oraz blisko 0,1 GWt zainstalowanej mocy cieplnej w Grupie ORLEN pochodzącej ze źródeł OZE Nakłady inwestyctjne: 1,7 mld PLN Łączna zainstalowana moc cieplna w Grupie ORLEN: 4,3 GWt Łączna zainstalowana moc elektryczna w Grupie ORLEN: 2,9 GWe Jeden z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, posiadający sieć energetyczną o długości 191 tys. km, która pokrywa około 1/4 terytorium kraju Segment Detal EBITDA LIFO: 3,2 mld PLN Liczba stacji ładowania EV:114 1,2 tys. punktów RUCH Udział w rynku paliwGrupy ORLEN: 15,8% Sprzedaż wolumenowa:8,8 mln ton Nakłady inwestycyjne:1,3 mld PLN Ponad 2,8 tys. stacji benzynowych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji Ponad 22 tys. punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Star Connect Segment Rafineria EBITDA LIFO: -0,2 mld PLN 6 rafinerii Grupy ORLENw Polsce, w Czechach i naLitwie, o łącznej mocyprzerobu ponad 35 mlnton ropy rocznie Sprzedaż wolumenowa:23,6 mln ton Nakłady inwestycyjne:3,2 mld PLN Wykorzystanie mocyprzerobowych: 84% Uzysk produktów białych w grupie ORLEN: 79% Ponad 3,7 tys. km sieci rurociągów produktowych i surowcowych oraz 34 bazy magazynowe Segment Wydobycie EBITDA LIFO: 0,3 mld PLN Projekty poszukiwawczo-wydobywczew Polsce i Kanadzie Średnia produkcja:18 tys. boe/dzień Liczba odwiertów:8,6 netto Sprzedaż wolumenowa:0,7 mln ton Nakłady inwestycyjne:0,4 mld PLN Rezerwy ropy i gazu (2P): 174,0 mln boe Grupa ORLEN 1) Uwzględnia zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4,1 mld PLN

Wybrane dane operacyjno-finansoweza lata 2019-2020

 Wyszczególnienie

j.m.

2020

2019

I.  PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE (wartość średnia w okresie)

Ropa Brent

USD/bbl

 41,8

 64,2

Ropa Ural

USD/bbl

 41,7

 63,0

Ropa WTI

USD/bbl

 39,2

 57,0

Dyferencjał Ural/Brent

USD/bbl

 0,6

 0,8

Gaz ziemny

PLN/MWh

 53

 69

Energia elektryczna

PLN/MWh

 209

 230

Uprawnienia do emisji

EUR/t

 24,8

 24,8

Modelowa marża downstream1

USD/bbl

 7,3

 10,7

Modelowa marża rafineryjna1

USD/bbl

 2,2

 5,2

Modelowa marża petrochemiczna1

EUR/t

 839

 859

Średni kurs USD/PLN

PLN

 3,8978

 3,8399

Średni kurs EUR/PLN

PLN

 4,4449

 4,2988

Średni kurs EUR/USD

USD

 1,1404

 1,1195

II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

Sprzedaż produktów i towarów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym:

tys. ton

 38 260

 43 293

Rafineria

tys. ton

 23 560

 27 553

Petrochemia

tys. ton

 5 106

 5 187

Detal

tys. ton

 8 852

 9 817

Wydobycie

tys. ton

 742

 736

Produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, w tym:

 

 

 

Produkcja energii elektrycznej netto

TWh

 8,9

 8,6

Produkcja energii elektrycznej z OZE

TWh

0,8

0,0

Sprzedaż hurtowa zewnętrzna

TWh

 5,0

 4,6

Sprzedaż detaliczna zewnętrzna

TWh

 1,2

 1,1

Dystrybucja zewnętrzna

TWh

 0,7

 0,7

Przerób ropy Grupy ORLEN,
w tym:

tys. ton

 29 485

 33 879

Przerób ropy PKN ORLEN

tys. ton

 15 306

 16 207

Przerób ropy Grupy Unipetrol

tys. ton

 6 076

 7 854

Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva

tys. ton

 7 847

 9 515

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

3.1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

Przychody ze sprzedaży

mln PLN

 86 180

 111 203

Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO2 powiększony o amortyzację („EBITDA LIFO2”) przed odpisami aktualizującymi3, w tym:

mln PLN

 12 410

 9 172

Rafineria

mln PLN

 (237)

 2 783

Petrochemia

mln PLN

 2 077

 2 314

Energetyka

mln PLN

 7 440

 1 570

Detal

mln PLN

 3 232

 3 045

Wydobycie

mln PLN

 322

 295

Funkcje Korporacyjne

mln PLN

 (424)

 (835)

Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację, w tym:

mln PLN

10 819

8 993

Korekta LIFO2

mln PLN

 (2 374)

 (131)

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację („EBITDA2”), w tym:

mln PLN

 8 445

 8 862

Amortyzacja

mln PLN

 4 537

 3 497

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej („EBIT2”)

mln PLN

 3 908

 5 365

Zysk/(Strata) netto

mln PLN

 2 825

 4 298

Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS2)

PLN/akcję

 6,44

 10,05

3.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Aktywa razem

mln PLN

 83 827

 71 202

Kapitał własny

mln PLN

 42 379

 38 607

3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

mln PLN

 7 247

 9 319

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym:

mln PLN

 (8 495)

 (3 994)

Zwiększenia aktywów trwałych

mln PLN

 8 992

 5 457

Wolne przepływy pieniężne4

mln PLN

 (1 248)

 5 325

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

mln PLN

 (3 711)

 (3 363)

Dywidendy wypłacone

mln PLN

 (428)

 (1 497)

Wyszczególnienie

j.m.

2020

2019

3.4. Podstawowe wskaźniki2) 

Wskaźniki płynności, w tym:

Płynność bieżąca

x

 1,1

 1,7

Płynność szybka

x

 0,5

 0,9

Wskaźniki obrotowości, w tym: 

Szybkość obrotu należności

dni

 34

 29

Szybkość obrotu zobowiązań

dni

 34

 28

Szybkość obrotu zapasów

dni

 58

 48

Wskaźniki rentowności, w tym: 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)

%

 4,8

6,2

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

%

 9,4

11,5

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE)

%

 9,2

 10,9

Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO)

%

 13,2

 11,2

Rentowność sprzedaży brutto

%

 5,2

 5,0

Rentowność sprzedaży netto

%

 4,8

 4,0

Wskaźniki zadłużenia, w tym: 

Dług netto

mln PLN

 13 120

 2 448

Dług netto / EBITDA

x

 1,27

 0,27

1) Metoda wyliczenia marży została zamieszczona w Słowniku.
2) Definicje stosowanych parametrów i wskaźników finansowych oraz opis metody wyceny zapasów wg LIFO zostały zamieszczone w Słowniku.
3) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2019 i 2020 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (179) mln PLN oraz (1 591) mln PLN.
4) Wolne przepływy pieniężne = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej + środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej.

Najważniejszewydarzenia

Najważniejszenagrody

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF