FUNKCJE KORPORACYJNE

Wskaźniki GRI:

Funkcje Korporacyjne obejmują działalność realizowaną przez wybrane spółki Grupy ORLEN związaną z zarządzaniem, administracją i innymi funkcjami wsparcia dla wyodrębnionych segmentów operacyjnych.

Spółki prowadzące działalność w ramach funkcji korporacyjnych realizują szeroki zakres zadań obejmujący m.in .:

  • Ochronę osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.
  • Kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrowo-płacową oraz inwentaryzacyjną.
  • Usługi laboratoryjne w zakresie analizy produktów ropopochodnych oraz wód, ścieków, gleby i powietrza.
  • Usługi projektowe i nadzoru budowlanego w branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej.
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
  • Zarządzanie nieruchomościami i obsługę administracyjną biur.

Podstawowe wielkości finansowe funkcji korporacyjnych

SEGMENT FUNKCJE KORPORACYJNE, mln PLN

2020

2019

zmiana

zmiana %

1 2 3 4 5

Przychody segmentu, w tym:

593

525

68

13,0%

Sprzedaż zewnętrzna

Sprzedaż między segmentami

88

505

81

444

7

61

8,6%

13,7%

Koszty segmentu

(1 712)

(1 522)

(190)

(12,5%)

Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto

517

11

506

4600,0%

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych

(33)

(24)

(9)

(37,5%)

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

1

0

1

-

Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi1)

(424)

(835)

411

49,2%

Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)

(428)

(842)

414

49,2%

Strata operacyjna (EBIT)

(634)

(1 010)

376

37,2%

Zwiększenia aktywów trwałych

455

445

10

2,2%

 

1) Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:

  • 2020 rok w wysokości (4) mln PLN – dotyczą głównie odpisów aktualizujących w PKN ORLEN, Grupie ORLEN Lietuva i w Grupie Unipetrol
  • 2019 rok w wysokości (7) mln PLN – dotyczą głównie odpisów aktualizujących w PKN ORLEN

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF