SEGMENT DETAL

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2020 roku łączna liczba stacji wyniosła 2 855 obiektów, w tym pierwsza na niemieckim rynku stacja pod marką ORLEN.

STACJE DETALICZNE

2020

 

j.m.

Grupa ORLEN

Polska

Niemcy

Czechy

Słowacja

Litwa

Sprzedaż ogółem

tys.t

8 849

5 318

2 608

850

nd

73

Udziały w rynku

%

15,7

33,5

6,5

24,8

0,6

4,5

Liczba stacji, w tym:

liczba

2 855

1 811

583

419

13

29

Premium

liczba

1 967

1 761

1

164

13

28

Ekonomiczne

liczba

837

27

566

244

-

-

Pozostałe

liczba

51

23

16

11

-

1

CODO/COCO1

liczba

2 323

1 380

497

404

13

29

DOFO/DODO1

liczba

532

431

86

15

-

-

Liczba stacji ładowania EV

liczba

114

84

7

23

-

-

Liczba stacji ładowania wodorem

liczba

2

-

2

-

-

-

PUNKTY GASTRONOMICZNE I PUNKTY RUCH

2020

 

j.m.

Grupa ORLEN

Polska

Niemcy

Czechy

Słowacja

Litwa

Łącznie, w tym:

liczba

2 218

1 725

139

313

13

28

Stop Cafe

liczba

801

710

-

79

-

12

Stop Cafe Bistro

liczba

301

287

-

12

2

-

Stop Cafe 2.0

liczba

978

728

1

222

11

16

Star connect

liczba

138

-

138

-

-

-

Punkty RUCH

liczba

1 209

1 209

-

-

-

-

Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2020 roku

W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym (1,5% sieci i udział ten (r/r) spada), w Czechach i na Słowacji głównie pod wspólną marką Benzina ORLEN i Benzina Plus ORLEN, natomiast na Litwie pod marką ORLEN. Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod wspólną marką STAR ORLEN, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila. W 2020 roku otwarta została pierwsza w Niemczech stacja pod marką ORLEN (stacja autostradowa Seeberg-Ost koło Berlina) pozycjonowana w segmencie premium.

Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek spółki RUCH przejętej przez PKN ORLEN w 2020 roku, Grupa ORLEN rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. PKN ORLEN planuje również rozwijać własną sieć punktów odbioru paczek (2000 punktów) oraz usługi e-commerce.

Więcej informacji na temat udziałów Grupy ORLEN na poszczególnych rynkach oraz podmiotów konkurencyjnych znajduje się w sekcji „Otoczenie Konkurencyjne”.

Sprzedaż wolumenowasegmentu Detalicznego

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2020 roku wyniosła 8 849 tys. ton, co stanowi spadek o 9,8% (r/r). Na skutek pojawienia się pandemii COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 roku i wprowadzenia w związku z tym szeregu ograniczeń, gospodarka krajowa mocno wyhamowała, co odbiło się na wynikach sprzedaży wolumenowej paliw na wszystkich rynkach macierzystych, na których Grupa ORLEN posiada stacje. We wszystkich spółkach Grupy ORLEN podejmowano liczne działania mające na celu utrzymanie ciągłości sprzedaży oraz funkcjonowania sieci, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana %

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

1 2 3 4 5 6 7

Lekkie destylaty1)

11 713,0

3 454,9

14 659,0

3 775,5

(20,1%)

(8,5%)

Średnie destylaty2)

15 208,0

5 394,0

20 405,0

6 039,1

(25,5%)

(10,7%)

Pozostałe3)

3 916,0

0,0

3 846,0

0,0

1,8%

-

Razem

30 837,0

8 848,9

38 910,0

9 814,6

(20,7%)

(9,8%)


1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland.
3) Pozostała wartość - obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

Średnie destylatyLekkie destylatyPozostałe Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym 52,4% 49,3% 38,0% 37,7% 12,7% 9,9% 2020 2019

Rynkizbytu

Do rynków macierzystych Grupy ORLEN w obszarze sprzedaży detalicznej zaliczamy Polskę (obsługiwana przez PKN ORLEN), Niemcy (sieć stacji zarządzana przez spółkę ORLEN Deutschland), Czechy i Słowację (stacje pod szyldem Benzina, wchodzącej w skład Grupy Unipetrol, będącej częścią Grupy ORLEN) oraz Litwę (sieć stacji zarządzana przez spółkę zależną AB ORLEN Baltics Retail).

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

1 2 3 4 6

Polska

5 318,5

5 883,0

-564,5

(9,6%)

Niemcy

2 607,6

2 960,7

-353,1

(11,9%)

Czechy

849,5

893,0

-43,5

(4,9%)

Litwa

73,3

77,9

-4,6

(5,9%)

Razem

8 848,9

9 814,6

-965,7

(9,8%)

PolskaNiemcyCzechyLitwa Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym 59,9% 60,1% 29,5% 30,2% 9,6% 9,1% 0,8% 0,8% 2020 2019

Rynekpolski

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podejmowano liczne działania mające na celu utrzymanie ciągłości sprzedaży oraz funkcjonowania sieci, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw. Pomimo tych działań, wolumen sprzedaży paliw w segmencie Detalu w 2020 roku spadł o 9,6% (r/r), co było bezpośrednim następstwem spowolnienia na rynku wywołanego pandemią COVID-19. Średnioroczny przelew na stację wyniósł 4,3 mln litrów dla stacji własnych CODO.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

1 2 3 4 5

Lekkie destylaty

2 000,4

2 168,3

-167,9

(7,7%)

Średnie destylaty

3 318,1

3 714,7

-396,6

(10,7%)

Razem

5 318,5

5 883,0

-564,5

(9,6%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim 2020 2019 Średnie destylatyLekkie destylaty 63,1% 62,4% 37,6% 36,9%

W 2020 roku łączna liczba stacji PKN ORLEN zwiększyła się o 11 obiektów i na koniec roku liczyła 1 811 stacji paliw.

Liczba stacji CODO wyniosła 1 380 stacji i w trakcie 2020 roku zwiększyła się o 19 obiektów. Efektem realizacji programu inwestycyjnego było włączenie do sieci stacji własnych 20 nowych obiektów CODO (w tym 7 MOP-ów na autostradach i drogach ekspresowych). W trakcie 2020 roku zamknięta została 1 stacja CODO.

W ramach prac ukierunkowanych na rozwój sieci ORLEN w Polsce, zabezpieczono kilkadziesiąt lokalizacji, w których w kolejnych latach zostaną wybudowane nowe stacje paliw. Wśród zabezpieczonych projektów jest 5 stacji MOP.

Na przestrzeni 2020 roku zrealizowano ponad 117 modernizacji technicznych funkcjonujących obiektów. W dalszym ciągu trwa końcowa faza rebrandingu stacji Bliska na markę ORLEN. Liczba stacji Bliska w ciągu 2020 roku zmniejszyła się z 38 do 27 (CODO i DOFO).

Liczba stacji franczyzowych DOFO na koniec 2020 roku liczyła 431 obiektów i zmniejszyła się o 8 stacji paliw w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2020 roku do sieci DOFO PKN ORLEN zostało włączonych 15 nowych obiektów. Podpisano ponad 280 aneksów (krótko- i długoterminowych) przedłużających umowy współpracy.

W 2020 roku ze względu na pandemię PKN ORLEN promował wśród klientów flotowych bezpieczne formy zakupów odnotowując wzrost klientów z aktywną usługą mFlota na poziomie 50% (r/r).

Rok 2020 był trudnym rokiem dla sprzedaży asortymentu pozapaliwowego, szczególnie gastronomii, ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Marża brutto ze sprzedaży pozapaliwowej spadła o 13 % (r/r).

W celu ograniczenia skutków pandemii dynamicznie dostosowywano asortyment sklepu do potrzeb rynkowych, wprowadzając artykuły ochrony osobistej. W gastronomii, aktywnie zarządzano dostępnością asortymentu, żeby dostosować się do wymogów prawa oraz zredukowanego popytu. Kontynuowano plan rozwoju marki własnej, wprowadzając gamę wody mineralnej średnio i wysokozmineralizowanej pod marką Verva.

Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0. pojawił się na kolejnych 170 stacjach, dzięki czemu na koniec 2020 roku ORLEN posiadał już 728 stacji w tym formacie (w tym 129 na stacjach DOFO). Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0.) w sieci PKN ORLEN funkcjonowało 1 726 stacji z ofertą gastronomiczną. W 2020 roku wybudowanych zostało 15 nowych myjni samochodowych.

W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH. Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek RUCH, Grupa ORLEN rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. ORLEN planuje również rozwijać własną sieć punktów odbioru paczek (2000 punktów) oraz usługi e-commerce.

W 2020 roku PKN ORLEN kontynuował realizację szeregu działań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Kolejne stacje zostały objęte usługą Mobilny Kasjer, umożliwiającą dokonywanie płatności na podjeździe w godzinach wzmożonego ruchu (na koniec roku było to 400 obiektów). Na kolejnych wybranych stacjach (w tym MOP) wprowadzono usługę Szybki Pas, polegającą na kierowaniu klienta paliwowego do wybranych dystrybutorów obsługiwanych przez Mobilnego Kasjera. Obecnie już wszystkie stacje CODO zostały objęte tzw. kolejkowaniem nalewu, tj. możliwością dokonania kolejnego nalewu przed dokonaniem opłaty za poprzednie tankowanie. Na ponad 1150 stacjach paliw wprowadzono możliwość obustronnego tankowania samochodów bez względu na umiejscowienie nalewu paliwa.

W 2020 roku ORLEN kontynuował współpracę z firmą Nextbike Polska, w ramach której w 36 punktach w Warszawie i Płocku istnieje możliwość wypożyczenia rowerów klasycznych oraz elektrycznych (łącznie 360 sztuk).

Na koniec 2020 roku w sieci ORLEN funkcjonowały 84 stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Rynekniemiecki

Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką Star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila. W 2020 roku otwarta została pierwsza stacja pod marką ORLEN (stacja autostradowa Seeberg-Ost koło Berlina) pozycjonowana w segmencie premium.

W rezultacie trwającej w 2020 roku pandemii COVID-19 Grupa ORLEN na rynku niemieckim zanotowała spadek wolumenu sprzedaży paliw o 11,9% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 4,5 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1

2

3

4

5

Lekkie destylaty

1 168,9

1 299,5

-130,6

(10,1%)

Średnie destylaty

1 438,7

1 661,2

-222,5

(13,4%)

Razem

2 607,6

2 960,7

-353,1

(11,9%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim 2020 2019 Średnie destylatyLekkie destylaty 44,8% 43,9% 56,1% 55,2%

Liczba stacji zarządzanych przez spółkę ORLEN Deutschland wyniosła 583 obiekty, w tym 1 stacja premium (ORLEN), 566 stacji z segmentu ekonomicznego (stacje star) oraz 16 stacji przymarketowych Famila. Ponad 85% sieci to stacje własne, działające w modelu CODO, pozostała część to stacje DODO.

W 2020 roku, pod Berlinem (Seeberg-Ost) została otwarta pierwsza stacja autostradowa pod marką ORLEN. Stacja ta posiada restaurację i sklep o powierzchni 400 m2, oferując szeroką ofertę gastronomiczną w ramach formatu Stop Cafe 2.0, w tym także produkty gastronomiczne znane z polskich stacji ORLEN).

W 2020 roku koncept gastronomiczny star Connect pojawił się na kolejnych stacjach i w rezultacie na koniec 2020 roku ORLEN Deutschland posiadał już 138 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (star Connect i stop Cafe 2.0), w sieci Star funkcjonowało 139 stacji z ofertą gastronomiczną.

Sieć ORLEN Deutschland posiada największą liczbę myjni spośród wszystkich sieci detalicznych zarządzanych przez Grupę ORLEN (412 myjni portalowych oraz 55 myjni samoobsługowych). W 2020 roku przeprowadzono modernizację 40 myjni portalowych oraz 1 myjni samoobsługowej.

W 2020 roku w ramach programu generalnej przebudowy stacji paliw (Zburz i Buduj) zrealizowano 4 inwestycje: w Bochum, Kamp-Lintfort, Düsseldorfie oraz Bünde.

Ważnym krokiem w rozwoju sieci stacji paliw na południu było otwarcie drugiej stacji paliw Star w Bawarii (Kulmbach) – tym samym ORLEN Detuschland kontynuuje rozwój sieci na południu Niemiec.

W sieci Star funkcjonują 2 stacje wodorowe oraz 7 ładowarek samochodów elektrycznych.

Rynekczeski i słowacki

Pandemia COVID-19 wpłynęła również na sprzedaż paliw na rynku czeskim i słowackim, gdzie odnotowano spadek o 4,9% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 2,5 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

1
2 3 4 5

Lekkie destylaty

271,1

292,5

-21,4

(7,3%)

Średnie destylaty

578,4

600,5

-22,1

(3,7%)

Razem

849,5

893,0

-43,5

(4,9%)

Średnie destylatyLekkie destylaty Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim 67,2% 68,1% 31,9% 32,8% 2020 2019

Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała w Czechach siecią 419 stacji paliw (404 stacje własne oraz 15 stacji franczyzowych). Stacje detaliczne na rynku czeskim funkcjonowały pod marką Benzina. Na rynku czeskim działa również jedna stacja ORLEN. W ciągu roku sieć zwiększyła się o kolejne 3 stacje.

Na koniec 2020 roku liczba stacji pod marką Benzina na rynku słowackim wyniosła 13 stacji. Wszystkie stacje to stacje własne działające w modelu CODO.

Benzina kontynuowała inwestycje w modernizację i rozwój sieci stacji paliw w Czechach i na Słowacji. Wdrożono format Stop Cafe 2.0. w kolejnych punktach sprzedaży, tym samym na koniec 2020 roku Benzina posiadała już 222 stacje w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0.) w sieci Benzina funkcjonowało 313 stacji z ofertą gastronomiczną. Zmodernizowano ponadto automatyczne myjnie samochodowe w 22 lokalizacjach.

Sytuacja pandemiczna znacząco wpłynęła na obszar pozapaliwowy. Szczególnie dotknięte zostały obroty gastronomii, które były niższe o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Z drugiej strony obroty sklepowe wzrosły o 11% (r/r).

W sieci Benzina funkcjonują 43 stacje CNG oraz 23 ładowarki samochodów elektrycznych.

Ryneklitewski

W 2020 roku sprzedaż paliw na rynku litewskim zmniejszyła się o 5,9% (r/r), a średnioroczny przelew na stację wyniósł 3,3 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Lekkie destylaty

14,5

15,2

-0,7

(4,6%)

Średnie destylaty

58,8

62,7

-3,9

(6,2%)

Razem

73,3

77,9

-4,6

(5,9%)

Średnie destylatyLekkie destylaty Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim 2020 2019 80,5% 80,2% 19,8% 19,5%

Liczba stacji na koniec 2020 roku wyniosła 29 stacji własnych. Oddano do użytku 4 nowe stacje oraz zakończono jeden projekt Zburz i Buduj. Na koniec 2020 roku 55% sieci funkcjonowało w standardzie Stop Cafe 2.0.

Źródłazaopatrzenia

Aktywa rafineryjne będące własnością Grupy ORLEN były w 2020 roku głównym źródłem dostaw paliw dla sieci w Polsce, Czechach, Słowacji i na Litwie. Grupa ORLEN nie posiada własnych zakładów produkcyjnych na rynku niemieckim. W odróżnieniu od innych rynków krajowych, spółka ORLEN Deutchland współpracuje z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym, w tym z Deutsche BP AG, Shell Deutschland Oil GmbH, Total Deutschland GmbH, Esso Deutschland GmbH. Znaczna część paliw sprzedawanych przez ORLEN Deutschland pochodzi z rafinerii Litvinov (Unipetrol RPA s.r.o.), wchodzącej w skład Grupy ORLEN. Dostawy z Czech w 2020 roku nie zmieniły się ilościowo w stosunku do roku poprzedniego i zaspokoiły prawie 20% zapotrzebowania na paliwa w spółce ORLEN Deutschland.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF