SEGMENT PETROCHEMIA

SDGs:

Główne aktywa produkcyjneGrupy ORLEN

GRUPA ORLEN

W obszarze produkcji petrochemicznej kluczową instalacją jest instalacja Olefin, która posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz PCW w Anwil. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.

W ramach Programu Rozwoju Petrochemii PKN ORLEN planuje zrealizować rozbudowę kompleksu Olefin na przełomie 2023/2024 oraz budowę nowej jednostki Fenolu do końca 2023 roku. Po realizacji tych inwestycji Zakład Produkcyjny w Płocku będzie jednym z największych i najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Europie.

 • Grupa Unipetrol posiada aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu). W 2020 roku została uruchomiona nowa instalacja Polietylenu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.
 • ANWIL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1,0 mln ton/rok nawozów azotowych, 0,4 mln ton/rok PCW i granulatów oraz 0,2 mln ton/rok wodorotlenku sodu. Dzięki planowanej budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych zdolności produkcyjne spółki Anwil po 2021 roku zwiększą się do około 1,5 mln ton/rok.
 • Basell ORLEN Polyolefins w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 900 tys. ton (420 tys. ton polietylenu oraz 480 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Udziały rynkoweGrupy ORLEN

Hurt petrochemiczny

Grupa ORLEN jest największą firmą petrochemiczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim.

Producenci polietylenu w Europie Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE. 17,3% 5,0% 51,1% 13,9% 12,7% Lyondell BasellINEOSSABICGrupaORLENPozostali 2020
 • Moce produkcyjne polietylenu wysokiej i niskiej gęstości w Europie na poziomie około 12 512 tys. ton/rok.
 • Lyondell Basell Industries - największy producent polietylenu o zdolnościach produkcyjnych około 2 170 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) i aktywami produkcyjnymi w Niemczech, Francji i Polsce.
 • Ineos Olefins & Polymers Europa o mocach produkcyjnych około 1 745 tys. ton/rok i aktywami w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech i Norwegii oraz Sabic – moce około 1 590 tys. ton/rok i aktywami w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 630 tys. ton/rok.
 • Grupa ORLEN na rynku czeskim zrealizowała w 2020 roku budowę nowej instalacji Polietylenu III o mocach około 270 tys. ton/rok.
Producenci polipropylenu w Europie Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE. 20,5% 8,5% 4,4% 39,2% 16,3% 11,1% Lyondell BasellBorealisTotal PetrochemicalsSABICGrupa ORLENPozostali 2020
 • Moce produkcyjne polipropylenu w Europie kształtują się na poziomie około 11 749 tys. ton/rocznie.
 • Lyondell Basell Industries posiada zdolności produkcyjne na poziomie około 2 405 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce BOP) i aktywa w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.
 • Borealis z mocami produkcyjnymi około 1 920 tys. ton/rok i aktywami zlokalizowanymi w Belgii, Niemczech, Austrii i Finlandii.
 • Total Petrochemicals – moce produkcyjne około 1 310 tys. ton/rok i aktywa zlokalizowane w Belgii i Francji.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 520 tys. ton/ rok.
Producenci PTA w Europie Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCI. 42,2% 8,1% 33,3% 16,4% 2020 IndoramaBP Chembel NV /IneosGrupa ORLENPolief
 • Nominalne zdolności produkcyjne PTA w Europie wynoszą 4 205 tys. ton/rocznie.
 • Indorama – największy producent PTA w Europie (po zakupie spółki Artlant) o mocach nominalnych 1 775 tys. ton rocznie, aktywa zlokalizowane w Portugalii, Hiszpanii oraz Holandii.
 • BP Chembel NV kupione przez Ineos w 2020 – drugi co do wielkości producent PTA o mocach 1 400 tys. ton/rok z aktywami zlokalizowanymi w Belgii.
 • PKN ORLEN jako jedyny w Europie posiada instalacje produkcyjne w pełni zintegrowane z produkcją paraksylenu i dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 690 tys. ton/rok.
Producenci PCW w Europie Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Market Analytics – Vinyls – 2020 (Nexant). 25,9% 5,7% 38,4% 10,6% 10,0% 9,4% InovynKem OneVynovaVinnolitGrupa ORLENPozostali 2020
 • Nominalne zdolności produkcyjne PCW w Europie wynoszą 8 310 tys. ton/rocznie.
 • Wiodący producent PCW w Europie – spółka Inovyn powstała z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne 2 155 tys. ton/rok.
 • Kolejni producenci Kem One, Vynova, Vinnolit posiadają zdolności produkcyjne PCW szacowane odpowiednio na 882 tys. ton/rok, 830 tys. ton/rok i 780 tys. ton/rok.
 • Grupa ORLEN z instalacjami w Anwil i Spolanie i zdolnościami 475 tys. ton/rok zajmuje 5 pozycję na europejskim rynku tworzyw sztucznych.
 • Głównymi konkurentami Anwil na rynku europejskim PCW są spółki Inovyn i Vynova, a na rynku krajowym spółka BorsodChem (Wanhua Group).

Sprzedaż wolumenowasegmentu Petrochemia

W 2020 roku łączna sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia osiągnęła poziom 5 106 tys. ton i była niższa w porównaniu do 2019 roku, głównie w rezultacie spadku sprzedaży petrochemicznej na rynku czeskim, przy wzrostach na pozostałych rynkach.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [mln PLN/ tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana %

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

1 2 3 4 5 6 7

Monomery1)

2 806

959

3 585

1 022

(21,7%)

(6,2%)

Polimery2)

1 869

498

2 390

519

(21,8%)

(4,0%)

Aromaty3)

716

373

1 080

424

(33,7%)

(12,0%)

Nawozy sztuczne4)

820

1 122

903

1 030

(9,2%)

8,9%

Tworzywa sztuczne5)

1 304

396

1 218

343

7,1%

15,5%

PTA

1 384

631

1 893

647

(26,9%)

(2,5%)

Pozostałe6)

1 688

1 127

2 284

1 202

(26,1%)

(6,2%)

Razem

10 587

5 106

13 353

5 187

(20,7%)

(1,6%)


1) Etylen, propylen.
2) Polietylen, polipropylen.
3) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
4) Canwil, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
5) PCW, granulat PCW.
6) Pozostałe obejmują głównie: aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, glikole, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę. Dodatkowo w ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży usług segmentu i materiałów.

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia

W latach 2020, 2019 Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

Rynki zbytui udziały rynkowe

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych1) Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Polska

3 475

3 377

 98

2,9%

Kraje bałtyckie i Ukraina

51

18

 33

183,3%

Czechy

1 580

1 792

 (212)

(11,8%)

Razem

5 106

5 187

 (81)

(1,6%)


1) wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż.

Rynek polski

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Monomery

811

836

 (25)

(3,0%)

Aromaty

197

210

 (13)

(6,2%)

Nawozy sztuczne

946

863

 83

9,6%

Tworzywa sztuczne

298

252

 46

18,3%

PTA

631

647

 (16)

(2,5%)

Pozostałe

592

569

 23

4,0%

Razem

3 475

3 377

 98

2,9%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku polskim

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku polskim w segmencie Petrochemia w 2020 roku wyniosła 3 475 tys. ton i była wyższa o 98 tys. ton (r/r). W obszarze petrochemicznym na rynku polskim odnotowano wyższą sprzedaż PCW o 18,3% i nawozów sztucznych o 9,6%. Spadek sprzedaży wystąpił w grupie monomerów o (3,0)% (r/r), aromatów o (6,2)% (r/r) oraz PTA o (2,5)% (r/r).

Rynki krajów bałtyckich i Ukraina

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Monomery

51

18

 33

183,3%

Razem

51

18

 33

183,3%

Sprzedaż monomerów Grupy ORLEN Lietuva w 2020 roku wyniosła 51 tys. ton i była wyższa o 33 tys. ton (r/r).

Rynek czeski

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku czeskim [tys. ton]

 

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Monomery

97

168

 (71)

(42,3%)

Polimery

498

519

 (21)

(4,0%)

Aromaty

176

214

 (38)

(17,8%)

Nawozy sztuczne

176

167

 9

5,4%

Tworzywa sztuczne

98

91

 7

7,7%

Pozostałe

535

633

 (98)

(15,5%)

Razem

1 580

1 792

 (212)

(11,8%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku czeskim 31,5% 29,0% 11,1% 11,9% 9,4% 6,2% 11,1% 9,3% 6,2% 5,1% 33,9% 35,3% MonomeryPolimeryAromatyNawozy sztuczneTworzywa sztucznePozostałe 2020 2019

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku czeskim w segmencie Petrochemia w 2020 roku wyniosła 1 580 tys. ton i była niższa o (212) tys. ton (r/r) głównie w rezultacie niższej sprzedaży monomerów o (42,3)% (r/r) oraz aromatów o (17,8)% (r/r). Wyższą sprzedaż na rynku czeskim odnotowano na rynku PCW o 7,7% i nawozów sztucznych o 5,4%.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF