SEGMENT RAFINERIA

SDGs:

Główne aktywa produkcyjneGrupy ORLEN

Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN i główni konkurenci w Europie Środkowowschodniej / moce przerobowe [mln t].

Źródło: Opracowanie własne

GRUPA ORLEN

 • Łączne moce przerobowe rafinerii Grupy ORLEN na poziomie 35,2 mln ton.
  Rafineria PKN ORLEN w Płocku stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej o mocach przerobowych na poziomie 16,3 mln ton/rok.
  W I kwartale 2023 roku PKN ORLEN zamierza oddać do użytku instalację Visbreakingu. Dzięki tej inwestycji Koncern podniesie efektywność przerobu ropy naftowej oraz zwiększy udział produktów wysokomarżowych.
 • Pozostałe polskie rafinerie w ORLEN Południe zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizują się w produkcji biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych, parafin hydrorafinowanych oraz prowadzą regenerację olejów przepracowanych.
 • Rafineria w ORLEN Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2 mln ton/rok jest jedynym tego typu zakładem na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
 • Rafinerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi w wysokości 8,7 mln ton/rok.

Podstawoweparametry operacyjne

Przerób ropy i uzyski paliw Żródło: Opracowanie własne lekkie destylaty średnie destylaty 2020 2019 81% 81% 35% 36% 46% 45% Unipetrol 2020 2019 75% 74% 29% 31% 45% 44% ORLEN Lietuva 2020 2019 29 485 33 879 Grupa ORLEN Przerób ropy 2020 2019 82% 84% 34% 34% 50% 48% PKN ORLEN Uzyski paliw

Przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN w 2020 roku na poziomie 29,5 mln ton - spadek o (13,0)% (r/r), w tym:

 • Polska o (5,6)% (r/r) w efekcie większego zakresu prac remontowych obejmujących postoje instalacji Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW) III i VI, Hydrokraking, Wytwórni Wodoru, HON V i VII, Fluidalnego Krakingu Katalitycznego (FKK) II oraz PTA.
 • Czechy o (22,6)% (r/r) w rezultacie obniżonego popytu rynkowego na średnie destylaty oraz postojów remontowych rafinerii w Kralupach i Litvinov.
 • Litwa o (17,5)% (r/r) głównie z uwagi na niekorzystną sytuację makroekonomiczną.

Udziały rynkoweGrupy ORLEN

Hurt rafineryjny

W 2020 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej. Do rynków macierzystych Grupy ORLEN należą rynek polski, litewski i czeski. Grupa ORLEN posiada bogate portfolio produktów rafineryjnych, m.in. benzyny, olej napędowy, paliwa lotnicze, olej opałowy lekki i ciężki, asfalty, oleje silnikowe oraz szeroką gamę produktów i półproduktów pozapaliwowych.

Udział w rynku paliw w Polsce Żródło: Opracowanie własne 2019 2020 56,0% 52,8% Paliwa łącznie -3,2 p.p. 2019 2020 65,3% 62,7% Benzyny -2,6 p.p. 2019 2020 53,5% 50,2% Olej napędowy -3,3 p.p.

Spadek udziału w rynku paliw o (3,2) p.p. do poziomu 52,8% w efekcie: pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej ze względu na pandemię koronawirusa, która w znaczący sposób przełożyła się na zmniejszenie popytu na paliwa w Polsce; wzrostu aktywności importerów głównie w I półroczu związanego niskimi notowaniami produktów z zagranicy i oferowania tańszego produktu na rynku oraz problemów podażowych w wyniku awarii rafinerii w Płocku w IV kwartale 2020 roku.

Żródło: Opracowanie własne Udział w rynku paliw w Czechach 2019 2020 60,8% 54,2% Paliwa łącznie -6,6 p.p. 2019 2020 64,3% 63,6% Benzyny -0,7 p.p. 2019 2020 59,7% 51,4% Olej napędowy -8,3 p.p.
 • Grupa ORLEN jest liderem sprzedaży paliw na rynku czeskim.
 • Spadek udziałów na rynku czeskim o (6,6) p.p do poziomu 54,2% głównie w rezultacie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, które negatywnie wpłynęły na gospodarkę i przełożyły się na zmniejszony popyt na paliwa i głębokie wahania notowań oraz problemów podażowych wynikających z przedłużających się przestojów remontowych w Kralupach i Litvinovie.
Żródło: Opracowanie własne Udział w rynku paliw krajów bałtyckich 2019 2020 75,2% 77,1% Paliwa łącznie +1,9 p.p. 2019 2020 77,3% 74,6% Benzyny -2,7 p.p. 2019 2020 74,9% 77,5% Olej napędowy +2,6 p.p.
 • Grupa ORLEN Lietuva umocniła pozycję lidera na rynkach bałtyckich, pomimo silnej konkurencji cenowej ze strony dostawców fińskich, białoruskich i rosyjskich.
 • Wzrost łącznych udziałów na rynkach bałtyckich o 1,9 p.p. do poziomu 77,1% głównie dzięki zwiększeniu udziałów w rynku oleju napędowego na Litwie o 1,5 p.p. do 77,3% i w Estonii o 1,4 p.p. do 79,8%.

Sprzedaż wolumenowasegmentu Rafineria

W 2020 roku łączna sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Rafineria osiągnęła poziom 23 560 tys. ton i była niższa w porównaniu do 2019 roku o 14,5%. Niższa sprzedaż produktów rafineryjnych na wszystkich rynkach działalności wynika głównie z powodu pandemii COVID19, która negatywnie wpłynęła na konsumpcję paliw.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Rafineria [mln PLN/ tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana %

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

1 2 3 4 5 6 7

Lekkie destylaty1)

7 150

4 530

12 098

5 231

(40,9%)

(13,4%)

Średnie destylaty2)

21 222

11 799

35 916

13 974

(40,9%)

(15,6%)

Frakcje ciężkie3)

3 886

3 771

6 369

4 780

(39,0%)

(21,1%)

Pozostałe4)

1 832

3 460

2 134

3 568

(14,2%)

(3,0%)

Razem

34 090

23 560

56 517

27 553

(39,7%)

(14,5%)

 

1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze.
3) Ciężki olej opałowy, asfalt, oleje.
4) Pozostałe obejmują głównie: solankę i sól wypadową.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Rafineria

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Rafineria 62,2% 63,5% 11,4% 11,3% 5,4% 3,8% 21,0% 21,4% Średnie destylatyLekkie destylatyFrakcje ciężkiePozostałe 2020 2019

W latach 2020, 2019 Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

Rynki zbytui udziały rynkowe

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych1) Grupy ORLEN w segmencie Rafineria [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Polska

12 479

14 243

 (1 764)

(12,4%)

Kraje bałtyckie i Ukraina

7 259

8 494

 (1 235)

(14,5%)

Czechy

3 822

4 816

 (994)

(20,6%)

Razem

23 560

27 553

 (3 993)

(14,5%)


1) wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż

Rynek polski

Wpływ pandemii COVID-19 na konsumpcję paliw w Polsce był bardzo znaczący. Skurczyły się rynki niemal wszystkich paliw – w przypadku benzyn o około (8)%, a diesla o (4)%. Najwyższy spadek nastąpił w segmencie paliw lotniczych, gdzie konsumpcja obniżyła się o około (57)% (r/r), a w szczytowym okresie pandemii w II kwartale spadki sięgnęły nawet (87)%. Zdecydowane pogorszenie warunków makroekonomicznych związane przede wszystkim z pandemią COVID-19 i związany z nią szok popytowy i wzrost zapasów paliw i ropy na całym świecie wywierały dużą presję na marże, które powinny stopniowo odbudowywać się w 2021 i 2022 roku. Dane dotyczące PKB i konsumpcji paliw zostały przedstawione w sekcji „Otoczenie makroekonomiczne”.

PKN ORLEN pozostał głównym dostawcą największych zagranicznych koncernów paliwowych w kraju (BP, Shell, Amic), jednocześnie zwiększając aktywność na rynku odbiorców ostatecznych, dostarczając paliwo do coraz większej liczby firm z sektora MŚP poprzez spółkę ORLEN Paliwa.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Lekkie destylaty

1 545

1 736

 (191)

(11,0%)

Średnie destylaty

6 008

7 196

 (1 188)

(16,5%)

Frakcje ciężkie

1 897

2 228

 (331)

(14,9%)

Pozostałe

3 029

3 083

 (54)

(1,8%)

Razem

12 479

14 243

 (1 764)

(12,4%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynku polskim

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynku polskim 48,1% 50,5% 15,2% 15,6% 24,3% 21,7% 12,4% 12,2% Średnie destylatyLekkie destylatyFrakcje ciężkiePozostałe 2020 2019

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku polskim w 2020 roku wyniosła 12 479 tys. ton i była niższa o (1 764) tys. ton (r/r). Niższy poziom sprzedaży był efektem zmniejszenia sprzedaży wszystkich grup produktów, w tym głównie średnich destylatów, których sprzedaż obniżyła się aż o (16,5)% (r/r). Spadek sprzedaży był najwyraźniejszy w przypadku paliw lotniczych (60)% (r/r). Jednak pomimo ograniczeń popytowych, PKN ORLEN kontynuował sprzedaż paliw lotniczych w segmencie into-plane oraz dostawy do klientów strategicznych, m.in. dla Wojska Polskiego. PKN ORLEN kontynuował również produkcję i sprzedaż paliwa lotniczego JP-8 na potrzeby stacjonującej w Polsce US Army. W związku z dużymi manewrami wojskowymi „Defender 2020” wzrosło również zapotrzebowanie na tzw. paliwa pola walki. W 2020 roku otwarto oddział PKN ORLEN w Czechach, co pozwoliło rozszerzyć działalność w zakresie sprzedaży paliw lotniczych i w efekcie przynieść korzyści z rozszerzenia działalności sprzedaży paliw lotniczych na nowe obszary (m.in. do pośredników oraz odbiorców wykonujących prywatne loty rekreacyjne). W przypadku lekkiego oleju opałowego konsumpcja utrzymała się na poziomie 2019 roku, głównie za sprawą spadku cen oraz koniecznością wykonywania pracy zdalnej w okresie zimowym.

Sprzedaż lekkich destylatów w samym segmencie Rafineria zmniejszyła się o (11,0)% (r/r). Trend spadkowy odnotowano zarówno w sprzedaży LPG o (15)% (r/r) jak i benzyn o (10)% (r/r) głównie w efekcie wprowadzonych w okresie wiosennym ograniczeń w przemieszczaniu się oraz konieczność pracy zdalnej. W okresie pełnego lockdown konsumpcja tych paliw zmniejszyła się o około (36)% (r/r). Jednocześnie w okresie wakacyjnym zauważalny był wzrost konsumpcji (powyżej 2019 roku), na co wpływ miały wprowadzone ograniczenia w ruchu międzynarodowym i wzrost popularności krajowych wyjazdów wakacyjnych.

W 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży ciężkich frakcji o (14,9)% (r/r), w tym głównie niskomarżowego ciężkiego oleju opałowego o (24)% (r/r) przy równoczesnym wzroście sprzedaży asfaltów o 7% (r/r).
Od 1 stycznia 2020 roku maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w paliwie żeglugowym (także poza obszarami kontroli emisji) obniżona została z 3,5% do 0,5%. Po wprowadzeniu tych zmian regulacyjnych (IMO 2020) PKN ORLEN wprowadził do sprzedaży produkt o obniżonej zawartości siarki (LSFO), co pozytywnie przełożyło się na wyniki.

Spadek konsumpcji paliw wymusił optymalizację struktury zaopatrzenia, zakupy diesla przez PKN w 2020 roku obniżyły się o (33)%, a benzyn o (9)%.

Rynki krajów bałtyckich i Ukraina

Dane dotyczące PKB i konsumpcji paliw na rynku litewskim zostały przedstawione w sekcji „Otoczenie makroekonomiczne”.

Na każdym z rynków bałtyckich w 2020 roku zmniejszył się popyt na olej napędowy. Na Litwie konsumpcja tego paliwa spadła o (1,6)% (r/r), na Łotwie o (4,9)% (r/r) a w Estonii konsumpcja diesla spadła aż o (20,3)% (r/r) i to pomimo korekty podatku akcyzowego w związku z kryzysem COVID-19. Popyt na benzyny, zgodnie z wieloletnim trendem, zmniejszył się na rynku łotewskim o (4,6)% (r/r) i w Estonii o (14)% (r/r). Zanotowano za to znaczny wzrost konsumpcji benzyny 98, który w roku 2020 wzrósł o 26% (r/r) głównie w efekcie niechęci tamtejszych konsumentów do paliw z biokomponentami. Po fali spadków konsumpcji benzyn na Litwie, trzeci rok z rzędu w 2020 roku zanotowano wzrost o 2,4% (r/r).

Grupa ORLEN ma na Litwie mocną pozycję dzięki rafinerii (jedynej w krajach bałtyckich) i silnemu łańcuchowi logistycznemu. ORLEN Lietuva zaopatruje większość głównych graczy na rynku. Tym niemniej rynki krajów bałtyckich są atrakcyjnym miejscem zbytu paliw dla producentów skandynawskich, rosyjskich i białoruskich. Kraje te charakteryzują się dużymi nadwyżkami zarówno oleju napędowego, jak i benzyn i stale poszukują możliwości ulokowania nadpodaży za granicą.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Lekkie destylaty

2 142

2 486

 (344)

(13,8%)

Średnie destylaty

3 469

3 862

 (393)

(10,2%)

Frakcje ciężkie

1 391

1 881

 (490)

(26,0%)

Pozostałe

257

265

 (8)

(3,0%)

Razem

7 259

8 494

 (1 235)

(14,5%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Rafineriana rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva 47,8% 45,5% 19,2% 22,1% 3,5% 3,1% 29,5% 29,3% Średnie destylatyLekkie destylatyFrakcje ciężkiePozostałe 2020 2019

Na skutek trudnych warunków operacyjnych wynikających z braku sprzedaży na morze wobec ograniczonej produkcji ze względu na negatywny efekt makro, agresywnej polityki konkurencyjnej importerów oraz negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 w 2020 roku sprzedaż wolumenowa w segmencie Rafineria ORLEN Lietuva zmniejszyła się o (14,5)% (r/r) do poziomu 7 259 tys. ton. W grupie średnich destylatów, sprzedaż spadła o (10,2)% (r/r) w efekcie znacznego zmniejszenia sprzedaży paliwa lotniczego Jet A-1 o (60,4)% (r/r). Sprzedaż diesla spadła o (3,6)% (r/r). Sprzedaż lekkich destylatów spadła o (13,8)% (r/r), w tym benzyn o (13,9)% (r/r). W 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży ciężkich frakcji o (26,0)% (r/r), w tym asfaltów o (4,2)% (r/r).

Rynek Ukrainy jest otwarty dla dostawców z innych krajów co wpłynęło na wzrost konkurencji. ORLEN Lietuva posiada wieloletnie relacje i kontrakty ze wszystkimi głównymi sieciami handlowymi działającymi na rynku ukraińskim. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN było budowanie wizerunku stabilnego dostawcy, niezależnego od sytuacji geopolitycznej w regionie, który dotrzymuje zobowiązań nawet w tak trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Dzięki temu ORLEN utrzymuje bardzo dobry wizerunek nowoczesnej, solidnej i stabilnej firmy europejskiej. Ważną zaletą ORLEN Lietuva na rynku ukraińskim jest szybkość reakcji, stabilne dostawy i szybka logistyka. Czynniki te pozwalają konkurować z alternatywnymi dostawcami. Rynek ukraiński jest bardzo dynamiczny, ORLEN Lietuva dostosowuje swoją strategię do działań konkurencji także w oparciu o sytuację w rafinerii w Możejkach (marże, produkcja i stan zapasów). Dane dotyczące PKB i konsumpcji paliw zostały przedstawione w sekcji „Otoczenie makroekonomiczne”. 

 

Rynek czeski i słowacki

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny negatywny wpływ na gospodarki czeską oraz rynków eksportowych. Czechy to kraj, którego gospodarka jest mocno uzależniona od przemysłu samochodowego. Długi okres wstrzymania produkcji oraz spadek popytu na samochody osobowe w 2020 roku przyczynił się do spowolnienia gospodarczego i zmniejszonego zapotrzebowania na transport. Niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i rynkowe w postaci PKB i konsumpcji rynkowej miało istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Grupy ORLEN na rynku czeskim i zostało przedstawione w pkt 5.1. niniejszego Sprawozdania.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż

2020

2019

zmiana

zmiana %

 1 2 3 4 5

Lekkie destylaty

843

1 009

 (166)

(16,5%)

Średnie destylaty

2 322

2 916

 (594)

(20,4%)

Frakcje ciężkie

483

671

 (188)

(28,0%)

Pozostałe

174

220

 (46)

(20,9%)

Razem

3 822

4 816

 (994)

(20,6%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynku czeskim

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Rafineria na rynku czeskim 60,8% 60,5% 12,6% 13,9% 4,5% 4,6% 22,1% 21,0% Średnie destylatyLekkie destylatyFrakcje ciężkiePozostałe 2020 2019

Sprzedaż wolumenowa Grupy Unipetrol w 2020 roku zmniejszyła się o (20,6)% (r/r) do poziomu 3 822 tys. ton. (r/r). Sprzedaż średnich destylatów spadła o (20,4)% (r/r), głównie w rezultacie spadku sprzedaży Jet A-1 o (78,9)% (r/r). Sprzedaż oleju napędowego spadła o (18,7)% (r/r) w rezultacie wpływu pandemii. Dodatkowo ujemny wpływ na sprzedaż oleju napędowego wywarła przerwa remontowa w Litwinowie i Kralupach w pierwszej połowie 2020 roku oraz na przełomie listopada i grudnia w Kralupach oraz problemy z instalacją FCC w grudniu 2020 roku. Sprzedaż lekkich destylatów spadła o (16,5)% (r/r), w tym głównie benzyn o (15,2)% (r/r). Pomimo niższego popytu Grupa Unipetrol utrzymała 63,4% udziału w rynku (spadek jedynie o 0,9 p.p. r/r).

Grupa Unipetrol w 2020 roku kontynuowała sprzedaż do szerokiego portfela klientów, w tym do dużych koncernów paliwowych i sieci hipermarketów. Unipetrol sprzedawał swoje produkty na rynkach eksportowych: słowackim, węgierskim, niemieckim, austriackim, jak również polskim, uczestnicząc w strategii optymalizacji przepływów strumieni produktowych wewnątrz Grupy Kapitałowej.

PKN ORLEN kontynuował swoją działalność na lotnisku w Pradze w zakresie tankowania statków powietrznych paliwem dostarczanym przez Unipetrol. W 2020 roku Popyt na paliwo Jet A-1 drastycznie spadł, ruch na lotnisku w Pradze był bardzo niski przez większą część roku.

Konsumpcja benzyny i oleju napędowego na Słowacji spadła, pandemia wpłynęła na spadek zarówno w przypadku sprzedaży benzyny, jak i oleju napędowego w Unipetrol SK.

W 2020 roku spadła także konsumpcja paliw na węgierskim rynku w porównaniu z 2019 aczkolwiek udział w rynku Unipetrol HU w 2020 roku nie zmienił się znacznie w porównaniu z rokiem poprzednim i jest wynikiem bardziej aktywnej i efektywnej działalności na rynku hurtowym oraz nowej strategii sprzedaży, która zapewniła sprzedaż do większej liczby małych i średnich klientów. Unipetrol HU zdołał nieznacznie zwiększyć sprzedaż benzyny i oleju napędowego nawet w tak trudnych okolicznościach.

Wszystkie rynki Grupy Unipetrol oczekują stopniowego powrotu do stanu sprzed pandemii. Konieczna jest odbudowa udziałów w rynku, aby utrzymać pożądany poziom sprzedaży. Na rynku słowackim obecność Unipetrol będzie rosła, ponieważ Benzina zamierza kontynuować rozwój swojej sieci detalicznej.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF