WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Respektowanie wartości i zasad etycznych jest filarem działalności Grupy ORLEN. Nasza misja: „Z natury napędzamy przyszłość odpowiedzialnie” odzwierciedla założenia i cele określone w strategii ORLEN 2030. Realizujemy je zgodnie z credo: „ORLEN. Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie”. 

Wszystkie nasze działania opieramy na fundamentalnych wartościach Grupy ORLEN, którymi są niezmiennie: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność.

W maju 2021 roku nowy Kodeks etyki zastąpił obowiązujący dotychczas dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.”. Grupa ORLEN przyjęła nową misję oraz zaktualizowane credo.

Nowy Kodeks etyki stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad etycznego postępowania dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę, strategię działania i zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej.

Najważniejsze cele:

 • przełożenie etycznych wartości i zasad postępowania na realizację założeń strategii Grupy ORLEN 2030;
 • wspólne rozumienie misji, credo i wartości ORLEN;
 • ujednolicenie systemu etycznego w całej Grupie ORLEN;
 • kształtowanie pożądanych postaw etycznych poprzez odwołanie się do wspólnego Kodeksu etyki;
 • budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej w oparciu o etykę i wartości.

Najważniejsze korzyści:

 • prowadzenie działalności biznesowej i zarządzanie kapitałem ludzkim zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi;
 • zaangażowanie w budowanie wartości ekonomiczno-społecznych, które wyróżnią Grupę ORLEN na tle konkurencji;
 • budowanie zaufania wśród interesariuszy i wzmacnianie pozytywnego wizerunku marki ORLEN;
 • zminimalizowanie wystąpienia ryzyk związanych z kryzysem w zarządzaniu ludźmi;
 • większe zaangażowanie pracowników we wspólną realizację powierzonych im zadań.
 • Opracowanie i wdrożenie nowego Kodeksu etyki oznacza otwarcie nowego rozdziału w zarządzaniu systemem etycznym w Grupie ORLEN, która dynamicznie się rozwija, realizuje ambitną strategię ORLEN 2030, staje się silnym koncernem multienergetycznym, graczem o coraz mocniejszej pozycji międzynarodowej. Kluczowe jest działanie w oparciu o fundamentalne wartości, które są jasno zdefiniowane i niezmienne. Natomiast zasady postępowania, określone w nowym Kodeksie etyki, zostały dostosowane do wymagań nowej strategii i celów biznesowych. Odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej przekłada się na realizację celów strategicznych firmy w długim horyzoncie czasowym. To pozwala utrzymać zaufanie do firmy, także wówczas, gdy stanie ona w obliczu przejściowych problemów. Również w codziennych relacjach kierowanie się wspólnymi etycznymi wartościami ma bezpośredni wpływ na motywację, samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników.
 • Odpowiedzialność za budowanie etycznego środowiska pracy spoczywa na każdym pracowniku. Szczególną rolę odgrywa kadra zarządzająca, która jest odpowiedzialna za budowanie świadomości, promowanie i wspieranie etycznych postaw.
 • Podążając za światowymi trendami w zakresie zgodności z wymaganiami etyki, w strukturze Obszaru Kadr od 1 czerwca 2020 roku funkcjonuje Zespół ds. Etyki. Jego główne zadania obejmują koordynację całości kwestii etycznych, opartych o zapisy Kodeksu etyki, w zgodności z założeniami strategii ORLEN 2030 i wizją rozwoju Grupy ORLEN. W ramach funkcjonowania Zespołu ds. Etyki swoje zadania realizuje Rzecznik ds. Etyki. Autonomiczna i społeczna funkcja Rzecznika ds. Etyki pozostają niezmienne. Zespół ds. Etyki i Rzecznik ds. Etyki mają za zadanie zwiększyć zaangażowanie pracowników w budowanie kultury korporacyjnej, opartej na etyce i wartościach, poprzez wzmocnienie działań komunikacyjnych i szkoleniowych oraz wdrożenie spójnych standardów etycznych w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN.
 • Wartości, zasady i normy określone w Kodeksie etyki obowiązują każdego pracownika Grupy ORLEN od pierwszego dnia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko czy rodzaj umowy. Nawet jeśli część zasad postępowania, ujętych w Kodeksie etyki, nie dotyczy specyfiki danego stanowiska pracy, nie zwalnia to zatrudnionej na nim osoby z obowiązku reagowania czy zgłaszania naruszeń zapisów Kodeksu etyki.
 • Kierunek zmian i prowadzonych działań został doceniony zarówno przez polskich, jak i międzynarodowych ekspertów. W 2021 roku PKN ORLEN, jako jedyna firma w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, został ponownie wyróżniony w prestiżowym rankingu World’s Most Ethical Companies.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF