KONCEPCJA I KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI

Wskaźniki GRI:

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już siódmy raport zintegrowany, który jest kluczowym i kompleksowym dokumentem prezentującym finansową oraz pozafinansową działalność Grupy ORLEN.

Raport Zintegrowany jest skierowany do wszystkich Interesariuszy Grupy ORLEN, w szczególności uczestników Rynku Finansowego, Klientów, Podwykonawców, Dostawców, Społeczności Lokalnych, Pracowników.

Raport Zintegrowany przedstawia działania Grupy ORLEN w 2020 roku. Poprzedni Raport, za 2019 rok, został opublikowany w lipcu 2020 roku. Raporty Zintegrowane są publikowane w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.


W 2020 roku miały miejsce znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu lub metod pomiaru zastosowanych w Raporcie.

Zmiany objęły następujące obszary:

 • rozszerzeniu uległa liczba podmiotów, które podlegają raportowaniu za 2020 rok, co wynika z przejęcia Grupy Energa przez PKN ORLEN w 2020 roku. Grupa Energa działa w obszarze wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i cieplną, a także sprzedaży gazu. Raport uwzględnia informacje i dane dotyczące Grupy Energa za okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku. W przypadku kilku wyłączeń, każdorazowo jest to wyjaśnione w treści Raportu.

 • zmianie uległ również standard raportowania informacji według GRI Standards z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wody i ścieków.
 • rozszerzeniu uległa między innymi liczba raportowanych wskaźników GRI z obszaru Energia. Raport zawiera nowe wskaźniki sektorowe pochodzące z Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU).

Raportowaniem według GRI Standards za 2020 rok nie została objęta:

 • Grupa RUCH, nad którą kontrolę PKN ORLEN przejął w listopadzie 2020 roku i objął 65 proc. akcji spółki. Ze względu na to, że przejęcie miało miejsce na koniec roku 2020 oraz konieczność dostosowania zakresu i systemu zbierania danych w Grupie RUCH do standardów obowiązujących w Grupie ORLEN, RUCH nie został ujęty w Raporcie Zintegrowanym za 2020 rok.

Niektóre aspekty działalności pozafinansowej zostały przedstawione na przykładach wybranych, kluczowych pod względem zakresu działalności spółek z Grupy ORLEN.

Znaczące zmiany w raportowanym okresiedotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw

Zmiany struktury Grupy ORLEN są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach.

Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności. Grupa ORLEN, zdając sobie sprawę z występujących trendów rynkowych, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność w kierunku koncernu multi-energetycznego, czego elementem było przeprowadzenie skutecznego procesu akwizycji Grupy Energa w 2020 roku oraz kontynuacja prac w zakresie pozostałych celów akwizycyjnych. Rozumiejąc znaczenie segmentu detalicznego, Grupa ORLEN kontynuowała rozwój sieci stacji paliw w Polsce i za granicą, jak również rozpoczęła proces budowy obszaru detalu pozapaliwowego, czego wyrazem było nabycie w 2020 roku Grupy RUCH. Grupa ORLEN dąży również do kontynuacji strategicznego rozwoju w zakresie petrochemii i energetyki gazowej, jak również budowy nowych obszarów działalności, takich jak: nowa mobilność, technologie wodorowe, recycling, B+R i cyfryzacja.

Ropa naftowa

PKN ORLEN dostarcza ropę naftową do rafinerii w Płocku oraz trzech rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

W 2020 roku dostawy ropy naftowej na kierunku polskim oraz litewskim przebiegały bez zakłóceń. Na kierunku czeskim zmniejszeniu uległ wolumen zakupionej ropy w maju oraz w czerwcu, z uwagi na wydłużony przestój rafinerii oraz ograniczone możliwości magazynowania.

W 2020 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku (zawarte odpowiednio z firmami Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG) oraz na dostawy ropy drogą morską: umowa długoterminowa z Saudi Arabian Oil Company. Przedmiotowe umowy długoterminowe zapewniały PKN ORLEN blisko 83% dostaw ropy naftowej.

Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii Grupy ORLEN byli zarówno producenci, jak i inne firmy działające na międzynarodowym rynku naftowym. Surowiec dostarczany do Płocka pochodził przede wszystkim z Rosji i Arabii Saudyjskiej, ale zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Nigerii i Norwegii. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Nigerii, Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była w ropę rosyjską, a ponadto zrealizowano dostawy z Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu i Wielkiej Brytanii.

W 2020 roku udział firmy Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Gaz ziemny

Grupa ORLEN to podmiot posiadający największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie.

Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld m3 rocznie. W Grupie ORLEN gaz ziemny wykorzystywany jest przede wszystkim w następujących lokalizacjach:

 • Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku: dla potrzeb produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Zakład Produkcyjny ANWIL we Włocławku: dla potrzeb produkcji nawozów.
 • Zakłady Produkcyjne ORLEN Południe w Trzebini i Jedliczach: dla potrzeb produkcji rafineryjnej, energii elektrycznej oraz ciepła.
 • blok gazowo-parowy CCGT w Płocku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • blok gazowo-parowy CCGT we Włocławku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Zakłady Produkcyjne z Grupy Unipetrol oraz Zakład Produkcyjny w Neratovicach (Spolana): na potrzeby produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej, ciepła oraz produkcji nawozów.
 • Zakład Produkcyjny w Możejkach: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.

Zakupy gazu ziemnego dla Grupy ORLEN w Polsce opierają się głównie na zawartym w roku 2016 kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG. Na bazie aneksów podpisanych w 2020 roku, niniejszy kontrakt będzie obowiązywał do roku 2027 (z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy). Dodatkowo zakupy dokonywane są na umowach uzupełniających, które zawarte zostały z głównymi dostawcami gazu w Polsce i Europie. Kolejnym źródłem gazu są zakupy realizowane na Towarowej Giełdzie Energii. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżanie kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację oraz rozwijanie kompetencji w zakresie obrotu gazem ziemnym. Portfel zawartych umów gazowych pozwala na podejmowanie działań optymalizujących koszty zakupu zarówno w zakresie wyboru indeksów gazowych, jak również miejsca dostaw.

PKN ORLEN posiada umowy przesyłowe zarówno z operatorami krajowymi jak i zagranicznymi, zapewniając tym samym pełną obsługę logistyczną w zakresie przesyłu i dostaw gazu do Zakładu Produkcyjnego w Płocku, CCGT Włocławek oraz CCGT Płock. Ponadto PKN ORLEN rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu ziemnego zarówno do klientów detalicznych, jak również na rynku hurtowym. Grupa ORLEN realizuje także szereg projektów poszukiwawczo – wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu.

W 2020 roku nie występowały podmioty, których udział w dostawach gazu ziemnego przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Węgiel kamienny

Główne paliwo wykorzystywane przez Grupę Energa do produkcji energii elektrycznej i ciepła to węgiel kamienny. Jednostki wytwórcze Grupy Energa zużyły w 2020 roku 826 tys. ton węgla kamiennego i 147 tys. ton biomasy (rok wcześniej wolumeny te wynosiły odpowiednio 1 059 tys. ton oraz 148 tys. ton). Zaopatrzenie Grupy Energa w węgiel kamienny było realizowane głównie przez trzech polskich dostawców, tj. Polską Grupę Górniczą, Lubelski Węgiel „Bogdanka” oraz Jastrzębską Spółkę Węglową.

Standardyi metodyka raportowania

Raport został przygotowany zgodnie z:

 • art. 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Wypełniając powyższy obowiązek, w kwietniu 2020 roku zostało opublikowane „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2020 rok”.
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE). Zastosowane przez Grupę zasady rachunkowości opierają się na standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie dla okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 roku lub okresów wcześniejszych.
 • GRI Standards 2016, wersja Core, z uwzględnieniem GRI 403 Occupational Health and Safety 2018 i GRI 303 Water and Effluents 2018. W Raporcie zostały zaprezentowane wskaźniki pochodzące z 3 uniwersalnych standardów (Foundation, GRI 101), Wskaźniki profilowe (General Disclousers, GRI 102), Podejście do zarządzania (Management Approach, GRI 103) oraz wybrane wskaźniki tematyczne (topic-specific Standards) pochodzące z serii Ekonomicznej (Economic, GRI 200), Środowiskowej (Environmental, 300) i Społecznej (Social, GRI 400). Sprawozdanie zawiera także wybrane wskaźniki sektorowe pochodzące z Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) i Oil and Gas Sector Disclosures (G4 OG).
  GRI Standards jest międzynarodowym standardem raportowania ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów przedsiębiorstwa. Jest to najczęściej stosowany standard raportowania ESG (eng. Environmental, Social, Governance) na świecie.

Zakres informacji zawartych w Raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG. PKN ORLEN podejmuje także działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać nieobowiązkowe wytyczne Komisji Europejskiej (komunikat KE 2019/C 209/01) i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

Układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council.

Tabela zgodności raportowania z wytycznymi Komisji Europejskiej i TCFD

Zalecane przez TCFD ujawnienie informacji

Elementy Dyrektywy NFRD

Model biznesowy

Polityka i procesy należytej staranności

Wyniki

Główne rodzaje ryzyka i zarządzanie nimi

Kluczowe wskaźniki wyników

Zarządzanie

Nadzór Zarządu

√  

 √ 

 

 

 

Rola Zarządu

√   √  

 

 

 

Strategia

Ryzyko i możliwości związane z klimatem

 √  √   √    √  √  

Wpływ ryzyka i możliwości związanych z klimatem

 √  √   √   √  √  

Odporność strategii organizacji

              

Zarządzanie ryzykiem

Procesy mające na celu identyfikację i ocenę

           

Procesy zarządzania

           

 

Uwzględnienie w całościowym zarządzaniu ryzykiem

  

 

 

  

 

Wskaźniki i docelowe wartości

Wskaźniki wykorzystane do przeprowadzenia oceny

 

 

        

Emisje gazów cieplarnianych

              

Docelowe wartości

              

W publikacji zostały pokazane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

W sekcji „ESG” zostały zaprezentowane dobre praktyki realizowane przez Grupę ORLEN oraz kluczowe dane z zakresu ESG
(Środowisko-Społeczeństwo-Ład Korporacyjny).

Przygotowanie treści niniejszego Raportu przebiegało w następujących etapach:

 • W listopadzie 2020 roku zostało przeprowadzone badanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Grupy ORLEN dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W ramach badania została wykonana między innymi rewizja raportowanych aspektów działalności oraz mapy interesariuszy. Konsultacje z interesariuszami polegały na przeprowadzeniu badania ankietowego (metoda ankiety online) oraz indywidualnych wywiadów z przedstawicielami kluczowych i ważnych interesariuszy Grupy ORLEN. Celem konsultacji było poznanie ich opinii i oczekiwań dotyczących zakresu raportowania zintegrowanego za rok 2020 oraz przyszłych działań Grupy ORLEN z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Badanie zostało wykonane zgodnie z międzynarodowym standardem AA1000SES, opisującym zasady dotyczące zarządzania relacjami z interesariuszami.
 • Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i społecznej odpowiedzialności oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy ORLEN.
 • Potwierdzenie mapy Interesariuszy oraz istotnych aspektów raportowania.
 • Zebranie danych obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie ORLEN.
 • Przygotowanie niniejszego Raportu Grupy ORLEN za 2020 rok, w oparciu o zebrane dane zgodnie z m.in. Ustawą o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), GRI Standards 2016, wersja Core i wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego International Integrated Reporting Council.
  Raport Zintegrowany został przygotowany także na podstawie opublikowanych w kwietniu 2021 roku Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za rok 2020, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdania nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2020. Dokumenty te są dostępne na: https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/SprawozdaniaFinansowe.aspx
 • Poddanie Raportu weryfikacji przez niezależnego audytora w oparciu o standard ISAE 3000.

Kluczowefunkcjonalności

Raport Zintegrowany jest publikowany wyłącznie w wersji online, zawiera liczne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikowi dostęp do poszukiwanych treści, między innymi:

Raport również zawiera interaktywne infografiki, między innymi model biznesowyschemat budowy wartości czy mapę rynków.

Raport można również wygenerować w postaci pliku pdf.

W celu przekazania opinii na temat Raportu użytkownicy mają możliwość wypełnienia interaktywnej ankiety.

Sieć połączeń
Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści. Każda podstrona jest powiązana z:

 • Kapitałami – treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: produkcyjny, intelektualny, naturalny, społeczny, ludzki i finansowy. Ułatwia to wyszukanie informacji o kapitałach, które przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.
 • Wskaźnikami GRI Standards – dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative Standards, wersja Core. W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.
 • Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 – w ramach każdej strony wewnętrznej znajdują się ikonki dla poszczególnych Celów, w których realizację wpisuje się Grupa ORLEN.
 • Sekcjami powiązanymi – Każda strona Raportu jest powiązana z dwiema o podobnej lub uzupełniającej tematyce.


Akceptacja Raportuprzez Zarząd

Zarząd PKN ORLEN potwierdza, że Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2020 rok zawiera kompleksowy opis działalności finansowej i pozafinansowej Grupy ORLEN oraz wiarygodność, prawidłowość i rzetelność opublikowanych w nim informacji.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu
Józef Węgrecki
Członek Zarządu
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu
Michał Róg
Członek Zarządu
Armen Artwich
Członek Zarządu
Jan Szewczak
Członek Zarządu
Adam Burak
Członek Zarządu

Przeczytaj również:

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF