TABELA GRI

Wskaźniki GRI:

LISTA WSKAŹNIKÓW GRI UJĘTYCH W RAPORCIE

Numer
standardu
GRI
Tytuł standardu GRI Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika w Raporcie Zintegrowanym Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
Ogólne ujawnienia
GRI 101     Założenia i podstawy raportowania Matryca Istotności,
Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
 
Profil organizacyjny
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-1 Nazwa organizacji O Grupie ORLEN  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Nasze Produkty, Usługi i Marki  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Struktura Grupy ORLEN  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie Struktura Grupy ORLEN  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Akcjonariat i AkcjeStruktura Grupy ORLEN  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-6 Obsługiwane rynki Nasze RynkiStruktura Grupy ORLEN  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-7 Skala działalności O Grupie ORLEN  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Odpowiedzialny Pracodawca   
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-9 Opis łańcucha dostaw Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Zintegrowany System Zarządzania  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-12 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację Strategia
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Organizacje i Stowarzyszenia
Strategia
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Zarządzanie RyzykiemSzanse
Etyka i uczciwość
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości i Zasady Postępowania
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Poszanowanie Praw Człowieka
Ład korporacyjny
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ Organy Zarządzające i Nadzorujace  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-22  Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Organy Zarządzające i Nadzorujace  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-35 Polityki dotyczące wynagrodzeń Polityka Wynagrodzeń  
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-40 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Nasi Interesariusze  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Odpowiedzialny Pracodawca   
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji Interesariuszy angażowanych przez organizację Nasi Interesariusze  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy Nasi Interesariusze,
Zasady Ładu Korporacyjnego
Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony Matryca Istotności  
Praktyka raportowania
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
Struktura Grupy ORLEN
 
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów Matryca Istotności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Matryca Istotności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-49 Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów) Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
Matryca istotności
 
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-50 Okres raportowania Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-52 Cykl raportowania Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-53 Osoba kontaktowa Kontakt  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-55 Indeks GRI Tabela GRI  
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Opinia Audytora  
Podejście do zarządzania (GRI 103)
GRI 103  Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Matryca Istotności,
Badania i Rozwój Technologiczny, Segment Energetyka,
Segment Detal,
Segment Wydobycie,
Funkcje Korporacyjne,
Źródła Zaopatrzenia,
Otoczenie Regulacyjne,
Zasady Ładu Korporacyjnego, Założenia Strategiczne do 2030 roku,
Strategiczne Kierunki Rozwoju Segmentów Biznesowych Grupy ORLEN,
Realizacja Celów Strategii w 2020 roku,
Zarządzanie Ryzykiem
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Badanie i Rozwój Technologiczny, Segment Energetyka,
Segment Detal,
Segment Wydobycie,
Funkcje Korporacyjne,
Źródła Zaopatrzenia,
Otoczenie Makroekonomiczne, Otoczenie Regulacyjne,
Otoczenie Rynkowe,
Zasady Ładu Korporacyjnego, Założenia Strategiczne do 2030 roku,
Strategiczne Kierunki Rozwoju Segmentów Biznesowych Grupy ORLEN,
Realizacja Celów Strategii w 2020 roku,
Zarządzanie Ryzykiem
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Badania i Rozwój technologiczny, Segment Energetyka,
Segment Detal,
Segment Wydobycie,
Funkcje Korporacyjne,
Źródła Zaopatrzenia,
List Prezesa Zarządu,
Otoczenie Regulacyjne,
Otoczenie Rynkowe,
Zintegrowany System Zarządzania,
Zasady Ładu Korporacyjnego,
ESG,
Outlook 2021+
Nasze zobowiązania
Ujawnienia szczegółowe
Tematy ekonomiczne (GRI 200)
Wyniki finansowe
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2020 rok  
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2020 rok  
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2020 rok  
GRI 201 Economic Performance (2016) 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i Instytucji państwowych) ORLEN w Liczbach  
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Strategia
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa,
Strategia
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Nasze Zobowiązania
Strategia
GRI 203 Indirect Economic Impacts (2016) 203-1 Inwestycje infrastrukturalne oraz usługi wspierające Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa
GRI 203 Indirect Economic Impacts (2016) 203-2 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa  
Praktyki dotyczące zamówień
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 204 Procurement impacts (2016) 204-1 Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych w głównych lokalizacjach organizacji Odpowiedzialność wobec Dostawców
Przeciwdziałanie korupcji
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 205 Anti-corruption (2016) 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 205 Anti-corruption (2016) 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
Poszanowanie praw człowieka
GRI 103  Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Wartości i Zasady Postępowania
Poszanowanie Praw Człowieka
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Wartości i Zasady Postępowania
Poszanowanie Praw Człowieka

GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Wartości i Zasady Postępowania
Poszanowanie Praw Człowieka 

Tematy środowiskowe (GRI 300)
Materiały
GRI 301 Materials (2016) 301-1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości Surowce i Procesy Produkcyjne
Energia
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Zarządzanie Energią
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zarządzanie Energią
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zarządzanie energią
GRI 302 Energy (2016) 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Zarządzanie Energią
Woda i Ścieki
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 303 Water and Effluents (2018) 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 303 Water and Effluents (2018) 303-3 Pobór wód Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 303 Water and Effluents (2018) 303-4 Odprowadzanie wód Gospodarka wodno-ściekowa
Wskaźnik własny Łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu Gospodarka wodno-ściekowa
Bioróżnorodność
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Ochrona Bioróżnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ochrona Bioróżnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ochrona Bioróżnorodności
GRI 304 Biodiversity (2016) 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi. Ochrona Bioróżnorodności
GRI 304 Biodiversity (2016) 304-3 Siedliska chronione lub przywrócone Ochrona Bioróżnorodności
GRI 304 Biodiversity (2016) 304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem Ochrona Bioróżnorodności
Emisje
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność za Klimat
GRI 305 Emissions (2016) 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Emisje do Powietrza
GRI 305 Emissions (2016) 305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi Emisje do Powietrza
GRI 305 Emissions (2016) 305-7 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Emisje do Powietrza
Odpady
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność za Klimat
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-2 Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Odpady
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-3 Łączna liczba i objętość znaczących wycieków Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-4 Waga transportowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie Odpady
Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Nakłady Inwestycyjne
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Nakłady Inwestycyjne
GRI 104 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Nakłady Inwestycyjne
Wskaźnik własny Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska Nakłady Inwestycyjne
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność za Klimat,
Polityki i Wewnętrzne Akty OrganizacyjneSkargi
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność za Klimat
GRI 307 Environmental Compliance (2016) 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska Odpowiedzialność za Klimat
Ocena środowiskowa dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność wobec Dostawców   
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność wobec Dostawców   
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 308 Supplier Environmental Assessment (2016) 308-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych Odpowiedzialność wobec Dostawców
Tematy społeczne (GRI 400)
Zatrudnienie
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 401 Employment (2016) 401-1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, wskaźnik fluktuacji pracowników Odpowiedzialny Pracodawca  
GRI 401 Employment (2016) 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Odpowiedzialny Pracodawca  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, analiza zdarzeń wypadkowych Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-3 Medycyna Pracy Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w obszarze BHP Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-5 Szkolenia BHP Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-6 Promocja zdrowego stylu życia Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływów na bezpieczeństwo i higienę pracy bezpośrednio zwiazanych z relacjami biznesowymi Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-9 Wypadki przy pracy Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-10 Choroby zawodowe Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
Wskaźnik własny Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi Odpowiedzialny Pracodawca
Edukacja i szkolenia
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 404 Training and education (2016) 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 404 Training and education (2016) 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Odpowiedzialny Pracodawca
Różnorodność i równość szans
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Polityka Różnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Polityka Różnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Polityka Różnorodności
GRI 405 Diversity and equal opportunity (2016) 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności Polityka Różnorodności
Ocena społeczna dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność wobec Dostawców
GRI 414 Supplier Social Assessment (2016) 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych Odpowiedzialność wobec Dostawców
Polityka publiczna
GRI 415 Public Policy (2016) 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa  
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 416 Customer Health and Safety (2016) 416-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu, z uwzględnieniem rodzajów skutków Odpowiedzialność wobec Klientów
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
GRI 417 Marketing and Labeling (2016) 417-1 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym Surowce i Procesy Produkcyjne
Ochrona prywatności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność wobec Klientów
GRI 418 Customer Privacy (2016) 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych Odpowiedzialność wobec Klientów
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach Surowce i Procesy Produkcyjne
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzajów działalności Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju Surowce i Procesy Produkcyjne
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży energetycznej
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4 EU1 Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne Zarządzanie Energią
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4 EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii Zarządzanie Energią
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4  EU5 Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 Emisje do Powietrza
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4 EU11 Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii i wymogi regulacyjne Zarządzanie Energią

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF