OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

Wskaźniki GRI:

Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego.

Sytuacja gospodarcza na rynkach operacyjnych Grupy ORLEN oraz notowania paliw na rynkach światowych mają istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych oraz ceny ich sprzedaży.

Podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jest wskaźnik PKB, który determinowany przez konsumpcję, inwestycje oraz eksport pozwala ocenić poziom gospodarki.

Ze zmianami wskaźnika PKB zazwyczaj skorelowane są zmiany konsumpcji paliw i stopy bezrobocia.

Wskaźnik PKBi konsumpcja paliw

image/svg+xml Olej napędowy Benzyna 2,2 2,6 1,3 0,6 (4,9) 2016 2017 2018 2019 2020 37,85 35,16 2019 2020 (7,1)% 17,97 16,22 2019 2020 (9,7)% NIEMCY 2,5 5,2 3,2 2,3 (5,6) 2016 2017 2018 2019 2020 5,03 4,79 2019 2020 (4,7)% 1,62 1,47 2019 2020 (9,2)% CZECHY Konsumpcja paliwmln ton Wzrost PKBZmiana % w stosunku do okresu poprzedniego 3,1 4,8 5,4 4,5 (2,7) 2016 2017 2018 2019 2020 17,43 16,88 2019 2020 (3,2)% 4,74 4,39 2019 2020 (7,3)% POLSKA 2,5 4,3 3,9 4,3 (0,8) 2016 2017 2018 2019 2020 1,72 1,71 2019 2020 (0,6)% 0,25 0,25 2019 2020 (3,1)% LITWA

Źródło: PKB na podstawie EUROSTAT.
Konsumpcja - opracowane na bazie szacunków własnych, danych Agencji Rynku Energii S.A. Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.

Ceny produktów rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN ustalane są w większości przypadków w oparciu o ich notowania na rynkach towarowych wyrażonych w walutach obcych.

Koszty związane z zakupem podstawowych surowców, w tym ropy naftowej oraz obsługi zadłużenia są również wyrażone głównie w walutach obcych takich jak USD czy EUR.

W rezultacie zmiany kursów wymiany tych walut względem złotego mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy ORLEN.

image/svg+xml 2016 2017 2018 2019 2020 3,94 3,78 3,61 3,84 3,90 4,36 4,26 4,26 4,30 4,44 Średni kurs walutowy Kurs EUR/PLN Kurs USD/PLN

Źródło: Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Wśród czynników zewnętrznych typowych dla branży rafineryjnej i petrochemicznej kluczowe znaczenie mają następujące parametry makroekonomiczne: cena ropy naftowej, tzw. dyferencjał Brent/Ural oraz marże na produktach rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN.

 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Grupę ORLEN jest ropa naftowa, której światowe ceny podlegają wahaniom w efekcie zmian w globalnym popycie i podaży oraz pod wpływem czynników geopolitycznych. W związku z około 76% udziałem rop zasiarczonych w strukturze przerobu ropy Grupy ORLEN istotny wpływ na wyniki operacyjne wywiera również dyferencjał Ural/Brent.

image/svg+xml Notowania ropy Brent 44 54 71 64 42 2015 2017 2018 2019 2020 2,5 1,4 1,5 0,8 0,6 2016 2017 2018 2019 2020 Dyferencjał Ural/Brent

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki operacyjne Grupy ORLEN są w znacznym stopniu uzależnione od różnic pomiędzy cenami rynkowymi produktów naftowych i cenami ropy naftowej oraz innych surowców niezbędnych do ich wytwarzania – tzw. cracki. Koszty nabycia surowca i ceny po jakich Grupa ORLEN może ostatecznie sprzedać produkty rafinacji ropy naftowej uzależnione są od wielu czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym m.in.:

  • zmian podaży/popytu na produkty rafineryjne i petrochemiczne,
  • rozwoju mocy produkcyjnych światowej branży rafineryjnej,
  • zmian w kosztach eksploatacyjnych związanych z procesami technologicznymi (koszty energii, mediów, remontów),
  • zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska i innych, które mogłyby się wiązać ze znacznymi wydatkami dla Grupy ORLEN.

Marże („crack”) rafineryjne (USD/t) i petrochemiczne (EUR/t) z notowań.

image/svg+xml 142 151 138 130 76 2016 2017 2018 2019 2020 benzyna 71 86 102 108 55 2016 2017 2018 2019 2020 olej napędowy (125) (112) (146) (158) (96) 2016 2017 2018 2019 2020 ciężki olej napędowy paliwo lotnicze 93 115 146 144 43 2016 2017 2018 2019 2020 w EUR / t w USD / t 507 370 280 300 355 2016 2017 2018 2019 2020 polietylen 529 478 412 418 427 2016 2017 2018 2019 2020 polipropylen 610 653 641 571 518 2016 2017 2018 2019 2020 etylen propylen 359 477 532 480 448 2016 2017 2018 2019 2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Do kierunkowego oszacowania wpływu zmian czynników makroekonomicznych na wyniki Grupy ORLEN służy tzw. Modelowa Marża Downstream, która odzwierciedla bazową strukturę koszyka wsadów oraz uzyskiwanych z nich produktów rafineryjnych i petrochemicznych skalkulowanych w oparciu o notowania rynkowe.

image/svg+xml 11,7 12,8 12,2 10,7 7,3 2016 2017 2018 2019 2020 Modelowa marża Downstream [USD/bb]

Struktura produktowa marży Downstream– marże crack z notowań dla podstawowych produktów

image/svg+xml Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 Etylen 518 571 641 653 610 Produkty petrochemiczne (EUR/t) Propylen 448 480 532 477 359 Benzen 147 184 261 398 296 Paraksylen 300 431 448 418 431 Benzyna 76 130 138 151 142 Olej napędowy 55 108 102 86 71 Ciężki olej napędowy (96) (158) (146) (112) (125) SN 150 173 102 191 295 139 Produkty rafineryjne (USD/t)

W ramach segmentu Rafinerii i Petrochemii kalkulowana jest również Modelowa Marża RafineryjnaModelowa Marża Petrochemiczna.

image/svg+xml 5,3 6,4 5,1 5,2 2,2 2016 2017 2018 2019 2020 Modelowa marża rafineryjna [USD/bbl] 960 933 885 859 839 2016 2017 2018 2019 2020 Modelowa marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Wyniki segmentu energetyka są silnie powiązane z cenami energii elektrycznej oraz kosztami gazu ziemnego, węgla kamiennego i uprawnień do emisji (EUA).

image/svg+xml 68 82 105 69 53 2016 2017 2018 2019 2020 Ceny gazu ziemnego [PLN/MWh] 160 158 223 230 209 2016 2017 2018 2019 2020 Ceny energii elektrycznej [PLN/MWh]

Źródło: Na podstawie danych TGE.

image/svg+xml 5,3 5,8 15,9 24,8 24,8 2016 2017 2018 2019 2020 Ceny uprawnień do emisji [EUR/t] 8,77 9,22 10,95 11,99 11,92 2016 2017 2018 2019 2020 Ceny węgla wraz z transportem [EUR/t]

Źródło: Na podstawie danych Bloomberg i Polskiego Rynku Węgla.

Wyniki segmentu Wydobycie w dużym stopniu uzależnione są od aktualnych notowań ropy CLS (Canadian Light Sweet) oraz gazu AECO.

image/svg+xml 40 48 53 52 34 2016 2017 2018 2019 2020 Cena ropy CLS [USD/bbl] 2,1 2,1 1,5 1,7 2,1 2016 2017 2018 2019 2020 Notowania AECO Natural gas [CAD/GJ]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Analizawrażliwości

Analiza wrażliwości na zmiany kluczowych parametrów makroekonomicznych1 [mln PLN]

Modelowa Marża Downstream (+/-) Zmiana o 1 USD/bbl Dyferencjał Ural/Brent (+/-) Zmiana o 1 USD/bbl Modelowa Marża Petrochemiczna (+/-) Zmiana o 100 EUR/t Modelowa Marża Rafineryjna (+/-) Zmiana o 1 USD/bbl Marża hurtowa w Polsce (+/-) Zmiana o 1 USD/t Marża detaliczna w Polsce (+/-) Zmiana o 1 gr/l Wpływ zmian ropy naftowej (+/-) Zmiana o 10 USD/bbl Wpływ zmian cen ropy w Kanadzie (+/-) Zmiana o 5 CAD/bbl Wpływ zmian cen gazu w Kanadzie (+/-) Zmiana o 0,5 CAD/bbl (846) 846 (846) 846 (501) 501 (398) 398 (44) 44 (70) 70 (231) 231 (32) 32 (28) 28 Średnioroczny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA LIFO [mln PLN]
  • Szacunkowy wpływ zmian modelowej marży downstreammodelowej marży rafineryjnej przy założeniu mocy przerobowych Grupy ORLEN w wysokości około 217 mln baryłek.
  • Szacunkowy wpływ zmian dyferencjału Ural/Brent przy założeniu mocy przerobowych ropy URAL w Grupie ORLEN na poziomie około 129 mln baryłek.
  • Szacunkowy wpływ zmiany modelowej marży petrochemicznej przy założeniu sprzedaży polimerów w Grupie ORLEN na poziomie około 896 ton (Unipetrol / 498 tys. ton oraz BOP (50%) / 398 tys. ton).
  • Szacunkowy wpływ zmiany marży hurtowej przy założeniu wolumenu sprzedaży benzyn i oleju napędowego w Polsce w wysokości około 11,4 mln ton, natomiast wpływ zmiany marży detalicznej przy sprzedaży paliw w Polsce w wysokości około 7,0 mld litrów.
  • Szacunkowy wpływ zmiany ceny ropy naftowej skalkulowany przy wykorzystaniu struktury koszyka produktów i wsadów z modelowej marży downstream, obejmuje głównie efekt wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne.
  • Szacunkowy wpływ zmian notowań węglowodorów w Kanadzie przy założeniu produkcji węglowodorów na poziomie około 6,3 mln baryłek boe/rok.

1) Wpływ zmian powyższych parametrów został oszacowany przy założeniu braku zależności pomiędzy nimi, a także innymi parametrami kształtującymi wyniki Grupy ORLEN. Zmiany czynników makroekonomicznych mogą oddziaływać dodatkowo na inne elementy takie jak optymalizacja struktury koszyka produktów, kierunki sprzedaży czy stopnień wykorzystania mocy przerobowych, co może mieć dodatkowy wpływ na wyniki działalności.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF