ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC DOSTAWCÓW

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Dostawcy stanowią jedną z kluczowych grup Interesariuszy Grupy ORLEN. Są zobowiązani zaakceptować zdefiniowane kryteria dotyczące wartości ORLEN i odpowiedzialności. Obszar Zakupów ściśle współpracuje z Interesariuszami, analizuje ich potrzeby, ustala wspólne priorytety, plany, kluczowe wskaźniki efektywności i usprawnienia.

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, lecz także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. Kodeksie postępowania dla Dostawców”. Kodeks jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN. Dostawcy kwalifikowani są do współpracy zgodnie z wystandaryzowanymi, spójnymi w Grupie ORLEN kryteriami społecznymi, środowiskowymi, prawnymi i etycznymi. Wszyscy dostawcy i oferenci Grupy ORLEN zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania wymogów w zakresie przestrzegania praw człowieka, prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych, ale także dbania o środowisko naturalne. Akceptacja „Kodeksu postępowania dla Dostawców” przez oferentów i dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych. W przypadku braku akceptacji przez oferenta, jego oferta nie bierze udziału w dalszym procesie zakupowym z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych.

„Kodeks postępowania dla Dostawców” ma na celu promocję odpowiedzialności wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. Ponadto, w ramach postępowania zakupowego, każdy z Oferentów zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.

 

 

2020

2019

Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN ORLEN”, „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.” Lata 2020 i 2019.

[%]

100

100

Grupa ORLEN korzysta z usług starannie wybranych dostawców. W 2020 roku w PKN ORLEN zostało zrealizowanych prawie 4 000 postępowań przetargowych. Spółka współpracowała z ponad 8 500 dostawcami. W ramach całej Grupy ORLEN współpracowano z ponad 24 000 dostawcami.

W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych, rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany został model kwalifikacji dostawców w strategiach zarządzania kategoriami zakupowymi, a kluczowi dostawcy podlegają regularnej ocenie w ramach procesu oceny współpracy z dostawcami. Kryteria kwalifikacji i oceny dostawców zostały opracowane, między innymi w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, finansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z dostawcami.

Kluczowym elementem odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest rozpoczęty w grudniu 2020 roku Projekt Centralizacji Zakupów w ramach Grupy ORLEN. Głównym celem Projektu jest przekształcenie organizacji zakupowej w centralną organizację dla Grupy ORLEN. Model centralizacji, zgodny ze światowymi standardami (benchmark 15 firm z branży Oil&Gas), zakłada stworzenie organizacji centralnej hybrydowej, w której funkcja zakupowa realizowana będzie głównie centralnie w PKN ORLEN (ok. 80% wydatków). Realizacja Projektu znacząco zwiększy efektywność funkcji zakupowej, przede wszystkim dzięki odejściu od rozproszonej struktury organizacyjnej.

Wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku stanowiły w 2020 roku około 11,5 %* wydatków PKN ORLEN (*nie uwzględniono wydatków dla dostawców ropy naftowej i gazu ziemnego). Koncern współpracuje z dostawcami z najbliższego otoczenia, wpływając tym samym na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizując strategię odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw.

W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN: Unipetrolu (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców, którzy zlokalizowani są w wyżej wymienionych miastach, wyniósł w 2020 roku, kolejno – 1,4% i 1,06%.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF