ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Jest zatrudnionych w niej ponad 33 tys. osób, co razem z rodzinami pracowników, daje ponad 120 tys. osób, na których życie Koncern ma bezpośredni wpływ.

Dodatkowo, inwestycje, bieżące remonty i przeglądy oraz prace serwisowe wykonywane przez firmy na rzecz spółek z Grupy ORLEN, to kolejne miejsca pracy dla kilkunastu tysięcy osób. Natomiast na stacjach paliw Grupy ORLEN zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji pracuje ponad 27 tys. osób.

PKN ORLEN wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy ORLEN przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji i organizacji.

Spółki Grupy ORLEN są kluczowymi płatnikami podatków lokalnych w lokalizacjach, w których prowadzą swoją działalność. Przykładowo, łączna wysokość wpływów do budżetu miasta Płocka związanych z funkcjonowaniem PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN zlokalizowanych w tym mieście wyniosła w 2020 roku ponad 250 mln zł.

Podatki lokalne zapłacone przez spółki Grupy ORLEN w głównych lokalizacjach w 2020 roku:

1Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek: PKN ORLEN, ORLEN Asfalt, ORLEN Koltrans, ORLEN Paliwa, ORLEN Serwis, ORLEN Eko, ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja, Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Ochrona.
2Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek: ANWIL, ORLEN Laboratorium i ORLEN SERWIS.
3Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy Grupy Energa.
4Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.
5Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska. Dotyczy spółek: ORLEN Południe, ORLEN Oil, ORLEN Serwis, ORLEN Asfalt, ORLEN Laboratorium.
6Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska. Dotyczy spółek: ORLEN Laboratorium, ORLEN Oil, ORLEN Południe.
7Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa ORLEN Unipetrol.
8Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa ORLEN Unipetrol.
9Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa ORLEN Unipetrol.
10Obejmuje podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie ORLEN Lietuva.

RealizacjaStrategii CSR

W 2020 roku kontynuowano rozpoczętą rok wcześniej realizację „Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, która została stworzona w oparciu o strategię biznesową koncernu, wewnętrzny kodeks etyczny oraz „Agendę 2030” – rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju w wymiarze zarówno globalnym jak i lokalnym. Obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych, priorytetami Strategii CSR są: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Programu Dostępność Plus. Strategia CSR jest realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi.

W celu jak najlepszej realizacji Strategii CSR wyznaczane są priorytety działań. W latach 2019-2020 nacisk został położony na realizację projektów związanych z ochroną środowiska, wzmocnieniem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa na drogach, a także promocją i ochroną zdrowia, szczególnie podczas pandemii COVID-19, w walkę w którą PKN ORLEN był aktywnie zaangażowany. Angażuje się także w projekty związane z profilaktyką zdrowotną czy edukacją w zakresie aktywnego i zdrowego stylu życia. Pracownikom i kontrahentom zapewnione są najlepsze możliwe warunki BHP, doskonalone jest bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków społecznościom lokalnym. Także ochrona środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności. PKN ORLEN wraz ze spółkami Grupy ORLEN podejmuje szereg inicjatyw służących kształtowaniu wrażliwości ekologicznej, ochronie bioróżnorodności oraz optymalizacji wpływu działalności.

Więcej informacji w sekcji „Strategia CSR”.

Zaangażowaniespołeczne

Główne cele realizowane w ramach obszaru Społeczeństwo w ramach Strategii CSR to: wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia, dbanie o dziedzictwo narodowe.

W 2020 roku kontynuowana była realizacja programów o zasięgu ogólnopolskim pozwalających dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.: programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi”„ORLEN dla Strażaków” oraz program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Fundacja ORLEN przeprowadziła kolejne edycje programów stypendialnych, między innymi „Dla Orłów” – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, dla studentów – „BONA FIDE”.

W 2020 roku miała miejsce również I edycja programu grantowego „Zdrowie dla Płocka", skierowanego do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

W 2020 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka PKN ORLEN kontynuował realizację umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie dotyczącej pionierskiej w skali kraju współpracy pn. „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. Projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc oraz pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Głównym założeniem projektu jest podjęcie inicjatyw prozdrowotnych i zdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników tych chorób. Program ma również na celu uświadomić mieszkańcom Płocka i okolic konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Działania zrealizowane w ramach Programu w 2020 roku:

 • W styczniu 2020 roku uruchomiono infolinie: pulmonologiczną i onkologiczną dla mieszkańców i kadry medycznej z Płocka i okolic. Lekarze z dziedziny onkologii i pulmonologii informują o możliwościach diagnozy i leczenia.
 • W kwietniu 2020 roku uruchomiono stronę programu www.zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl, która zawiera szereg informacji o programie, prowadzonych działaniach, profilaktyce, leczeniu.
 • W sierpniu 2020 roku utworzono w Płocku Punkt Pomocy Palącym, który umożliwia dostęp do lekarza, psychologa, dietetyka.
 • Opracowano materiały szkoleniowe dla kadry medycznej dot. leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego.
 • Opracowano materiały edukacyjne dla dzieci poruszające tematykę zdrowego stylu życia i dbania o higienę.
 • Opracowano materiały edukacyjne dla dorosłych dot. zdrowego stylu życia i negatywnych skutków palenia.
 • 29 sierpnia 2020 roku dla mieszkańców Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego zorganizowano piknik rodzinny „Zdrowie dla Płocka”. Odwiedzający piknik mogli m.in. otrzymać informacje dotyczące programu zdrowotnego dla Płocka, przeprowadzić konsultacje i porady medyczne w specjalnych strefach CENTRUM MEDYCZNE MEDICA oraz NFZ czy odbyć szkolenie z pierwszej pomocy na wirtualnych goglach VR. Plenerowy piknik rodzinny został zaplanowany w sposób uwzględniający wymogi reżimu sanitarnego.
 • W związku z programem zdrowotnym, Fundacja ORLEN uruchomiła program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – w 2020 roku odbyła się I edycja programu grantowego „Zdrowie dla Płocka”, skierowanego do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Wnioski złożyło 68 organizacji. Granty opiewające łącznie na 300 tys. zł trafiły do 28 organizacji, a środki zostały wykorzystane m.in. na organizację szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących zapobiegania zachorowaniom. Beneficjentami zostały m.in. płockie miejskie przedszkola, szkoły podstawowe, ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich.
 • Realizując założenia Programu, zakupiono i przekazano 5 spirometrów do następujących jednostek: Szpitala Wojewódzkiego w Płocku (2 sztuki), CENTRUM MEDYCZNE MEDICA w Płocku (Galeria Mosty), Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz ARION Med sp. z o.o. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN aktywnie udzielały wsparcia rzeczowego oraz finansowego w celu zwalczania epidemii COVID-19.

Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz służb mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. W przypadku klientów stacji paliw ORLEN dużym ułatwieniem w sytuacji epidemiologicznej była możliwość dokonywania płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze bez konieczności podchodzenia do kasy.

 • Wśród beneficjentów darowizn PKN ORLEN oraz Fundacji ORLEN znalazły się m.in.: Agencja Rezerw Materiałowych, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, Szpital w Płońsku, Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockie” pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. Fundacja ORLEN otrzymała nagrodę „Bene Meritus de Aegrotis et Institiuto” Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego za pomoc w walce z pandemią.
 • Pięć wysokiej klasy respiratorów otrzymał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Dwa respiratory PKN ORLEN przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Ponadto placówki te, a także Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, dostały od PKN ORLEN indywidualne zestawy ochrony biologicznej, składające się m.in. z kombinezonów, masek, rękawic i nakładek na buty. Koncern przekazał szpitalom także płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, trójwarstwowe maski, okulary i rękawiczki ochronne oraz rękawice do mycia karetek.
 • Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN placówki medyczne mogły m.in. poszerzyć bazę laboratoryjną, zakupić karetki, sprzęt medyczny, a także sprzęt ochrony osobistej. Fundacja zareagowała na potrzeby zgłaszane przez szpitale i tak np. wsparła Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przekazując darowiznę, która pokryła koszty zakupu paliwa dla karetek przez 3 miesiące. Pomoc ze strony PKN ORLEN na działania związane z walką z pandemią COVID-19 otrzymała również Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli. Na jej potrzeby przekazano dwa samochody dostawcze. Koncern przekazał również maseczki ochronne Agencji Rezerw Materiałowych.

 • W Płocku wsparcie otrzymał Wojewódzki Szpital Zespolony, płyny do dezynfekcji oraz wyposażenie ochronne przekazano również Komendzie Miejskiej Policji, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, a także sanepidowi i lokalnym organizacjom pozarządowym.
 • W obliczu szczególnie trudnej sytuacji w Domach Pomocy Społecznej, PKN ORLEN zdecydował o zaopatrzeniu najbardziej potrzebujących placówek w środki higieny i ochrony. Domy Pomocy Społecznej otrzymały maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Koncern przekazał na rzecz Watykanu i Urzędu Dobroczynności Apostolskiej środki ochrony niezbędne do walki z pandemią COVID-19. Darowizna trafiła do najbardziej potrzebujących, którzy pozostają pod bezpośrednią opieką Jałmużnika Papieskiego – Kardynała Konrada Krajewskiego. Środki ochrony otrzymali m.in. bezdomni, migranci oraz pacjenci domu opieki.
 • Pomoc otrzymała również Komenda Główna Policji w Warszawie. Przekazane przez PKN ORLEN m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji oraz kombinezony ochronne stanowiły duże wsparcie dla bezpieczeństwa osobistego policjantów, walczących na co dzień wraz z innymi służbami „na pierwszej linii” z pandemią.

Szybka reakcja PKN ORLEN na sytuację kryzysową wywołaną przez pandemię została doceniona przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) – Koncern zwyciężył w konkursie European RC Awards w kategorii „Ulepszanie i przekształcanie linii produkcyjnych”, w którym oceniane były takie inicjatywy jak utrzymanie produkcji przez cały kryzys, przyspieszenie produkcji lub zmiana linii produkcyjnych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na produkty o znaczeniu krytycznym itp. W 2020 roku nagrody European RC Awards zostały przyznane za inspirujące i skuteczne inicjatywy, które oferują Realizatorzy Programu Responsible Care w całej Europie jako wsparcie w czasie kryzysu. W ocenie działań podmiotów pod uwagę brane były m.in. inicjatywy, które mają na celu ochronę pracowników i zdrowia publicznego, utrzymanie krytycznych łańcuchów wartości oraz wspieranie społeczności odpowiednimi rozwiązaniami, produktami / procesami, darowiznami itp.

W ramach walki z pandemią przeprowadzono także następujące działania:

 • „Pomoc szpitalom w walce z pandemią” – uruchomiono nową nagrodę w programie lojalnościowym VITAY, została wprowadzona do katalogu 1 kwietnia 2020 roku (była to realizacja pomysłu jednego z klientów VITAY, który podzielił się nim na profilu PKN ORLEN na Facebooku). Wartość pieniężną punktów przekazywano Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na wsparcie szpitali.
 • „Program grantowy „Komputer dla Rodzinnego Domu Dziecka” – Fundacja ORLEN przeznaczyła ponad 500 tysięcy złotych na zakup sprzętu elektronicznego pomagającego w domowej edukacji. Fundacja wsparła placówki w zakupie komputerów niezbędnych do nauki uczniów w okresie zawieszenia zajęć w szkołach. Każdy współpracujący z Fundacją Rodzinny Dom Dziecka mógł ubiegać się o grant w wysokości do 3 tysięcy złotych na zakup sprzętu elektronicznego. Wsparcie otrzymało blisko 200 placówek. Środki zostały przeznaczone na m.in. zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów, czy akcesoriów komputerowych.
   

W 2020 roku realizowano również projekty społeczne, których celem było zmniejszanie nierówności. Kierowane były do dzieci – podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz do seniorów. Na początku 2020 roku udało się zorganizować bezpłatne pokazy filmowe w ramach projektu „Kino z ORLENEM”, który został zainicjowany w 2019 roku. Pokazom towarzyszyły prelekcje gości specjalnych dotyczące zasad bezpieczeństwa. W wydarzenia angażowali się wolontariusze Fundacji ORLEN.

Wsparciesportu, kultury, sponsoring społeczny

PKN ORLEN jako pierwszy w Polsce opublikował raport roczny za 2020 rok poświęcony działalności sponsoringowej. Raport zawiera szeroki opis projektów wspieranych przez ORLEN, efektów działalności sponsoringowej oraz wypracowanych przez lata dobrych praktyk w zakresie współpracy ze sportowcami i związkami sportowymi, instytucjami kultury oraz partnerami społecznymi.

PKN ORLEN jest największym Sponsorem Polskiego Sportu, wspierając sport zawodowy i amatorski.

ORLEN Firma 1 Firma 2 54% 43% 20% 18% 13% 13% Najaktywniejsi sponsorzy– działalność sponsoringowa ogółem​ *Źródło: Raport z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PKN ORLEN. Grudzień 2020​„Czy potrafisz wymienić 5 firm działających w Polsce, które według Ciebie najczęściej angażują się w działalność sponsoringową?​ 2020 ogółem 2019 ogółem
ORLEN Firma 1 Firma 2 45% 33% 18% 20% 14% 16% Najbardziej znanisponsorzy sportu *Źródło: Raport z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PKN ORLEN. Grudzień 2020​„Spróbuj wymienić do 5 firm lub marek (zarówno polskich jak i międzynarodowych), które najbardziej kojarzą Ci się ze sponsorowaniem lubwspieraniem sportu”. 2020 ogółem 2019 ogółem
ORLEN Firma 1 Firma 2 24% 16% 10% 10% 13% 10% *Źródło: Raport z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PKN ORLEN. Grudzień 2020​„Spróbuj wymienić do 5 firm lub marek (zarówno polskich jak i międzynarodowych), które najbardziej kojarzą Ci się ze sponsorowaniem lubwspieraniem kultury i sztuki”. Najbardziej znanisponsorzy kultury i sztuki​ 2020 ogółem 2019 ogółem
ORLEN Firma 1 Firma 2 20% 10% 10% 11% 9% 10% *Źródło: Raport z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PKN ORLEN. Grudzień 2020​„Spróbuj wymienić do 5 firm lub marek (zarówno polskich jak i międzynarodowych), które najbardziej kojarzą Ci się ze wspieraniemdziałalności charytatywnej i akcji społecznych.”. Najbardziej znanisponsorzy akcji społecznych i charytatywnych​ 2020 ogółem 2019 ogółem
ORLEN Firma 1 Firma 2 86% 54% 22% *Źródło: Raport z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PKN ORLEN. Grudzień 2020​„Które z poniższych firm paliwowych Twoim zdaniem najbardziej angażują się w działalność sponsoringową”? Najaktywniejsi sponsorzyz branży paliwowej 2020 ogółem

Wartość mediowa marek PKN ORLENw 2020 roku (sport i kultura)

 

Łączna wygenerowana wartość mediowa wynikająca z efektywnych ekspozycji marek PKN ORLEN w polskich mediach wynosi 362 mln PLN *

 


*źródło: Raport Pentagon Research "Marki PKN ORLEN, wartość mediowa styczeń - grudzień 2020"

Od 2019 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w najbardziej elitarną dyscyplinę motoryzacyjną – Formułę 1, co związane jest z silną ekspansją zagraniczną, budową rozpoznawalności marki ORLEN w kontekście międzynarodowym i procesem co-brandingu stacji należących do koncernu. Od 2020 roku jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą rezerwowym i testowym jest Robert Kubica. Kolejnym projektem wspierającym budowanie rozpoznawalności marki ORLEN na rynkach zagranicznych był start Roberta Kubicy z zespołem ORLEN Team ART w najbardziej prestiżowej niemieckiej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Masters.

W zakresie motorsportu koncern jest obecny także w wielu innych dyscyplinach. W barwach funkcjonującego od 21 lat ORLEN Teamu występują zawodnicy reprezentujący: cross country, rajdy samochodowe, żużel i motoparalotniarstwo, a od 2020 roku także motorowodną Formułę 1 i akrobacje lotnicze. Spółka wspiera jedyny profesjonalny zespół rajdowy cross country w Polsce, którego członkowie uczestniczą w najtrudniejszych i najbardziej wymagających rajdach. Jakub Przygoński, Maciej Giemza, Adam Tomiczek i Kamil Wiśniewski brali udział w 42. edycji Rajdu Dakar. W 2020 roku Jakub Przygoński zdobył Rajdowe Samochodowe Mistrzostwo Polski Samochodów Terenowych, ponadto po raz czwarty stanął na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski w drifcie. Z kolei Kacper Wróblewski został Rajdowym Wicemistrzem Słowacji, a Bartosz Zmarzlik obronił tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu.

PKN ORLEN w ramach upamiętnienia 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, zwanej również „Cudem nad Wisłą”, dokonał motorsportowej reinterpretacji historii, organizując w centrum Warszawy spektakularny pojedynek wyścigowy pomiędzy zawodnikami ORLEN Team – Robertem Kubicą i Bartkiem Marszałkiem, reprezentującymi klasyczną i wodną Formułę 1.

Do Grupy Sportowej ORLEN, skupiającej zawodników indywidualnych otrzymujących od PKN ORLEN wsparcie finansowe, należy niemal 30 utytułowanych sportowców, między innymi wielokrotni mistrzowie i medaliści najważniejszych imprez lekkoatletycznych – igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, rozgrywanych zarówno w halach, jak i otwartych stadionach w tym.: Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski czy Paweł Fajdek. W 2020 roku, mimo panującej pandemii zawodnicy wzięli udział w mityngach lekkoatletycznych, osiągając bardzo dobre rezultaty z halowym rekordem Polski w biegu na 400 m Justyny Święty-Ersetic na czele.

Kontynuując tradycje biegowe PKN ORLEN, w miejsce organizacji własnego maratonu, został sponsorem tytularnym 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego , który był największą imprezą biegową w Polsce w roku 2020.

Od blisko dekady PKN ORLEN angażuje się w rozwój polskiej siatkówki. Wspiera reprezentację Polski w siatkówce halowej i plażowej we wszystkich kategoriach wiekowych, a także program szkoleń siatkarskich dla najbardziej utalentowanej młodzieży, co przekłada się na odnoszone przez drużyny sukcesy. W 2020 roku obostrzenia związane z pandemią spowodowały odwołanie najważniejszych imprez siatkarskich na świecie. Polska reprezentacja pozostała jednak aktywna organizując m.in. międzynarodowe spotkania towarzyskie „Kochamy Siatkówkę”, w których udział wzięły reprezentacje Niemiec, Czech i Szwajcarii.

PKN ORLEN kontynuował współpracę z firmą Lang Team w zakresie organizacji wyścigów kolarskich dla zawodowców i amatorów. W 2020 roku odbył się w Rzeszowie ORLEN Wyścig Narodów – rywalizacja młodych kolarzy w barwach narodowych – oraz ORLEN Lang Team Race – dwa wyścigi kolarskie dla amatorów.

Ponieważ pandemia wymusiła liczne korekty kalendarzy wydarzeń sportowych, wiele imprez przeniosło się do świata wirtualnego. PKN ORLEN wsparł organizację ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów, w którym licznie uczestniczyli zawodnicy ORLEN Team i Grupy Sportowej ORLEN z Robertem Kubicą na czele. Koncern zorganizował także projekt ORLEN Stay&Play oparty na e-sportowej rywalizacji oraz liczne live chaty ze wspieranymi zawodnikami.

PKN ORLEN wspiera także sport profesjonalny w Płocku. Jest sponsorem strategicznym drużyny piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock oraz drużyny piłki nożnej klubu Wisła Płock. Zaangażowanie się w sponsoring tych zespołów ma nie tylko wymiar biznesowy, lecz także projekt ten jest związany ze społeczną odpowiedzialnością, a współtworzony jest z płocką społecznością.

W strategii sponsoringu sportowego PKN ORLEN ważny jest też efektywny system szkolenia młodzieży, który pozwoli wyłonić następców dzisiejszych mistrzów. Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spółka realizuje program Lekkoatletyka dla Każdego. Z kolei z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej pomaga rozwijać młode siatkarskie talenty dzięki programowi Szkolne Ośrodki Siatkarskie. PKN ORLEN aktywnie angażuje się też w system szkoleń organizowanych przez Akademie Piłkarskie zlokalizowane w całej Polsce. W 2020 roku opieką i szkoleniem w tej dyscyplinie, w formie sponsoringu turniejów lub szkółek piłkarskich objętych zostało ponad 7 tysięcy dzieci i młodzieży. PKN ORLEN wspiera także młodych kartingowców startujących w zawodach zarówno w Polsce, jak i Europie, a dwóch z nich będzie trenować w ramach Sauber Karting Academy powered by ORLEN. Koncern uczestniczy także w programie Szkolny Klub Sportowy (SKS), zainicjowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który po wielu latach powrócił do polskich szkół. W projekt zaangażowało się już ponad 8 000 szkół, w których w sportowych zajęciach uczestniczy ok. 258 tys. uczniów.

W 2020 roku podsumowano obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego PKN ORLEN od lat jest Sponsorem Strategicznym. Z uwagi na pandemię, Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 zostały przełożone na rok 2021. PKN ORLEN kontynuuje również współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, wspierając zawodników z niepełnosprawnościami w rywalizacji na arenach sportowych.

Pomimo roku naznaczonego pandemią, Koncern nie zrezygnował ze wsparcia związków sportowych, klubów i sportowców, utrzymując finansowanie i poszukując świadczeń zastępczych. Dzięki temu zawodnicy mogli nadal trenować i przygotowywać się do największych imprez sportowych.

Grupa Energa, która należy do Grupy ORLEN od 2020 roku, również od lat angażuje się we wsparcie sportu na szczeblach zawodowym i amatorskim. W 2020 roku kolejny rok z rzędu realizowano projekt sportowo-edukacyjny „Drużyna Energii”, zachęcający dzieci i młodzież do wykonywania regularnych ćwiczeń fizycznych. Wydłużona została także współpraca w ramach sponsoringu reprezentacji Polski w Amp Futbolu.

Wsparcie otrzymali Klub Sportowy Bloczek Team na organizację V Gali Zapasów oraz pierwszego Memoriału Zapaśniczego im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Pelpline. Dofinansowano także budowę żeglarskiego kompleksu zabawowego na terenie Portu Jachtowego w Łebie, dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Swoją rozpoznawalność poprzez sport PKN ORLEN buduje nie tylko w kraju, lecz także za granicą. W Czechach wspiera klub hokejowy, w Niemczech jest obecny w piłce ręcznej, a na Litwie sponsoruje klub koszykarski.

PKN ORLEN jako narodowy koncern wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. W 2020 roku kontynuował współpracę z Muzeum Narodowym, Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Ze względu na sytuację pandemiczną, planowany na jesień 2020 roku Konkurs Chopinowski, został przeniesiony na rok 2021. Kolejny już raz koncern wsparł Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena oraz kontynuował współpracę z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

W 2020 roku również Fundacja ORLEN wsparła m.in. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, dzięki darowiźnie zostały nabyte bezcenne listy Fryderyka Chopina oraz jego portret namalowany przez Teofila Kwiatkowskiego. Wsparcie otrzymał także zabytkowy kompleks we Fromborku, który wykorzysta darowiznę na renowację i konserwację części zespołu katedralnego znajdującego się na jego terenie. Dodatkowo, w ramach realizacji infrastruktura obiektu zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

PKN ORLEN był Partnerem Głównym XII Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, prezentującego dzieła audiowizualne poświęcone polskiej historii, skupiającego instytucje kultury, artystów ze świata filmu, muzyki oraz sztuki.

PKN ORLEN zaangażował się po raz kolejny w ogólnopolską kampanię „BohaterON – włącz historię”, sponsorując V edycję projektu. Kampania miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Statuetkę Srebrnego BohaterONa w kategorii Organizacja non-profit otrzymała Fundacja ORLEN. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za program „Czuwamy! Pamiętamy!” - wyjątkową inicjatywę, która umożliwia rewitalizację miejsc pamięci. Do tej pory zrealizowane zostały trzy edycje programu, które pozwoliły na odnowienie ponad 60 historycznych miejsc pochówku lub bohaterskiej śmierci naszych rodaków. Ponadto koncern wsparł akcję Paczka Ochronna dla Powstańca, w ramach której przekazano seniorom - Powstańcom Warszawskim łącznie 1400 paczek ze środkami ochronnymi, w tym: płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki. 50 tys. zł Fundacja ORLEN przekazała też na rzecz Domu Wsparcia dla Powstańców w Warszawie. Z powodu pandemii Dom został zamknięty, jednak powstańcy w tym czasie nadal byli pod opieką ośrodka. Dzięki darowiźnie od Fundacji ORLEN mieli zapewniony ciepły obiad, pomoc psychologiczną oraz wizyty lekarskie w domach.

W 2020 roku przypadała 100. rocznica wojny polsko-bolszewickiej. PKN ORLEN zaangażował się w realizację kilku wydarzeń związanych z tą rocznicą. W Płocku we współpracy z Biurem Programu ,,Niepodległa’’ odbył się pokaz filmu "Viktoria 1920”.

Projekt edukacyjny Bohaterowie 1920 to pierwsza tego typu nowoczesna lekcja historii. Przy wykorzystaniu technologii holograficznej zrealizowano nagrania studyjne z udziałem aktorów odtwarzające najważniejsze postacie z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Holoboxy zostały zaprezentowane publiczności w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Mazowsza i na Zamojszczyźnie oraz na Stadionie Narodowym, w Łazienkach Królewskich i w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Celem projektu było promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży, utrwalanie postaw patriotycznych w społeczeństwie przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii.

15 sierpnia na stadionie PGE Narodowym odbyła się premiera widowiska historycznego zatytułowanego „1920. Wdzięczni Bohaterom”. PKN ORLEN był mecenasem tego wydarzenia. Celem projektu była produkcja multimedialnego spektaklu o Bitwie Warszawskiej 1920, w 100 rocznicę historycznego wydarzenia oraz uczczenie w ten sposób pamięci bohaterów, a także podkreślenie zwycięstwa Państwa Polskiego nad Bolszewicką inwazją. Widowisko łączyło tradycyjne analogowe rozwiązania sceniczne z multimedialnymi, nowoczesnymi technologiami obejmującymi m.in. maping i wizualizacje. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

PKN ORLEN został także po raz kolejny sponsorem Widowiska Orzeł i Krzyż, multimedialnego przedstawienia prezentującego historię Polski od legend piastowskich, po współczesność. We współpracy z poczytnymi tygodnikami opinii („Gazeta Polska”, „Gość Niedzielny”, Tygodnik SIECI) ukazały się okolicznościowe dodatki poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym, w tym rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Z kolei do najważniejszych działań Grupy Energa na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i propagowania postaw patriotycznych należało m.in. wsparcie projektu „Muzeum Energetyki (Ośrodek Tradycji Energetyków Polskich)” ,organizacja V Koncertu Niepodległości „Westerplatte” , oraz współfinansowanie prac metaloplastycznych Bursztynowego Ołtarza w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Brygidy w Gdańsku. W ramach promowania kultury, Grupa Energa kontynuowała współpracę z Polską Filharmonią Bałtycką, była organizatorem festiwalu EnergaCamerimage oraz wsparła projekty takie jak np. Gdański Festiwal Muzyczny czy Koncert kolęd w Parafii pw. św. Brygidy.

Niezmiernie ważnym obszarem wsparcia w ramach sponsoringu społecznego są organizacje ratownicze, które na co dzień ratują życie i zdrowie Polaków. PKN ORLEN od wielu lat wspiera działalność, m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku i Legionowie.

Współpracaze społecznościami lokalnymi

W 2020 roku prowadzona była także aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi - głównie w Płocku i miejscach prowadzenia działań biznesowych. Od wielu lat jest realizowany program ORLEN dla Płocka, w ramach którego, w 2020 roku, ze względu na pandemię zrealizowano 34 projekty. Po raz czwarty, wspólnie z płockim WOPR udało się zorganizować strzeżone kąpielisko nad jeziorem Górskim koło Płocka. Kontynuowany był także sponsoring drużyny piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock oraz drużyny piłki nożnej Wisła Płock. Od chwili lockdownu do końca maja 2020 roku ORLEN Wisła Płock zorganizowała 16. lekcji WF-u, w których wzięło udział ponad 1500 dzieci. Zajęcia on-line cieszyły się niesłabnącą popularnością wśród uczestników i miały liczną grupę oddanych fanów, którzy nie opuścili ani jednych zajęć. Najmłodsi wkładali wszystkie swoje siły podczas lekcji WF-u, bo przecież prowadzili je ich ulubieni i ukochani sportowcy. PKN ORLEN zorganizował dla mieszkańców Płocka w okresie lipiec – październik rejsy statkiem wycieczkowym po Wiśle (łącznie 213 rejsów, w których wzięło udział 5244 uczestników).

Miniony 2020 rok z powodu pandemii nie był łatwy dla nikogo, także dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej, która zrealizowała wiele projektów, w tym także online. Na żywo odbyło się 9 koncertów w tym m.in.: Gala Operowo – Operetkowa, koncert kameralny Mateusza Ziółko, koncert zespołu „Klezmafour”, koncert „Całuję Twoją dłoń Madame”. Bardzo dużą popularnością wśród melomanów cieszyły się także koncerty w trybie on-line na żywo, w tym m.in.: koncert Kolęd oraz koncert Sylwestrowy w wykonaniu artystów teatru ROMA; cykl koncertów z cyklu POS KAMERALNIE.

W grudniu 2020 roku w Płocku w ramach Płockich Ogrodów Światła stanęła 10 metrowa choinka.

PKN ORLEN był Sponsorem VI edycji zawodów sportowych ,,RYKOwisko ULTRA Trail 2020’’. Zawody biegowe zostały rozegrane na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Łącku k. Płocka na trzech dystansach biegowych: 36 km (Szybkie Badyle), 72 km (Roncza Łania) i 108 km (Rogacz). Nazwy poszczególnych dystansów oddawały charakter i szacunek do zwierząt żyjących w okolicznych lasach. Trasy poprowadzone w pięknej scenerii lasów, jezior, szlakami turystycznymi dostarczyły wielu emocji i niezapomnianych wrażeń dla około 400 zawodników z Mazowsza i całej Polski.

W roku 2020 po raz pierwszy zorganizowana została akcja Świąteczna paczka dla Płockich Seniorów.

Projekt powstał, aby wspomóc osoby starsze i samotne, które w czasie pandemii nie wychodziły z domu i ograniczały swoje kontakty oraz jednocześnie płockie firmy gastronomiczne, które – z racji pandemii– znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Łącznie, przygotowanych zostało 3677 paczek, które w dniach 23 i 24 grudnia 2020 roku zostały dostarczone bezpośrednio do domów płockich seniorów. Potrawy przygotowało i dowiozło 15 płockich firm gastronomicznych. W każdej paczce znalazły się dania, których nie mogło zabraknąć na wigilijnym i świątecznym stole. „Jestem całkowicie sama. Mąż zmarł, a córka mieszka za granicą. Z powodu koronawirusa nie jesteśmy w stanie spotkać się w Święta. Gdyby nie ta paczka, nie byłoby u mnie prawdziwej Wigilii, nie miałabym funduszy, żeby to wszystko kupić, oraz sił, żeby te potrawy ugotować – opowiadała Pani Janina (l.74) z osiedla Łukasiewicza. Dziękujemy, że ktoś jeszcze o nas pamięta w tych trudnych czasach, to dla nas bardzo ważne – dodał wzruszony, mieszkający po sąsiedzku Pan Stanisław (l.80), który także otrzymał świąteczną paczkę”.

Komunikację ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach realizowano m.in. za pośrednictwem platformy internetowej pn. Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego. Poprzez SMS oraz e-mail spółka informowała m.in. o testach systemów bezpieczeństwa, postojach remontowych instalacji, programach pomocowych i wolontariacie Fundacji ORLEN. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią od marca 2020 roku liczba komunikatów z zaproszeniami na wydarzenia sportowe i kulturalne była mniejsza niż w roku poprzednim. W roku 2020 wysłano 60 wiadomości tekstowych do ponad 1000 użytkowników systemu.

PKN ORLEN postanowił wzbogacić system wypożyczania Płockiego Roweru Miejskiego.

Koncern na własny koszt zasilił miasto w 250 dodatkowych rowerów ustawiając je w terminalach, zlokalizowanych zarówno w Płocku, jak i na obrzeżach miasta oraz w pobliskich gminach. Beneficjentami projektu zostali mieszkańcy, a także turyści. Jak wynika z analiz operatora systemu rowerowego, po zainstalowaniu przez PKN ORLEN stacji rowerowych, Płock został najlepiej wyposażonym w tym zakresie miastem w Polsce z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. Stacje rowerowe zostały także ustawione przed wejściem na teren zakładu produkcyjnego.

Rozbudowując system wypożyczania roweru miejskiego spółka przeprowadziła w Płocku kampanię edukacyjną pn. „Kodeks Rowerowy”, dotyczącą zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, skierowaną do młodzieży. Aby zachęcić młodych użytkowników rowerów do zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo, w płockich szkołach zorganizowano konkurs na hasła promujące bezpieczną jazdę. Nagrodą dla uczniów były karty zakupowe na sprzęt sportowy o wartości ponad 10 tys. zł. Partnerami projektu została Komenda Miejska Policji oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W konkursie zgłoszono 200 haseł. Stronę konkursową odwiedziło ponad 14 tys. osób.

ORLEN od wielu lat zaangażowany jest w projekty społeczne służące rozwojowi lokalnej społeczności, a szczególnie edukacji młodych mieszkańców Płocka i okolic. Właśnie dlatego zorganizowane zostało bezpłatne webinarium „Inspirujemy do rozwoju”, podczas którego eksperci z dziedziny socjologii i pedagogiki omówili wyniki przeprowadzonego wcześniej anonimowego badania potrzeb i inspiracji do rozwoju młodzieży z Płocka i powiatu płockiego. Badanie przeprowadzono w ponad 20 szkołach, a odpowiedzi zebrano od niemal 1300 uczniów. W webinarium uczestniczyło od 50 do 100 przedstawicieli płockiej kadry pedagogicznej z ponad 20 placówek edukacyjnych. Według ekspertów analizujących badanie, jego wyniki umożliwiły poznanie opinii na temat życiowych autorytetów młodzieży, jej zainteresowań, wartości cenionych u innych ludzi, planów na przyszłość, źródeł inspirujących do rozwoju, a także barier ograniczających rozwój.

W 2020 roku wydane zostały dwie kolejne broszury z cyklu wydawnictw CSR-owych promujących zaangażowanie społeczne Koncernu oraz Fundacji ORLEN na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Publikacja pt. „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” została rozdystrybuowana w nakładzie 7 tys. sztuk. Kolejną publikację pt. „Zdrowie naszą wspólną wartością” rozdano wśród 2 tys. osób. Głównymi odbiorcami materiałów byli przedstawiciele płockiej i gdańskiej społeczności lokalnej. Broszura dotycząca bezpieczeństwa koncentruje się przede wszystkim na prezentacji działań PKN ORLEN oraz Fundacji ORLEN służących dbałości o bezpieczeństwo wewnątrz firmy oraz w jej najbliższym otoczeniu. Publikacja stanowi lekturę dla dorosłych, ponieważ dołączono do niej kartę z instruktażem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz naklejkę odblaskową, a także dla dzieci, dla których jest gra memory. Natomiast na łamach broszury dotyczącej zdrowia zaprezentowano szereg działań prozdrowotnych podejmowanych przez PKN ORLEN w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. Omówiono programy profilaktyki zdrowotnej wdrażane przez Obszar Kadr oraz podkreślono znaczenie honorowego krwiodawstwa. W publikacji wymieniono także zainicjowane i realizowane razem z Fundacją ORLEN aktywności na rzecz zdrowia społeczeństwa, szczególnie płockiej społeczności lokalnej. Broszurę adresowano do dorosłych odbiorców i do dzieci, dla których przygotowano magnetyczną grę „kółko i krzyżyk”. Mogą z niej skorzystać także osoby niewidome, ponieważ jej elementy są wypukłe, a sama nazwa gry napisana jest w języku Braille’a. Broszury zostały wydrukowane na certyfikowanym papierze ekologicznym.

Działalność charytatywna Grupy Energa w 2020 roku skupiła się m.in. na projekcie „Paczki pełne dobrej energii”, w ramach którego podopieczni placówek zajmujących się pomocą społeczną otrzymali paczki świąteczne. Fundacja „Kropelka Energii” pozyskała w ubiegłym roku 139,95 l krwi od 311 dawców. Zakończona została VII edycja Akcji Aktywni Charytatywni, która była zorganizowana pod hasłem „Mimo Covid-19 jedziemy dalej!” Dzięki tej akcji Fundacja Energa przekazała kwotę 200 tys. zł na wsparcie 17 domów dziecka. Kontynuowano także wspieranie edukacji młodego pokolenia. Dzięki Fundacji Energa, lokalnym placówkom szkolnym i hospicyjnym przekazano sprzęt komputerowy w postaci: 26 laptopów, 6 monitorów komputerowych, 2 drukarek i 11 zestawów komputerowych. Dodatkowo, Grupa Energa wraz z firmą Librus przygotowała w ramach projektu „Edukacja zdalna z energią” blisko 300 szkoleń on-line z zakresu nauczania zdalnego. Z kolei, w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami w kwestiach środowiskowych, wprowadzono nowe projekty będące odpowiedzią na ich oczekiwania w tym m.in. projekt „Edukacja zdalna z energią” oraz „Kraina Odpadów”.

W 2020 roku PKN ORLEN także aktywnie wspierał fundacje, których jest założycielem, fundatorem i/lub uczestnikiem, w tym Fundację ORLEN, Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”
Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Polską Fundację Narodową
Fundację Dorastaj z Nami
oraz Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski poprzez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu Analiz Prawno-Gospodarczych.

Bezpieczeństwo

PKN ORLEN aktywnie angażuje się w akcje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa również w ruchu drogowym. W 2020 roku przeprowadzono drugą edycję kampanii #DobryKierowca, która miała na celu promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze. Zasady te w przystępny sposób objaśniał ambasador kampanii – Robert Kubica z dziećmi pracowników PKN ORLEN z Płocka i Warszawy - małymi bohaterami spotów reklamowych.

W ramach kampanii w telewizji i Internecie pojawiły się cztery różne spoty tj.: o korytarzu życia, jeździe na suwak, pierwszeństwie pieszych przed wejściem na pasy oraz przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Silna komunikacja kampanii #DobryKierowca obejmowała: prasę, Internet, radio, wielkoformatowe billboardy.

Ponadto zostały przygotowane materiały promocyjne do ekspozycji na stacjach ORLEN: ulotka oraz naklejki #DobryKierowca na samochody.

Koncern aktywnie realizuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wspierając służy ratunkowe. Przykładem jest program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program uprawnia do indywidualnego korzystania przez strażaków OSP z rabatu na paliwa na stacjach ORLEN.

Na początku 2020 roku nawiązano współpracę z dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie objęcia kartami lojalnościowymi, uprawniającymi do rabatu na zakup paliwa na stacjach paliw ORLEN, żołnierzy ochotników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Dziś w WOT pełni służbę blisko 25 tys. żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Na czas walki z epidemią COVID-19 Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Karty rabatowe zostały uruchomione 1 maja 2020 roku.

#WspieramyPolskę

PKN ORLEN konsekwentnie rozwija współpracę z polskimi przedsiębiorstwami, oferując na stacjach w kraju i za granicą coraz więcej produktów wytworzonych w Polsce. Kampania #WspieramyPolskę, którą w pierwszej połowie 2020 roku przygotował koncern, ma wzmocnić postawy konsumenckie i zachęcić Polaków do świadomego wybierania produktów rodzimych firm. W ten sposób spółka wspiera polską gospodarkę i promuje ideę nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego. Koncern w 2020 roku współpracował z ponad 170 polskimi firmami, a ich produkty stanowiły 85% asortymentu pozapaliwowego na stacjach ORLEN w Polsce. W ramach kampanii Fundacja ORLEN zorganizowała 50 spotkań w małych miejscowościach w całej Polsce, podczas których promowała polskie produkty. Specjalna ciężarówka z logo Fundacji ORLEN spędziła w trasie ponad 1000 godzin i przejechała 5,5 tys. kilometrów. Wydarzenia cieszyły się dużym powodzeniem, szczególnie wśród rodzin z dziećmi. Naczepa ciężarówki skrywała szereg niespodzianek, takich jak licencjonowane symulatory Formuły 1, refleksomierz, ale przede wszystkim polskie produkty – m.in. napoje i przekąski. Każdy, kto odwiedził przystanek ciężarówki mógł spróbować produktów, które na co dzień dostępne są na stacjach ORLEN. W ten sposób Fundacja ORLEN promowała firmy z polskim kapitałem – często małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Uczestnicy eventu otrzymywali za darmo produkty firm takich jak: Bracia Sadownicy, FC Pszczółka, SOTI Natural czy ZPC Śnieżka.

Kampania #WspieramyPolskę

W 2020 roku PKN ORLEN zwiększał dostępność programu ORLEN W PORTFELU, pierwszego w Polsce długoterminowego programu skierowanego do inwestorów indywidualnych. Głównym celem tej inicjatywy jest podnoszenie świadomości inwestycyjnej Polaków. Z portalu orlenwportfelu.pl korzysta już ponad 130 tys. użytkowników, a ponad 7 tys. zdecydowało się dołączyć do samego programu w ubiegłym roku.

W ramach programu ORLEN W PORTFELU realizowany jest projekt Akademia Inwestowania. Może w niej wziąć udział każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o rynku kapitałowym oraz bezpiecznym inwestowaniu na giełdzie. Uczestnicy Akademii Inwestowania mają możliwość zdobycia prestiżowego certyfikatu, sygnowanego przez CFA Society Poland. Bezpłatne i nieograniczone korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla posiadaczy akcji Koncernu. Wśród kluczowych aktywności w 2020 roku znalazły się: przeprowadzenie drugiej edycji egzaminów Akademii Inwestowania, zakończenie pierwszej i rozpoczęcie drugiej serii „Praktycznie o inwestowaniu”, uruchomienie nowej serii „Fundamentalnie o Inwestowaniu”, Udział w „Forum Finansów i Inwestycji” oraz licznych spotkaniach z inwestorami indywidualnymi.

Współpracaz nauką i startupami

W 2020 roku PKN ORLEN realizował pierwszą edycję projektu Inventor Tech Day skierowanego do wynalazców związanych ze środowiskami naukowymi i startupowymi z Polski oraz krajów Europy i Azji. Celem zapoczątkowanego projektu jest pozyskanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. Projekt wpisuje się w ogłoszony w 2020 roku przez PKN ORLEN plan stopniowego osiągania neutralności emisyjnej oraz wzrostu własnej aktywności w zakresie badań i rozwoju. Koncern zamierza pozyskiwać innowacyjne rozwiązania, które znajdą zastosowanie w kilkunastu obszarach badawczych, m.in.: technologii wychwytu CO2, biopaliw II generacji, nowych rodzajów katalizatorów, biopetrochemikaliów, technologii wodorowych czy zielonej energii. Twórcy najciekawszych rozwiązań zyskali szansę na współpracę z Koncernem i w przypadku 10 z 15 finalnie zaprezentowanych technologii podjęte zostały rozmowy na temat dalszych kroków w kierunku zacieśnienia relacji. Kolejna edycja cyklu odbędzie się w roku 2021.

PKN ORLEN angażuje się również we wszelkie inicjatywy na rzecz wdrażania innowacji, w tym opracowanych przez młode technologiczne firmy (startupy). W 2020 roku wdrażane były programy akceleracyjne realizowane w ramach „PO Inteligentny Rozwój 2014-2020”, których celem było pozyskanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez startupy oraz realizacja pilotażowych na infrastrukturze PKN ORLEN. 

W 2020 roku dzięki realizacji tych programów udało się wdrożyć następujące rozwiązania w różnych obszarach działalności PKN ORLEN (energetyka, HR, logistyka, bezpieczeństwo, produkcja):

 • System przygotowany przez startup Cervi Robotics do automatycznego monitoringu zakładu produkcyjnego w Płocku z wykorzystaniem drona. System składał się ze stacji dokującej (garażu), drona oraz aplikacji, która odpowiadała za realizację misji i monitorowanie jej przebiegu. System umożliwia realizację lotów automatycznych (w warunkach BVLOS), w których bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie.
 • Rozwiązanie startupu BZB UAZ pozwalające na wyszukiwanie prób ingerencji w rurociąg przemysłowy poprzez analizę zobrazowań otrzymanych z autonomicznego lotu bezzałogowego statku powietrznego (drona).
 • Rozwiązanie Anzonia: Wykorzystanie narzędzia Data Panel do analizy predykcyjnej celem prognozowania czasu pracy pieca pirolitycznego pomiędzy odkoksowaniami. Wiedza, że piec należy odkoksować wcześniej / później niż zakłada harmonogram pracy pieców pirolitycznych, pozwoli na korektę (optymalizację) harmonogramu w celu zwiększenia ich dostępności operacyjnej i w efekcie spowoduje wyższą produkcję olefin.
 • Rozwiązanie Symmetrical: Przetestowanie narzędzia Symmetrical umożliwiającego wcześniejszą wypłatę pensji tj. wynagrodzenia zasadniczego (potocznie zaliczki) na wniosek pracowników PKN ORLEN. Pracownik, za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostarczonej przez Symmetrical, może zawnioskować o wypłatę zaliczki do 20 dnia każdego miesiąca. Symmetrical weryfikuje czy wniosek o wypłatę spełnia kryteria ustalone z PKN ORLEN, jeżeli tak, to realizuje dyspozycję wypłaty zaliczki. Pracownik otrzymuje wnioskowaną kwotę na konto w kilkanaście minut. PKN ORLEN zwraca wypłaconą kwotę do Symmetrical w standardowym cyklu realizacji wypłat do pracowników (tj. na koniec miesiąca).
   
 • Plomby ISS RFID: Opracowanie nowatorskiej plomby zabezpieczającej wielokrotnego użytku ISS reSeal działającej w technologii RFID. Rozwiązanie to jest dedykowane do zabezpieczania transportu towarów niebezpiecznych z opcjonalną możliwością rejestracji danych i zdarzeń. Produkt będzie przystosowany do pracy w pobliżu wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych produktów (towarów niebezpiecznych). Zastosowanie rozwiązań radiowych (RFID, IOT) umożliwi nie tylko znakowanie, ale też identyfikację pożądanych obiektów oraz wykrywania ich przy pomocy istniejącej infrastruktury radiowej OT - pilotaż trwa do marca 2021.
 • Rozwiązanie Gamehill: Opracowanie platformy grywalizacyjnej OFFSHORE.GAME dla pracowników jako narzędzia do rozwoju kompetencji określonych przez pracowników w rozmowie rozwojowej jako wymagających wzmocnienia (Innowacyjność oraz Zarządzanie projektami). Przetestowanie nowej, alternatywnej formy przeprowadzenia szkolenia, wpisującej się m.in w występujące ograniczenia spowodowane pandemią. Projekt obejmuje przygotowanie kontentu wpisującego się w strategię PKN ORLEN, dostęp do materiałów mikrolerningowych
  (e-booki, quizy, prezentacje, testy sprawdzające).
 • Montaż rozwiązania Euroloop, który opracował nowoczesną ładowarkę w oparciu o węglik krzemu. Ładowarka została zainstalowana w Płocku.

Pozytywne efekty realizowanych pilotaży zaowocowały podjęciem decyzji o budowie własnego korporacyjnego Akceleratora PKN ORLEN, którego powołanie planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

Ponadto w 2020 roku PKN ORLEN brał udział w inicjatywie govTech, której celem było usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami, w tym start-upami. W ramach programu nawiązana została współpraca ze startupem Veturai, który opracował dla PKN ORLEN rozwiązanie do weryfikacji pojazdów tankowanych dla klientów flotowych korzystających z aplikacji mFlota, która obecnie jest w przygotowaniu do realizacji pilotażu.

PKN ORLEN wykorzystuje potencjał polskiej nauki w tworzeniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Koncern aktywnie poszukuje projektów badawczych w portfolio naukowym uczelni i instytutów, które mogłyby być rozwijane we wspólnym interesie jakim jest transfer myśli technologicznej do biznesu. W tym celu 2020 roku zorganizowanych zostało 11 spotkań z cyklu Innovation Day z autorami projektów badawczych z ponad 20 uczelni i instytutów z Sieci Łukasiewicz oraz Polskiej Akademii Nauk. Ponadto podpisane zostały porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Warszawską Filia w Płocku, które umożliwiają studentom odbywanie praktyk projektowych i grupowych oraz staży w realnych warunkach pracy największego w Polsce i wiodącego w Europie koncernu branży paliwowo - energetycznej.

Ważnym momentem w działalności B+R+I Koncernu jest uruchomienie w 2021 roku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Umożliwi ono rozwój i wdrażanie własnych technologii. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN i światem nauki i biznesu.

PKN ORLEN do 2030 roku przeznaczy około 3% wszystkich nakładów inwestycyjnych, łącznie 3 mld zł, m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową. Pozwoli to zacieśnić współpracę biznesu ze światem nauki i umożliwi koncernowi rozwój oraz wdrażanie własnych technologii w zakresie 11 domen Strategicznej Agendy Badawczej, ze szczególnym akcentem na: technologie procesowe, rozwój miksu produktów petrochemicznych i nowe łańcuchy wartości, niskoemisyjną energetykę, digitalizację produkcji i logistyki oraz kreowanie nowoczesnych standardów stacji przyszłości.

Inspirowaniedo odpowiedzialności

Jednym z priorytetów Strategii CSR w ramach wszystkich obszarów: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi, jest inspirowanie do odpowiedzialności poprzez dzielenie się dobrymi praktykami. W 2020 roku PKN ORLEN prezentował swoje działania w raportach opracowywanych przez partnerów, na konferencjach krajowych takich jak Forum Wizja Rozwoju, Forum Ekonomiczne w Karpaczu oraz w trakcie spotkań z interesariuszami.

W 2020 roku Koncern zaangażował się także w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, podczas którego zrealizowane zostały inicjatywy:

 • Tydzień Wolontariatu Fundacji ORLEN – w ramach Tygodnia Wolontariatu, który trwał od 18 do 25 września, w Płocku i Warszawie w specjalnym studio dobroMOCni.tv odbywały się spotkania z wolontariuszami i organizacjami społecznymi, aby wymieniać się pomysłami, inspirować, słuchać. Studio było miejscem wyjątkowych spotkań z osobami, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie wolontariatu pracowniczego.
 • Drzewko za butelkę – od 23 do 25 września zbierane były od pracowników określone rodzaje odpadów tj. zużyte baterie, przeterminowane leki i elektrośmieci. Za przyniesione odpady uczestnik otrzymał sadzonkę drzewka – symbol akcji realizowanej w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”.
 • Kiermasz dla pracowników #biegnijzzosia – 18 września rozpoczęto kiermasz charytatywny online #biegnijzzosia. Zebrane środki zostały przeznaczone dla Zosi, która choruje na SMA typu 1.
 • Pan Karp Zarybia Wisłę – konkurs odbył się pod hasłem "Płynie, wije się Wisła". Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z przedszkoli i szkół z trzech grup wiekowych z miejscowości położonych nad rzeką Wisłą (ANWIL).
 • Wracam Bezpiecznie do Domu – na przełomie września i października odbyło się spotkanie z dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Płocku. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym (ORLEN Serwis).
 • Biblioteka dla pracowników CUK (ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych) – pod koniec września 2020 roku w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych uruchomił biblioteczkę dla pracowników. Projekt opiera się na prostym systemie wymiany książek. To rozwiązanie dla tych, którzy posiadają już przeczytane tytuły i chcieliby je udostępnić innym, przy okazji wymieniając je na inną pozycję literacką.

Realizacja„Polityki dobroczynności"

Zgodnie z „Polityką dobroczynności" w 2020 roku PKN ORLEN realizował oraz wspierał inicjatywy wpisujące się w cztery priorytety określone w dokumencie: ORLEN dla środowiska, ORLEN dla społeczeństwa, ORLEN dla bezpieczeństwa i zdrowia, ORLEN dla sportu, edukacji i kultury. „Polityka dobroczynności” stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności – jest jednym z narzędzi umożliwiających jak najlepsze wywiązywanie się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Grupa ORLEN samodzielnie inicjuje i prowadzi działania dobroczynne oraz uczestniczy w nich jako partner.

W osiąganiu tych celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji Fundatora, którym jest PKN ORLEN.

Fundacja od początku swojego istnienia zapewnia wszechstronną pomoc Rodzinnym Domom Dziecka – fundując stypendia, wyjazdy podczas wakacji i ferii, finansując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację, a także remonty i karty paliwowe. Aktualnie otacza opieką podopiecznych ponad 300 placówek. W 2020 roku Fundacja ORLEN uruchomiła nowy program grantowy „Komputer dla Rodzinnego Domu Dziecka”. Fundacja wsparła placówki w zakupie komputerów niezbędnych do nauki uczniów w okresie zawieszenia zajęć w szkołach. Każdy współpracujący z Fundacją dom dziecka mógł ubiegać się o grant w wysokości do 3 tys. złotych na zakup sprzętu elektronicznego. Wsparcie otrzymało blisko 200 placówek.

Fundacja ORLEN przekazała Rodzinnym Domom Dziecka łącznie ponad 500 tys. złotych na zakup sprzętu elektronicznego pomagającego w domowej edukacji. Środki zostały przeznaczone na m.in. zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów, czy akcesoriów komputerowych. Fundacja prowadzi liczne programy stypendialne, w tym dla dzieci pracowników spółek Grupy ORLEN oraz dla uczniów z Płocka i okolic. Ich celem jest wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, wzmacnianie ich motywacji a także zachęcanie do zaangażowania społecznego, na przykład poprzez uczestniczenie w wolontariacie. W 2020 roku Fundacja wraz z partnerami: Fundacją Lotos, Fundacją BKG im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundacją Energa zrealizowała III edycję programu stypendialnego BONA FIDE.

W ramach tego programu Fundacja obejmuje mecenatem studentów, którzy kształcą się na studiach II lub III stopnia na jednej z zagranicznych uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tak zwanej Listy szanghajskiej). Misją Fundacji jest wsparcie rozwoju i kształcenie na najwyższym światowym poziomie tych osób, które w przyszłości mogą stać się liderami w różnych sektorach gospodarki czy administracji publicznej. W 2020 roku Fundacja ORLEN kontynuowała trzy programy grantowe. Obok obecnego od 20 lat programu „ORLEN dla Strażaków”, także dwa programy zainaugurowane w 2018 roku – „Moje miejsce na Ziemi” , zachęcający lokalne społeczności do dokonywania pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu oraz „Czuwamy! Pamiętamy!” , w ramach którego fundacje, stowarzyszenia czy lokalne instytucje przywracają pamięć o narodowych bohaterach, odnawiając miejsca pamięci często zapomnianych bohaterów lokalnych walk o niepodległość Polski. W III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” do Fundacji ORLEN wpłynęła rekordowa liczba blisko 3000 wniosków. Środki na realizację zaproponowanego projektu w wysokości od 5 do 20 tys. złotych otrzymały, między innymi, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły, biblioteki, kluby sportowe czy parafie. Inicjatywy mające na celu rozwój lokalnych społeczności oceniają niezależni eksperci. W 2020 roku Fundacja dofinansowała 300 projektów. Od 20 lat PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN wspierają jednostki państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej. W 2020 roku, wprowadzono nowe pytania do formularza grantowego – wnioskodawcy musieli wskazać, jaki sprzęt posiada jednostka, a także ile wyjazdów do wezwania realizuje w roku kalendarzowym. Celem było wyszczególnienie projektów, których realizacja mogła mieć największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego lokalnych społeczności. Dzięki tym zmianom, Fundacja postanowiła przyznać wyższe darowizny wnioskodawcom, którzy wykazali potrzebę kompleksowego doposażenia. W rezultacie 185 jednostek zostało wspartych kwotą blisko 3 mln złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na zakup niezbędnego strażakom sprzętu. Dzięki systematycznemu wsparciu Fundacji ORLEN, w ciągu ostatnich dwóch dekad jednostki strażackie udało się wyposażyć w sprzęt niezbędny do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, sprzęt ratownictwa drogowego, technicznego, medycznego, chemicznego, ekologicznego czy wysokościowego.

W 2020 roku Fundacja rozwijała program wolontariatu pracowniczego.

Szesnastoletnia tradycja wolontariatu pracowniczego w Grupie ORLEN pokazuje, że zainteresowanie działalnością prospołeczną rośnie. Każdy pracownik może zgłosić pomysł i otrzymać grant w wysokości 3000 zł oraz uzyskać dzień wolny na realizację swojej inicjatywy. Pracowników najbardziej zaangażowanych w działania charytatywne, Fundacja ORLEN wyróżniła tytułem Wolontariusza Roku 2020.

Fundacja ORLEN realizuje również swoje cele statutowe, udzielając darowizn innym podmiotom. W 2020 roku w ramach programu darowizn Fundacja koncentrowała się przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Fundacja ORLEN udzielała wsparcia rzeczowego oraz finansowego podmiotom odpowiedzialnym za zwalczanie pandemii. Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

W działaniach społecznych PKN ORLEN i Fundacji ORLEN biorą udział także uczestnicy programu lojalnościowego VITAY oraz aplikacji YANOSIK. Korzystają z możliwości oddawania punktów na cele społeczne obejmujące wsparcie rodzinnych domów dziecka oraz projekty ekologiczne.

W 2020 roku nie były przekazywane darowizny na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. Zgodnie z Polityką Dobroczynności, PKN ORLEN pozostawia bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia.

W Grupie ORLEN funkcjonują także inne fundacje korporacyjne – Fundacja Anwil, Fundacja Energa i Fundacja ORLEN Unipetrol.

Fundacja Anwil wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. W ciągu 6 lat istnienia Fundacja przekazała ponad 7,5 mln zł na realizację 639 projektów społecznych oraz przyznała uzdolnionej młodzieży z lokalnych szkół 241 stypendiów naukowych. Statystycznie pomocą fundacji objęty został każdy mieszkaniec Włocławka - ponad 101 tys. beneficjentów w kilkuletniej historii działalności instytucji.

Do kluczowych programów realizowanych przez Fundację należą:

 • Konkurs Grantowy Fundacji „Budujemy mosty” mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
 • „Wakacje z Fundacją”.
 • „Wybieram sport”.
 • „Uczę się z ANWILEM”.
 • Program stypendialny „Primi inter Pares” i „Młodzi z ANWILEM”.

Fundacja Energa, działająca od 2009 roku, w 2020 roku pomogła 76 osobom prawnym oraz 299 osobom fizycznym, w tym 55 pracownikom. Łączna kwota wsparcia dla pracowników wyniosła ponad 542 190 zł, które zostały przeznaczone m.in. na leczenie, rehabilitację czy zakup wózków inwalidzkich i sprzętów specjalistycznych potrzebnych w procesie rehabilitacji.

W 2020 roku Fundacja wspierała również służby ratownicze. Samochody specjalistyczne otrzymały OSP w Gdańsku, Ostrowie oraz Grzegorzu, podczas gdy OSP w Rychnowie otrzymało wsparcie na zakup defibrylatora oraz deski ortopedycznej z pasami i stabilizatorem. Fundacja Energa nie zapomniała o wsparciu dla seniorów. Pomoc otrzymały m.in. Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie czy Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Wspierając aktywność pro-seniorską, Fundacja zaangażowała się III Wojewódzką Senioriadę LZS w Skarszewach. Wspólnie ze Stowarzyszeniem ,,Ludzie dla ludzi’’ z Ostrowa Wielkopolskiego zrealizowała projekt ,,Pomoc dla Seniora”.

Walcząc z wykluczeniem społecznym wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością włączyła się w program rehabilitacji i aktywizacji osób z chorobą Parkinsona, a także przekazała świąteczne upominki Podopiecznym Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Domostwo’’ w Górze.

Natomiast Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku przy wsparciu Grupy Energa jako jednego z partnerów uruchomiło Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów, którego celem było przekazanie żywności osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie całego kraju. W ramach akcji blisko tysiąc ton żywności trafiło do potrzebujących Polaków.

Działająca w Czechach Fundacja ORLEN Unipetrol prowadzi program stypendialny, który jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i wyższych o profilu przyrodniczym i technicznym, a także program grantów dla szkół średnich, w którym fundacja pomaga szkołom w zakupie wyposażenia technicznego i realizacji projektów prowadzonych przez studentów w ramach kół naukowych i warsztatów. Fundacja prowadzi również projekt Bajkowy dzień z chemią, którego celem jest przybliżenie tajników chemii uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących poprzez zabawę oraz zaprezentowanie chemii jako nowoczesnej i atrakcyjnej dziedziny nauki.

ORLEN Unipetrol od 2002 roku jest partnerem strategicznym Uniwersytetu Chemii i Techniki w Pradze. Od początku współpracy wsparł uczelnię kwotą blisko 30 mln CZK, która została przeznaczona na cele edukacyjne i rozwojowe. ORLEN Unipetrol współpracuje również z gminami wokół zakładów produkcyjnych (Litvínov, Kralupy nad Vltavou i Neratovice). W 2020 roku ponad 3 mln CZK przekazano 27 gminom.

PKN ORLEN kontynuował swoje niemal już 17-letnie wsparcie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Koncern jest jednym z założycieli i fundatorów, pierwszej tego typu w kraju inicjatywy opartej na partnerstwie sektorowym, w której przedstawiciele spółki aktywnie uczestniczą w jej działalności w ramach wolontariatu. Fundacja wspiera finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę. Działania Fundacji skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w których pieniądze przekazywane są na inicjatywy mieszkańców, grup formalnych oraz projekty organizacji pozarządowych wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płock oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. „Fundusz Grantowy dla Płocka” został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Więcej informacji na temat realizacji Strategii CSR w poszczególnych obszarach znajduje się w „Sprawozdaniu na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.”

Kluczowe wskaźniki efektywności w obszarze społecznym są w sekcji „Kapitał Społeczny”.

Przeczytaj również:

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF