ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.

Opisobszaru

Działania związane z obszarem pracowniczym realizowane są głównie w obszarze Kadr.

Obszar Kadr odpowiada między innymi za:

 • pozyskanie oraz rozwój i utrzymanie kluczowej kadry menedżerskiej w celu zapewnienia realizacji celów strategicznych;
 • tworzenie i wdrażanie polityk, zasad i standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności: rekrutacji, adaptacji, rozwoju i szkoleń, zatrudniania i zwalniania, systemów wynagrodzeń, premiowania, benefitów, świadczeń socjalnych, zbiorowych stosunków pracy;
 • nadzór nad procesem wyznaczania celów premiowych dla kluczowej kadry menedżerskiej;
 • kształtowanie standardów relacji społecznych w organizacji;
 • przygotowanie propozycji pakietów osłonowych dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji kadrowej;
 • koordynację, planowanie i realizację budżetów wynagrodzeń i systemów premiowania (w tym systemów motywacyjnych), szkoleń, rekrutacji oraz kosztów realizacji innych narzędzi i systemów zarządzania kadrami;
 • wykonywanie funkcji kadrowych, w szczególności: rekrutacji, adaptacji, rozwoju i szkoleń, zatrudniania i zwalniania, systemów wynagrodzeń, premiowania, benefitów, świadczeń socjalnych, zbiorowych stosunków pracy;
 • opracowanie i wdrożenie zbiorowego prawa pracy w PKN ORLEN i opracowanie standardów w tym zakresie dla Grupy ORLEN;
 • przeprowadzenie procesu komunikacji z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz koordynacji działań w zakresie zbiorowych stosunków pracy oraz w sprawach społecznych;
 • opracowanie, aktualizację oraz stosowanie „Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN”.

Polityki wewnętrzneakty organizacyjne

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących obszaru pracowniczego należą między innymi:

Kodeks etyki – określa  wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę, strategię działania i zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. Są w nim zawarte zapisy dotyczące między innymi poszanowania różnorodności, w tym sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, czy światopogląd, równych szans rozwoju i doskonalenia zawodowego, a także odpowiedzialności za budowanie etycznego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy. Zawiera również zapisy o etycznych i odpowiedzialnych postawach wobec wszystkich interesariuszy, w tym: pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych oraz lokalnych społeczności. Ponadto, jest dokumentem wspierającym realizację strategii biznesowej ORLEN 2030.

Zakładowe układy zbiorowe pracy („ZUZP”) oraz regulaminy pracy – uzgadniane między pracodawcami a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związkowe, stanowią podstawowe źródła prawa pracy w poszczególnych spółkach Grupy ORLEN. Odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu treści stosunków pracy i wzajemnych zobowiązań pracodawców, pracowników i organizacji związkowych. Dodatkowo ustalają odpowiednio organizację i porządek w procesie pracy oraz zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom.

Polityka zarządzania potencjałem pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN – zawiera priorytety i najważniejsze zadania opracowane w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, odzwierciedlające wyzwania rynkowe i trendy związane z rozwojem kapitału ludzkiego. Polityka określa działania związane między innymi z umacnianiem kultury organizacyjnej, zarządzaniem segmentowym, rozwojem pracowników, wynagradzaniem i świadczeniami pracowniczymi, zarządzaniem efektywnością.

Polityka zarządzania wiekiem Grupy Kapitałowej ORLEN - opisuje praktyki i narzędzia wdrożone w PKN ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN mające na celu utrzymanie ciągłości i efektywności procesów biznesowych poprzez zapobieganie lukom kompetencyjnym i zabezpieczenie transferu wiedzy oraz umiejętności w kontekście aktualnych i prognozowanych zmian demograficznych na rynku pracy.

Polityka wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN - zapewnia przestrzeganie Ustawy Kominowej w Grupie ORLEN. W dokumencie określony został sposób procedowania decyzji kadrowych w ramach nadzoru właścicielskiego, gwarantujący realizację procesu powoływania i wynagradzania członków zarządów w spółkach Grupy ORLEN oraz członków organów nadzorujących zgodnie z przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W celu zachowania wspólnej polityki HR w Grupie Kapitałowej, kluczowe wskaźniki efektywności, w tym „Efektywność zatrudnienia i kosztów pracy” adresowane są dodatkowo w systemie ustalania i rozliczania celów członków zarządów spółek GK. 

Regulamin systemu premiowego – Zarząd PKN ORLEN, Zarządy spółek Grupy ORLEN, a także dyrektorzy bezpośrednio raportujący do Zarządu oraz pracownicy PKN ORLEN objęci są systemami premiowymi, które wspierają realizację strategii i kluczowych celów biznesowych GK ORLEN. Kluczowe stanowiska w Grupie ORLEN objęte są rocznym systemem premiowania, według którego premia przyznawana jest za realizację indywidualnych celów, zarówno jakościowych jak i ilościowych, które są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone. Pozostali pracownicy PKN ORLEN objęci są jednym z trzech systemów premiowania, tj. kwartalno-rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Proces ustalania i rozliczania celów, a także przyznawania premii, jest na bieżąco standaryzowany w sposób umożliwiający zachowanie jej motywacyjnego charakteru.

Regulamin zakładowej działalności socjalnej – określa zakres świadczeń socjalnych i zasady ich realizacji dla obecnych i byłych pracowników PKN ORLEN oraz spółek zależnych objętych umowami o wspólnej działalności socjalnej, a także członków ich rodzin. Ponadto PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej.

Polityka well-beingowa – zawiera najważniejsze rozwiązania, których celem jest poprawa jakości życia i szeroko pojętego dobrostanu pracownika z podziałem na poszczególne wymiary: wellness, komfort pracy, satysfakcja zawodowa, work-life balance (równowaga praca-życie), otoczenie zewnętrzne. Well-being w organizacji jest ciągłym i dynamicznym zarządzaniem poczuciem dobrostanu pracownika, poprzez uwzględnienie jego potrzeb w każdym z wymiarów.

Polityka ekspacka – określa zasady oddelegowania pracowników do zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie zatrudniania, ustalania warunków umów i przysługujących benefitów dla ekspatów w PKN ORLEN S.A. i pozostałych spółkach GK ORLEN.

Dobre praktyki w zakresie mobilności pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN - pozwalające na wykorzystanie kompetencji dostępnych w Koncernie. Mobilność w GK ORLEN służy wspieraniu realizacji celów biznesowych, kształtowaniu kultury organizacyjnej zintegrowanej z obowiązującymi w PKN ORLEN wartościami i zasadami postępowania ORLEN oraz efektywnemu wykorzystaniu kompetencji i potencjału pracowników. Mobilność wpisuje się również w strategiczne plany Koncernu w zakresie długofalowego budowania kapitału ludzkiego o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Zasady adaptacji pracowników – obejmują założenia Programu Adaptacji Pracowników, którego zadaniem jest efektywne wdrożenie osoby rozpoczynającej pracę do nowych warunków, czynności, obowiązków, środowiska pracy oraz zapoznanie z obowiązującymi w spółce procedurami i zasadami, w tym „Kodeksem etyki”.

Pracowniczy program emerytalny – gwarantuje Pracownikom PKN ORLEN dodatkowe środki finansowe do wykorzystania po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. W Programie składka podstawowa jest finansowana przez Pracodawcę, Pracownik ma możliwość finansowania składki dodatkowej.

Pracowniczy plan oszczędnościowy – program emerytalno-oszczędnościowy, który umożliwia Pracownikowi PKN ORLEN zaoszczędzić dodatkowe środki finansowe na przyszłą emeryturę na korzystnych warunkach rynkowych.

Pracowniczy plan kapitałowy – program mający na celu długoterminowe oszczędzanie środków z przeznaczeniem na cele emerytalne, z możliwością wcześniejszej wypłaty lub wypłaty po osiągnięciu przez zatrudnionego 60 roku życia. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK stanowią w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika. Środki do PPK zasilane są z trzech źródeł: przez Pracownika, Pracodawcę oraz Państwo.

Wypłata na życzenie – świadczenie, które umożliwia pracownikom szybki i łatwy dostęp do wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty.

Benefit prawny – usługa obejmuje dostęp do nielimitowanych porad prawnych w sprawach osobistych udzielanych mailowo i telefonicznie z zakresu m.in. prawa rodzinnego oraz cywilnego, zakupu i wynajmu nieruchomości, jak również reklamacji konsumenckich, relacji z bankami i ubezpieczycielami, zdarzeń drogowych, spraw urzędowych w ramach postępowań administracyjnych i szereg innych.

Kafeteria – internetowa platforma do zarządzania ofertą benefitową według indywidualnych potrzeb Pracownika. Z szerokiej oferty dostępnych benefitów, można skorzystać za punkty otrzymane od Pracodawcy.

Akademia finansów osobistych – cykl praktycznych szkoleń, mających na celu rozwijanie świadomości finansowej pracowników i przekazanie wiedzy dotyczącej planowania, zarządzania budżetem domowym oraz budowania zdrowych nawyków finansowych.

Program MyCar – benefit samochodowy, który jest alternatywą dla samochodu służbowego. Jest to miesięczne pieniężne świadczenie przeznaczone na zakup lub wynajem samochodu prywatnego do celów służbowych stanowiące równowartość raty leasingu samochodu służbowego. Dodatkowo w przypadku benefitu samochodowego przysługuje karta zakupowa umożliwiająca dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach paliw ORLEN w ramach przyznanego limitu.

ORLEN pasja – program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników chcących realizować i rozwijać swoje hobby oraz pozazawodowe zainteresowania. Dzięki oferowanemu przez firmę dofinansowaniu, mogą oni realizować aktywności, które często potrzebują wsparcia.

Platformy master benefit i car platform – benefity samochodowe wspierające możliwość wynajmu samochodów.

Czekolada rabatów – zbiór rabatów zawartych w pakiecie „Komfort” naszych korzyści. Jej celem jest stworzenie pracownikom warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa i stabilności oraz równowadze pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. To wirtualna przestrzeń dla pracowników, w której dostępne są wszystkie rabaty: sprzęt komputerowy, produkty ubezpieczeniowe PZU, produkty Apple, zniżki hotelowe, zniżki na zakup rowerów, bilety do kin, Indywidualny Program Finansowania Aut, abonament komórkowy, pakiety weterynaryjne, usługi prozdrowotne, produkty bankowe, zniżki na zakup okularów.

Zasady udzielania pomocy pracownikom w sytuacjach kryzysowych – celem polityki jest udzielanie pomocy pracownikom w kryzysowych sytuacjach życiowych. Pracodawca udzielając wsparcia uwzględnia rodzaj zdarzenia, rodzaj i rozmiar szkód, sytuację życiową i materialną poszkodowanego pracownika. W zależności od powyższych kryteriów może udzielić wsparcia w zakresie pomocy materialnej, opieki medycznej, pomocy psychologicznej oraz pomocy prawnej.

Wsparcie psychologiczne w miejscu pracy – celem praktyki jest wsparcie i pomoc psychologiczna dla pracowników i członków najbliższej rodziny w trudnych sytuacjach życiowych – nie tylko zawodowych, lecz także osobistych. Praktyka realizowana jest przez Pracownię Psychologii Pracy, będącą w strukturach PKN ORLEN. Pracownia zapewnia pomoc w zdarzeniach losowych. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 dodatkowo w ramach wsparcia zdrowia psychicznego pracowników Pracownia uruchomiła dyżur psychologa. Praktyka ta wspiera funkcjonującą w firmie politykę w zakresie udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzenie w sprawie programów dedykowanych pracownikom PKN ORLEN, ich rodzinom oraz byłym pracownikom PKN ORLEN - określa zasady funkcjonowania programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie, w ramach którego pracownicy otrzymują między innymi dodatkowe dni opieki na dzieci (dzieci: do 3 roku życia/ niepełnosprawne do 24 roku życia), upominek z okazji narodzin dziecka, możliwość zapisania dziecka do żłobka, itp. Reguluje działania związane z jubileuszami pracy, zakończeniem pracy zawodowej oraz jubileuszami urodzin byłych pracowników. Określa zasady związane z działaniami wobec pracowników: obchodzących jubileusz pracy, przechodzących na emeryturę i rentę oraz emerytów obchodzących jubileusz urodzin 70, 75, 80, 85 (…) lat.

Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych – celem polityki jest zapewnienie niepełnosprawnym równych szans w miejscu pracy z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, umożliwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, powrotu do pracy, awansu zawodowego oraz przyczynianie się do prowadzenia samodzielnego życia przez osoby niepełnosprawne oraz zwiększanie integracji osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami.

Porozumienie restrukturyzacyjne ze Związkami Zawodowymi – określa zasady współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji PKN ORLEN oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami.

Zasady realizacji szkoleń w GK ORLEN - regulują proces realizacji szkoleń. Celem zarządzania szkoleniami jest wsparcie realizacji strategii biznesowej, wsparcie możliwości rozwoju pracowników oraz budowanie właściwej kultury organizacyjnej. Każda Spółka Grupy Kapitałowej ORLEN tworzy warunki umożliwiające pracownikom podnoszenie kwalifikacji, rozwój wiedzy i kompetencji.

Zatrudnienie

W 2020 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Przejęcie w roku 2020 GK ENERGA (9 731 osób) i GK RUCH (407 osób) oraz zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 11 040 osób (r/r) do poziomu 33 377. Średnioroczne zatrudnienie w Grupie ORLEN w 2020 roku wyniosło 32 792 osób i zwiększyło się o 10 966 osoby (r/r).

Podstawowe danedotyczące zatrudnienia

Wskaźniki efektywności w obszarze zagadnień pracowniczych*

j.m.

Grupa ORLEN

2020

2019

Stan zatrudnienia, w tym:

[osoby]

32 960

      22 337

PKN ORLEN

[osoby]

5 727

5 447

Grupa ENERGA

[osoby]

9 731

-

Grupa Unipetrol

[osoby]

4 930

4 913

Grupa ORLEN Serwis

[osoby]

2 441

2 216

ANWIL

[osoby]

1 485

1 364

Grupa ORLEN Lietuva

[osoby]

1 446

1 429

Grupa ORLEN Ochrona

[osoby]

1 394

1 382

Pozostałe

[osoby]

5 806

5 586

Stan zatrudnienia wg płci, w tym:

Kobiety

[%]

27 

27

Kobiety

[osoby]

8 799

 

Mężczyźni

[%]

73 

73

Mężczyźni

[osoby]

24 161

 

Stan zatrudnienia wg rodzaju wykonywanej pracy, w tym:

Pracownicy umysłowi

[%]

52 

46

Pracownicy umysłowi

[osoby]

15 817

 

Pracownicy fizyczni

[%]

48 

54

Pracownicy fizyczni

[osoby]

17 143

 

Stan zatrudnienia wg wykształcenia, w tym*:

Wyższe

[%]

45 

41

Wyższe

[osoby]

14 796

 

Średnie

[%]

37 

38

Średnie

[osoby]

12 089

 

Zawodowe

[%]

16 

19

Zawodowe

[osoby]

5 377

 

Podstawowe

[%]

2

Podstawowe

[osoby]

698

 

Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy, w tym:

Spółki polskie

[%]

70

73

Spółki zagraniczne

[%]

86

92

Związki zawodowe - uzwiązkowienie

[%]

48

39

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dane dot. PKN ORLEN i spółek – wspólna działalność socjalna), w tym:

[osoby]

32 579

28 333

Pracownicy

[osoby]

13 689

12 654

Byli pracownicy

[osoby]

7 709

6 750

Członkowie rodzin

[osoby]

11 181

8 929

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym:

Kobiety

[liczba]

17,0

23,4

Mężczyźni

[liczba]

15,0

25,2

Menedżer

[liczba]

23,2 

38,5

Nie-menedżer

[liczba]

14,6 

23,7


* Wskaźniki efektywności w obszarze zagadnień pracowniczych dotyczą całej Grupy ORLEN, w tym Grupy Energa za okres 1 maja – 31 grudnia 2020 roku, ale z wyłączeniem Grupy RUCH przejętej przez PKN ORLEN w listopadzie 2020 roku.

Pozostałe dane dotyczące pracowników za lata 2019-2020*:

Wskaźniki efektywności w obszarze zagadnień pracowniczych*

j.m.

Grupa ORLEN

2020

2019

Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym:

Umowa na czas nieokreślony

Kobiety

[liczba]

7 603

5 014

Mężczyźni

[liczba]

21 034

14 159

Umowa na czas określony

Kobiety

[liczba]

923

744

Mężczyźni

[liczba]

2 696

1 833

Umowa na okres próbny

Kobiety

[liczba]

136

114

Mężczyźni

[liczba]

375

326

Umowa na zastępstwo

Kobiety

[liczba]

137

106

Mężczyźni

[liczba]

56

41

Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym:

 

 

 

Umowa na czas nieokreślony

Czechy

[liczba]

4 827

4 576

Kanada

[liczba]

43

43

Niemcy

[liczba]

191

169

Litwa

[liczba]

2 126

2 073

Polska

[liczba]

21 450

12 312

Umowa na czas określony

Czechy

[liczba]

495

593

Kanada

[liczba]

3

3

Niemcy

[liczba]

4

4

Litwa

[liczba]

36

20

Polska

[liczba]

3 081

1 957

Umowa na okres próbny

Czechy

[liczba]

122

141

Kanada

[liczba]

0

0

Niemcy

[liczba]

23

12

Litwa

[liczba]

24

19

Polska

[liczba]

342

268

Umowa na zastępstwo

Czechy

[liczba]

0

1

Kanada

[liczba]

2

0

Niemcy

[liczba]

1

0

Litwa

[liczba]

0

7

Polska

[liczba]

190

139

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym:

 

 

 

Pełny

Kobiety

[liczba]

8 658

5 875

Mężczyźni

[liczba]

24 043

16 286

Niepełny

 

 

Kobiety

[liczba]

141

103

Mężczyźni

[liczba]

118

73

Liczba nowozatrudnionych pracowników w podziale na wiek, płeć i region, w tym:

 

3 233

3 158

Wiek

< 30

[liczba]

 1 068

1 046

30 - 50

[liczba]

1 765

1 642

> 50

[liczba]

400

470

Płeć

Kobiety

[liczba]

934

936

Mężczyźni

[liczba]

2 299

2 222

Regiony

Czechy

[liczba]

871

732

Kanada

[liczba]

6

4

Niemcy

[liczba]

43

33

Litwa

[liczba]

350

354

Polska

[liczba]

1 963

2 035

Wskaźnik fluktuacji**

[%]

9,8

14,1

Rotacja pracowników [%]***

[%]

7,7

8,9

Wiek

< 30

[%]

12,7

15,2

30 - 50

[%]

5,9

7,0

> 50

[%]

9,1

10,0

Płeć

Kobiety

[%]

10,2

10,2

Mężczyźni

[%]

6,8

8,4

Regiony

[%]

 

 

Czechy

[%]

10,9

11,9

Kanada

[%]]

8,3

21,7

Niemcy

[%]

12,3

17,3

Litwa

[%]

13,6

11,8

Polska

[%]

6,5

7,2

 

*Wskaźniki efektywności w obszarze zagadnień pracowniczych dotyczą całej Grupy ORLEN, w tym Grupy Energa za okres 1 maja – 31 grudnia 2020 roku, ale z wyłączeniem Grupy RUCH przejętej przez PKN ORLEN w listopadzie 2020 roku.
**Wskaźnik fluktuacji - udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych.
***Rotacja pracowników - Ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie / Ilość pracowników w danej grupie ogółem.

Wskaźniki dotyczące składu ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności są dostępne w sekcji „Polityka różnorodności”.

W Grupie ORLEN odsetek umów zlecenia nie jest znaczący i są one zawierane w miarę potrzeb.

Wskaźniki rotacji pracowników Grupy ORLEN są na poziomie podobnym jak w 2019 roku.

Główne wskaźniki satysfakcji i zaangażowania w PKN ORLEN i Grupie ORLEN

W PKN ORLEN badanie zaangażowania i satysfakcji realizujemy w cyklu trzyletnim. Ostatnie badanie zostało zrealizowane w 2019 roku. Wskaźnik zaangażowania wyniósł dla PKN ORLEN 64%, natomiast wskaźnik satysfakcji ogólnej pracowników to 77%.
W roku 2020, zgodnie z przyjętą strategią działań po badaniu zaangażowania, realizowane były warsztaty z pracownikami służące omówieniu wyników badania i wspólnemu wypracowaniu inicjatyw służących pracownikom pod kątem budowania zaangażowania oraz ich realizacja.

Badanie zaangażowania i satysfakcji

j.m.

2019

2017

Ilość badanych spółek Grupy ORLEN

[x]

22

16

Liczba respondentów w PKN ORLEN

[x]

4 192

4 005

Wskaźnik zaangażowania

[%]

64

65

Wskaźnik satysfakcji

[%]

77

73

PolitykaWynagradzania

Zasady wynagradzania w PKN ORLEN reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy („ZUZP”). Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy i Tabelę Wynagrodzeń Zasadniczych oraz premia. W zależności od rodzaju stanowiska pracownicy są objęci miesięcznym, kwartalnym, kwartalno-rocznym lub rocznym systemem premiowania.

Ponadto pracownicy mają prawo do dodatkowej premii rocznej, uzależnionej od realizacji tzw. celu solidarnościowego, a także dodatków do wynagrodzenia, między innymi za pracę zmianową, ratownictwo chemiczne czy tzw. dodatku ekspackiego. Za szczególne osiągnięcia pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę z Funduszu Nagród Pracodawcy.

W 2020 roku wdrożono w spółkach GK ORLEN spójne zasady przyznawania nagród z Funduszu Nagród Pracodawcy (dokument formalny) oraz zaimplementowano w informatycznym systemie SSEGK Wniosek IT procedujący przyznawanie nagród zgodnie z zasadami.

Ponadto, ważnym elementem Strategii Koncernu i budowy pozycji Grupy ORLEN w długiej perspektywie są i będą inwestycje. Z myślą o docenieniu i zmotywowaniu kluczowych pracowników, od których oczekuje się realizacji najbardziej wymagających celów inwestycyjnych – w ramach nagród z Funduszu Nagród Pracodawcy, został opracowany dodatkowy system motywacyjny dla obszarów Spółki oraz pracowników, którzy w najwyższym stopniu mają wpływ na realizację inwestycji i wyniki Koncernu.

W 2020 roku doszło do uzgodnienia ZUZP w spółce Energomedia, a także zmiany Regulaminu wynagradzania w spółce ORLEN Upstream. Ponadto wypracowano zasady wynagradzania w Fundacji ORLEN, które zaczną obowiązywać 2021 roku.

W 2020 roku w PKN ORLEN zostało zawarte porozumienie płacowe na 2020 rok, które zakładało podwyżki obligatoryjne na płacy zasadniczej dla pracowników z kategorią zaszeregowania 1 - 8 w wysokości 300 PLN oraz dodatkowe 100 PLN do puli, do dalszego podziału w formie podwyżek uznaniowych. Ponadto uzgodniono nagrody świąteczne w łącznej wysokości 3 500 zł. W Grupie ORLEN zostały zawarte porozumienia placowe w każdej ze spółek. Były one dostosowane do możliwości finansowych poszczególnych spółek a także uzależnione od pozycji danej spółki na rynku wynagrodzeń.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (obejmujące m.in. płacę zasadniczą, premie, nagrody, ryczałty i nadgodziny) w Grupie ORLEN w 2020 roku wyniosło 8 486 PLN.

Grupy stanowisk Stosunek wynagrodzenia ogólem kobiet do mężczyzn w PKN ORLEN w 2020 roku
Referent 97%
Specjalista 106%
Kierownik 111%
Kierownik Projektu 102%
Sprzedaż 103%

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy(ZUZP)

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to umowa społeczna będąca źródłem prawa pracy, zawierana w drodze rokowań pomiędzy Pracodawcą, a Związkami Zawodowymi. Stanowi on swoistego rodzaju konstytucję HR, która sankcjonuje motywacyjny i spójny system wynagradzania i premiowania, tworzy standardy indywidualnych relacji Pracownik – Pracodawca oraz normuje partnerstwo w relacjach Pracodawca – Organizacje Związkowe.

ZUZP reguluje kompleksowo koncepcję zarządzania relacjami wynikającymi ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z najlepszymi praktykami rynkowymi. Układ stanowi element integracji i ujednolicenia stosunków społecznych, wspierając realizację procesów biznesowych. Jest skutecznym i obiektywnym narzędziem regulacji polityki zarządzania kadrami, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zatrudniania, awansowania i wynagradzania, dzięki zastosowaniu transparentnych rozwiązań w zakresie taryfikatora stanowisk pracy, tabeli wynagrodzeń zasadniczych oraz systemu premiowego.

ZUZP daje także możliwość prowadzenia efektywnego oraz otwartego dialogu ze stroną społeczną, ponieważ przewiduje uregulowanie istotnych zagadnień dotyczących współpracy ze związkami zawodowymi.
Kwestia wolności zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych oraz prawo do rokowań zbiorowych zostały uwzględnione w ZUZP PKN ORLEN, zgodnie z którym m.in. Pracodawca:

 • uznaje Związki Zawodowe działające w PKN ORLEN za reprezentantów wszystkich Pracowników w sprawach ich zbiorowych praw i interesów, w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • zobowiązuje się do respektowania zasad swobody działalności i równości Związków Zawodowych oraz do niedyskryminowania Pracowników ze względu na przynależność związkową lub jej brak.

Ponadto w ZUZP określono podstawowe zasady negocjowania corocznego wzrostu płac, współdziałania Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi w sprawach dotyczących restrukturyzacji, a także rokowań w sprawach dotyczących Układu.

Programykadrowe

Rozwój Funkcji Kadrowych i standaryzacja procesów w Grupie ORLEN

W Grupie ORLEN rozwiązania personalne oraz kadrowo-płacowe stale ewoluują w celu efektywnego wspierania procesów biznesowych. W oparciu o Politykę HR dla Grupy ORLEN w sposób ciągły optymalizowany jest proces obsługi pracowników w Centrum Transakcyjnym. Następuje rozwój systemów informatycznych, który usprawnia proces obsługi pracowników oraz podnosi efektywność procesów HR w Grupie ORLEN. W 2020 roku zespół projektowy składający się z przedstawicieli różnych obszarów oraz różnych spółek kontynuował projekt, którego celem jest standaryzacja procesów kadrowych w Grupie ORLEN. Rok 2020 to okres, w którym kontynuowano proces digitalizacji obsługi kadrowej i płacowej pracowników PKN ORLEN SA i spółek Grupy ORLEN. Ponadto realizowano dalszy rozwój aplikacji wspierającej proces adaptacji w Grupie ORLEN. Wprowadzony w PKN ORLEN system kafeteryjny podlegał dalszemu rozwojowi. Został też wdrożony w kolejnych spółkach Grupy. Narzędzie do planowania i rozliczania czasu pracy – KCP, wdrożono w kolejnych spółkach Grupy ORLEN, co pozwoliło na dalsze wystandaryzowanie i usprawnienie procesu obsługi czasu pracy w Koncernie. Ciągły rozwój funkcji kadrowych połączony z digitalizacją procesów wpływa na udoskonalanie realizowanych procesów HR-owych, zapewniając ich jakość oraz transparentność. Sytuacja pandemiczna w 2020 roku pokazała, że digitalizacja w HR jest jak najbardziej właściwym kierunkiem rozwoju funkcji HR i pozwoliła bardzo szybko dostosować się Grupie ORLEN do nowych potrzeb i wymogów w tym pracy w trybie Home Office. Wszystkie procesy rekrutacyjne, działania wizerunkowe jak również pełną ofertę szkoleń i rozwoju realizowano w formie zdalnej umożliwiając pracownikom stały dostęp do szkoleń, kursów i działań rozwojowych. Komunikacja procesów i kampanii rekrutacyjnych realizowana była z wykorzystaniem social mediów, strony kariera oraz obecności na wydarzeniach organizowanych on-line. Aktywności związane z dzieleniem się wiedzą i promowaniem wizerunku pracodawcy (obecność na Uczelniach – Dni Wiedzy z ORLENEM) realizowane były w formie zdalnej.

Polityka zarządzania potencjałem pracowników

Ludzie to niezmiennie jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Działania realizowane w 2020 roku koncentrowały się na konsekwentnej realizacji polityki kadrowej sprzyjającej budowaniu doświadczonego zespołu specjalistów, rozwojowi przywództwa wśród kadry menedżerskiej. Ponadto skupiały się na wzmacnianiu zaangażowania pracowników, wdrożeniu standardu procesu rekrutacji w Grupie ORLEN oraz implementacji Modelu Kompetencji i procesu Rozmowy Rozwojowej w Koncernie. Priorytetowymi działaniami w 2020 roku była dalsza realizacja budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy poprzez m.in. zwiększenie zasięgu realizowanych programów stażowych. Rozbudowano też ofertę dostępnych benefitów pracowniczych w ramach uruchomionego programu kafeteryjnego. Wdrożono Politykę zarządzania wiekiem w PKN ORLEN i Spółkach Grupy ORLEN.

Rozwój i szkolenia

W roku 2020 konsekwentnie realizowaliśmy plany polityki kadrowej. Kontynuowane były działania w zakresie rozwoju kompetencji ważnych aktualnie i w przyszłości, aktywnie poszukując nowych form i metod.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom, w szczególności wynikającym z zagrożenia koronawirusem działania rozwojowe w 2020 roku realizowane były przede wszystkim w formule on-line. Dodatkowo rozbudowana została biblioteka materiałów edukacyjnych wewnętrznej platformy e-learningowej oraz wdrożona w ramach współpracy ze start-upem grywalizacja wykorzystująca sztuczną inteligencję w  rozwoju kompetencji. Te formy uczenia się planujemy rozwijać również w następnych latach.

W 2020 roku istotny był rozwój kompetencji w zakresie innowacyjności i pracy projektowej, dla których uruchomiony został projekt grywalizacji. Rozwijane były też kompetencje data science, zarządzania projektami oraz zarządzania różnorodnością. Kontynuowane były szkolenia pracowników oraz menedżerów w zakresie polityki antykorupcyjnej, a także działania kształtujące postawy i umiejętności w zakresie  etyki i wartości, współpracy, radzenia sobie ze stresem, które są stałym elementem programów rozwoju. Realizowane były także działania szkoleniowe dedykowane potrzebom obszarów biznesowych.

Z uwagi na pandemię szczególnego znaczenia nabrały zagadnienia związane z radzeniem sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, omawiające sposoby wsparcia pracowników. Realizowane były wykłady on-line, a ponadto została wzbogacona biblioteka o materiały z tej tematyki. Wsparcie psychologiczne pracowników oraz przygotowanie menedżerów do nowej sytuacji, było jednym z priorytetów działań szkoleniowych.

W roku 2020 przeprowadzona została kolejna edycja Rozmowy Rozwojowej, która jest już sprawdzoną formułą kształtowania kultury partnerstwa i udzielania informacji zwrotnej. Efektem Rozmowy Rozwojowej jest tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych w kontekście celów boznesowych. Rozmowa, poza formą diagnozy potrzeb rozwojowych, jest narzędziem rozwoju kultury otwartości i dialogu.

Kontynuowany był program rozwoju kadry menedżerskiej, w szczególności dotyczący kształtowania angażującego przywództwa, zarządzania przez wartości, wzmacniania efektywności i budowania wielopłaszczyznowej współpracy oraz innowacyjności w zespole. W 2020 roku tematyka została rozszerzona o zagadnienia pracy z zespołem rozproszonym (wirtualnym). Warto dodać, że nowo awansowani menedżerowie również realizują szkolenia przygotowujące do nowej roli, merytorycznie będące elementem programu rozwoju kadry menedżerskiej.

Propozycja rozwojowa dla menedżerów obejmowała także szkolenia w zakresie mentoringu oraz udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, przeciwdziałania mobbingowi, prawa pracy oraz etyki w zarządzaniu i biznesie. Programy te są wyrazem szczególnej dbałości o zarządzanie poprzez etykę i poszanowanie wartości firmowych.

Ponadto pracownicy korzystali z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. Uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych (otwartych i zamkniętych) projektowanych ściśle pod kątem potrzeb danego obszaru lub pracownika, a także studiach podyplomowych, MBA, oraz poszerzali i wymieniali z innymi wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, kontynuowane były programy wspierające kulturę bezpieczeństwa pracy, między innymi projekty edukacyjne, szkolenia obligatoryjne oraz studia podyplomowe dedykowane PKN ORLEN takie jak rozwój kompetencji w zakresie eksploatacji bloków energetycznych.

Kontynuowano również naukę języków obcych w ramach projektów: Akademii Językowej PKN ORLEN oraz wakacyjnych kursów języka angielskiego. Działania szkoleniowo-rozwojowe realizowane były nie tylko w formie szkoleń stacjonarnych, lecz także w formie szkoleń e-learningowych.

Polityka zarządzania wiekiem w Grupie Kapitałowej ORLEN

W 2020 roku kontynuowane były działania w ramach Polityki zarządzania wiekiem GK ORLEN, wdrożonej w ubiegłym roku. Celem Polityki jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych na rynku pracy. Działania w tym zakresie skupiają się, między innymi, na budowaniu świadomości kadry menedżerskiej dotyczącej zarządzania wiekiem, kształtowaniu różnorodności międzypokoleniowej i komunikacji, dbałości o transfer wiedzy i umiejętności, działaniach Employer Branding w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem, w szczególności z lokalnym rynkiem pracy, z uczelniami i szkołami oraz budowaniu kompetencji kadry następców wewnątrz spółki, realizację dedykowanych programów rozwoju i mentoringu, działania profilaktyki prozdrowotnej. Dla celów zarządzania tym procesem została opracowana i wdrożona dedykowana aplikacja IT, wspierające proces planowania sukcesji, monitorowania potrzeb w zakresie rekrutacji oraz rozwoju dla zidentyfikowanych następców.

Działania wizerunkowe

W 2020 roku realizowany był program Ambasador marki pracodawcy, którego celem jest wzmacnianie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy poprzez m.in. komunikowanie mocnych stron PKN ORLEN jako pracodawcy oraz budowanie marek osobistych pracowników, pokazanie ludzi, którzy tworzą Grupę ORLEN. Program opiera się na promowaniu realizowanych przez ambasadorów projektów, w tym również dbaniu o wizerunek i reputację marki pracodawcy, wskazując jednocześnie na kluczowe obszary ich działalności, procesy i innowacje, dzięki czemu pokazują wkład pracowników w realizację strategii firmy. Działania realizowane w ramach programu to przede wszystkim docieranie do potencjalnych kandydatów, budowanie zadowolenia, dumy i podniesienie poziomu identyfikacji z pracodawcą zatrudnionych pracowników oraz świadomości pracowników w zakresie szeroko rozumianej oferty ORLENU. Udział w programie ambasadorskim daje wiele korzyści długoterminowych związanych z rozwojem marki osobistej, możliwościami rozwoju kariery, większą rozpoznawalnością oraz szansą na podnoszenie wiedzy. Ambasadorami są pracownicy, stażyści programów stażowych oraz partnerzy, czyli przedstawiciele uczelni, kół naukowych i organizacji studenckich. Wszystkie osoby zaangażowane w program ambasadorski są dumne z pracy, powszechnie znane i uznane przez współpracowników i środowisko pracy.

Ponadto w ramach działań wizerunkowych promowane były rozwiązania i praktyki stosowane w PKN ORLEN zarówno przy wykorzystaniu social mediów, współpracy z firmami zewnętrznymi – działania Employer Brandingowe w ramach raportu Well.HR oraz współpracy przy programie Dream Employer – promowanie pracowników, rozwiązań i najlepszych praktyk stosowanych w ORLENIE poprzez udział w webinarach, podcastach, debatach, udzielanie komentarzy eksperckich.

Dialog społecznyi świadczenia socjalne

Grupa ORLEN dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł. Obowiązujące zasady dialogu społecznego oparte są na regulacjach wewnętrznych oraz wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co pozwala na budowanie konstruktywnych i trwałych rozwiązań we współpracy z przedstawicielami pracowników.

Grupa ORLEN zapewnia pracownikom świadczenia socjalne obejmujące dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych. Tradycją stały się upominki świąteczne dla dzieci pracowników. Pracodawca finansowo wspiera rodziny o niskich dochodach. Pracownicy mają również możliwość uzyskania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych czy turnusu rehabilitacyjnego. Istnieje również możliwość otrzymania bezzwrotnej zapomogi oraz zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe. PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom spółek Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku PKN ORLEN prowadzi wspólną działalność socjalną z 23 podmiotami. Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru etatu Zakres świadczeń socjalnych z ZFŚS, które mają zapewnione byli pracownicy (emeryci, renciści, Program Dobrowolnych Odejść Emerytalnych) PKN ORLEN i spółek z Grupy ORLEN prowadzących wspólną działalność socjalną jest następujący: dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyprawki szkolnej, upominki świąteczne dla dzieci, bezzwrotne zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dodatkowo: ekwiwalent w formie pieniężnej dla osób o niskich dochodach, jubileusz urodzin od 70 roku życia co 5 lat, a od 95 co roku w formie pieniężnej.

W Grupie ORLEN w 2020 roku została wdrożona ujednolicona oferta grupowego ubezpieczenia na życie dla wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do ubezpieczenia. W większości podmiotów Grupy Kapitałowej pracodawca pokrywa częściowo pracownikom składkę ubezpieczenia.

Jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, PKN ORLEN realizuje program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, zawierający takie rozwiązania jak: dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, dwa dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 24 roku życia, żłobek dla dzieci pracowników, dodatkowa godzina na karmienie, opieka medyczna w ciąży, pokoje dla matek karmiących, upominek z okazji narodzin dziecka, przesyłanie do osób na urlopach rodzicielskich i wychowawczych informacji z życia firmy. Wiele elementów z tego programu w ramach dobrych praktyk zostało wdrożonych przez spółki Grupy ORLEN.

PKN ORLEN zapewnia szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy. Abonamentowa opieka medyczna, profilaktyczne programy zdrowotne realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. w Płocku oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w ramach badania wpływu środowiska pracy na zdrowie. Jednolity standard abonamentowej opieki medycznej obowiązuje w Grupie ORLEN.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w ramach działań profilaktycznych realizowane były webinary zdrowotne dla pracowników. W ramach działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKN ORLEN odbyły się akcje zbiórki krwi i osocza od ozdrowieńców, którzy przebyli COVID-19. Akcje przeprowadzono w mobilnych ambulansach w miejscach pracy w lokalizacjach: Płock, Warszawa i Trzebinia.

PKN ORLEN dba o zdrowie psychiczne pracowników, traktując to działanie jako integralną część swojej kultury organizacyjnej. W strukturach firmy działa Pracownia Psychologii Pracy, której zadaniem jest między innymi świadczenie wsparcia i pomocy psychologicznej pracownikom i członkom najbliższej rodziny, znajdującym się w trudnych sytuacjach – nie tylko zawodowych, lecz także na styku życia zawodowego i osobistego. Dbanie o dobrostan pracowników w miejscu pracy ma bardzo duże znaczenie dla pracowników – buduje poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności oraz przekłada się na realizację obowiązków zawodowych.

Polityka kształceniai pozyskiwania przyszłych kadr

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na zapewnienie potrzeb związanych z pozyskaniem oraz utrzymaniem kadry pracowniczej.

Działania te są skierowane do określonych grup docelowych istotne dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych pracowników, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN współpracuje ze środowiskiem akademickim widząc potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem i nauką.

Dla PKN ORLEN ważne jest również dawanie szans zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, w efekcie czego przystąpiono wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca - Integracja. Celem programu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Wraz z PKN ORLEN do Programu przystąpiło siedem Spółek Grupy ORLEN: ANWIL S.A., ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN KolTrans S.A., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Oddział Logistyka Pierwotna Gazu i ORLEN Południe S.A.. Łącznie zadeklarowano zatrudnienie 28 osób z niepełnosprawnościami. W 2020 roku w PKN ORLEN zatrudnionych zostało 7, a w pozostałych Spółkach 16 osób z niepełnosprawnościami (łącznie 23 osoby). Program będzie kontynuowany w kolejnym roku.

PKN ORLEN widzi również potrzebę budowania świadomości swoich pracowników w tematyce niepełnosprawności. W tym celu organizowane są spotkania informacyjno-konsultacyjne. W 2020 roku odbyły się dwa spotkania dla menedżerów zatrudniających lub mających w planach zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz jedno spotkanie skierowane szeroko do wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności pracowników. Ponadto w grudniu 2020 roku uruchomione zostały dla pracowników PKN ORLEN indywidualne konsultacje ze specjalistą w zakresie niepełnosprawności w formie stałych, cotygodniowych dyżurów.

 

PKN ORLEN widząc potrzebę zbudowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek z Grupy ORLEN angażuje się we współpracę ze szkołami branżowymi – na tej podstawie uczniom udzielane jest wsparcie merytoryczne podczas zajęć praktycznych, mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych w spółkach Grupy ORLEN. PKN ORLEN troszczy się o rozwój zawodowy osób młodych, uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk i staży. Co roku w PKN ORLEN przygotowywanych jest do pracy zawodowej co najmniej kilkudziesięciu absolwentów uczelni wyższych i osób kończących edukację. W 2020 roku staże w PKN ORLEN odbywało 85 osób w ramach programów Kierunek ORLEN, jak również w programie #Energia dla przyszłości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Klimatu oraz Spółkami PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. PKN ORLEN daje szanse na rozwój również polskim studentom zdobywającym wykształcenie poza krajem. W tym roku byliśmy partnerem strategicznym Letniej Szkoły Giełdowej, której celem jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery zawodowej w polskich i międzynarodowych firmach oraz instytucjach publicznych działających na terenie Polski, a także w zagranicznych oddziałach polskich przedsiębiorstw. W ramach programu zorganizowaliśmy wakacyjne staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe. Nawiązaliśmy również współpracę z Fundacją im. Lesława Pagi, w ramach Programu Akademia Energii, który skierowany jest do młodych osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Praktyki zrealizowało 135 uczniów i studentów, w większości w obszarze produkcji oraz rozwoju i technologii, ale również w innych obszarach biznesowych.

W 2020 roku podpisano porozumienia dotyczące praktyk grupowych z Uczelnią Techniczno - Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, porozumienie dotyczące praktyk projektowych z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz porozumienie ramowe dotyczące współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

PKN ORLEN uczestniczył również w Targach Pracy (Wirtualne Targi Pracy IT, Targi CSR oraz Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na Wydziale EITI PW) na uczelniach technicznych oraz wspierał studentów i absolwentów w pozyskiwaniu doświadczeń zawodowych. Ponadto prowadzone były również działania edukacyjno – informacyjne, w tym między innymi Dzień Wiedzy z ORLENEM realizowany dla studentów Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku oraz dla studentów Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ponadto jeszcze przed pandemią PKN ORLEN uczestniczył w Business Networking Day (warsztaty, prelekcje i konsultacje kariery z udziałem PKN ORLEN) oraz w wydarzeniu Spotkaj Swojego Pracodawcę na Politechnice Warszawskiej.

PKN ORLEN niezmiennie od 9 lat uznawany jest przez ekspertów z Top Employers Institute za czołowego pracodawcę w Polsce. Na podstawie wyników niezależnego badania dotyczącego polityki personalnej firm uczestniczących w badaniu, PKN ORLEN w 2020 roku po raz kolejny otrzymał tytuł „Top Employer Polska 2020”. W badaniu przeprowadzanym przez Instytut TOP Employers uczestniczą tylko najlepsi światowi pracodawcy, których praktyki HR są zgodne z międzynarodowym standardem.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracyuwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią przedmiot współpracy stron i są uwzględniane w uzgadnianych ze związkami zawodowymi formalnych dokumentach obowiązujących w spółkach Grupy ORLEN z siedzibą w Polsce, m.in. w:

 • Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy (ZUZP) zarejestrowanych przez Państwowych Okręgowych Inspektorów Pracy, zgodnie z przepisami Działu XI Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniem MPiPS w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, oraz/lub
 • regulaminach pracy ustalonych zgodnie z przepisami Działu IV Kodeksu Pracy.

Zapisy zawarte w tych dokumentach dotyczą organizacji bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, w tym m.in. środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, odzieży i obuwia roboczego. Również w spółkach zagranicznych Grupy ORLEN – ORLEN Unipetrol w Czechach i ORLEN Lietuva na Litwie – kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zostały ujęte zakładowych układach zbiorowych pracy. Natomiast w spółce ORLEN Deutschland, w której nie funkcjonują związki zawodowe, nie występują formalne porozumienia i układy zbiorowe. Podobnie jest w spółce ORLEN Upstream Canada, w której wszyscy pracownicy podlegają pod regulacje z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Prowincji Alberta. 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF