ESG

Kapitały:

Dla Grupy ORLEN kwestie związane z ESG stanowią ważny element zarządzania strategicznego. Zagadnienia ESG są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy ORLEN w celu wzmocnienia wyników finansowych koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia, kreować wartość społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej koncernu. Są to aspekty pokazujące podejście firmy do zarządzania swoim wpływem na społeczeństwo i środowisko oraz odpowiedzialnego prowadzenia ładu korporacyjnego.

Nową strategię biznesową Grupy ORLEN napędza zrównoważony rozwój. Dekarbonizacja, rozwój OZE, biopaliw i recyklingu, a także emisja zrównoważonych i zielonych obligacji, to droga do osiągnięcia neutralności emisyjnej, zgodnie ze scenariuszami Porozumienia Paryskiego.  Grupa ORLEN postrzega ESG w kategoriach silnego fundamentu w transformacji koncernu multienergetycznego.

Raportowanie ESG pokazuje niematerialną wartość firmy, której celem nie jest wyłącznie maksymalizacja zysku, lecz również tworzenie wartości dodanej. Strategiczne zarządzanie obszarem ESG jest gwarantem zrównoważonego rozwoju nowoczesnego Koncernu, a także stabilnego wzrostu i zaufania interesariuszy.

Informacje z zakresu ESG są publikowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) i poddawane niezależnej weryfikacji. Interaktywna lista wskaźników GRI opisanych w Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za 2020 rok jest dostępna w sekcji „Nasz Raport” . 
Zakres informacji zawartych w Raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG. PKN ORLEN podejmuje także działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać nieobowiązkowe wytyczne Komisji Europejskiej (komunikat KE 2019/C 209/01) i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.
W publikacji zostały pokazane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

We wrześniu 2020 roku PKN ORLEN ogłosił strategię dekarbonizacji z konkretnymi zobowiązaniami dotyczącymi redukcji emisji i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 Grupy ORLEN, opublikowanej w listopadzie 2020 roku. Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. W ciągu najbliższej dekady Koncern przeznaczy ok. 30 mld PLN na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

Solidnym fundamentem realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 i strategii dekarbonizacji są kierunki zrównoważonego rozwoju, które PKN ORLEN zdefiniował w swoim Frameworku do zielonych euroobligacji i zobowiązał się do ich realizowania. Kierunki zarządzania zrównoważonym rozwojem Koncernu są ściśle powiązane z nowymi celami biznesowymi, a także wyznaczają ambitne cele z zakresu ESG i CSR.

Kierunki strategiczne zrównoważonego rozwojuna lata 2021– 2023

Publikacja emisji GHG Scope 3(Zakres 3 emisji CO2) Wyznaczenie celów i zobowiązańw zakresie pośredniego wpływu na środowisko – rozszerzenie KPI Dalsza optymalizacjagospodarki wodnej Polityka bioróżnorodności Wpisująca się w zasady zrównoważonego rozwoju oferta produktów i usług pozapaliwowych na stacjach paliw ŚRODOWISKOWE ORLEN dla klimatu 1. 2. 4. 3. 5. Zrównoważonagospodarkasurowcowa Aktualizacja polityki zakupowej o kryteria ESG Polityka inwestycyjna uwzględniająca Zrównoważony Rozwój Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy Rozwój i angażowanie społeczności lokalnych Budowanie świadomości konsumentów (społecznej, obywatelskiej, środowiskowej) SPOŁECZNE Zrównoważone łańcuchy dostaw 1. 2. 4. 3. 5. Odpowiedzialnośćspołeczna Polityka klimatyczna z uwzględnieniem identyfikacja i oceny ryzyk wynikających ze zmian klimatu Integracja ryzyk klimatycznych z systemem zarządzania ryzykiem korporacyjnym Wzmocnienie struktur zarządzania kwestiami klimatu i ESG Analizy scenariuszy odporności modelu biznesowego na zmiany klimatu –zgodnych ze scenariuszami Porozumienia Paryskiego Zwiększenie transparentności polityki informacyjnej ESG - rozwój i doskonalenie sprawozdawczości niefinansowej ZARZĄDCZE Inicjatywy priorytetowe Inicjatywy priorytetowe Inicjatywy priorytetowe Zarządzanie ryzykiem klimatycznym 1. 2. 4. 3. 5. Integracja ESG w systemach korporacji Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ