BEZPIECZEŃSTWO

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników i interesariuszy jest nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej i działalności biznesowej Grupy ORLEN. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.

Cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa osobistego, procesowego i pożarowego są zdefiniowane w Strategii Bezpieczeństwa Osobistego i Procesowego Grupy ORLEN. W 2020 roku zrealizowane zostały założone w Strategii plany wartości całkowitego wskaźnika wypadkowości TRR oraz wskaźnika bezpieczeństwa procesowego T1 PSER.

Wszystkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były ukierunkowane na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. W 2020 roku w Grupie ORLEN kontynuowano wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus+, dalsze doskonalenie kultury bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy ORLEN poprzez budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowania proaktywnych postaw pracowników i kontraktorów oraz realizację różnokierunkowych działań na rzecz doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w Grupie ORLEN.

Informacje dotyczące przeprowadzonych działań i podjętych inicjatyw w 2020 roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesowego zostały opisane w sekcji „Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców”.

 

Informacje na temat kluczowych polityk i procedur regulujących obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie ORLEN są zawarte w sekcji „Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców”.

Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR(pracowników i kontraktorów)*

kluczowe-wskazniki-dla-bezpie-1 1,05 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,72 2020 0,9 2019 1,03 2018 0,95 2017 0,87 2016 0,86 2015 1 *Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.

Wskaźnik wypadkowości TRRpracowników Grupy ORLEN** w podziale na płeć

kluczowe-wskazniki-dla-bezpie-2 2020 [liczba] 2,5 2 0 0,5 1 1,5 1,66 O 0,3 K 2,15 M 2020 1,29 O 0,7 K 2019 1,51 M 1,17 O 0,41 K 1,44 M 2018 1,36 O 0,56 K 1,64 M 2017 1,37 O 0,46 K 1,6 M 2016 1,34 O 2015 Dane raportowane od 2016 roku O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni **Ilość wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie.

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLENw podziale na region

Group 3 2020 [liczba] 2019 [liczba] 2 1,8 0 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,4 1,6 1,66 Ogółem 1,67 Polska 1,84 Czechy 1,22 Litwa 0 Niemcy 0 Kanada 7 6 0 3 2 1 4 5 1,29 Ogółem 1,35 Polska 1,47 Czechy 0 Litwa 6,48 Niemcy 0 Kanada
Group 2 2018 [liczba] 2017 [liczba] 1,8 1,6 0 1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,2 1,4 1,17 Ogółem 1,08 Polska 1,71 Czechy 0,68 Litwa 0 Niemcy 0 Kanada 2,5 2 0 0,5 1 1,5 1,36 Ogółem 1,26 Polska 1,91 Czechy 1,07 Litwa 0 Niemcy 0 Kanada
Group 2015 [liczba] Dane dla regionów są raportowane od 2017 roku Dane dla regionów są raportowane od 2017 roku 2,5 2 0 0,5 1 1,5 1,37 Ogółem 2,5 2 0 0,5 1 1,5 1,34 Ogółem 2016 [liczba]

Wypadkiprzy pracy

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015  Wskaźnik GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN*** liczba 4 78 7 41 4 38 5 42 3 42 4 40 GRI 403-9
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN**** liczba 6 17 16 17 18 32 10 24 10 19 10 18
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN liczba 10 95 23 58 22 70 15 66 13 61 14 58

***Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.
****Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN.

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015  Wskaźnik GRI
Polska Czechy  Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN* liczba 63 15 4 0 0 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0 30 14 3 0 0 36 7 2 0 0 25 16 3 0 0 GRI 403-9
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN** liczba 17 6 0 0 0 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1 29 4 1 0 0 Wskaźnik raportowany od 2017 roku
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN liczba 80 21 4 0 0 61 17 0 3 0 56 30 5 0 1 59 18 4 0 0
Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015  Wskaźnik GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety+Mężczyźni Kobiety+Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 44 34 GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 4 78 7 41 4 37 5 42 0 1
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 4 78 7 41 4 38 5 42 44 45
Opis  Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Polska Czechy  Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik raportowany od 2017 roku GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 63 15 4 0 0 33 13 0 2 0 27 12 2 0 0 30 14 3 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 63 15 4 0 0 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0 30 14 3 0 0
Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Wskaźnik raportowany od 2015 roku GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 6 17 16 17 18 18 10 21 9 18
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 6 17 16 17 18 32 10 24 10 19
Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Polska Czechy  Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik raportowany od 2017 roku GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 17 6 0 0 0 28 4 0 1 0 29 6 0 0 1 28 3 0 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 17 6 0 0 0 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1 29 4 1 0 0

Wskaźnik ciężkości i liczba dni absencjiposzkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN***** liczba Ogółem  Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem GRI 403-9
liczba 43,22 97,25 40,45 56,27 21,43 62,22 64,71 105,5 60,42 60,23 71,8 58,86 49,6 75,39
Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN***** liczba Ogółem Polska Czechy  Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Ogółem Ogółem GRI 403-9
liczba 43,22 41,95 44,00 60,25 0 0 56,27 51,42 73,38 0 25 0 64,71 60,15 71,23 84 0 0 60,23 49,6 75,39

*****Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.

Liczba dni absencji poszkodowanych pracownikóww wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN******

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN***** liczba Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem GRI 403-9
liczba 3 544 389 3 155 2 701 150 2 551 2 718 422 2 296 2 831 359 2 472 2 232 3 317
Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015  Wskaźnik GRI
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN***** liczba Ogółem Polska Czechy  Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Ogółem Ogółem GRI 403-9
liczba 3 544 2 643 660 241 0 0 2 701 1 697 954 0 50 0 2 718 1 624 926 168 0 0 2 831 2 232 3 317

***** Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.

Liczba odnotowanych chorób zawodowychw poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN******

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Pracownicy administracyjno-biurowi liczba 0 0 0 0 0 0 GRI 403-10
Wyższy i średni personel techniczny liczba 0 0 0 0 0 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne liczba 1 2 1 3 4 2
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno- remontowe liczba 2 2 1 0 2 3
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu liczba 0 1 1 0 0 1
Ogółem liczba 3 5 3 3 6 6
Wykaz spółek ORLEN Lietuva (2), Grupa UNIPETROL (1) Public Company ORLEN Lietuva (5) Public Company ORLEN Lietuva (2), UNIPETROL RPA,s.r.o.(1) Public Company ORLEN Lietuva (3) Public Company ORLEN Lietuva (6) PKN ORLEN S.A.(1), Public Company ORLEN Lietuva (3), PARAMO,a.s. (1), ANWIL S.A.(1)

******Ilość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

Rodzaje urazówdoznanych podczas wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015
rozcięcia  % 20,48 18,75 Dane raportowane od 2020 roku
stłuczenia  % 15,66 16,67
oparzenia % 13,25 10,42
pęknięcia i złamania % 10,84 14,58
zwichnięcia i skręcenia % 32,53 25,00
inne % 7,23 14,58

Rodzaje urazówdoznanych podczas wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015
rozcięcia  % 26,09 12,12 Dane raportowane od 2020 roku
stłuczenia  % 21,74 12,12
oparzenia % 4,35 9,09
pęknięcia i złamania % 30,43 15,15
zwichnięcia i skręcenia % 13,04 24,24
inne % 4,35 27,27

Rodzaje czynności podczas których odnotowanowypadki przy pracy pracowników Grupy ORLEN

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015
bieżąca obsługa instalacji i urządzeń  % 20,73 25,00 Dane raportowane od 2020 roku
przemieszczanie się % 40,24 41,67
utrzymanie ruchu, konserwacja i prace remontowe % 23,17 14,58
kolizje drogowe % 7,32 6,25
inne czynności % 8,54 12,50

Rodzaje czynności podczas których odnotowanowypadki przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015
bieżąca obsługa instalacji i urządzeń  % 8,70 6,06 Dane raportowane od 2020 roku
przemieszczanie się % 17,39 18,18
utrzymanie ruchu, konserwacja i prace remontowe % 8,70 18,18
kolizje drogowe % 8,70 0,00
inne czynności % 56,52 57,58

Ilość zdarzeń awaryjnychw Grupie ORLEN

Opis 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa
TIER1 1 4 0 0 7 1 2 4 0 1 4 0 3 0 0 1 4 0 GRI OG-13
TIER2 1 6 1 2 2 0 3 2 1 7 6 0 4 9 1 3 2 0
TIER3 – Produkcja 87 0 16 59 1 10 80 0 14 47 0 22 30 0 25 43 4 19

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF