KAPITAŁ LUDZKI

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.

Polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentruje się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych przez najwyższej klasy specjalistów.

Pracownicy Grupy ORLEN korzystają z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. W 2020 roku kontynuowana była Rozmowa Rozwojowa, której celem jest opracowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb i w kontekście wymagań biznesowych stojących przed danym obszarem. Grupa ORLEN zapewnia pracownikom także szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. benefity pracownicze i program „Pracodawca przyjazny rodzinie”. Cyklicznie (co dwa-trzy lata) przeprowadzane jest badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Realizowane są działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej istotnej dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN, widząc potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem a nauką, aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim. Więcej informacji w sekcjach „Odpowiedzialny Pracodawca” i „Kapitał Ludzki”.

Prowadzone są projekty służące rozwojowi organizacji opartej na wiedzy, uwalnianiu wewnętrznego potencjału i dzieleniu się informacją zwrotną. W 2020 roku kontynuowany był wewnętrzny program aktywizacji innowacyjności pracowników, który motywuje pracowników do zgłaszania inicjatyw i umożliwia identyfikację rozwiązań o wysokim poziomie innowacyjności, m.in. platforma dzielenia się wiedzą ORLEN Insight, platforma projektowa Rynek Szans, wewnętrzna platforma ORLEN Idea, czy konkurs na najbardziej innowacyjny projekt roku.

W 2020 roku szczególną wagę nadano rozwojowi kompetencji w zakresie innowacyjności i pracy projektowej, dla których uruchomiony został projekt grywalizacji. Ponadto zrealizowano działania rozwojowe w zakresie data science oraz kontynuowany był szeroko zakrojony pod kątem merytorycznym program rozwoju dla kierowników projektów.

PKN ORLEN zapewnia swobodę działalności związkowej. Uznaje związki zawodowe działające w spółce za reprezentantów wszystkich pracowników w sprawach ich zbiorowych praw i interesów, w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązuje się do respektowania zasad swobody działalności i równości związków zawodowych oraz do niedyskryminowania pracowników ze względu na przynależność związkową lub jej brak.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar pracowniczy, informacje na temat zatrudnienia i programów HR są dostępne w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca” Raportu Zintegrowanego.

Poszanowaniepraw człowieka

W 2021 roku został opublikowany nowy Kodeks etyki. Dokument określa wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę, strategię działania i zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej.

Są w nim zawarte zapisy dotyczące między innymi poszanowania różnorodności, w tym sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, czy światopogląd, równych szans rozwoju i doskonalenia zawodowego, a także odpowiedzialności za budowanie etycznego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

Na straży przestrzegania Kodeksu etyki stoi Rzecznik ds. Etyki, który m.in. gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim interesariuszom możliwość swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania, uwrażliwia pracowników na kwestie etyki biznesowej i standardów etycznych oraz wzmacnia w świadomości pracowników znaczenie ich własnej roli w procesie budowania etycznej kultury korporacyjnej. Jest osobą pełniącą funkcję społeczną, wybraną przez pracowników PKN ORLEN. Rzecznik ds. Etyki podejmuje działania w celu wyjaśnienia i wyeliminowania zachowań niezgodnych z obowiązującymi w Grupie ORLEN wartościami i zasadami postępowania.

W 2020 roku powstał Zespół ds. Etyki, który jest odpowiedzialny za realizację całości zadań dotyczących zgodności z wymaganiami etyki w Grupie ORLEN oraz wspieranie Rzecznika ds. Etyki.

Funkcjonują wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia Kodeksu etyki. Wartości, zasady i normy określone w Kodeksie etyki obowiązują każdego pracownika Grupy ORLEN od pierwszego dnia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko czy formę umowy. Nawet jeśli część zasad postępowania, ujętych w Kodeksie etyki, nie dotyczy specyfiki danego stanowiska pracy, nie zwalnia to zatrudnionej na nim osoby z obowiązku reagowania czy zgłaszania naruszeń zapisów Kodeksu etyki.

 

W Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antymobbingowa, określająca zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w zaistniałej sytuacji. Dokumentem ją wspierającym jest Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN. Regulamin wykracza ponad obowiązki prawne, uwzględnia również działania profilaktyczne, mające za zadanie nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji czy innych form molestowania.

Dla PKN ORLEN ważne jest również dawanie szans zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, w efekcie czego przystąpiono wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca - Integracja. Celem programu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Łącznie zadeklarowano zatrudnienie 28 osób z niepełnosprawnościami. W 2020 roku w PKN ORLEN zatrudnionych zostało 7, a w pozostałych Spółkach 16 osób z niepełnosprawnościami (łącznie 23 osoby). Program będzie kontynuowany w kolejnym roku.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar praw człowieka w Grupie ORLEN oraz więcej informacji o inicjatywach z zakresu poszanowania praw człowieka realizowanych w 2020 roku znajduje się w sekcji „Poszanowanie Praw Człowieka”.

Stan zatrudnieniaw Grupie ORLEN

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN [osoby] PKN ORLEN [osoby] 2019 22 337 2019 5 447 2016 19 730 2016 4 786 2015 19 932 2015 4 651 2020 32 960 35 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 6 000 0 1 500 1 000 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 2020 5 727 2017 20 262 2017 4 980 2018 21 282 2018 5 250
Group 13 Grupa Energa [osoby] W Grupie ORLEN od 2020 roku 9 731 12 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 Grupa Unipetrol [osoby] 4 913 4 576 3 831 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 4 930 4 720 4 835
Group 11
Group 12
Group 9

Stan zatrudnienia w Grupie ORLENwedług płci

kluczowe-wskazniki-kapital-1

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN,według rodzaju wykonywanej pracy

kluczowe-wskazniki-kapital-4 Pracownicy umysłowi [%] Pracownicy fizyczni [%] 2019 46 2019 54 2016 56 2016 44 2015 56 2015 44 2020 52 60 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 2020 48 2017 57 2017 43 2018 46 2018 54

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN,według wykształcenia

Group 5 Średnie [%] 2019 38 2016 19 2015 35 0 5 10 15 20 30 25 40 35 2017 18 2018 38 2020 37 2019 41 2016 65 2015 39 2020 45 70 60 0 10 20 30 40 50 2017 66 2018 41 Wyższe [%]
Group 6 Podstawowe [%] 2019 2 2016 0 2015 3 3,5 0 1 0,5 1,5 2 2,5 3 2020 2 2017 0 2018 2 2019 19 2016 16 2015 23 2020 16 25 0 5 10 15 20 2017 16 2018 19 Zawodowe [%]

Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy,w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Spółki polskie % 70 73 39 36 100% 100% GRI 102-41
Spółki zagraniczne % 86 92 94 66

Związki zawodowe- uzwiązkowienie

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Związki zawodowe - uzwiązkowienie % 48 39 40 41 dane raportowane od 2017 roku  102-41

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osoby 32 579 28 333 28 317 25 197 dane raportowane od 2017 roku 102-41    
Pracownicy osoby 13 689 12 654 11 825 10 304
Byli pracownicy osoby 7 709 6 750 6 692 6 679
Członkowie rodzin osoby 11 181 8 929 9 800 8 214

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika,w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Kobiety liczba 17 23,4 18,3 wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN GRI 404-1
Mężczyźni liczba 15 25,2 20,7
Menedżer liczba 23,2 38,5 24,5
Nie-menedżer liczba 14,6 23,7 19,6

Liczba pracowników w podzialew podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Umowa na czas nieokreślony     wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 102-8
  Kobiety liczba 7 603 5 014 4 787
  Mężczyźni liczba 21 034 14 159 13 577
Umowa na czas określony    
  Kobiety liczba 923 744 681
  Mężczyźni liczba 2 696 1 833 1 671
Umowa na okres próbny    
  Kobiety liczba 136 114 127
  Mężczyźni liczba 375 326 317
Umowa na zastępstwo    
  Kobiety liczba 137 106 89
  Mężczyźni liczba 56 41 33

Liczba pracownikóww podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Umowa na czas nieokreślony     wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 102-8
  Czechy liczba 4 827 4 576 4 484
  Kanada liczba 43 43 49
  Niemcy liczba 191 169 160
  Litwa liczba 2 126 2 073 1 977
  Polska liczba 21 450 12 312 11 694
Umowa na czas określony    
  Czechy liczba 495 593 584
  Kanada liczba 3 3 3
  Niemcy liczba 4 4 5
  Litwa liczba 36 20 18
  Polska liczba 3 081 1 957 1 742
Umowa na okres próbny    
  Czechy liczba 122 141 140
  Kanada liczba 0 0 0
  Niemcy liczba 23 12 11
  Litwa liczba 24 19 16
  Polska liczba 342 268 277
Umowa na zastępstwo    
   Czechy liczba 0 1 2
    Kanada liczba 2 0 0
    Niemcy liczba 1 0 2
    Litwa liczba 0 7 7
    Polska liczba 190 139 111

Liczba pracownikóww podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Pełny     wskaźnik jest publikowany od 2018 roku GRI 102-8
  Kobiety liczba 8 658 5 875 5 598
  Mężczyźni liczba 24 043 16 286 15 515
Niepełny    
  Kobiety liczba 141 103 86
  Mężczyźni liczba 118 73 83

Liczba nowozatrudnionych pracownikóww podziale na wiek, płeć i region, w tym:

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Liczba nowozatrudnionych pracowników   3 233 3 158 2 977 wskaźnik jest publikowany od 2018 roku GRI 401-1
Wiek    
  < 30 liczba 1 068 1 046 1 080
  30 - 50 liczba 1 765 1 642 1 562
  > 50 liczba 400 470 335
Płeć    
  Kobiety liczba 934 936 939
  Mężczyźni liczba 2 299 2 222 2 038
Regiony    
  Czechy liczba 871 732 704
  Kanada liczba 6 4 8
  Niemcy liczba 43 33 23
  Litwa liczba 350 354 315
  Polska liczba 1 963 2 035 1 927

Wskaźnik fluktuacji*

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Wskaźnik fluktuacji* % 9,8 14,1 14 wskaźnik jest publikowany od 2018 roku GRI 401-1

*Wskaźnik fluktuacji - udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych  

Rotacja pracowników**

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Rotacja pracowników** % 7,7 8,9 9,9 wskaźnik jest publikowany od 2018 roku GRI 401-1
Wiek    
  < 30 % 12,7 15,2 15,7
  30 - 50 % 5,9 7 8,5
  > 50 % 9,1 10 10
Płeć    
  Kobiety % 10,2 10,2 11,3
  Mężczyźni % 6,8 8,4 9,4
Regiony    
  Czechy % 10,9 11,9 12
  Kanada % 8,3 21,7 5,8
  Niemcy % 12,3 17,3 11,2
  Litwa % 13,6 11,8 13,7
  Polska % 6,5 7,2 8,5

**Rotacja pracowników - Ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie / Ilość pracowników w danej grupie ogółem

Badanie zaangażowania i satysfakcji

Badanie zaangażowania i satysfakcji j.m. 2019 2017
Ilość badanych spółek Grupy ORLEN [x] 22 16
Liczba respondentów w PKN ORLEN [x] 4 192 4 005
Wskaźnik zaangażowania [%] 64 65
Wskaźnik satysfakcji [%] 77 73

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF