KLIMAT

Zmiany klimatu stały się głównym determinantem zarządzania zrównoważonym rozwojem w Grupie ORLEN w 2020 roku. Działania podejmowane przez Koncern w kontekście zarządzania kwestiami klimatu były zgodne z oczekiwaniami interesariuszy, którzy podczas sesji dialogowej wskazali wysoką istotność tego zagadnienia.

Dotychczasowe standardy i systemy zarządzania ograniczające bezpośrednie oddziaływanie na środowisko ewoluowały w kierunku strategicznych działań mających na celu zmniejszenie wpływu Koncernu na zmiany klimatu, a także dostosowanie modeli biznesowych do wpływu fizycznych konsekwencji tych zmian na aktywa firmy.

Zmiany klimatu stanowią istotne wyzwanie dla PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN. Globalna transformacja energetyczna, która odbywa się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa firma w regionie PKN ORLEN chce jeszcze mocniej angażować się w ten proces.

Ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi są postrzegane przez Grupę ORLEN jako wyzwanie biznesowe i równocześnie szansa na rozwój, pod warunkiem świadomości i odporności modeli biznesowych na nadchodzącą zieloną transformację. Grupa ORLEN jest przygotowana na te wyzwania i gotowa być częścią transformacji energetycznej Europy. Zmiany w funkcjonowaniu systemów energetycznych w wyniku nowych technologii i zmian klimatycznych są integralną częścią strategii PKN ORLEN i oceny ryzyka biznesowego. Ryzyko związane ze zmianą klimatu jest zarządzane w sposób systematyczny i strategiczny, uwzględniający wymiar rynkowy, regulacyjny, technologiczny i reputacyjny.

PKN ORLEN postrzega Europejski Zielony Ład jako szansę dla Polski i Europy Środkowej na gruntowną transformację systemu elektroenergetycznego i stworzenie nowych modeli biznesowych.

Porozumienie paryskie ma na celu utrzymanie globalnego ocieplenia w granicach 1,5 C. Ustawodawstwo klimatyczne UE i odpowiednie przepisy sektorowe (w szczególności między innymi ETS, RED2, FQD, EED) zapewniają wytyczne dla branży, jak osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Wzmocnienie ram regulacyjnych spodziewane jest ze względu na nowe zobowiązania europejskie do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. ORLEN angażuje się w te zmiany i obserwuje postępujące wzmacnianie regulacji klimatycznych przez Europejski Zielony Ład.

PKN ORLEN zaadresował te wyzwania, deklarując we wrześniu 2020 roku jako jeden z liderów w Europie Środkowej, cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku Koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

Ambicją PKN ORLEN jest zmniejszenie śladu węglowego w zakresie 1 + 2 + 3 w sposób odzwierciedlający różnorodność działalności Grupy, w tym kompensację. Do tej pory ORLEN opracował podejście do swoich emisji produkcyjnych (Zakres 1 + 2) przedstawione w strategii dekarbonizacji. We wrześniu 2020 roku zadeklarowano ambicję zerową netto, z docelowym ok. 20% na obecnym poziomie aktywa produkcyjne w Grupie oraz -33% emisyjności w wytwarzanej energii elektrycznej. PKN ORLEN pracuje nad zmniejszeniem swojego śladu węglowego w łańcuchu wartości, dostrzegając również wpływ pośredni, czyli zakres 3. Koncern zobowiązuje się opublikować dane bazowe dla zakresu 3 w pierwszej połowie 2022 roku.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar z zakresu klimatu i ochrony środowiska w Grupie ORLEN znajdują się w sekcji „Polityki i Wewnętrzne Akty Organizacyjne”, więcej informacji o projektach realizowanych w 2020 roku znajduje się w sekcji „Odpowiedzialność za Klimat” .

Emisje

Group 2 Emisje poszczególnych substancji w Grupie ORLEN [Mg] 2020 2017 2019 2016 2015 2018 2020 2017 2019 2016 2015 2018
Group 3 2020 2017 2019 2016 2015 2018 2020 2017 2019 2016 2015 2018
Pyły [Mg] Dwutlenek węgla (w tym EU ETS) [Mg] 1 800 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1400 1 600 1 019 2020 888 2019 1 088 2018 1 235 2017 1 452 2016 1 551 2015 18 000 000 14 000 000 16 000 000 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 17 010 022 2020 15 919 204 2019 15 010 150 2018 14 409 406 2017 12 985 850 2016 13 675 842 2015
Pozostałe substancje [Mg] 25 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 21 457 2020 19 218 2019 16 889 2018 17 557 2017 18 958 2016 12 327 2015

Emisje CO₂w ramach EU ETS

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Emisje CO₂ w ramach EU ETS: Mg 16 863 935 15 895 512 14 978 720 14 377 643 12 956 790 13 670 799 GRI 305-1
PKN ORLEN Mg 8 712 407 8 792 971 7 789 688 6 905 728 6 364 908 6 554 333
ORLEN Asfalt  Mg 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 2 972 3 975
ANWIL  Mg 1 013 303 978 882 1 000 819 1 069 563 1 151 673 1 185 319
Basell Orlen Polyolefins  Mg 40 873 41 308 46 283 36 060 40 707 36 482
ORLEN Południe Mg 113 347 121 993 124 713 128 566 0 (do 2017 r. pokazywane jako Rafineria Nafty Jedlicze i Rafineria Trzebinia) 0 (do 2017 r. pokazywane jako Rafineria Nafty Jedlicze i Rafineria Trzebinia)
Rafineria Nafty Jedlicze  Mg 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 35 182 40 196
RafineriaTrzebinia Mg 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 91 667 88 470
ORLEN Lietuva Mg 1 478 463 1 599 384 1 680 865 1 709 530 1 830 717 1 755 789
UNIPETROL Mg 3 638 933 4 162 201 4 089 807 4 278 192 2 491 235 2 841 185
Česká rafinérská Mg 0
(w strukturach Unipetrol)
0
(w strukturach Unipetrol)
0
(w strukturach Unipetrol)
0
(w strukturach Unipetrol)
677 662 889 418
PARAMO Mg 40 087 39 899 42 927 41 668 36 622 36 064
SPOLANA Mg 78 700 158 874 203 618 208 336 233 445 239 568
Energa Ciepło Kaliskie Mg 27 303            
Energa Elektrownie Ostrołęka Mg 1 476 893            
Energa Kogeneracja Elektrociepłownia Elbląg Mg 166 312            
Energa Kogeneracja Elektrociepłownia Kalisz Mg 62 604            
Energa Kogeneracja Elektrociepłownia Żychlin Mg 14 710            

Substancje zubażającewarstwę ozonową

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Emisja substancji zubożających warstwę ozonową w Grupie ORLEN Mg 36,57 / 5,64** 40,92/ 5,44**  39 43 36 34 GRI 305-6

* Raportowane w sumie pozostałych substancji
** Ekwiwalent CFC11

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF