ŚRODOWISKO

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

W procesach produkcyjnych Grupa ORLEN wykorzystuje surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze).

Grupa ORLEN dba o ekologiczny charakter procesów produkcyjnych, realizując, m.in. projekty związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmują one działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne na samych instalacjach produkcyjnych.

Priorytetem Grupy ORLEN jest monitorowanie i minimalizowanie wpływu na środowisko:

  • Identyfikuje aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
  • Realizuje obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
  • Efektywnie zarządza uprawnieniami do emisji CO2.
  • Prowadzi zadania inwestycyjne dostosowujące instalacje do nowych wymogów i standardów środowiskowych.
  • Prowadzi efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.
  • Efektywnie zarządza remediacją środowiska przy zachowaniu oraz stymulowaniu bioróżnorodności.
  • Inwestuje w nisko i zeroemisyjne technologie oraz OZE.
  • Uczestniczy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
  • Zapewnia dostęp do informacji dotyczących wpływu działalności Grupy ORLEN na środowisko naturalne oraz informacji na temat działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia oraz realizacji dobrych praktyk Programu Responsible Care.

 

Podejście do zarządzania kwestiami środowiskowymi w Grupie ORLEN oparte jest na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i uwzględnianiu kryteriów ekologicznych. Firma dąży do zrównoważonego rozwoju i raportuje wyniki działalności w obszarze środowiska. Cele środowiskowe zostały określone przez PKN ORLEN w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań spółki mających na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodnie z normą ISO 14001. Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki ZSZ / Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar z zakresu klimatu i ochrony środowiska w Grupie ORLEN znajdują się w sekcji „Polityki i Wewnętrzne Akty Organizacyjne”, więcej informacji o projektach realizowanych w 2020 roku znajduje się w sekcji „Odpowiedzialność za Klimat”.

W Raporcie Zintegrowanym zostały opisane również działania oraz wskaźniki w zakresie kluczowych aspektów oddziaływania na klimat i środowisko, jakimi są m.in.: gospodarka wodno-ściekowaemisje do powietrza (w tym gazów cieplarnianych), odpady, nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, skargi środowiskowe, liczba i masa istotnych wycieków. Raport prezentuje również podejście do zarządzania energią, informacje dotyczące surowców i procesów produkcyjnych, a także opis ryzyk związanych z wpływem działalności na środowisko i klimat oraz sposoby ich mitygacji.

 Mając na względzie powyższe, spółka wypracowała i wdrożyła uregulowany tryb postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego oraz respektuje obowiązki związane z powiadamianiem odpowiednich służb. W „Instrukcji awaryjnej” jest określony tryb powoływania i pracy Zespołów Technicznych oraz Zespołów Awaryjnych, a także sposób obliczania strat wynikających z zaistniałego zdarzenia awaryjnego.

 W Grupie ORLEN inicjowane są projekty edukacyjne, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej Interesariuszy. Spółki Grupy ORLEN angażują się w opiekę nad sokołami wędrownymi, akcje zarybiania rzek, sprzątania nabrzeży akwenów wodnych, zakładane są hodowle pszczół w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Informacje na ten temat zawiera sekcja „Ochrona Bioróżnorodności”.  

Woda

Łączna ilość wody pobranej w Grupie ORLEN [m3]: Ilość wód podziemnych pobranych w Grupie ORLEN [m3]: Ilość wód powierzchniowych pobranych w Grupie ORLEN [m3]: Ilość wód wodociągowych pobranych w Grupie ORLEN [m3]: 350 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 331 770 145 2020 94 087 784 2019 90 278 813 2018 86 406 615 2017 82 679 160 2016 84 087 615 2015 350 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 327 031 321 2020 89 090 471 2019 85 722 181 2018 84 269 186 2017 79 233 690 2016 80 848 285 2015 3 000 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 1 581 749 2020 1 555 827 2019 1 536 927 2018 1 325 125 2017 2 489 807 2016 2 404 451 2015 4 000 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 3 157 075 2020 3 441 486 2019 3 019 705 2018 812 304 2017 955 663 2016 834 879 2015

Recyrkulacjawody

Ilość powtórnie wykorzystanej wody w Grupie ORLEN [m3]Wskaźnik raportowany od 2019 roku 2 120 000 000 0 1 980 000 000 1 690 000 000 2 000 000 000 2 020 000 000 2 060 000 000 2 080 000 000 2 100 000 000 2019 2 018 056 814 2020 2 097 861 799

Odpady

Odpady wytworzone przez Grupę ORLEN* [Mg]: Odpady inne niż niebezpieczne wytworzone przez Grupę ORLEN [Mg]: Odpady niebezpieczne wytworzone przez Grupę ORLEN [Mg]: 350 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 291 636 2020 220 524 2019 169 084 2018 212 969 2017 175 244 2016 160 353 2015 120 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 81 295 2020 112 745 2019 72 009 2018 100 128 2017 75 305 2016 73 276 2015 3 000 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 210 341 2020 107 779 2019 97 075 2018 112 841 2017 99 939 2016 87 077 2015 * Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych

Transferodpadów

Transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych z Grupy ORLEN [Mg] 10 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 9 000 8 000 8 766 2020 6 370 2019 6 604 2018 5 178 2017 6 406 2016 5 636 2015

Ścieki

Łączna ilość ścieków odprowadzanych do środowiska przez Grupę ORLEN [m3]: Łączna ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do środowiska przez Grupę ORLEN [m3]: Łączna ilość ścieków pozostałych odprowadzanych do środowiska przez Grupę ORLEN [m3]: 350 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 304 057 021 2020 50 914 539 2019 50 691 326 2018 51 788 570 2017 45 466 441 2016 53 117 602 2015 350 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 298 448 352 2020 44 397 037 2019 44 039 987 2018 45 381 655 2017 38 587 398 2016 43 460 856 2015 12 000 000 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 5 608 669 2020 6 517 502 2019 6 651 339 2018 6 406 915 2017 6 879 043 2016 9 656 746 2015

Opłatyśrodowiskowe

Łączne opłaty środowiskowe Grupy ORLEN [EUR]: Pobór wód [EUR]: Składowanie odpadów [EUR]: Całkowita emisja do powietrza [EUR]: Odprowadzanie ścieków [EUR]: 20 000 000 0 500 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 13 835 954 2020 14 179 966 2019 14 500 844 2018 17 261 816 2017 15 736 217 2016 12 052 867 2015 8 000 000 0 2 000 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 5 265 081 2020 4 871 093 2019 4 807 520 2018 5 458 151 2017 5 147 891 2016 6 700 440 2015 12 000 000 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 7 709 365 2020 8 643 000 2019 8 757 538 2018 11 234 274 2017 9 911 412 2016 4 659 403 2015 1 000 000 0 300 000 200 000 100 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 817 017 2020 620 635 2019 906 563 2018 529 371 2017 612 629 2016 599 937 2015 100 000 0 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 60 000 70 000 80 000 90 000 44 491 2020 45 238 2019 29 223 2018 40 020 2017 64 285 2016 93 087 2015

Nakłady inwestycyjnezwiązane z ochroną środowiska

Nakłady na inwestycje środowiskowe w Grupie ORLEN [mln EUR]: 140 0 40 20 60 80 100 120 66,6 2020 40,5 2019 123,4 2018 24,8 2017 22 2016 76,9 2015

Wartość kar za nieprzestrzeganie regulacjidotyczących ochrony środowiska

[tys. EUR] 70 0 20 10 30 40 50 60 1,1 2020 18,8 2019 5,5 2018 42,4 2017 36,3 2016 58,7 2015

Skargi

Ilość skarg złożonych i rozpatrzonych w Grupie ORLEN [szt.] 180 0 80 60 40 20 100 120 140 160 88 2020 42 2019 54 2018 42 2017 162 2016 72 2015

Istotnewycieki

Ilość wycieków [liczba]Wskaźnik liczony od 2017 roku Objętość wyciekówWskaźnik liczony od 2017 roku 14 0 2 4 6 8 10 12 8 2020 10 2019 6 2018 13 2017 250 0 50 100 150 200 ok. 31 2020 140 2019 211 2018 24 2017

Wykorzystane biokomponentyspełniające kryteria zrównoważonego rozwoju

Estry [t] Bioetanol [t] 900 000 0 400 000 300 000 200 000 100 000 500 000 600 000 700 000 800 000 765 320 2020 852 758 2019 816 984 2018 810 369 2017 699 084 2016 640 709 2015 300 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 243 093 2020 264 175 2019 259 780 2018 229 643 2017 225 092 2016 234 368 2015

Zużycie energiiwewnątrz organizacji****

Opis

 

2020

2019

2018

2017

Wskaźnik GRI

Wartość [GJ]

Wartość [MWh]

Wartość [GJ]

Wartość [MWh]

Wartość [GJ]

Wartość [MWh]

Wartość [GJ]

Wartość [MWh]

GRI 302-1

Zużycie energii w paliwach

121 220 075

33 672 243

98 769 007

27 435 835

84 187 991

23 385 553

83 280 501

23 133 472

Zużycie energii elektrycznej

2 268 361

630 100

2 304 094

640 026

2 211 043

614 179

2 187 400

607 611

Zużycie energii cieplnej

4 221 813

1 172 726

5 579 603

1 549 890

6 825 492

1 895 970

6 252 290

1 736 747

Sprzedaż energii elektrycznej

47 609 725

13 224 924

33 938 256

9 427 293

24 984 321

6 940 089

24 786 031

6 885 009

Sprzedaż energii cieplnej

38 533 070

10 703 631

36 321 662

10 089 351

34 012 153

9 447 820

35 262 356

9 795 099

Zużycie jednostek razem*****

35 077 280

9 743 689

28 509 089

7 919 191

25 191 517

6 997 644

23 232 114

6 453 365


**** Zużycie jednostek razem zostało obliczone jako różnica zużycia poszczególnych jednostek (w paliwie) oraz sprzedaży poszczególnych jednostek dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.
***** Wskaźnik jest raportowany od 2017 roku

Maksymalna osiągalna moc wytwórczaw podziale na główne surowce

 Opis 2020 2019 2018 2017 2016 2015  Wskaźnik GRI
  Mwe (moc elektryczna) MWt (moc cieplna)            
Gaz ziemny 1 027,6 1 530,32 Wskaźnik liczony od 2020 roku GRI G4 EU1
Olej opałowy/gaz ziemny 522,5 3 252
Węgiel kamienny 673,31 569,46
Węgiel brunatny 141,5 1 258,4
Biomasa 25 30
Elektrownie wiatrowe 359,29 0
Elektrownie słoneczne 5,41 0
Elektrownie wodne 243,85 0
Elektrownie 608,55 0
Elektrociepłownie 2 389,91 6 578,22
Ciepłownie 0 61,96

Ilość energii wyprodukowanej nettow podziale na główne źródła energii

Opis 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI 
  Energia elektryczna (MWh) Ciepło (GJ)            
Gaz ziemny 6 808 582 6 139 229 Wskaźnik liczony od 2020 roku GRI G4 EU2
Jednostki wielopaliwowe (olej opałowy/gaz ziemny) 1 640 215 23 268 178
Węgiel brunatny 1 212 232 5 471 943
Węgiel kamienny* 2 728 751 3 653 720
Farmy wiatrowe 338 366 brak
Fotowoltaika 3 373 brak
Elektrownie wodne 493 405 brak

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowniw podziale na źródła energii

 Opis

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźnik GRI 

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w jednostkach cieplnych %

39,73%

Wskaźnik liczony od 2020 roku

GRI G4 EU11

Sprawność ogólna jednostek cieplnych % 

71,70%

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej

Olej opałowy 

14,59%

Węgiel brunatny 

32,53%

Gaz ziemny 

48,52%

Węgiel kamienny* 

66,79%

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w elektrociepłowniach % 

32,76%

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach % 

83,23%


*Ze względu na brak możliwości wydzielenia energii elektrycznej wytworzonej z biomasy oraz typ instalacji, energia elektryczna wytworzona za pomocą instalacji spalających biomasę jest ujęta razem z węglem kamiennym

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF