ZARZĄDZANIE

Ładkorporacyjny

PKN ORLEN zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując różne narzędzia komunikacji.

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosuje wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”.

 

Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych „ORLEN W PORTFELU”, a w nim Akademię Inwestowania. W 2020 roku do programu dołączył szósty dom maklerski, tym samym w ramach programu współpracują z PKN ORLEN domy maklerskie, które łącznie prowadzą ponad 60% rachunków inwestycyjnych w Polsce.

Zagadnieniom ładu korporacyjnego została poświęcona sekcja pod tą samą nazwą w Raporcie Zintegrowanym i zawiera ona następujące informacje:

ZintegrowanySystem Zarządzania

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności spółki, której celem jest profesjonalna obsługa klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

W 2020 roku PKN ORLEN został poddany okresowo przeprowadzanej weryfikacji zewnętrznej, której potwierdzeniem są Certyfikaty zgodności realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania są zawarte w sekcji „Zintegrowany System Zarządzania” Raportu Zintegrowanego.

Zakładowy UkładZbiorowy Pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to umowa społeczna będąca źródłem prawa pracy, zawierana w drodze rokowań pomiędzy Pracodawcą, a Związkami Zawodowymi. Stanowi on swoistego rodzaju konstytucję HR, która sankcjonuje motywacyjny i spójny system wynagradzania i premiowania, tworzy standardy indywidualnych relacji Pracownik – Pracodawca oraz normuje partnerstwo w relacjach Pracodawca – Organizacje Związkowe.

Przeciwdziałaniekorupcji i łapownictwu

W Grupie ORLEN działają skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance), a także audyt i kontrola wewnętrzna. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji, niezgodnym z prawem gratyfikacji oraz konfliktom interesów.

PKN ORLEN konsekwentnie dba o budowanie etycznego środowiska pracy. W maju 2021 roku „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” zostały zastąpione przez nowy Kodeks Etyki. Dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z etyką w firmie. Kodeks etyki określa wartości i zasady postępowania, które pracownicy Grupy ORLEN zobowiązują się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wartości te nie uległy zmianie.

Od 2018 roku w Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antykorupcyjna oraz funkcjonuje koordynator do spraw antykorupcyjnych. Obowiązek zapoznania się z polityką i zasadami antykorupcyjnymi dotyczy również kontrahentów w momencie nawiązywania relacji biznesowych.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w Grupie ORLEN, a także opis kluczowych działań zostały opisane w sekcji „Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu”.

Wskaźniki różnorodności

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności 

kluczowe-wskazniki-1
kluczowe-wskazniki-2
Group 10
Group 3
Group 11
Group 10
Group 18