MONITORING STRATEGII

Kapitały:

Monitoring Strategii jest zapewniony poprzez wypracowany spójny system cyklicznej kontroli nad postępami jej realizacji.

Po zatwierdzeniu Strategii uruchomiono proces jej monitorowania, czyli raportowania inicjatyw, projektów, zadań oraz konkretnych mierników finansowych oraz operacyjnych jako celów szczegółowych poszczególnych segmentów i obszarów biznesowych. Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach poszczególnych KPI, kluczowych dla realizacji założeń Strategii, zapewniają efektywny monitoring zakładanych celów i prowadzonych działań strategicznych.

Monitorowanie Strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

  • Jasną komunikację oczekiwań ze strony Zarządu – zapewnienie wdrożenia Strategii na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich segmentach i obszarach w całej Grupie Kapitałowej.
  • Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w realizację celów zgodnie ze Strategią oraz przyjętymi Wartościami korporacyjnymi.

Sposoby oraz organy odpowiedzialne za monitoring Strategii przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Sposób monitoringu

Forum

Przegląd Strategii Koncernu

  • Weryfikacja założeń i celów strategicznych.
  • Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz projekty).
  • Przegląd zarówno działań Koncernu, jak również otoczenia makro.

Obszar Strategii i Relacji Inwestorskich/

Zarząd/Rada Nadzorcza

Strategie segmentowe/inicjatywy/projekty strategiczne

  • Przegląd realizacji inicjatyw strategicznych

Komitet Strategii Koncernu

Day-to-day business

  • Sprawozdawanie kluczowych kamieni milowych oraz KPI warunkujących realizację Strategii.

Liderzy inicjatyw strategicznych, kluczowa kadra menedżerska w poszczególnych segmentach biznesowych

 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF