REALIZACJA CELÓW STRATEGII W 2020 ROKU

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

W latach 2019-2020 Grupa ORLEN działając w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, konsekwentnie realizowała założone cele strategiczne.

Pomimo negatywnego wpływu makro, obniżenia głównych marż Koncernu (tabela poniżej) oraz niższych wolumenów sprzedaży na skutek osłabienia popytu, średni poziom zysku EBITDA wg LIFO w latach 2019-2020 wyniósł 10,8 mld PLN i był 0,5 mld wyższy od zakładanego w Planie Średnioterminowym Koncernu.

Wypracowany zysk w połączeniu ze stabilną sytuacją finansową, potwierdzoną bezpiecznym poziomem wskaźników zadłużenia oraz przyznanym przez Moody’s ratingiem na poziomie Baa2 pozwolił na wyższy o 0,4 mld PLN poziom nakładów inwestycyjnych. Grupa przeznaczyła na inwestycje średnio 7,2 mld PLN a realizacje obejmowały m.in. budowę instalacji PE 3 w Unipetrolu, budowę instalacji Metatezy w Płocku, zakup pakietu akcji Grupy Energa, rozbudowę zdolności produkcyjnych w ramach Programu Rozwoju Petrochemii.

Negatywny wpływ pandemii koronawirusa, ambitny plan inwestycyjny nakierowany na wzrost wartości firmy wymusił rewizję założonego poziomu dywidendy za rok 2020 i obniżenie jej poziomu do 1,00 PLN na akcję. PKN ORLEN zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku Strategią do 2030 roku zakłada powrót do ścieżki wypłaty dywidendy sprzed pandemii COVID-19, co oznacza wypłatę na poziomie min. 3,50 PLN na akcję i utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach.

W 2020 roku Koncern po raz kolejny został odznaczony tytułem The World’s Most Ethical Company 2020 i Top Employer Polska 2020.

 

Wyszczególnienie  Wykonanie 2020 Plan Średnio Terminowy
2019-2020
Odchylenie 
Modelowa marża Downstream [USD/bbl] 7,3 13,5 -6,2
Modelowa Marża Rafineryjna [USD/bbl] 2,2 5,5 -3,3
Dyferencjał Ural/Brent [USD/bbl] 0,6 3,1 -2,5
Modelowa Marża Petrochemiczna [EUR/t] 839 808 +31
Filary Cele Realizacja Wypracowany zysk Nowoczesna kultura zarządzania Silne fundamenty finansowe Realizowany program rozwojowy Dywidendy EBITDA LIFO przed odpisami 1 [mld PLN] Dług netto / EBITDA LIFO Nakłady inwestycyjne [mld PLN] Dźwignia finansowa netto [%] Dywidenda na akcję [PLN] Cel: śr 2019-2020 Realizacja: śr 2019-2020 10,3 10,8 Cel: 2020 Realizacja: 2020 1,5 1,0 Cel: 2020 Realizacja: 2020 <30% 31,0% 6,8 7,2 Cel: śr 2019-2020 Realizacja: śr 2019-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2,00 3,00 3,00 3,50 1,00 Ludzie Siła finansowa Budowa wartości 1) Przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: (0,2) mld PLN w 2019 i (1,6) mld PLN w 2020 roku.

Kluczowe czynniki sukcesu strategii

 

Jednostka

Wykonanie
2020

Wykonanie
2019

KPI Finansowe 

Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację ("EBITDA LIFO") przed odpisami aktualizacyjnymi1,2, w tym:

mld PLN

12,4

9,2

Rafineria

mld PLN

(0,2)

2,8

Petrochemia

mld PLN

2,1

2,3

Energetyka mld PLN 7,4 1,6

Detal

mld PLN

3,2

3,0

Wydobycie

mld PLN

0,3

0,3

Dźwignia finansowa

%

31,0

6,3

Dług netto/EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi)

X

1,02

0,28

KPI Rafineria, Petrochemia i Energetyka

Udział w rynku paliw w Polsce3

%

54

56

Wykorzystanie mocy rafineryjnych

%

84

96

Wykorzystanie mocy instalacji olefin

%

76

79

Przerób ropy w Grupie ORLEN

mln t

29,5

33,9

Uzysk paliw PKN ORLEN

%

82

84

Produkcja energii elektrycznej netto

TWh

8,9

8,6

Produkcja energii elektrycznej z OZE TWh 0,8 0

KPI Detal

Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych3

%

15,7

16,4

Sprzedaż na stację

mln l

4,0

4,4

Liczba stacji efektywnych 1)

X

2 807

2 780

KPI Wydobycie

Wydobycie węglowodorów

mln boe/r

6,6

6,7

Zasoby węglowodorów

mln boe

190,2

197,3

Liczba nowych odwiertów (netto)

X

8,6

19,6


1) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2020 i 2019 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (1,6) mld PLN oraz (0,2) mld PLN.
2) Wynik EBITDA LIFO dla segmentu Energetyka uwzględnia zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4,1 mld PLN.
3) Stan na koniec roku.

 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF