SZANSE

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Sektor paliwowo-energetyczny jeszcze nigdy w historii nie stał przed tyloma wyzwaniami, co dzisiaj. Jest to szansa rozwojowa dla Grupy ORLEN. Wizja rozwoju Grupy wpisuje się w globalne trendy w zakresie rozwoju technologii, zmiany preferencji konsumentów oraz rosnącej presji na troskę o otoczenie.

Fundamentalnym trendem napędzającym transformację energetyczną jest szybki rozwój nowych technologii, znacząco poprawiających efektywność kosztową inwestycji w odnawialne źródła energii oraz elektryfikacja transportu i przemysłu.

Równolegle transformacja energetyczna jest wspierana przez zmiany oczekiwań klientów, którzy wymagają od nas dostarczania coraz bardziej efektywnych i proekologicznych rozwiązań. Wzrost świadomości społecznej oznacza z kolei większą troskę o środowisko, przejawiającą się ambitnymi celami redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz presji społecznej i regulacyjnej, zmniejszania oddziaływania na środowisko w ogóle.

W ostatnich latach można zaobserwować, że zwiększa się zakres zmian w sektorze energetycznym a ich tempo przyspiesza. Transformacja energetyczna ma coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

W perspektywie 2030+ identyfikujemy szereg trendów, które pozwalają opisać fundamentalne zmiany mające strukturalny wpływ na sektor energetyczny:

  • spowalniający wzrost popytu na ropę;
  • zmiana geografii podaży na węglowodory;
  • rosnąca konkurencja nowych źródeł energii;
  • wzrost troski o środowisko;
  • zmiany w mega-trendach konsumenckich;
szanse Peak Oil prognozowany między 2030 - 2035 lub wcześniej Efektywność silników spalinowych Alternatywne formy transportu i paliwa Rosnące udziały biokomponentów Spowalniający wzrost popytu na ropę Zmiany w podaży ropy i gazu Rewolucja łupkowa w Ameryce Płn. Załamanie się rynków ropy na skutek COVID-19 Potencjalna fala przetasowań na krzywej podaży ropy Konkurencyjne nowe źródła energii Część źródeł OZE już w pełni konkurencyjna (np. wiatr) Znaczący spadek kosztów fotowoltaiki Rosnąca energetyka prosumencka Troska o środowisko Ambitne cele Porozumienia Paryskiego Europa liderem regulacji (Nowy Zielony Ład, RED II ) Ograniczenia dla opakowań jednorazowych Mega-trendy konsumenckie Wzrost świadomości konsumenckiej Cyfryzacja kanałów sprzedaży Ekonomia „tu i teraz” Oczekiwanie kompleksowej i spersonalizowanej oferty

W odpowiedzi na zachodzące zmiany Grupa ORLEN – w ramach Strategii 2030 – konsekwentnie dostosowuje swój model biznesowy i plany strategicznego rozwoju we wszystkich segmentach biznesowych działalności, koncentrując się na:

  • Dalszej integracji oraz poprawie efektywności produkcji w segmencie rafineryjnym z naciskiem na rozwój w obszarze biopaliw.
  • Wzroście mocy, integracji produkcji oraz inwestycji w produkty specjalistyczne i recycling.
  • Znaczących inwestycjach w moce zero- i niskoemisyjnej energetyki.
  • Istotnym wzmocnieniu sprzedaży detalicznej w regionie przy rozbudowie segmentu pozapaliwowego.
  • Zrównoważonym wzroście portfela w wydobyciu z naciskiem na aktywa gazowe.

Grupa ORLEN ma solidną i zrównoważoną bazę do dalszego rozwoju w perspektywie 2030 roku.

Zintegrowana produkcja rafineryjna

Zintegrowane aktywa rafineryjne produkcyjne w trzech krajach w Europie Centralnej, przerób ok. 33 mln ton różnych gatunków ropy naftowej rocznie oraz produkcja biopaliw na poziomie ok. 0,3 mln t/r. stanowią dobrą bazę do dalszego rozwoju w segmencie rafineryjnym. Kluczowe działania w horyzoncie Strategii 2030 w tym segmencie obejmują kontynuację działań w kierunku poprawy efektywności produkcji, wykorzystania synergii poprzez dalszą, głębszą integrację aktywów rafineryjnych (w tym po potencjalnym przejęciu Grupy LOTOS) oraz istotny wzrost inwestycji w produkcję biopaliw, w tym drugiej generacji.

Wzrost mocy i wydłużanie łańcucha produkcji w Petrochemii

O pozycji segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN stanowią produkcja zintegrowana z segmentem rafineryjnym, 40 produktów petrochemicznych sprzedawanych do ponad 60 krajów oraz 16% udział produktów specjalistycznych w portfelu. W perspektywie najbliższej dekady nastąpi rozbudowa olefin oraz innych produktów bazowych dla dalszego rozwoju w produktach zaawansowanych (m.in. fenol i pochodne aromatów). Grupa ORLEN będzie również wzmacniać pozycję w polimerach oraz wydłużać łańcuch poprzez compounding i koncentraty. Grupa ORLEN będzie budowała pozycję w recyklingu mechanicznym i chemicznym oraz biomateriałach.

Istotne inwestycje w zero- i niskoemisyjne moce w Energetyce

Już dzisiaj, po przejęciu kontroli nad Grupą Energa, Grupa ORLEN ma zainstalowanych ponad 3,2 GW mocy oraz ok. 200 tys. km linii energetycznych. Segment Energetyki jest jednym z głównych kierunków rozwoju na najbliższą dekadę. W perspektywie strategii do 2030 roku Grupa ORLEN skupi się na znaczących inwestycjach w moce w zero- i niskoemisyjnej energetyce. W ciągu dekady Grupa ORLEN stanie się liderem w obszarze energetyki odnawialnej z silnym portfelem mocy w morskich farmach wiatrowych, ale także w wiatrem na lądzie i farmami fotowoltaicznymi. Będzie również dalej rozbudowywać moce jednostek wytwórczych w technologii CCGT. Ważną częścią strategii w segmencie energetyki będą też dalsze inwestycje w rozbudowę i modernizację majątku sieciowego.

Rozbudowa sieci sprzedaży detalicznej i znaczące poszerzenie oferty

Segment Detal to ponad 2800 stacji, czyli największa sieć detaliczna w Europie Środkowej. W ciągu najbliższej dekady znacząco wzmocniona zostanie sieć sprzedaży (organicznie i nieorganicznie), poprzez wejście na nowe rynki w regionie. Będą rozwijane nowe platformy wzrostu, rozszerzana działalność w obszarze paliw alternatywnych, ale także poprzez budowę szerokiej oferty, rozwijając formaty sklepowo-gastronomiczne oraz przez budowę własnej sieci punktów odbioru paczek i oferty e-commerce. Wreszcie integralnym elementem strategii Detalu jest stałe doskonalenie jakości usług oraz budowa zintegrowanej oferty dla klientów detalicznych z kompleksową ofertą rosnącej Grupy ORLEN.

Zrównoważony wzrost wydobycia z naciskiem na aktywa gazowe

Obecnie segment wydobycia dysponuje 174,0 mln boe zasobów 2P w Kanadzie i w Polsce, generując średnie wydobycie na poziomie ok. 18 tys. boe/d. W perspektywie najbliższej dekady zostanie zapewniony zrównoważony wzrost portfela wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem złóż gazowych oraz potencjalną odbudową istniejącego portfela aktywów wydobywczych po połączeniu z Grupą Lotos. Elementem rozwoju segmentu będzie wzrost konkurencyjności dzięki poprawie doskonałości operacyjnej oraz rozwiązaniom cyfrowym.

B+R+I tworzące wartości

Realizacja celów strategii będzie wymagała transformacji wewnątrz organizacji. Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ORLEN. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Grupa ORLEN będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF