A

Aceton
związek organiczny, najprostszy keton alifatyczny, znajdujący szerokie zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym, np. jako zmywacz do paznokci.

ADR
umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Alkilacja
proces rafineryjny polegający, w warunkach PKN ORLEN, na łączeniu frakcji olefinowej z parafinową celem produkcji wysokooktanowego składnika benzyny – alkilatu. Proces prowadzony jest na instalacji Alkilacji w obecności kwasu fluorowodorowego HF.

B

Baryłka
jednostka objętości cieczy używana głównie w handlu ropą naftową i przemyśle naftowym. 1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 42 galony amerykańskie = 158,96832 litra.

Benzen
związek organiczny, podstawowy węglowodór aromatyczny, wykorzystywany m.in. w przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)
emisje bezpośrednie pochodzące ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych.

Big data
narzędzie zapewniające zaawansowaną analitykę dostępnych danych w celu dopasowania oferty, przygotowania skutecznych akcji promocyjnych, lepszej segmentacji stacji (pod względem oferty i poziomu cen).

Bioestry
estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych produkowane z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Stosowane jako biokomponent do oleju napędowego lub samoistne paliwo przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla. Spełnia standardy jakościowe określone dla tego biopaliwa w normie PN EN 14214, obowiązującej zarówno w Polsce jak i na innych rynkach Unii Europejskiej.

Bioetanol
alkohol etylowy otrzymywany z biomasy lub biodegradowalnych odpadów.

Blok gazowo-parowy w Płocku
planowana elektrociepłownia kogeneracyjna w Płocku o mocy 600 MWe. Kluczowym elementem inwestycji będzie zastosowanie rozwiązania z nowoczesną turbiną gazową o jednej z najwyższych dostępnych na rynku sprawności (klasa H).

BOE
ang. barrel of oil equivalent = baryłka ekwiwalentu ropy naftowej.

Butadien
organiczny związek chemiczny. Gaz używany do produkcji syntetycznego kauczuku

BZT5
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków organicznych i/lub nieorganicznych przez mikroorganizmy (bakterie aerobowe). Wartość tę uzyskuje się w wyniku pomiaru zużycia tlenu przez badaną próbkę wody lub ścieków w ciągu 5 dób w temperaturze 20C. Pośrednio określa się w ten sposób stężenie substancji organicznej podatnej na biodegradację. Wskaźnik czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków.

C

CAPEX
nakłady inwestycyjne.

Catalyst
powstały 30 września 2009 roku system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO)[1]. Rynek obligacji Catalyst tworzą cztery platformy obrotu: dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i Alternatywny system obrotu – przeznaczone są dla klientów detalicznych, dwa rynki prowadzone przez BondSpot przeznaczone dla klientów hurtowych w formule regulowanego rynku pozagiełdowego oraz alternatywnego systemu obrotu. Wszystkie przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych (obligacji komunalnych, korporacyjnych, listów zastawnych) instrumentów dłużnych.

CEE
(ang. Central and Eastern Europe) – Europa Środkowo-Wschodnia

Certyfikat AEO
(ang. Authorised Economic Operator) – w Polsce pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 roku celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

Certyfikat wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care
(Certyfikat RSZ RC) Certyfikat RSZ RC jest potwierdzeniem, że PKN ORLEN jest firmą funkcjonującą zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania w obszarze tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment), działającą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzone są profesjonalnie. Realizując je Spółka myśli o obecnym i przyszłym oddziaływaniu środowiskowym Koncernu.

ChZT
chemiczne zapotrzebowanie tlenu – umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu (mgO2/dm³) pobranego z utleniacza (dwuchromianu potasu K2Cr2O7) na utlenienie związków organicznych i niektórych nieorganicznych (np. siarczynów, siarczków, żelaza (II), amoniaku) do najwyższego w danych warunkach stopnia utlenienia. Stosowane jako miara zanieczyszczeń w wodzie i ściekach.

CODO/COCO
Stacja paliw będąca własnością Spółki, prowadzona przez ajenta (ang. Company Owned Dealer Operated)/Stacja paliw będąca własnością Spółki i prowadzona przez nią (ang. Company Owned Company Operated).

CONCAWE
(Conservation of Clean Air and Water in Europe) – stowarzyszenie utworzone przez grupę czołowych firm naftowych do przeprowadzania badań dotyczących kwestii środowiskowych związanych z przemysłem naftowym. Jego zakresem działań są m.in. takie obszary jak jakość paliwa i emisji spalin, jakość powietrza, jakość wody, zanieczyszczenia gleby, opadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za produkt naftowy (www.concawe.eu).

CSR
(ang. corporate social responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

D

Destylacja
metoda rozdzielania fizycznego mieszanin ciekłych, w której wykorzystywane jest zjawisko różnic temperatur wrzenia poszczególnych komponentów w mieszaninie poddawanej rozdzielaniu.

Dług netto
długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje + krótkoterminowe kredyty i pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Dług netto / EBITDA
dług netto do EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto, skorygowany o wyłączenia zgodnie z definicjami poszczególnych składników z umów kredytowych

DOFO/DODO
stacja paliw będąca własnością ajenta i prowadzona na zasadzie umowy franszyzy (ang. Dealer Owned Franchnisee Operated)/Stacja paliw będąca własnością ajenta i prowadzona przez niego (ang. Dealer Owned Dealer Operated).

Dyferencjał Brent/Ural
różnica między notowaniami dwóch gatunków ropy naftowej liczona wg formuły Med Strip – Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

Dywidenda
przypadająca na 1 akcję (udział) część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy.

Dzień prawa do dywidendy
dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy
dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.

Dźwignia finansowa netto
dług netto/kapitał własny x 100%.

E

E&P
(ang. Exploration and Production) sektor poszukiwań i wydobycia.

EBIT
zysk/(strata) z działalności operacyjnej

EBITDA
zysk/(strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

EBITDA LIFO
EBITDA LIFO = raportowana EBITDA + wycena zapasów

EPCA
(The European Petrochemical Association) – Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne to międzynarodowa organizacja niekomercyjna z siedzibą w Brukseli, która obsługuje ogólnoświatową społeczność producentów petrochemicznych, ich dostawców, klientów i usługodawców. W tym segmencie branży EPCA stanowi platformę spotkań, wymiany informacji oraz transferu wiedzy, jak również ośrodek analityczny kwestionujący dotychczasowe sposoby działania. EPCA gromadzi ponad 700 firm członkowskich z 53 krajów.

ERT
(European Roundtable of Industrialists) – Europejski Okrągły Stół Przemysłowców organizacja powstała w 1983 roku zrzeszająca ponad 50 prezesów europejskich koncernów przemysłowych.

Etylen
związek organiczny, najprostszy węglowodór nienasycony (alken); eten.

EURIBOR
(ang. Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na rynku międzybankowym w strefie euro dla kredytów międzybankowych.

F

Fertilizers Europe
(Europejska Organizacja Producentów Nawozów) – organizacja zrzeszająca największe europejskie przedsiębiorstwa produkujące nawozy.

G

GDOŚ
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, i kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku.

GDR
(ang. Global Depositary Receipt) – globalny kwit depozytowy, papier wartościowy, który jest wyemitowany poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez Bank Depozytowy w związku z akcjami.

Glikole
najprostsze dihydroksylowe alkohole alifatyczne.

GWP
(Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) – wartości GWP opisują oddziaływanie wymuszania radiacyjnego masy jakiegoś gazu cieplarnianego w porównaniu z taką samą masą dwutlenku węgla w konkretnym okresie. Wartości GWP konwertują dane dotyczące emisji GHG dla gazów innych niż CO2 na jednostki ekwiwalentu CO2.

H

HSE
Health, Safety and Environment – pl. Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko.

Hydrokraking
katalityczny kraking surowców węglowodorowych w obecności wodoru. Proces ten podnosi uzyski produktów lekkich z ropy naftowej.

Hydroodsiarczanie
proces usuwania związków siarki w wyniku kontaktu surowca z wodorem na złożu katalizatora w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia.

I

Imisja
ilość substancji pyłowych lub gazowych w jednostce objętości powietrza atmosferycznego, przenoszonych przez wiatr, często z dużych odległości. Stanowią je produkty spalania paliw i substancje pochodzące z prowadzonych procesów technologicznych.

Indeks EII wg. metodologii Solomon’a
(Energy Intensity Index) – wskaźnik intensywności energetycznej, benchmark umożliwiający porównywanie efektywności energetycznej rafinerii.

Industrial Emission Directive
(IED) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
(HOG) – instalacja rafineryjna przeznaczona do przeróbki pozostałości próżniowej z destylacji rurowo-wieżowej na lżejsze produkty oraz przygotowania pozostałości próżniowej do spalania w Elektrociepłowni, m.in. poprzez odsiarczane przy pomocy wodoru.

Instalacja Metatezy
Instalacja Metatezy powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i będzie wytwarzała propylen o jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys. ton. Inwestycja podniesie moce wytwórcze do poziomu 550 tys. ton rocznie. Koszt realizacji projektu wyniesie około 400 mln PLN. Instalacja Metatezy powstanie na bazie licencji zakupionej przez Koncern od firmy Lummus Technology Inc. z grupy CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa z wykonawcą 2 2 obejmuje także usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego. W założeniach obecnej strategii zakreślonej do 2017 r Grupa ORLEN przewiduje wydatki na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych w obszarze petrochemii na poziomie 1,6 mld zł.

Instalacja SCR
(Selective Catalitic Reduction) – instalacja odazotowania spalin metodą katalityczną SCR oczyszcza spaliny z kotła gazowo-olejowego. Instalacja SCR na kotłach jest elementem rozpoczętego w roku 2010 Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych PKN ORLEN dotyczącego dostosowania Elektrociepłowni w Płocku do wymagań obowiązujących od 2016 roku.

Instalacja/technologia odazotowania spalin DeNOx
technologia katalitycznego odazotowania spalin (SCR) zastosowana w Elektrociepłowni, pozwalająca na redukcję tlenków azotu obecnych w spalinach do azotu cząsteczkowego, celem dotrzymania norm emisji spalin.

K

Kapitał pracujący (ujęcie bilansowe)
zapasy + należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Kapitał Pracujący Netto
należności z tyt. dostaw i usług + zapasy – zobowiązania z tyt. dostaw i usług.

Katalizator
substancja, która przyspiesza (inicjuje) oczekiwaną reakcję chemiczną.

Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1030 z późn. zm.).

KPI Kluczowe wskaźniki efektywności
(ang. Key Performance Indicators) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.

Kraking
Termiczna lub katalityczna przemiana ciężkich lub złożonych węglowodorów w produkty lekkie i koks, co powoduje wzrost wydajności uzysku lekkich produktów z ropy naftowej.

Kryteria ESG
(Environmental, Social, Governance) − skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

Kwas tereftalowy
organiczny związek chemiczny z grupy kwasów aromatycznych. Oczyszczony kwas tereftalowy (PTA) jest stosowany głównie jako surowiec do produkcji politereftalanu etylenu (PET), włókien poliestrowych oraz włókien poliamidowych o dużej wytrzymałości na zrywanie.

L

LIBOR
(ang. London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na rynku międzybankowym w Londynie dla kredytów międzybankowych.

LPG
(ang. Liquefied Petroleum Gas) – gaz płynny, stanowi mieszaninę propanu i butanów. LPG znajduje zastosowanie jako paliwo kuchenne, paliwo do ogrzewania oraz jako paliwo silnikowe.

Ł

Ług sodowy
wodny roztwór wodorotlenku sodu NaOH. Należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.

M

Marża petrochemiczna
oczekujemy, że marże petrochemiczne utrzymają się na poziomie około800 EUR/t. Petrochemia jest zależna od aktywności gospodarczej, która silnie spadła, jednakże w Europie, która jest importerem wielu bazowych petrochemikaliów otworzyły się możliwości zbytu produkcji lokalnej z powodu załamania importu.

Marża rafineryjna
oczekiwany wzrost marży rafineryjnej w porównaniu do średniej z 2020 roku, jednakże wzrost ten będzie powolny do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o około3,7 mbd (w tym o około1,7 mbd w Europie), co może potrwać kilka kwartałów.

Med Strip
notowanie ropy Brent.

Metoda HAZOP
analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) jest metodą znormalizowaną polską normą PN-IEC 61882 i wykonywaną w oparciu o listę słów kluczowych (np. brak, mniej, więcej, także, część z, odwrotność, inny niż), które w sposób ogólny sugerują wszelkie możliwe rodzaje odchyleń procesowych od stanu normalnego.

Modelowa Marża Downstream
liczona wg formuły: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON+ 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) minus koszty (wsad 100% = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4%Gaz ziemny).

Modelowa Marża Olefinowa
liczona wg formuły: przychody (100% Produkty = 0,85*Etylen*54% + 0,92*Propylen*28% + 0,84*Glikole*9% + 0,81*Butadien*6% + 0,8*Tlenek Etylenu*3%) minus koszty (100% Wsad = 100% Nafta); ceny produktów wg notowań.

Modelowa Marża Petrochemiczna
liczona wg formuły: przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) – koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt

Modelowa Marża Rafineryjna
liczona wg formuły: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Olej napędowy + 14,5% Ciężki olej opałowy) – koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Monomery
cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji powstają polimery; etylen i propylen.

mWIG40
indeks obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

N

Nakłady Inwestycyjne / CAPEX
Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego.

Natural Gas Liquids
ciekłe produkty, będące pochodnymi wydobycia gazu ziemnego i powstające podczas jego przetwarzania.

NCW biopaliw i biokomponentów
(Narodowy Cel Wskaźnikowy) − tj. minimalny udział biopaliw i biokomponentów w paliwach w danym roku, którego realizacja dokonywana jest przez podmioty do tego zobowiązane, czyli głównie koncerny naftowe dostarczające paliwa na rynek.

O

Ocena ratingowa
ratingi kredytowe wyrażają opinię na temat względnej zdolności danego podmiotu do wykonania swoich zobowiązań finansowych, w tym wypłaty odsetek, dywidend uprzywilejowanych, spłaty kapitału, zaspokojenia roszczeń ubezpieczeniowych oraz wykonania zobowiązań wobec kontrahentów. Ratingi kredytowe pozwalają inwestorom ocenić prawdopodobieństwo otrzymania należnych im wypłat z tytułu dokonanych inwestycji.

Odpisy aktualizujące
odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami międzynarodowego standardu rachunkowości MSR 36 – utrata wartości aktywów.

Odpowiedzialność i Troska
już od 22 lat, pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, funkcjonuje w Polsce światowy Program Responsible Care (pl. Odpowiedzialność i Troska). Jest to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce realizatorami programu jest 31 firm sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Odwierty netto
liczba odwiertów skorygowana o udziały innych partnerów.

Oleje lekkie
inaczej oleje napędowe, mieszanina węglowodorów pochodzenia naftowego zawierających od 9 do 25 atomów węgla w cząsteczce, np.: olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus (PKN ORLEN), znajduje zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych.

Oleje opałowe ciężkie C1 i C3
olej opałowy ciężki C1 jest otrzymywany w wyniku zmieszania komponentów ciężkich i lekkich pochodzących z wtórnej oraz zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Olej opałowy ciężki 1 przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych. Olej opałowy ciężki C-3 jest mieszaniną węglowodorów otrzymywaną w toku zachowawczych i wtórnych rafineryjnych procesów przerobu ropy naftowej. Przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych.

OPEC
(ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Do OPEC obecnie należą: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ortoksylen
organiczny związek chemiczny, węglowodór aromatyczny, pochodna benzenu. Wykorzystywany jest jako półprodukt do produkcji bezwodnika ftalowego oraz benzyn silnikowych.

OSHA 1910
Occupational Safety and Health Administration) – Standard Administracji Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia Nr 1910 opisujący zasady i metody, które należy stosować i przestrzegać celem ochrony pracowników przed zagrożeniami. Standard dotyczy obszaru bezpieczeństwa procesowego.

Osoby nieaktywne
osoby przebywające na długotrwałych absencjach, np.: na urlopach bezpłatnych, urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych, urlopach rodzicielskich, zasiłkach rehabilitacyjnych i służbie wojskowej.

P

PCW
tworzywo sztuczne, polichlorek winylu.

Płynność bieżąca
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe.

Płynność szybka
(aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe.

Polietylen
polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu (etenu). Z polietylenu wytwarza się: protezy, izolacje elektryczne, folie, rury, węże, pojemniki, materiały elektroizolacyjne, kije hokejowe, narty, żagle, liny, kamizelki kuloodporne, zabawki, opakowania.

Polimery
(gr. polymeres – wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Polipropylen
polimer otrzymywany w wyniku stereospecyficznej polimeryzacji propenu, używany do wyrobu, m.in. włókien, folii, artykułów technicznych, itp.

PRIBOR
(ang. Prague Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na czeskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.

Procedura Gospodarki Odpadami
dokument wewnętrzny Spółki regulujący gospodarkę odpadami, opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Propylen
związek organiczny, węglowodór nienasycony. Propylen jest surowcem do otrzymywania wielu związków organicznych, m.in.: alkoholu izopropylowego, gliceryny, izopropylobenzenu, polipropylenu.

Przerób ropy
wolumen przerobionej ropy w rafineriach Grupy ORLEN

PTA
Kwas tereftalowy (kwas 1,4-benzenodikarboksylowy), C H (COOH) – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów aromatycznych, zawierający dwie grupy karboksylowe w pozycji para.

R

REACH
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Redukcja emisji w energetyce
wskaźnik redukcji emisji CO2 w przeliczeniu na MWh

Rentowność sprzedaży brutto
zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży x 100%.

Rentowność sprzedaży netto
zysk netto / przychody ze sprzedaży x 100%.

RESPECT Index
indeks obejmujący firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

RID
regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

ROA
zysk netto/aktywa ogółem x 100%.

ROACE
zysk operacyjny po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych/średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto).

ROACE LIFO
zysk operacyjny wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych/średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto).

ROE
zysk netto/kapitał własny x 100%.

Ropa Brent
oczekiwany wzrost cen ropy w porównaniu do średniej z 2020 roku głównie w efekcie prognozowanego silnego wzrostu popytu na paliwa w drugiej połowie 2021 roku (program szczepień na COVID-19). Od początku roku Arabia Saudyjska zredukowała wydobycie ropy o 1 mbd ograniczając znacząco nadwyżkę ropy na rynku. Powyższe czynniki przełożyły się na wzrost oczekiwań co do cen ropy o około10 USD/b. Oczekujemy, że cena ropy w pierwszym kwartale 2021 wyniesie około 55 USD/b dochodząc do poziomu 60 USD/b pod koniec roku.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
(Dz. U. 2012.177.1031) – w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Rynek Catalyst
rynek obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.

S

Saletra amonowa
związek nieorganiczny, uniwersalny nawóz azotowy.

System EBI
elektroniczna Baza Informacji, administrowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

System EU ETS
Europejski System Handlu Emisjami – znany także jako wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) lub system ETS.

System LOTO
system blokad i zawieszek służących do izolowania niebezpiecznej energii, w tym zabezpieczeń maszyn, urządzeń, układów i instalacji w strefie prac, przed niepożądanym ich uruchomieniem.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym
kluczowe narzędzie zapewniające informacje o występujących ryzykach i skuteczności zarządzania nimi w celu realizacji celów 6 4 2 2 strategicznych i operacyjnych.

Szybkość obrotu majątku
przychody netto ze sprzedaży/średni stan aktywów.

Szybkość obrotu należności
średni stan należności z tytułu dostaw i usług netto/przychody netto ze sprzedaży x 365 dni.

Szybkość obrotu zapasów
średni stan zapasów/przychody netto ze sprzedaży x 365 dni.

Szybkość obrotu zobowiązań
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/koszt własny sprzedaży x 365 dni.

T

T1 PSER
liczba zdarzeń o dużych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia x 1 000 000 / ilość roboczogodzin.

T2 PSER
liczba zdarzeń o mniejszych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia x 1 000 000 / ilość roboczogodzin.

Toe
tona oleju ekwiwalentnego (toe) – jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg.

Toluen
związek organiczny, węglowodór aromatyczny wysokiej czystości produkt wykorzystywany najczęściej jako półprodukt do wyrobu półproduktów organicznych, barwników, rozpuszczalników, klejów, materiałów wybuchowych, paliw silnikowych.

Towarowa Giełda Energii
(TGE) – przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń. TGE rozpoczęła działalność operacyjną 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego (RDN). Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

TRR
Ang. Total Recordable Rate = międzynarodowy wskaźnik wypadkowości w przedsiębiorstwach wyznaczany w następujący sposób: (ilość wypadków przy pracy w danym okresie/liczbę roboczogodzin przepracowanych w tym okresie) x 1 000 000.

TSR
(ang. Total Shareholder Return) – wskaźnik ekonomiczny określający stopę zwrotu inwestorów z posiadania akcji danego przedsiębiorstwa w danym okresie.

Turbozespół TG7
Turbozespół upustowo – przeciwprężny o mocy 70 MWe, włączony w istniejącą dotychczas strukturę Elektrociepłowni, umożliwiający zwiększenie potencjału wytwórczego energii elektrycznej.

U

Uprawnienia do emisji CO2
prawa majątkowe, ujmowane jako wartości niematerialne, które nie podlegają amortyzacji (z uwagi na wysoką wartość końcową), lecz podlegają analizie pod kątem utraty wartości.

Upstream
działalność poszukiwawczo-wydobywcza węglowodorów.

URAL RDAM (URAL CIF ROTTERDAM)
notowanie ropy Ural w Rotterdamie

Ustawa o Szczególnych Uprawnieniach Ministra Właściwego do Spraw Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. nr 65, poz. 404).

Uzysk produktów białych
uzysk benzyny, oleju napędowego i grzewczego, frakcji paliwowych oraz gazu płynnego i suchego w stosunku do ilości przerobionej ropy.

V

VILIBOR
(ang. Vilnius Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na litewskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.

W

Węglowodory
związki organiczne zbudowane z węgla i wodoru. Ropa naftowa i gaz ziemny są mieszaninami węglowodorów.

WIBOR
(ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.

WIG-Paliwa
indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „przemysł paliwowy”.

WIG-Poland
w skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

WIG20
indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

WIG30
indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wodorotlenek sodu, soda żrąca, soda kaustyczna, NaOH
nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad. Stosowany jest do produkcji mydła, środków piorących, celulozy, jedwabiu wiskozowego, barwników, papieru, do rafinacji ropy naftowej, wyrobu szkła wodnego, a także jako masa pochłaniająca i odczynnik w laboratorium.

Wskaźnik wypadkowości TRR
(ang. Total Recordable Rate) jest międzynarodowym wskaźnikiem wypadkowości w przedsiębiorstwach. W PKN ORLEN wyznaczany jest w następujący sposób: TRR = (ilość wypadków przy pracy w danym okresie z absencją chorobową / liczbę roboczogodzin przepracowanych w tym okresie) * 1000000.

Wycena Zapasów tzw. efekt LIFO
Grupa ORLEN wycenia zapasy w sprawozdaniach finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) według metody średnio ważonego kosztu wytworzenia lub ceny nabycia. Zgodnie z zapisami MSSF wycena zapasów wg LIFO nie jest dopuszczana do stosowania i w efekcie nie jest stosowana w obowiązującej polityce rachunkowości i tym samym w sprawozdaniach finansowych Grupy ORLEN. W związku z tym tendencja wzrostowa cen ropy wpływa pozytywnie, a spadkowa negatywnie na raportowane wyniki. Z tego względu w niniejszym sprawozdaniu zaprezentowano dodatkowo wyniki operacyjne wg wyceny zapasów metodą LIFO, co pozwala wyeliminować powyżej opisany wpływ zmian cen ropy naftowej na wyniki Grupy ORLEN. Wyniki operacyjne wg wyceny zapasów metodą LIFO są kalkulowane głównie w spółkach produkcyjnych, w tym: w PKN ORLEN, Grupie Unipetrol, Grupie ORLEN Lietuva, Grupie ORLEN Południe i w Grupie ORLEN Oil.

Wysokosprawna kogeneracja
wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Z

Zapasy obowiązkowe
uregulowania prawne nałożone na przedsiębiorców i handlowców operujących na polskim rynku, mówiące o obowiązku utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej lub paliw (z wyłączeniem gazu płynnego LPG).

Zmiana kapitału pracującego (ujęcie cash flow)
zmiana stanu należności + zmiana stanu zapasów + zmiana stanu zobowiązań

Zmiana marży pozapaliwowej
dynamika poziomu marży pozapaliwowej pomiędzy rozpatrywanymi okresami. W skład marży pozapaliwowej wchodzą: marża sklepowa, marża bistro, przychody od dostawców (kontrybucje), myjnia oraz pozostałe usługi i przychody

ZWZ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF