GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Proces zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Grupie ORLEN od lat koncentruje się na optymalizacji i efektywności poboru i zużycia wody.

Skuteczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody i inwestowania w najnowocześniejsze technologie widać na przełomie ostatnich 40 lat na przykładzie rafinerii w Płocku, gdzie przy stałym rozwoju produkcji i przerobu ropy, pobór wody i odprowadzenie ścieków systematycznie spada.

Technologia w statystyce

image/svg+xml Odprowadzanie ścieków 40,0[mln m3] 1980 12,4[mln m3] 2020 Spadek69% Przerób ropy 12,8[mln m3] 1980 15,3[mln m3] 2020 Wzrost19,5% Pobór wody 48,0[mln m3] 1980 26,5[mln m3] 2020 Spadek55% Redukcje ilości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków vs przerób ropy w latach 1980 - 2020

Gospodarkawodna i ściekowa

Ujęcia wody głębinowej Ujęcia wody powierzchniowej Ujęcia wody wodociągowej 95% 1% 4% Paramo ORLEN Południe (Jedlicze) Mažeikių Nafta Litvinov Grupa Energa Spolana ANWIL PKN ORLEN ORLEN Południe (Trzebinia) 14 ujęć wody powierzchniowej 9 ujęć wody głębinowej Infrastruktura gospodarki wodno-ściekowej w Grupie ORLEN 23 ujęcia wody, w tym: Pobór wody powierzchniowej w Grupie ORLEN [mln m3] 246 Grupa Energa PKN ORLEN 26 ANWIL 20 28 Grupa ORLEN Unipetrol IKS Solino 4 ORLEN Lietuva 2 ORLEN Południe 0,5
obieg-wody-w-zakladzie-produkcyjnym-w-plocku Obieg wody w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Elektrociepłownia CCGT - Blok parowo gazowy Instalacje produkcyjne Para wodna Para wodna WODA NA CELE ENERGETYCZNE WODA NA CELE CHŁODNICZE WODA NA CELE BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO Ujęcie wody wiślanej Ujęcie wody wiślanej Instalacja przygotowania wody do uzupełniania bloków wodnych Instalacja przygotowania wody do celów kotłowych Woda technologiczna Woda kotłowa Bloki wodne Instalacje produkcyjne (obieg zamknięty) Proces schładzania wody Oczyszczone ścieki Instalacja przygotowania wody gospodarczej i ppoż Woda gospodarcza i ppoż Sieć wody ppoż obieg-wody-w-zakladzie-produkcyjnym-w-plocku

PKN ORLEN zużywa rocznie 27,7 mln metrów sześciennych wody, w obiegu krąży rocznie 900 mln metrów sześciennych.

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Wykorzystywana jest ona do celów:

  • energetycznych;
  • chłodniczych;
  • bezpieczeństwa technicznego.

Źródłem wody do celów energetycznych i chłodniczych jest woda wiślana natomiast woda do celów bezpieczeństwa technicznego w całości produkowana jest z oczyszczonych ścieków z terenu Zakładu, co jest elementem częściowego zamknięcia obiegu wody.

Woda do celów chłodniczych jest wodą wiślaną poddaną procesowi uzdatniania, w ramach którego usuwane są jej zanieczyszczenia. Woda ta zwana wodą technologiczną jest kierowana do Bloków Wodnych, gdzie stanowi uzupełnienie wody krążącej w obiegu zamkniętym między Blokami Wodnymi a instalacjami produkcyjnymi. Konieczność uzupełniania wody chłodniczej wynika z procesów jej schładzania w Blokach Wodnych, na których następuje jej częściowe odparowanie. Wymagane jest więc uzupełniane tych strat, które stanowią około 2% całości schładzanej wody chłodniczej.

Woda do celów bezpieczeństwa technicznego – jest to woda produkowana z oczyszczonych ścieków, poddawana procesowi finalnego doczyszczania. Jako woda przeciwpożarowa kierowana jest do sieci hydrantowej ppoż Zakładu i stanowi jego zabezpieczenie na wypadek pożaru. Część tej wody kierowana jest do sieci hydrantowej wody gospodarczej i jest wykorzystywana do innych celów technicznych na terenie Zakładu.

Zakład również produkuje wodę pitną dla potrzeb własnych. Źródłem wody do produkcji wody pitnej jest woda czerpana z własnych studni głębinowych zlokalizowanych w rejonie Białej Starej i dalej uzdatniana na terenie Zakładu Produkcyjnego.

Modernizacja zespołów pompowych – założenia i uzyskane efekty

image/svg+xml 900[kWh/m2] 2017 0,286 905[kWh/m2] 2018 0,279 1017[kWh/m2] 2020 0,256 Produkcja wody chłodniczej Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na cyrkulację wody chłodniczej [kWh/m2] 0,286[kWh/m2] 2017 0,256[kWh/m2] Redukcja 10,5% 2020 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej nacyrkulację wody obiegowej Blokiwodne

Efektywne zarządzaniewodą i ściekami

Okresoweuzupełnianiebloków wodnych Instalacja przygotowaniawody gospodarczej i ppoż Wisła Wodagospodarczai ppoż Oczyszczone ścieki Sieć wody ppoż Upusty z blokówkierowane do sieci wody ppoż.

Realizowane działania ograniczające zużycie wody przez Zakład Produkcyjny

  • Zawracanie oczyszczonych ścieków do produkcji wody gospodarczej
  • Zamknięte układy chłodnicze – minimalizacja strat wody
  • Oszczędność wykorzystania wody chłodniczej poprzez jej wielokrotną cyrkulację w zamkniętych układach chłodniczych
  • Powtórne wykorzystanie wody z odsalania bloków wodnych poprzez kierowanie ich do sieci wody gospodarczej
  • Minimalizacja strat w procesie uzdatniania wody 
  • Odzysk kondensatów, ich uzdatnianie i ponowne wykorzystanie
  • Wykorzystanie powtórne wody z prób ciśnieniowych zbiorników przez kierowanie jej do sieci

 

Około 3,5 mln metrów sześciennych ścieków rocznie jest zawracanych do produkcji wody gospodarczej ppoż, służącej do zabezpieczenia technicznego Zakładu.

Modernizacja zespołów pompowych - uzyskane efekty

image/svg+xml Efekty Zmniejszenie zużycia energiielektrycznej o 26 000 MWh rocznie Podwyższenie sprawności układu o ok. 15 do25 p. proc., w obszarze najczęstszych przepływów Uwolnienie rezerw mocy elektrycznejzakładu produkcyjnego ok. 3 MW Zmniejszenie ilości pompw ruchu z 60 na 43 automatyka, pomiary + softwarewspomagania decyzji operatora Poprawa regulacyjności układudzięki zabudowie drugiego przemiennika Likwidacja martwych pół regulacyjnych(przy dwóch przemiennikach) Uzyskanie płaskiej charakterystyki sprawnościcałej pompowni, średnio 74 do 77%

Do działań energooszczędnych można zaliczyć:

1. Praca pompy z falownikiem.
2. Przemiennik może sterować każdym z dyspozycyjnych na pompowni agregatem. Parametrem wiodącym dla pracy przemiennika jest
    ciśnienie w aktualnie pracującym kolektorze wodnym.
3. Tłoczenie wody trzema kolektorami zamiast jednym.
4. Każdy metr wysokości podnoszenia oznacza około 10,5 kW dodatkowego poboru mocy. Jeśli pracuje jeden rurociąg, to na skutek
    wzrostu prędkości przepływu rosną straty liniowe powodując wzrost wysokości podnoszenia a w efekcie wzrost poboru mocy.
5. Utrzymywanie niskiego poziomu wody w zbiornikach wieżowych zmniejsza wysokość podnoszenia pomp a w efekcie ogranicza wzrost
    poboru mocy.
6. Zrealizowano zakup nowego falownika, co poprawiło sprawność regulacji o kilka procent w stosunku do starego. Efekt zmniejszenie
    zużycia energii elektrycznej o 3.000.000 kWh/rok.

 

Porównanie poboru wody i wskaźnika zużycia energii elektrycznej na pobór wody w latach 2013-2020

WODAkluczowe wskaźniki efektywności dla Grupy ORLEN

Pobór wody

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek są wody słodkie powierzchniowe, których sucha pozostałość wynosi poniżej 1000 mg/l. Wody te, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, ujmowane są przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. Grupę Energa, ANWIL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, ORLEN Lietuva, Unipetrol, Paramo i Spolanę, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji produkcyjnych, do spółek z Grupy ORLEN oraz podmiotów zewnętrznych. Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2020 roku wyniósł blisko 331,8 mln m3, w tym największy udział miała spółka Energa Elektrownie Ostrołęka, która pobrała 236,7 mln m3 wody powierzchniowej oraz 202,3 tys.m3 wody podziemnej.

PKN ORLEN pobrał w 2020 roku łącznie 26,9 mln m3 wody (w tym 26,5 mln m3 wody powierzchniowej oraz 0,4 mln m3 wody podziemnej – tj. łącznie o ponad 1,3 mln m3 mniej niż w roku 2019, co w odniesieniu do roku 2019 oznacza spadek o około 5%. Ujmowana woda zawierała poniżej 1 000 mg/l suchej pozostałości.

Bilans poboru wody w spółkach Grupy ORLEN

Ujęcie

Pobór wód [m3]

2020

2019

Wzrost/ spadek [%]

Powierzchniowe

327 031 321

89 090 471

267,08

Podziemne

1 581 749

1 555 827

1,67

Wodociągowe

3 157 075

3 441 486

-8,26

Łączny pobór wód

331 770 145

94 087 784

252,62


Wzrost raportowanych w Grupie ORLEN wielkości poboru wód wiąże się z uwzględnieniem Spółek Grupy Energa, gdzie całkowity pobór wód powierzchniowych podziemnych i wodociągowych wyniósł ponad 246,3 mln m3.

Ponadto spółka Energa OZE ujęła 18,4 mld m3 wody na potrzeby pracy turbin elektrowni wodnych. Woda ta została zwrócona w całości do środowiska w niezmienionym składzie. Eksploatowane wysokosprawne turbiny, nie tylko pozwalają uzyskać większą produkcję energii elektrycznej przy mniejszej ilości przepływu wody, ale również woda przemieszczająca się przez turbiny i przez urządzenia upustowe jest napowietrzana, co jest korzystne dla organizmów wodnych, szczególnie w okresach wysokich temperatur.

Warunki klimatyczne i zapotrzebowanie na wodę są kluczowymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych Grupy ORLEN. Ryzyko występowania susz, ze względu na zmiany klimatu i niskie poziomy opadów, mogą spowodować deficyty wody słodkiej w rzekach i warstwach podziemnych.

Cztery funkcjonujące w Grupie ORLEN zakłady: elektrownia w Kaliszu oraz instalacje rafineryjne w Litvinovie, Jedliczu i Możejkach zlokalizowane są na obszarach, które według WWF (https://waterriskfilter.panda.org/en/Explore/Map) zdefiniowane zostały jako obszary zwiększonego deficytu wody.

Ilość pobranej wody z obszarów z pogorszoną dostępnością wody w 2020 roku

Ujęcie

Pobór wód [m3]

Presja wodna

Powierzchniowych

Podziemnych

Możejki

1 706 897

352 522

Ryzyko niskie

Jedlicze

478 980

70 202

Ryzyko średnie

Litvínov

15 837 206

0

Ryzyko średnie

Kalisz

122 968

0

Ryzyko wysokie

Łącznie

18 146 051

422 724

 

Powtórne wykorzystanie wody

W ostatnich latach Grupa ORLEN dokonała wielu inwestycji, które umożliwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą odzysk wód z oczyszczonych ścieków, wykorzystują obiegi kondensatu pary oraz zamknięte obiegi wody do chłodzenia procesów produkcyjnych.

W 2020 roku w obiegach chłodniczych, o łącznej pojemności 268 930 m3 krążyło 2,1 mld m3 wody. Ich uzupełnienie wskutek strat i parowania wyniosło ponad 25 mln m3. W związku z tym 2 mld m3 wody pozostawało w stałym użyciu. Ponadto spółki odzyskały ponad 9 mln m3 kondensatu pary wodnej, przywracając jej odpowiednie ciśnienie w zakładowych Elektrociepłowniach i powtórnie kierując na instalacje. Produkcja wody użytkowej z oczyszczonych ścieków prowadzona jest w PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. W ten sposób udało się przygotować ponad 7,4 mln m3 wód m.in. do celów p.poż. 

Łącznie w 2020 roku w spółkach w obiegach pozostawało ponad 2 mld m3 wód co stanowi 640% ujmowanych wód, czyli ponad 6 razy więcej niż pobór.

ŚCIEKIkluczowe wskaźniki efektywności dla Grupy ORLEN

Ścieki ze wszystkich spółek Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji przemysłowej oraz deszczowej, a następnie poddawane procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska jest opomiarowana i w 2020 roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN ponad 300 mln m3, z czego ponad 298 mln m3 stanowiły ścieki przemysłowe. Znaczny wolumen ścieków odprowadziła spółka Energa Elektrownie Ostrołęka, tj. 235 mln m3.

Poza PKN ORLEN własne systemy oczyszczania ścieków posiadają spółki: Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Kogeneracja, ANWIL, Ship-Service, Spolana, Paramo, Unipetrol, ORLEN Lietuva, ORLEN Południe, ORLEN Paliwa, ORLEN Budonaft, Naftoport, IKS Solino, Benzina oraz ORLEN Baltics Retail. Wszystkie ścieki poddawane są procesom oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej i/lub biologicznej. Oczyszczone, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, ścieki odprowadzane są do rzek Wisły, Odry, Narwi, Elbląg, Łaby, Biliny, Dubulisu, Obelaukisu, Wełtawy, Jasiołki, Prosny, Brzeźnicy, potoków Ropy i Sowliny oraz do Morza Bałtyckiego. Pozostałe spółki kierują ścieki do urządzeń kanalizacyjnych spółek Grupy lub podmiotów zewnętrznych.

Na uwagę zasługuje częściowe odzyskiwanie oczyszczonych ścieków w rafinerii ORLEN Lietuva i w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, co ogranicza pobór wody ze środowiska na cele gospodarcze i p.poż. W 2020 roku spółka ORLEN Lietuva powtórnie wykorzystała 4,1 mln m3 ścieków, a PKN ORLEN ponad 3,3 mln m3 ścieków.

W Zakładzie PVC w ANWIL prowadzony jest natomiast odzysk ciepła ze ścieków procesowych.

Oczyszczaniu przez podmioty zewnętrzne podlegało 924 tys. m3 ścieków w tym 651 tys. m3 stanowiły ścieki przemysłowe.

W Grupie ORLEN nie jest wykorzystywana woda deszczowa zbierana bezpośrednio, a także oczyszczone ścieki pochodzące od jednostek spoza Grupy ORLEN.

Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska przez spółki Grupy ORLEN

Rodzaj ścieków

Ilość oczyszczonych ścieków
odprowadzonych do środowiska
[m3]

2020

2019

Wzrost/ Spadek

[%]

Przemysłowe

298 448 352

44 397 037

572,23

Pozostałe

5 608 669

6 517 502

-13,94

Razem

304 057 021

50 914 539

497,19


Wzrost raportowanych w Grupie ORLEN wielkości dla zrzutu ścieków wiąże się z uwzględnieniem spółek Grupy Energa, gdzie całkowity wolumen odprowadzonych do środowiska ścieków wyniósł ponad 254,7 mln m3.

Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska

image/svg+xml 8% 13% 1% 23% 18% 2% 35%