NAKŁADY INWESTYCYJNE

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Inwestycje w spółkach Grupy ORLEN obejmują zarówno działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko obecnych segmentów biznesowych, jak również proekologiczny rozwój nowych obszarów działalności.

Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2020 roku 66,6 mln EUR, z których 40 mln EUR poniesiono na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i zarządzaniem ochroną środowiska, a 26,6 mln EUR stanowiły koszty utylizacji odpadów i redukcji emisji.

Grupa ORLEN wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO,
co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

Grupa ORLEN przygotowuje się do budowy instalacji doczyszczania wodoru, która w przyszłości pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek. Koncern rozwija również technologię magazynowania, transportowania i dystrybucji paliwa wodorowego (celem prowadzonych prac jest uruchomienie pierwszych stacji tankowania wodoru). Realizując tę strategię PKN ORLEN podpisał listy intencyjne na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego z miastami, m.in. z Płockiem i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz z firmą PESA Bydgoszcz, w celu współpracy nad rozwojem lokomotywy wodorowej. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie porozumień z kolejnymi podmiotami.

W trakcie realizacji pozostają projekty wpisujące się Strategię ORLEN Południa do 2025 roku, zmierzające do transformacji Zakładu w kierunku biorafinerii. Zarówno w lokalizacji Trzebinia, jak i Jedlicze prowadzone są prace nad budową instalacji zielonego glikolu, linii do produkcji i destylacji UCO FAME oraz kwasu mlekowego, czy modernizacji instalacji Biodiesla. Rozpoczęto zakup biogazowni jako pierwszy etap tworzenia nowej linii biznesowej ORLEN Południe oraz budowę kompleksu instalacji bioetanolu II generacji. Inwestycje te mają przede wszystkim na celu kontrybucję do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w paliwach transportowych (poprzez zapewnienie dla PKN ORLEN m.in. bio-metanu, bio-wodoru, bioetanolu II generacji).

Najważniejsze obecnie projekty OZE to budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Powyższa inwestycja to niezwykle skomplikowany proces,
a PKN ORLEN jest jednym z prekursorów tego typu inwestycji na polskim rynku.

PKN ORLEN realizuje również projekty w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie PKN ORLEN w Płocku o mocy do 4,8 MW. Od 2017 roku instalacje fotowoltaiczne, o mniejszej skali, działają na 11 krajowych stacjach paliw i w ciągu ostatnich trzech lat wytworzyły ok 550 MWh energii. Ponadto przygotowano dokumentację techniczną dla następnych 30 instalacji na stacjach.

Projekt rozwoju fotowoltaiki prowadzi również między innymi spółka Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o., która buduje instalację fotowoltaiczną o mocy 18,48 kWp.

W 2020 roku na terenie Zakładu Produkcyjnego w PKN ORLEN w Płocku realizowano szereg projektów środowiskowych. Wśród nich wskazać można:

 • rozbudowę oczyszczalni i przebudowę kanalizacji ściekowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego wraz ze znacznym ograniczeniem emisji LZO z oczyszczalni ścieków;
 • zabudowę systemu ciągłego monitoringu spalin na piecach olefinowych oraz na instalacji Paraksylen;
 • modernizację centralnego magazynu odpadów;
 • prace przygotowawcze do budowy instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych z instalacji Claus i TGTU (jednostka oczyszczania gazów resztkowych).

Łączny koszt realizacji wszystkich inwestycji i działań środowiskowych na terenie Zakładu w Płocku wyniósł 14,1 mln EUR.

Dodatkowo w obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN w 2020 roku prowadzono remonty kanalizacji i odwodnień liniowych w obrębie frontów nalewczych cystern drogowych oraz prace związane z hermetyzacją instalacji technologicznych i zbiorników magazynowych paliw w celu zapewnienia wymaganej szczelności. W Terminalu Paliw w Świnoujściu wykonano modernizację oczyszczalni ścieków oraz hermetyzację procesów technologicznych i czynności operacyjnych na frontach nalewczych. Ponadto w Terminalu Paliw w Sokółce wykonano modernizację bocznicy szerokotorowej rozładunku kolejowych dostaw paliwa wraz z zabezpieczeniem gruntu i odzyskiem par lotnych związków. Koszt poniesionych nakładów inwestycyjnych w obiektach dystrybucyjnych wyniósł 3,4 mln EUR.

Wśród najistotniejszych inwestycji środowiskowych realizowanych przez spółki Grupy ORLEN należy wymienić:

 • przebudowę zbiornika slopów kolumny destylacyjnej w Unipetrolu;
 • budowę nowej jednostki energetycznej, modernizację zamknięć płytowych na oczyszczalni ścieków, przebudowę kanalizacji ściekowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Spolanie;
 • remonty separatorów, zbiorników i stacji uzdatniania wody oraz wykonanie szczelnych nawierzchni na obiektach stacji paliw w ORLEN Deutschland;
 • neutralizację uciążliwości zapachowej z instalacji pełnienia autocystern w ORLEN Asfalt Zakład w Trzebini;
 • remont misy zbiorników olejowych w ORLEN OIL;
 • modernizacje lokomotyw spalinowych w ORLEN KolTrans;
 • unowocześnienie i automatyzację technologii mycia cystern kolejowych w ORLEN KolTrans;
 • montaż dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury zasilania oświetlenia, w Energa Oświetlenie;
 • budowę Bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MW wraz z infrastrukturą, wykonanie nowego ciągłego pomiaru emisji dla Kotła biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg oraz rekonstrukcję elektrofiltra w Energa Kogeneracja;
 • modernizacje elektrofiltrów i budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Energa Elektrownie Ostrołęka;
 • odzysk ciepła ze ścieków procesowych Zakładu PVC w ANWIL;
 • remont tac zbiorników zlewkowych, retencyjnych i produktowych oraz modernizację gospodarki wodno-ściekowej (modernizację sterowania, kontroli i wizualizacji procesu oczyszczania ścieków, w tym automatyzację przygotowania i dozowania koagulanta i flokulanta, pomiar ciągły jakości ścieków i modernizację węzła odwadniania osadów ściekowych) w ORLEN Południe.

Wysokość nakładów poniesionych przez pozostałe spółki z Grupy ORLEN na inwestycje i działania związane z ochroną środowiska w 2020 roku wyniosła ponad 49 mln EUR.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF