ODPADY

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady to przede wszystkim odpady z przeróbki ropy naftowej, produkcji chemii organicznej, odpady z energetycznego spalania paliw, szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych, oleje odpadowe oraz odpady poremontowe.

Łączna masa wytworzonych przez spółki Grupy ORLEN odpadów wyniosła w 2020 roku ponad 291,6 tys. ton z wyłączeniem odpadów komunalnych. Największy wolumen odpadów wytworzyły spółki Grupy Energa – ponad 115 tys. Mg, wśród których ponad 113 tys. ton stanowią odpady inne niż niebezpieczne. Spośród wytworzonych w minionym roku odpadów blisko 280 tys. ton zostało przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom zewnętrznym, a 1 307 Mg uprawnionym odbiorcom z Grupy ORLEN. Na własnych instalacjach spółki Grupy ORLEN odzyskały blisko 80,3 tys. Mg odpadów własnych i przejętych od podmiotów zewnętrznych, a unieszkodliwiły blisko 86 tys. ton.
W 2020 roku 28,7 tys. ton odpadów było magazynowanych.
PKN ORLEN prowadzi procesy, w których wdrożone zostały aspekty GOZ. Funkcjonująca w Płocku Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS), poza redukcją emisji, pozwala otrzymywać wysokojakościowy gips syntetyczny, który został uznany za produkt. Produkcja gipsu pozwala na ochronę jego naturalnych złóż. ORLEN Południe, jako jedyna w Polsce, posiada specjalistyczny ciąg technologiczny – instalację do rafinacji wodorem. Umożliwia ona bezpieczny proces regeneracji olejów odpadowych w kierunku olejów bazowych stosowanych do produkcji olejów smarowych. Proces ten jest wzorcowym przykładem gospodarki cyrkularnej.

Dane o ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przedstawiono poniżej.

Ilość odpadów wytworzonych w spółkach Grupy ORLEN

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]

2020

2019

zmiana [%]

Niebezpiecznych

81 295

112 745

-27,89

Innych niż niebezpieczne

210 341

107 779

95,16

Razem

291 636

220 524

32,25


Na zmiany w strukturze wytwarzanych odpadów wpłynęła działalność spółek Grupy Energa.

Sposób postępowaniaz odpadami

Odpady, którymi gospodarowano w spółkach Grupy ORLEN w 2020 roku, były poddawane procesom odzysku i unieszkodliwienia na własnych instalacjach jak również odzyskowi poza instalacjami. Część odpadów magazynowano, a pozostała ich ilość została przekazana do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Sposób postępowania z odpadami

Odpady niebezpieczne
[Mg]

Odpady inne niż niebezpieczne
[Mg]

Odzysk

we własnych instalacjach

58  997

21 254

poza instalacjami

0

25

Razem

58 997

21 279

Unieszkodliwianie

we własnych instalacjach

4 177

734

termiczne przekształcanie we własnych instalacjach

29 145

11 300

składowanie na własnych składowiskach

1 949

38 196

Razem

35 271

50 230

Magazynowanie

9 965

18 688

Przekazanie odpadów odbiorcom zewnętrznym

77 345

203 837

 

Razem

181 578

294 034

Największą grupę odpadów poddanych procesowi odzysku stanowiły oleje odpadowe poddane procesowi regeneracji w Instalacji do Regeneracji Olejów Odpadowych spółki ORLEN Południe. Ponadto w ORLEN Południe odzysk odpadów w postaci zużytych olejów i tłuszczy jadalnych prowadzony jest w procesie produkcji estrów i gliceryny.

Spółka Ship-Service prowadzi natomiast procesy odzysku i unieszkodliwiania w Instalacji do Odzysku i Unieszkodliwiania Płynnych Odpadów Ropopochodnych.

Odzysk odpadów poza instalacjami prowadzony był przez spółkę ORLEN Południe, która w procesie R10 – obróbki na powierzchni ziemi przynoszącej korzyści dla rolnictwa - odzyskiwała odpady z klarowania wody (19 09 02).
Unieszkodliwiane odpadów w procesie termicznym prowadzone jest głównie na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych ORLEN Eko. Na instalację przyjmowane są również odpady z zewnątrz. Ponadto odzysk i unieszkodliwianie odpadów własnych prowadzony jest w jednostkach stanowiących element instalacji do Produkcji Kwasu Tereftalowego PKN ORLEN, instalacji do produkcji PCW, tj. w węźle Odzysku Chlorowodoru z Odpadowych Związków Chloroorganicznych ANWIL oraz w oczyszczalniach ścieków spółek ORLEN Lietuva, ORLEN Południe (Zakład w Jedliczu i Zakład w Trzebini) i Spolana.

Na składowiska spółek Grupy Energa, ORLEN Eko i Spolana przekazano łącznie ponad 40 tys. ton odpadów.

Więcej informacji na temat realizowanych projektów z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu zawiera sekcja „Odpowiedzialność za Klimat” .

Transgranicznytransport odpadów

Koncern respektuje postanowienia Konwencji Bazylejskiej, co oznacza spełnienie jej postanowień, jak i unijnych regulacji prawnych związanych z transgranicznym transportem odpadów. Międzynarodowy transport odpadów przebiega przez wyznaczone przejścia graniczne, a także wyznaczone urzędy celne. W przypadku eksportu odpadów z Grupy ORLEN dokonywane są stosowne zgłoszenia lub uzyskiwane decyzje. W 2020 roku 8 766 Mg odpadów podlegało międzynarodowemu transportowi, z czego 6 262 Mg stanowiły odpady niebezpieczne, w postaci zużytych katalizatorów, transportowane do innych krajów. Stanowi to 3 % odpadów wytworzonych w spółkach Grupy ORLEN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF