SKARGI

Kapitały:
Wskaźniki GRI:

W 2020 roku w rejestrze systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku odnotowano łącznie 70 skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko.

Dotyczyły one uciążliwości zapachowych i zostały rozpatrzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a skarżący otrzymali informacje dotyczące wniesionej skargi. Interwencje miały miejsce głównie w okresie prac remontowych prowadzonych na instalacjach, w okresach zatrzymywania do remontu, a następnie przygotowania do rozruchu, gdzie miało miejsce opróżnianie i przedmuchiwanie aparatów oraz parowanie poszczególnych węzłów zawierających mieszaniny węglowodorów. Każdorazowo w miejscu zgłoszonych uciążliwości wykonywane były pomiary przenośnymi przyrządami, dokonywano kontroli pracy instalacji w celu weryfikacji poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych pod kątem ewentualnej uciążliwości zapachowej.

Za pośrednictwem Inspekcji Ochrony Środowiska do spółki ORLEN KolTrans wpłynęła jedna skarga związana z emisją ze spalania oleju napędowego w lokomotywie przewozowej na trasie kolejowej poza terenem Zakładu Produkcyjnego. Spółka dokonała przeglądu maszyny i udzieliła odpowiedzi organowi administracyjnemu.

13 skarg zostało zarejestrowanych w czeskich spółkach Grupy ORLEN: 1 w Unipetrolu, 11 w Spolanie i 1 w spółce Paramo. Zgłoszenia dotyczyły głównie uciążliwości zapachowych i hałasowych. W Spolanie cztery skargi związane były z historycznym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego i pracą bariery hydraulicznej. Spółki wykonały każdorazowo inspekcje i podjęły bezzwłocznie działania zmierzające do ograniczenia zgłaszanych uciążliwości.

W ORLEN Lietuva odnotowano zaś 4 skargi. Dwie z nich dotyczyły uciążliwości zapachowych, pojedyncze związane były z prowadzoną wycinką drzew i zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego.

Każda interwencja była rozpatrywana w sposób indywidualny i z najwyższą starannością. W rejonie występowania uciążliwości wykonywane były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji w automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości.

Wszystkie spośród 88 skarg, które wpłynęły do spółek w formie zgłoszeń telefonicznych bądź pisemnych zostały rozpatrzone w roku sprawozdawczym.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF