SUROWCE I PROCESY PRODUKCYJNE

Wskaźniki GRI:
SDGs:

W ramach produkcji rafineryjnej, jak i petrochemicznej, przerabiane są różne surowce, oraz półprodukty. Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, będąca podstawą bilansu masowego produkcji, a także pozostałe wsady, w tym biokomponenty i inne chemikalia.

Zużyte surowce i materiały

Surowce nieodnawialne [t]

 

 

PKN ORLEN

ORLEN Lietuva

Unipetrol

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Ropa naftowa

15 305 739

16 207 406

7 847 448

9 515 218

6 075 865

7 853 987

Pozostałe surowce

1 884 392

2 059 879

389 255

374 864

2 005 919

2 282 514

Surowce odnawialne [t]

 

 

PKN ORLEN

ORLEN Lietuva

Unipetrol

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Biokomponenty

732 079

828 661

105 434

92 127

277 040

293 720

Zużycie ropy naftowej

 

 

Zużycie ropy naftowej [t]

Udział ropy we wsadach ogółem [%]

2020

2019

2020

2019

PKN ORLEN

15 305 739

16 207 406

83%

83%

ORLEN Lietuva

7 847 448

9 515 218

96%

97%

Unipetrol

6 075 865

7 853 987

77%

79%

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich rafinerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.
Pozostałe grupy materiałowe, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie wymieniane są pomiędzy rafinerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).

Ilość wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN w 2020 roku wykorzystała ponad ok. 765 tys. ton estrów metylowych ponad 243 tys. ton bioetanolu oraz niespełna 31 tys. t biowęglowodorów syntetycznych. Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) na rynku polskim, czeskim i litewskim

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Polska*

Polska*

Czechy**

Czechy**

Litwa***

Litwa***

RAZEM  

RAZEM  

Estry (t)

570 435

642 684

126 190

141 205

68 695

68 869

765 320

852 758

W tym produkcja ORLEN Południe (t)

239 793

256 043

-

-

-

-

239 793

256 043

Bioetanol (t)

166 731

191 832

46 270

50 773

30 092

21 570

243 093

264 175

Węglowodory syntetyczne do ON – HVO (t)

-

997

21 310

-

6 639

1 688

27 949

2 685

Węglowodory syntetyczne do ON – co – HVO (t)

2 060

-

135

-

727

-

2 922

-

Węglowodory syntetyczne do benzyny (t)

-

233

-

-

-

-

-

233

 

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Polska*

Polska*

Czechy**

Czechy**

Litwa***

Litwa***

RAZEM

RAZEM

Estry (m3)

639 578

720 498

142 911

159 915

77 797

77 994

860 286

958 407

W tym produkcja ORLEN Południe (m3)

268 826

287 044

-

-

-

-

268 826

287 044

Bioetanol (m3)

214 369

246 571

58 275

64 188

38 043

27 269

310 687

338 029

Węglowodory syntetyczne do ON – HVO (m3)

-

1 291

27 321

-

8 522

2 167

35 843

3 458

Węglowodory syntetyczne do ON – co – HVO (m3)

2 666

-

174

-

875

-

3 715

-

Węglowodory syntetyczne do benzyny (m3)

-

302

-

-

-

-

-

302


Uwaga: Biokomponenty nie wyprodukowane przez ORLEN Południe zostały zakupione z zewnątrz.
*W przypadku przeliczenia ton na tys. l dla PKN ORLEN S.A., aby zachować zbieżność z raportem NCW do URE, przyjęto gęstości wyliczone na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych. Dla Czech i Litwy przyjęto standardowe gęstości.
**Biokomponenty wykorzystane do blendowania paliw przeznaczonych na rynek czeski.
*** biokomponenty lokowane na rynku litewskim, łotewskim i estońskim

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

Kluczową funkcją rafinerii Grupy ORLEN jest wytwarzanie paliw płynnych spełniających wymagania regulacyjne i normatywne. Wszystkie procesy w łańcuchu produkcyjnym są ukierunkowane na uzyskiwanie wysokiej jakości składników paliw, w celu wytworzenia paliw spełniających obwiązujące wymagania.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w poszczególnych gatunkach paliw ciekłych w podziale na spółki Grupy ORLEN przedstawia TABELA.

PKN ORLEN, Zakład Produkcyjny w Płocku

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach

 • Krakingu
 • Alkilacji
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Hydroodsiarczania Gudronu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

ORLEN Południe

Podstawowym przedmiotem działalności instalacji jest produkcja bio-diesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych).

Główne etapy produkcji estrów metylowych:

 • Degguming chemiczny – Odgumianie
 • Rafinacja ciągła
 • Estryfikacja kwaśna kwasów tłuszczowych
 • Transestryfikacja oleju rzepakowego
 • Płukanie i suszenie biodiesla

podczas których zachodzą między innymi procesy: oczyszczania oleju rzepakowego ze związków fosforu oraz wolnych kwasów tłuszczowych, obniżania kwasowości, reakcja oleju z metanolem tworząca estry metylowe, mycia i suszenia biodiesla. Nie zachodzi konieczność przeprowadzania procesów odsiarczania i ograniczania zawartości benzenu i ołowiu.

ORLEN Lietuva

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Visbreakingu
 • Oligomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu i ołowiu do poziomów spełniających normy jakościowe komponentów.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (również biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

UNIPETROL RPA – Rafinerie w Litvínovie i Kralupach

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Visbreakingu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

W celu spełnienia wymagań środowiskowych stosowane biokomponenty charakteryzują się niższą emisją CO2.

Oznakowanieproduktów i usług

Z zapisów ustawodawstwa międzynarodowego i unijnego wynikają obowiązki spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty chemiczne produkowane lub importowane. Zakres i podział odpowiedzialności w poszczególnych spółkach Grupy ORLEN regulowany jest przez zarządzenia wewnętrzne.

Karty charakterystyki, opracowane zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH są podstawowym źródłem informacji o klasyfikacji i zagrożeniach produktów chemicznych produkowanych lub importowanych przez spółki Grupy ORLEN. Klasyfikacja produktów, przeprowadzona na podstawie badań i eksperckiej wiedzy o własnościach produktów, pozwala na prawidłowe wskazanie oznakowania produktów (etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP) oraz wskazuje zagrożenia w transporcie, na podstawie których nadawcy przygotowują oznakowanie ADR (tzw. nalepki ostrzegawcze). Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji o zagrożeniach produktów przewidzianych do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek (zastosowania konsumenckie) spółki Grupy ORLEN przekazują odpowiednie informacje za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach. Na etykietach produktów znajdują się poza piktogramami ostrzegawczymi również odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P). W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN, informacje na opakowaniach uzupełniane są danymi specyficznymi np. detergentów, nawozów.

Od 1 stycznia 2021 roku spółki Grupy ORLEN będą zobowiązane do zgłaszania do tzw. Poison Centres mieszanin niebezpiecznych zgodnie z zapisami i terminami zawartymi w załączniku VIII rozporządzenia CLP. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem narzędzia informatycznego opracowanego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). W celu dokonania zgłoszeniami niezbędne będzie wygenerowanie kodu UFI dla każdej zgłaszanej mieszaniny. Kod UFI będzie naniesiony na opakowanie lub/i umieszczany w karcie charakterystyki.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF