11. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIKI FINANSOWE, ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH

2020rok

 

NOTA

Segment Rafineria

Segment Petrochemia

Segment Energetyka

Segment
Detal

Segment Wydobycie

Funkcje Korporacyjne

Wyłączenia

Razem

Sprzedaż zewnętrzna

13.113.2

 34 090

 10 587

 10 095

 30 837

 483

 88

 -

 86 180

Sprzedaż między segmentami

 

 17 920

 2 053

 3 367

 74

 -

 505

 (23 919)

 -

Przychody ze sprzedaży

 

 52 010

 12 640

 13 462

 30 911

 483

 593

 (23 919)

 86 180

Koszty operacyjne ogółem

 

 (56 228)

 (11 885)

 (11 336)

 (28 339)

 (606)

 (1 712)

 23 919

 (86 187)

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

13.9

 4 217

 203

 4 342

 123

 367

 806

 -

 10 058

 zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA

13.9

 -

 -

 4 062

 -

 -

 -

 -

 4 062

Pozostałe koszty operacyjne

13.10

 (3 813)

 (42)

 (172)

 (218)

 (1 692)

 (289)

 -

 (6 226)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych

13.12

 -

 -

 (27)

 (4)

 (2)

 (33)

 -

 (66)

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

14.3

 (1)

 143

 6

 -

 -

 1

 -

 149

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

 

 (3 815)

 1 059

 6 275

 2 473

 (1 450)

 (634)

 -

 3 908

Przychody i koszty finansowe netto

13.11

 

 

 

 

 

 

 

 (1 037)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15)

Zysk przed opodatkowaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 856

Podatek dochodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31)

Zysk netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortyzacja

13.8.2

 1 187

 914

 1 160

 720

 350

 206

 -

 4 537

EBITDA

 

 (2 628)

 1 973

 7 435

 3 193

 (1 100)

 (428)

 -

 8 445

Zwiększenia aktywów trwałych

 

 3 174

 1 912

 1 722

 1 329

 400

 455

 -

 8 992

2019rok

 

 

NOTA

 

Segment
Rafineria

(dane przekształcone)

Segment
Petrochemia

(dane przekształcone)

Segment
Energetyka

(dane przekształcone)

Segment
Detal

 

Segment Wydobycie

 

Funkcje Korporacyjne

 

Wyłączenia

(dane przekształcone)

Razem   

 

Sprzedaż zewnętrzna

13.113.2

 56 517

 13 353

 1 734

 38 910

 608

 81

 -

 111 203

Sprzedaż między segmentami

 

 28 999

 2 397

 3 239

 179

 -

 444

 (35 258)

 -

Przychody ze sprzedaży

 

 85 516

 15 750

 4 973

 39 089

 608

 525

 (35 258)

 111 203

Koszty operacyjne ogółem

 

 (83 641)

 (14 528)

 (3 786)

 (36 645)

 (598)

 (1 522)

 35 258

(105 462)

Pozostałe przychody operacyjne

13.9

 663

 182

 16

 167

 122

 96

 -

 1 246

Pozostałe koszty operacyjne

13.10

 (1 028)

 (68)

 (76)

 (173)

 (287)

 (85)

 -

 (1 717)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych

13.12

 (8)

 (2)

 -

 (7)

 -

 (24)

 -

 (41)

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

14.3

 -

 136

 -

 -

 -

 -

 -

 136

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

 

 1 502

 1 470

 1 127

 2 431

 (155)

 (1 010)

 -

 5 365

Przychody i koszty finansowe netto

13.11

 

 

 

 

 

 

 

 (11)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)

Zysk przed opodatkowaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 352

Podatek dochodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 054)

Zysk netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortyzacja

13.8.2

 1 135

 809

 436

 630

 319

 168

 -

 3 497

EBITDA

 

 2 637

 2 279

 1 563

 3 061

 164

 (842)

 -

 8 862

Zwiększenia aktywów trwałych, w tym:

 

 2 478

 1 221

 337

 3 365

 635

 737

 -

 8 773

wpływ wdrożenia MSSF 16

 757

 271

 19

 1 974

 3

 292

 -

 3 316


Zwiększenia aktywów trwałych (CAPEX) obejmują zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie z tytułu otrzymanych/należnych kar za nienależyte wykonanie kontraktu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Utworzenie

Odwrócenie

 

NOTA

2020

2019
(dane przekształcone)

2020

2019
(dane przekształcone)

Segment Rafineria

 

 (147)

 (6)

 36

 5

Segment Petrochemia

 

 (10)

 (50)

 -

 1

Segment Energetyka

 

 (7)

 (7)

 2

 -

Segment Detal

 

 (106)

 (112)

 67

 128

Segment Wydobycie

 

 (1 687)

 (241)

 265

 110

Odpisy aktualizujące segmentów

 

 (1 957)

 (416)

 370

 244

Funkcje Korporacyjne

 

 (4)

 (8)

 -

 1

 

 13.9, 13.1014.4

 (1 961)

 (424)

 370

 245

    

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF