10. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

RAFINERIA

 • Produkcja i hurt rafineryjny
 • Produkcja i sprzedaż olejów
 • Produkcja pomocnicza 

ENERGETYKA

 • Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej
 • Obrót energią elektryczną
   

WYDOBYCIE

 • Poszukiwanie i wydobycie zasobów mineralnych 

PETROCHEMIA

 • Produkcja i hurt petrochemiczny
 • Produkcja i sprzedaż chemii
 • Produkcja pomocnicza

DETAL

 • Działalność na stacjach paliw
 • Działalność Grupy RUCH

FUNKCJE KORPORACYJNE

 • Zarządzanie
 • Administracja
 • Pozostałe stanowiące tzw. pozycję uzgodnieniową

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF