16.5.1.2. RYZYKO ZMIANY CEN UPRAWNIEŃ DO EMISJI (CO2)

Ryzyko zmiany cen uprawnieńdo emisji CO2

PKN ORLEN zarządza centralnie ryzykiem związanym z kosztem rozliczenia emisji CO2 w Grupie zgodnie z założeniami przyjętej Polityki zabezpieczania ryzyka rynkowego zatwierdzonej przez Zarząd PKN ORLEN. W ramach realizowanej strategii PKN ORLEN nabywa uprawnienia zarówno na potrzeby własne jak również w celu zabezpieczenia szacowanego wolumenu oraz kosztów nabycia uprawnień do emisji CO2 spółek z Grupy. Bilans brakujących uprawnień do emisji CO2 jest szacowany w oparciu o m.in. aktualne saldo posiadanych uprawnień, wykonane transakcje zakupu uprawnień z dostawą w przyszłości, zrealizowane oraz szacowane w przyszłych okresach emisje z poszczególnych instalacji w Grupie ORLEN oraz prognozy przydziału darmowych uprawnień.

Historycznie wszystkie zawierane przez Grupę kontrakty terminowe na zakup uprawnień do emisji CO2 realizowane były w formie fizycznej dostawy w dacie ich zapadalności i wykorzystywane na potrzeby realizacji przez nią obowiązku umorzenia lub odsprzedawane na cele umorzeniowe spółkom z Grupy, w związku z czym nie podlegały wycenie do wartości godziwej, jako wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe.

W IV kwartale 2020 roku, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą związaną z COVID-19 oraz prognozy makroekonomiczne, pomimo stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy, została podjęta decyzja o przesunięciu daty realizacji zakupu uprawnień do emisji CO2, które miały być dostarczone w grudniu 2020 roku, na marzec 2021 roku oraz grudzień 2021 roku. Grupa w konsekwencji dokonała odsprzedaży pozycji terminowej na giełdzie z datą dostawy w grudniu 2020 roku (poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnych) oraz zawarła nowe kontrakty giełdowe na zakup tego samego wolumenu uprawnień do emisji CO2 na późniejsze terminy. Podjęta decyzja przez Grupę o zmianie strategii w odniesieniu do zawartych kontraktów z datą dostawy na grudzień 2020 roku miała charakter incydentalny w momencie jej podejmowania i stanowiła reakcję na zdarzenia, których Grupa nie mogła w żaden sposób przewidzieć w momencie zawierania kontraktów.

W ramach realizacji pierwotnych kontraktów (buy) oraz transakcji przeciwstawnej (sell) Grupa rozpoznała w Pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej efekt na rozliczeniu w wysokości 382 mln PLN.

Mając na uwadze podjętą pod koniec 2020 roku decyzję o przesunięciu daty realizacji zakupu uprawnień do emisji CO2, założenia nowej strategii Grupy ORLEN do 2030 roku, której realizacja wpłynie również na strategię zabezpieczenia ryzyka kosztu rozliczenia emisji CO2, jak również działania Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem płynności skoncentrowane na optymalizacji przepływów gotówkowych i poziomu długu oraz wymogi MSSF w zakresie ujmowania i wyceny instrumentów finansowych, Grupa podjęła decyzję o wydzieleniu dwóch portfeli w ramach zawieranych kontraktów na zakup uprawnień CO2:

  • portfel „własny” CO2 – w ramach którego kontrakty zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji obowiązku umorzenia przez PKN ORLEN oraz spółki z Grupy - kontrakty te nie będą podlegały wycenie do wartości godziwej, zgodnie z wyłączeniem zawartym w MSSF 9,
  • portfel „transakcyjny” CO2 – dotyczący kontraktów, które zgodnie z realizowaną nową strategią zabezpieczenia ryzyka kosztu rozliczenia emisji CO2, będą podlegały rozliczeniu w środkach pieniężnych lub w formie wymiany na inny instrument finansowy w późniejszych terminach, w związku z tym są ujmowane jako Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń zaklasyfikowane do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9.

Otwarte kontrakty terminowe na zakup uprawnień do emisji CO2 na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Otwarte kontrakty terminowe na zakup uprawnień do emisji CO2 

Okres rozliczenia transakcji 

Liczba uprawnień w tonach  

Wycena w wartości godziwej 

2020 

Aktywa finansowe 

Zobowiązania finansowe 

Portfel „transakcyjny” CO2

III 2021, XII 2021, XII 2022 

 12 224 000  

 318  

 -   

Portfel „własny” CO2

III 2021 

 7 300 000  

 nie podlega wycenie na dzień bilansowy  

 -  

Efekt wyceny kontraktów transakcyjnych CO2 został rozpoznany w Pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych.

Analiza wrażliwości na zmiany cen uprawnieńdo emisji CO2

Analiza wpływu zmiany wartości księgowej instrumentów finansowych na wynik przed opodatkowaniem w związku z hipotetyczną zmianą cen uprawnień do emisji CO2

 

 

 

Założone odchylenia  2020 

Wpływ na wynik 
przed opodatkowaniem 2020 Wzrost cen 

Uprawnienia do emisji CO2 

16% 

 297  

 

 

 297  

Przy analogicznym procentowym spadku cen analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze znakiem przeciwnym.

Wartość księgowa netto instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyka towarowe opisane w punktach 16.5.1.116.5.1.2 na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła odpowiednio (154) mln PLN oraz (158) mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF