16.5.3. RYZYKO ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH

Ryzyko zmianstóp procentowych

Struktura instrumentów finansowych narażonych na ryzyko zmiany stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Klasy instrumentów finansowych  

NOTA 

WIBOR 

EURIBOR  

LIBOR USD 

PRIBOR  

LIBOR CAD 

Razem 

Aktywa finansowe 

Instrumenty pochodne 

14.10.1 

68* 

215* 

 67  

 -  

 4  

 301  

 

 

 68  

 215  

 67  

 -  

 4  

 301  

Zobowiązania finansowe 

Kredyty 

14.7.1 

 3 323  

 -  

 -  

 499  

 44  

 3 866  

Pożyczki 

14.7 

 130  

 -  

 -  

 -  

 -  

 130  

Obligacje 

14.7.2 

 2 002  

 -  

 -  

 -  

 -  

 2 002  

Instrumenty pochodne 

14.10.2 

85* 

188* 

 130  

 53  

 26  

 408  

 

 

 5 540  

 188  

 130  

 552  

 70  

 6 406  


* Pozycja aktywa finansowe- instrumenty pochodne WIBOR zawiera w 2020 roku, oprócz instrumentów wrażliwych na zmianę stopy WIBOR, również swapy walutowo-procentowe (CCIRS cross currency interest rate swap) wycenione na kwotę 53 mln PLN, które są wrażliwe zarówno na zmiany stóp procentowych WIBOREURIBOR. W pozycji zobowiązania finansowe- instrumenty pochodne WIBOR ujęto w 2020 roku, oprócz instrumentów wrażliwych na zmianę stopy WIBOR, również swapy walutowo-procentowe (CCIRS cross currency interest rate swap) wycenione na kwotę 74 mln PLN, które są wrażliwe zarówno na zmiany stóp procentowych WIBOREURIBOR

Struktura instrumentów finansowych narażonych na ryzyko zmiany stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Klasy instrumentów finansowych 

 NOTA 

WIBOR  

EURIBOR  

LIBOR USD 

PRIBOR 

LIBOR CAD  

Razem 

Aktywa finansowe 

Instrumenty pochodne 

14.10.1 

19* 

 504  

 49  

 -  

 -  

 553  

 

 

 19  

 504  

 49  

 -  

 -  

 553  

Zobowiązania finansowe 

Kredyty 

14.7.1 

 2  

 2 132  

 -  

 -  

 2  

 2 136  

Obligacje 

14.7.2 

 1 002  

 -  

 -  

 -  

 -  

 1 002  

Instrumenty pochodne 

14.10.2 

 -  

 24  

 181  

 51  

 12  

 268  

 

 

 1 004  

 2 156  

 181  

 51  

 14  

 3 406  


* Pozycja aktywa finansowe- instrumenty pochodne WIBOR zawiera w 2019 roku, oprócz instrumentów wrażliwych na zmianę stopy WIBOR, również swapy walutowo-procentowe (CCIRS cross currency interest rate swap) wycenione na kwotę 19 mln PLN, które są wrażliwe zarówno na zmiany stóp procentowych WIBOREURIBOR.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała forwardy towarowe w walucie EUR w kwocie 318 mln PLN, które nie są wrażliwe na zmianę stopy procentowej.

Grupa ORLEN narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych wynikające z posiadanych aktywów oraz pasywów dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych.

Grupa ORLEN zabezpiecza skonsolidowaną ekspozycję na zmienność przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych. W tym celu wykorzystywane są instrumenty typu swap procentowy oraz walutowy swap procentowy.

Pomiar ryzyka dokonywany jest w oparciu o udział w całości zadłużenia brutto pozycji, dla których koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych.

Analiza wrażliwościna zmiany stóp procentowych

Stopa procentowa 

 

Założone odchylenia  

Wpływ na wynik 
przed opodatkowaniem 

Wpływ na kapitał z tytułu stosowania
rachunkowości zabezpieczeń 

Razem 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

WIBOR 

+0,5p.p. 

+0,5p.p. 

 62  

 (5) 

 -  

 -  

 62  

 (5) 

LIBOR USD 

+0,5p.p. 

+0,5p.p. 

 -  

 1  

 -  

 -  

 -  

 1  

EURIBOR 

+0,5p.p. 

+0,5p.p. 

 (10) 

 (8) 

 2  

 (1) 

 (8) 

 (9) 

 

 

 

 52  

 (12) 

 2  

 (1) 

 54  

 (13) 

Przy odchyleniu stóp procentowych o (-) 0,5p.p. analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze znakiem przeciwnym.

Powyższe odchylenia stóp procentowych skalkulowano na podstawie obserwacji średnich wahań stóp procentowych w 2020 i 2019 roku.

Wpływ zmian stóp procentowych zaprezentowano w skali rocznej.

W przypadku instrumentów pochodnych w analizie wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych zastosowano przesunięcie krzywej stóp procentowych o potencjalnie możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

Analiza wrażliwości na ryzyko towarowe, na zmiany kursów walutowych oraz na ryzyko zmiany stóp procentowych przeprowadzona została w oparciu o tą samą metodologię.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF